Головна Програма для самостійного проведення аналізу Підручники з аналізу Статті з аналізу Додатковий дохід Кредитка

Показники технічного рівня виробництва

Кожне підприємство прагне випускати конкурентноздатну продукцію, здійснюючи виробничий процес на досягнутому організаційно-технічному рівні, постійно удосконалюючи всі елементи виробничого процесу з метою підвищення організаційно-технічного рівня виробництва (ОТРВ), ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції та підприємства в цілому [5, c. 74].
Для визначення заходів підвищення ОТРВ необхідні оцінка ОТРВ (інтегрального, узагальнюючих та частинних показників) та виявлення "вузьких" місць (тобто місць з низькими показниками ефективності їх використання, низькими показниками ОТРВ тощо). Оцінка ОТРВ передбачає визначення відповідності комплексу фактичних значень показників технічного розвитку підприємства, рівня організації виробництва, праці та управління їх нормативним значенням.
Специфіка виробництва та обмеженість звітної інформації обумовлюють зменшення кількості факторів, що обраховуються.
Для оцінки технічного рівня розраховуються наступні показники [1, c. 311]:
1. Рівень механізації та автоматизації виробництва, який розраховується як відношення чисельності основних і допоміжних працівників, що працюють на автоматизованих та механізованих робочих місцях, до загальної чисельності основних і допоміжних цехів. Серед запропонованих в методиці факторів, даний є найвагомішим, так як безпосередньо дає оцінку технічному рівню підприємства.
2. Рівень прогресивності технологічних процесів, розраховується, як відношення числа прогресивних процесів до їх загального числа у відповідності з офіційними методиками. За відсутністю відповідної інформації неможливо розрахувати даний показник. Для оцінки використовуються експертні висновки фахівців підприємства.
3. Середній вік технологічних процесів. Щодо даного показника, слід зазначити, що технологія виробництва гумових виробів як така використовується тривалий час, протягом якого здійснювались певні нововведення, але суть самої технології не змінювалась. Все це обумовлює досить високі нормативні (встановлені для підприємства) значення даного показника.
4. Середній вік технологічного обладнання. Особливістю даного показника, точніше його оцінки, є факт того, що розраховується він за термін, який діє обладнання саме на підприємстві, але слід враховувати, що значна частка обладнання завезена з-за кордону, де вже застосовувалось у виробництві, але роки роботи обладнання до придбання його підприємством не враховуються.
5. Фондоозброєність праці робітників підприємства. Розраховується як відношення активної частини основних виробничих фондів до числа всіх робітників підприємства.
Для оцінки організаційного рівня підприємства розраховуються такі показники: 1. Рівень кооперування виробництва. Визначається як відношення річного обсягу комплектуючих виробів до загального річного обсягу продукції.
2. Рівень спеціалізації виробництва. Даний показник є одним з найвагоміших показників організаційного рівня підприємства. Розраховується як відношення вартості річного обсягу профілюючої продукції до загального річного обсягу виробництва.
3. Коефіцієнт змінності роботи технологічного обладнання, обраховується як відношення загальної суми відпрацьованих людино-годин до числа відпрацьованих людино-годин в найдовшу зміну. Для розрахунку узагальнюючого показника використовуються дані експертних оцінок фахівців підприємства (відомість про наявність та використання робочих місць).
4. Укомплектованість штатного розкладу підприємства. Характеризує ефективність використання робочого часу, його організацію, формування розкладу тощо у відсотках. З його допомогою визначається відповідність необхідної та наявної кількості робочих для здійснення виробничого процесу на окремих дільницях і в цілому по підприємству.
5. Питома вага основних виробничих робітників в загальній чисельності робітників.
6. Коефіцієнт плинності кадрів розраховується як відношення кількості працівників, що вибули за прогули та інші порушення трудової дисципліни, та за власним бажанням до середньої облікової чисельності працюючих. Коефіцієнт плинності кадрів розрахований працівниками відділу праці та заробітної плати.
7. Процент втрат робочого часу. Даний показник дає загальну оцінку втрат часу в наслідок проведення поточних ремонтів обладнання, порушень трудової дисципліни тощо.
8. Коефіцієнт частоти травматизму. За статистичними даними відомо, що протягом року в середньому травмується 3 чоловіки. Коефіцієнт розраховується діленням цього значення на загальну чисельність працюючих.
9. Коефіцієнт ритмічності виробничих процесів, який характеризує календарну відповідність фактично виконаної роботи встановленому плановому завданню.
Аналізуючи часткові, узагальнюючі та інтегральний показники ОТРВ можна виділити проблеми, що потребують першочергового розв'язання, а саме [2, c. 174]:
1. Підвищення рівня механізації та автоматизації виробництва.
2. Підвищення рівня прогресивності технологічних процесів.
3. Підвищення рівня фондоозброєності праці.
4. Зменшення втрат робочого часу.

 

                                                     

для Звіту з практики, Диплому, Курсової роботи
Придбайте та скачайте таблицю зі всіма розрахунками та графіками —
Аналіз Балансу та Звіту про фінансові резудьтати, аналіз фінансового стану підприємства