2 Завдання Ф_н анал_з 31_2 В7

Зміст

 

1. Завдання 1. 3

 

2. Завдання 2. 12

 

Список використаних джерел. 14

1. Завдання 1

 

За даними фінансової звітності (табл. 1, 2) розрахувати фінансові коефіцієнти. Результати розрахунків занести в табл. 3. Порівняти їх з нормативними значеннями, наведеними в табл. 3. Проаналізувати фінансовий стан підприємства. Скласти аналітичну записку; за­пропонувати заходи щодо поліпшення фінансового стану підпри­ємства.

Таблиця 1
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Баланс
на 1 січня 2003 року
Форма № 1
Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10
первісна вартість 0 11
Знос 0 12
Незавершене будівництво 0 20
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 4562 3815
первісна вартість 0 31 12737 12737
Знос 0 32 8175 8922
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40
інші фінансові інвестіції 0 45
Довгострокова дебіторська заборго-
ваність 0 50
Відстрочені податкові активи 0 60
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 4562 3815
2. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 1677 1685
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 20 73
готова продукція 130
товари 140 20665 21330
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160
первісна вартість 161 2840 1695
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170 3 20
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова- 41
ність 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 130 1517
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом 2. 260 25335 26361
3. Витрати майбутніх періодів 270 160 144
БАЛАНС 280 30057 30320
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду Періоду
1 2 3 4
1. Власний капітал
Статутний капітал 300 6129 5382
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нарозподілений прибуток (непокритий
збиток) 350 2748 2717
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1. 380 8877 8099
2. Забеспечення наступних витрат
і платежів
Забеспечення виплат персоналу 400 163 223
Інші забеспечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом 2. 430 163 223
3. Довгострокові зобов,язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові
зобов,язання 450
Відстрочені податкові зобов,язання 460
Інші довгострокові зобов,язання 470
Усього за розділом 3. 480
4. Поточні зобов,язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов,язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 530 16776 18803
Поточні зобов,язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 574 512
з позабюджетних платежів 560 113
зі страхування 570 1728 1072
з оплати праці 580 1743 1449
з участниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов,язання 610 83 162
Усього за розділом 4. 620 21017 21998
5. Доходи майбутніх періодів 630
БАЛАНС 640 30057 30320
Керівник                     М.П.
Головний бухгалтер

 

 

Таблиця 2

 

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Звіт
про фінансові результати
за рік 2002 року
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
1.Фінансові результати
Стаття Код За попередній За звітний
рядка період період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 25399 23800
Податок на додану вартість 0 15
Акцизний збір 0 20
0 25
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 25399 23800
Собівартість реалізованої продукції 0 40 25028 22610
Валовий:
прибуток 0 50 371 1190
збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60
Адміністративні витрати 0 70
Витрати на збут 0 80
Інші операційні витрати 0 90
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 371 1190
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 372
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 185
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 743 1005
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 109 301
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 634 704
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 634 704
збиток 225

 

Таблиця 3

Розрахунок коефіцієнтів

Фінансовий показник (коефіцієнт) Формула для розрахунку 

 

Нормативне значення На початок року На кінець року Відхи­лення (+/)
1 . Коефіцієнт фінансової незалежності «автоно­мії» (Кавт) Джерела власних коштів/ Підсумок балансу 

 

>0,5 

 

2. Коефіцієнт фінансової стабільності (Кф.е) Джерела власних коштів/ Позикові кошти 

 

> 1 

 

3. Фінансовий ліверидж (Фл) 

 

Довгострокові зобов’язання /Джерела власних коштів Незначне збільшення 

 

4. Коефіцієнт забезпе­чення власними коштами (Кзк) Джерела власних коштів — необоротні активи / Сума обігових коштів >0,1 

 

5. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності 

(Кл)

Обігові кошти/ Короткотермінові зобов’язання 

 

> 1 

 

6. Коефіцієнт швидкої 

ліквідності (Кшл)

 

Обігові кошти — запаси /Короткотермінові зобов’язання > 0,7 

 

7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) 

 

Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції / Короткотермінові зобов’язання >0.2 

 

8. Коефіцієнт оборотно­сті активів (Ко.а) 

 

Чиста виручка від реалізації продукції/  Середня вартість активів Збільшення 

 

9. Середня тривалість одного обороту акти­вів оа) 

 

Кількість календарних днів звітного періоду / Коефіцієнт оборотності активів 

 

Зменшення 

 

 

Продовження табл. 3

10. Коефіцієнт оборотності запасів (Ко.з) 

 

Собівартість реалізо­ваної продукції / Середня вартість запасів Збільшення 

 

11. Середня тривалість одного обороту запасів (Ч о.з) Кількість календарних днів звітного періоду / Коефіцієнт оборотності запасів Зменшення 

 

12. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборго­ваності (Ко.д) 

 

Чиста виручка від реалізації продукції /  Середня сума дебітор­ської заборгованості за товари, роботи, послуги Збільшення 

 

13. Середній період пога­шення дебіторської за­боргованості (Чо.д) 

 

Кількість календарних днів звітного періоду  / Коефіцієнт оборотно­сті дебіторської заборгованості Зменшення 

 

1 4. Середній період пога­шення кредиторської заборгованості (Чо.кр) 

 

