Головна Програма для самостійного проведення аналізу Підручники з аналізу Статті з аналізу Додатковий дохід Кредитка

Фондовіддача і виявлення резервів її підвищення

Система показників, яка може вичерпно харак­теризувати ефективність основних фондів, охоп­лює два блоки: перший — показники ефективності відтворення окремих видів і всієї сукупності засобів праці; дру­гий — показники рівня використання основних фондів у цілому та окремих їхніх видів (рис. 1.1). Необхідність виокремлення в само­стійну групу показників відтворення засобів праці, які характери­зують процес їхнього руху, технічний стан та структуру, зумовлена тим, що відтворювальні процеси істотно й безпосередньо вплива­ють на ступінь ефективності використання застосовуваних у ви­робництві машин, устаткування та інших знарядь праці.
Чинна система показників ефективності відтворення основних фондів в Україні потребує вдосконалення щодо методики обчис­лення деяких з них та повноти охоплення окремих сторін відтво­рення засобів праці. Так, наприклад, коефіцієнт оновлення визна­чається відношенням абсолютної суми введення основних фондів до їхньої наявності на кінець року, а коефіцієнт вибуття — відно­шенням обсягу вибуття основних фондів до їхньої наявності на початок року, що унеможливлює порівнювання цих відносних по­казників. Тому визначення коефіцієнтів відтворення основних фондів за середньорічною їхньою вартістю треба вважати методо­логічно більш правильним.
Необхідно також розрізняти дві форми оновлення основних фондів — екстенсивну та інтенсивну. Екстенсивне оновлення ха­рактеризує темпи збільшення обсягу експлуатованих основних фондів. Інтенсивне оновлення передбачає заміну діючих основних фондів новими, більш ефективними. Проте процес виведення з ек­сплуатації застарілих і спрацьованих основних фондів не можна |ототожнювати з інтенсивним оновленням діючих засобів праці. Ре­альний господарський оборот охоплює не лише введення в дію нових і виведення з експлуатації спрацьованих фондів, а й пере­дачу певної їхньої частини з балансу одного підприємства на ба­ланс іншого.
Систему показників ефективності використання основних фондів наведено на рис. 1.1. 

Рис. 1.1. Система показників ефективності основних фондів

Поряд з цим у систему показників ефективності відтворення основних фондів доцільно включити два нові: коефіцієнт інтен­сивного оновлення (співвідношення обсягів вибуття і введення в дію за певний період); коефіцієнт оптимальності вибуття основ­них фондів (відношення фактичного коефіцієнта вибуття до нормативного).
Показники, що характеризують рівень ефективності викорис­тання основних фондів, об'єднуються в окремі групи за ознаками узагальнення й охоплення елементів засобів праці. Економічна суть більшості з них є зрозумілою вже із самої назви. Пояснень потре­бують лише деякі, а саме:
- коефіцієнт змінності роботи устаткування — відношення загальної кількості відпрацьованих машинозмін за добу до кількості одиниць встановленого устаткування;
- напруженість використання устаткування (виробничих площ) — випуск продукції в розрахунку на одиницю устаткування (загальної або виробничої площі);
- коефіцієнт інтенсивного навантаження устаткування — від­ношення кількості виготовлених виробів за одиницю часу до техні­чної (паспортної) продуктивності відповідного устаткування.
Узагальнюючим синтетичним показником ефективності використання основних фондів є фондовіддача - обсяг виробленої продукції за рік або інший період на 1 гривню виробничих основних фондів. Фондовіддача може визначатися виходячи з випуску продукції у вартісних, натуральних і умовно-натуральних показниках [3, c. 212].
Фондовіддача = Чиста виручка від реалізації / Основні виробничі фонди.
Фондовіддача основних фондів знаходитися в прямо пропорційній залежності від продуктивності праці і обернено пропорційній від фондоозброєності. Фондовіддача розраховується до всіх активних основних виробничих фондів.
Зниження рівня фондовіддачі певною мірою спричиняється великим зростанням капітальних вкладень, направлених на поліпшення умов праці, охорону навколишнього середовища, прискореним розвитком промисловості, зсувами в структурі основних фондів і іншими об'єктивними чинниками. Підвищення фондовіддачі значною мірою відбувається також під впливом таких відновлювальних чинників, як підвищення вартості одиниці потужності, випередження зростання цін на обладнання над збільшенням його продуктивності, недоліки у використанні діючих фондів.
Для підвищення фондовіддачі необхідно, щоб темпи зростання продуктивності праці перевищували темпи зростання її фондоозброєності.
Найбільш узагальнюючим показником ефективності використання основних засобів є фондорентабельність. Її рівень залежить не  тільки від фондовіддачі, але і від рентабельності продукції. Взаємозв’язок цих показників можна представити таким чином:
Фондорентабельність = фондовіддача * рентабельність реалізації продукції.
Науково-технічний прогрес пред'являє підвищені вимоги до мобільності структури і складу основних виробничих фондів. Виникає господарська необхідність не тільки більш ефективно використати основні засоби на підприємствах, але формувати їх склад відповідно до досягнень науки і техніки. Таким чином, забезпечення постійного оновлення основних виробничих фондів передусім диктується всім ходом розвитку економіки. Оновлення фондів – процес, що прискорює збільшення їх об'єму і вартості.
Існує така класифікація оновлення. Перша - коли старі основні фонди, що прийшли в непридатність замінюються тією ж кількістю нових або коли до діючих додаються нові, але не відмінні від перших ні за своїми техніко-експлуатаційними якостями, ні за кількістю вкладеної в них суспільно-необхідної праці. Друга - коли основні фонди, що прийшли в непридатність замінюються тією ж кількістю нових або до діючих засобів праці додаються нові і не відмінні від старих по своїх техніко-виробничих властивостях, але що втілюють в кожній своїй масі меншу масу суспільної праці. Третя - оновлення при якому основні фонди, що прийшли в непридатність, замінюються такою ж кількістю нових або до існючих додаються основні фонди не тільки більш дешеві, але і технічно більш довершених зразків.
При цьому потрібно підкреслити, що повне оновлення фондів в натуральній формі дозволяє повністю замінити старі на нові. Часткове оновлення зачіпає лише їх окремі елементи (реконстукція, капітальний ремонт). Однак оновлення означає не тільки відтворювання основних фондів в натуральній речовинній формі, але і їх вартості. Оновлення - це комплексний багатогранний процес. Він включає в себе наукові дослідження, створення, впровадження і виробниче використання техніки [2, c. 127].
Прискорене і ефективне оновлення техніки є не тільки чисто технічною, але і економічною проблемою. Своєчасне його проведення продиктоване необхідністю практичного поліпшення праці робітників.
Інтенсивне зростання амортизаційних відрахувань і розширення масштабів основних засобів підвищує значення амортизації як чинника розвитку продуктивних сил. За своєю економічною природою, будучи фондом відшкодування засоби амортизаційного фонду тимчасово служать джерелом накопичення, що призначається для відшкодування вартості зношених засобів праці до моменту їх вибуття з процесу виробництва.
Сучасний науково-технічний прогрес, з одного боку, уповільнює фізичний знос основних фондів, але при цьому істотно підвищує їх надійність і довговічність, а з іншого - прискорює фізичний знос, оскільки дозволяє підвищити навантаження і інтенсивний вплив всіх технічних чинників при їх використанні. Більш тривалий термін функціонування обумовлює зниження надійності машин і скорочення тривалості праці між ремонтами, зниження їх річної продуктивності, зниження темпів накопичення амортизаційного фонду.
Для підвищення ефективності використання наочного парка машин і обладнання необхідно забезпечити повне включення в роботу нового обладнання, своєчасне списання в лом фізично зношеної техніки і реалізацію або передачу в оренду, безоплатно, невикористаних основних фондів. Наявність зайвого обладнання приводить до зниження фондовіддачі і створює диспропорції між кількістю робочих місць і наявністю трудових ресурсів.
Важливим чинником поліпшення використання обладнання служить зниження його простоїв, особливо нового прогресивного високопродуктивного обладнання. Повна укомплектованість обладнання робочою силою, своєчасне і повне забезпечення робочих місць сировиною, матеріалами, електроенергією, планові здійснення оглядів, ремонтів, ліквідації диспропорцій між технологічними процесами - важливі передумови скорочення і ліквідації простоїв обладнання.
Підвищення коефіцієнту змінності роботи обладнання впливає істотним чином на величину фондовіддачі.
Підвищення коефіцієнту інтенсивності використання обладнання служить найважливішою умовою фондовіддачі. Це приводить до скорочення виробничого циклу виготовлення виробів, прискорення обороту коштів, збільшенню обсягу виробництва. Інтенсифікація завантаження обладнання визначена рівнем освоєння його проектної потужності.
На підприємстві, що досліджується збільшилася виробнича потужність встановленого обладнання, що привело до збільшення обсягу продукції, яка випускається і отриманого прибутку від її реалізації.
Вирішення питань організації управління, планування, економічного стимулювання і матеріальної відповідальності структурних підрозділів за ефективне використання виробничих фондів – головне завдання в управлінні господарською діяльністю підприємства. Необхідно розробити комплексний підхід до управління розширеним відтворюванням основних фондів, чітке науково-обґрунтоване виявлення всіх техніко-економічних можливостей використання діючих виробничих фондів і визначення черговості й доцільності, а також ефективного їх розширення, реконструкції або повної заміни. Велику шкоду приносить хибна практика купівлі обладнання різними службами «про запас» або непотрібного. Для того, щоб встановити дійсну потребу і визначити економічну доцільність в обладнанні, необхідно створити на підприємстві чітку систему заказообороту, посилити матеріальну відповідальність кожного підрозділу, що бере участь в управлінні основними виробничими фондами.
Важливою умовою подальшого підвищення ефективності використання основних виробничих фондів є впровадження і вдосконалення комплексної системи управління використанням і відтворюванням основних фондів. Ця система дасть можливість контролювати темпи розвитку виробництва, рівень основних фондоутворюючих показників, облік витрат на ремонт і утримання основних фондів, координувати процеси оновлення і відтворювання основних фондів.
Нове або реконструйоване обладнання буде забезпечувати підвищення одиничної потужності проти діючого обладнання, поліпшення якості, збільшення корисних об'єктів, швидкостей вантажопідйомності і інших технічних параметрів зростання продуктивності праці і фондовіддачі.

 

                                                     

для Звіту з практики, Диплому, Курсової роботи
Придбайте та скачайте таблицю зі всіма розрахунками та графіками —
Аналіз Балансу та Звіту про фінансові резудьтати, аналіз фінансового стану підприємства