Кількість календарних днів звітного періоду * Середня сума креди­торської заборговано­сті за товари, роботи, послуги / Чиста виручка від реалізації продукції Зменшення або збіль­шення (залежить від поперед нього по­казника) 

 

15. Рівень рентабельності продажу (реалізації) (Рр) Чистий прибуток / Чиста виручка від реалізації продукції 

 

Збільшення 

 

16. Рівень рентабельності активів (Ра) Чистий прибуток / Середня вартість активів Збільшення 

 

17. Рівень рентабельності власного капіталу (Рк) Чистий прибуток / Середня вартість власного капіталу Збільшення 

 

8. Рівень рентабельності продукції (Рп) 

 

Прибуток від реаліза­ції продукції/  Собівартість продукції Збільшення 

 

Коефіцієнт фінансової незалежності «автоно­мії» на даному підприємстві нижче норми, причому за звітний період даний показник  погіршився на  0,0282. Коефіцієнт фінансової стабільності також значно нижчий норми. За нормою повинен бути більший за 1, а в попередньому і звітному періоді відповідно дорівнює 0,42 і 0,36, що свідчить про нестійке становище підприємства. Щоб покращити ці показники, потрібно нерозподілений прибуток вкласти в статутний, додатковий та  резервний капітал.

Коефіцієнт забезпечення  власними коштами знаходиться в межах норми і зменшення в звітному році на 0,01 не вплинуло на  погіршення даного коефіцієнта. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності  також знаходиться в межах норми  і як в попередньому випадку зменшення на 0,01 не вплинуло на погіршення даного коефіцієнта.

Дуже низький показник коефіцієнта швидкої ліквідності і хоча  в звітному році показник покращився на 0,08, на покращення ситуації це значно не вплинуло. Потрібно або зменшувати  короткотермінові зобов’язання, або змінювати різницю між обіговими коштами та запасами. Коефіцієнт абсолютної ліквідності  також нижчий від норми , причому за звітний період він значно покращився і наблизився до норми.

Коефіцієнт оборотності активів знизився на 0,06, що свідчить про погіршення господарювання в 2002 році. Відповідно збільшилась середня тривалість одного обороту активів на 33,02. Коефіцієнт оборотності запасів також зменшився, що свідчить про недоліки організації виробництва, про збільшення середньої величини запасів. Відповідно до цього збільшилась середня тривалість одного обороту запасів, тоді як в нормі навпаки зменшення.

Значне  зростання коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості  характеризується позитивно. Збільшення в звітному  році відбулось на 5,1 характеризує позитивні зрушення в зменшенні суми дебіторської заборгованості. Відповідно зменшився середній період погашення дебіторської заборгованості  на 14,83. Дане зменшення також характеризується позитивно.

Але зовсім інша ситуація з кредиторською заборгованістю. Середній період погашення кредиторської заборгованості становить в звітному році 288,37, а в попередньому періоді – 241,08. Це дуже великі відстрочки в платежах підприємства і свідчать про значні труднощі в організації успішного бізнесу. Рівень рентабельності продажу в порівнянні з попереднім періодом  зріс, зріс рівень рентабельності активів на 0,002, рівень рентабельності власного капіталу зріс також на 0,016, рівень рентабельності продукції зріс на 0,006.


2. Завдання 2

 

1. Розрахувати середню фактичну наявність власних обігових коштів підприємства у звітному році за даними табл. 1, 2. Визначи­ти необхідний середній розмір власних обігових коштів на плано­вий рік виходячи з даних звітного року, а також даних про планову виручку від реалізації продукції та коефіцієнт прискорення (упо­вільнення) оборотності обігових коштів у плановому році (див. табл. 4).

2. Визначити, чи потрібне підприємству додаткове зовнішнє джерело фінансування у плановому році при збільшенні обсягів ви­робництва та реалізації продукції, або вистачить власного чистого прибутку для поповнення активів. Прийняти для розрахунку, що у прямій залежності від змін обсягів виробництва та реалізації пере­буває 80 % активів та 60 % пасивів підприємства, а рівень рентабе­льності продажу (відношення чистого прибутку до чистої виручки від реалізації) планується такий, як у звітному році.

Методичні рекомендації до виконання п. 2 завдання 2. Скористай­тесь формулою

Необхідне фінансу­вання за рахунок зовнішніх джерел

 

де А — активи, що змінюються залежно від зміни чистої виручки;

В — чиста виручка звітного року;

?? — запланована зміна чистої виручки у плановому році (Впл — В);

? — пасиви, що змінюються залежно від зміни чистої виручки;

Рр —рівень рентабельності продажу (реалізації);

Впл — чиста виручка планового року.

 

Таблиця 4

Вихідні дані для виконання контрольного завдання 2

Показник Значення
Планова чиста виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн. 27050 

 

Коефіцієнт прискорення оборотності обігових коштів < 1 (коефіцієнт уповільнення — > 1) 0,96 

 

 

Розв’язування

 

1) 1. Середня фактична вартість обігових коштів

(25335 + 26361)/2 = 25848 тис. грн.

2. Коефіцієнт оборотності обігових коштів в звітному році

23800/25848 = 0,92.

3. Коефіцієнт оборотності в плановому році

. . .

Чистий прибуток в звітному році 704 тис. грн., що більше ніж 16,57 тис. грн. Тобто додаткове зовнішнє джерело не потрібне.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *