Техн екон анал виробн господ д_яльност_ В9 (також варіанти 3,5 та ін)

Зміст

 

1. Аналіз виробництва та реалізації продукції3

 

2. Аналіз прибутку підприємства та його структура. 9

 

3. Попередня оцінка платоспроможності та фінансової стійкості підприємства  16

 

Висновки. 19

 

Список використаних джерел. 21


1. Аналіз виробництва та реалізації продукції

 

1.1. Визначити проценти росту обсягу випуску продукції (в порівняльних цінах) до минулого року, а також обсягу реалізації. Вказати на відхилення в % в цих величинах та пояснити їх причини. Всі розрахунки необхідно привести у вигляді аналітичної таблиці 1.

Таблиця 1

Зміна обсягу реалізованої та виробленої продукції за звітний період в порівнянні зпопереднім періодом

Показники

Факт за попе­редній період, тис. грн.

Факт за звіт­ний період, тис. грн.

Відхилення фактичного обсягу звітного періоду від попереднього

тис. грн.

%

1. Реалізована продукція (у відпускних цінах без ПДВ)

2514,8

4513,3

1998,5

79,47

2. Випуск продукції (у відпускних цінах без ПДВ)

2666

4431

1765

66,20

ПДВ — податок на добавлену вартість;

Як видно з табл. 1, в звітному періоді порівняно з попереднім обсяг реалізованої продукції зріс на 1998,5 тис. грн. (79,47%), а обсяг випуску продукції зріс на 1765 тис. грн. (66,20%).  

Зростання обсягу реалізації відбулося за рахунок збільшення кількості продукції в натуральному виразі та збільшенні ціни реалізації. Зростання обсягу випуску продукції відбулося за рахунок збільшення кількості продукції в натуральному виразі та збільшенні вартості одиниці продукції.

 

1.2. Визначити вплив основних факторів на зміну обсягу реалізації продукції. Для цього слід скласти таблицю 2.

….

Як видно з табл. 2 залишки нереалізованої продукції в звітному році зменшилися порівняно з попереднім на 233,5 тис. грн. Резервів збільшення обсягу реалізації за рахунок залишків не має.

Можливе збільшення виручки реалізації продукції існує за рахунок збільшення випуску продукції, та становить 518,13 тис. грн.


2. Аналіз прибутку підприємства та його структура

 

2.1. Розрахувати за звітний та попередній періоди: чистий дохід, валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, прибуток від звичайної діяльності (до оподаткування), прибуток від звичайної (після оподаткування) та чистий прибуток. Порівняти чистий прибуток звітного періоду з чистим прибутком попереднього періоду та визначити величину відхилення. Пояснити причини відхилення. Результати розрахунків звести в таблицю 7.

1. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧД):

ЧД = Д — (ПДВ + A3 + ІЗ + ІВ),                                          

де Д — дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

ПДВ — податок на додану вартість;

A3 — акцизний збір;

ІЗ — інші збори або податки з обороту;

ІВ — інші витрати.

Попередній період ЧД = 3030 – 515,2 – 48 = 2466,8 тис. грн..

Звітний період ЧД = 5426,5 – 913,2 – 671,9 = 3841,4 тис. грн..

2.5. Зведення резервів можливого збільшення прибутку від звичайної діяльності (до оподаткування) в звітному періоді навести в таблиці 11.

 

Таблиця 11

Зведення резервів можливого збільшення прибутку від звичайної діяльності у звітному періоді

Назва резервів

тис. грн.

1. Збільшення обсягу реалізації

2. Зниження собівартості реалізованої продукції

1049,4

3. Зниження адміністративних витрат

4. Зниження витрат на збут

107,3

5. Зниження інших операційних витрат

489,6

6. Зрушення в асортименті та якості продукції

7. Зниження витрат від участі в капіталі

8. Зниження витрат від інших фінансових операцій

10,3

9. Зменшення витрат від іншої діяльності

10. Загальний резерв збільшення прибутку від звичайної діяльності (до оподаткування)

1656,6

 

Отже, існують резерви збільшення прибутку від звичайної діяльності (до оподаткування) за рахунок зниження собівартості на 1049,4 тис. грн., витрат на збут на 107,3 тис. грн., інших операційних витрат на 489,6 тис. грн. та зниження витрат від інших фінансових операцій на 10,3 тис. грн.


3. Попередня оцінка платоспроможності та фінансової стійкості підприємства

 

Для того, щоб оцінити, як вплинуть виявлені резерви зростання прибутку на підприємстві на фінансові показники підприємства: платоспроможність та фінансову стійкість, необхідно розраховувати такі показники:

— коефіцієнт незалежності (власності);

— коефіцієнт фінансової стійкості;

— коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів (всього майна);

— коефіцієнт ефективності використання власних коштів;

— коефіцієнт участі власних та довгострокових позичкових коштів в матеріальних запасах та затратах.

За даними ф.1 «Балансу промислового підприємства», та ф.2 «Фінансові ре­зультати та їх використання» (додатки 2, 3) необхідно розрахувати вище наведені показники спочатку на кінець періоду (року), а потім за умови, що прибуток збільшиться на величину виявлених резервів. Результати розрахунків необхідно на­вести в таблиці 12.

….

Як видно з табл. 12 резерви збільшення прибутку підприємства вплинули на збільшення ефективності використання фінансових ресурсів з 0,0079 до 0,077 та збільшення використання власних коштів з 0,0098 до 0,95.

Коефіцієнти фінансової стійкості за рахунок виявлених резервів не зросли, але в подальшому за рахунок збільшення прибутку будуть змінені статті балансу, що вплине  на платоспроможність та фінансову стійкість підприємства.


Висновки

 

Отже,  в звітному періоді порівняно з попереднім обсяг реалізованої продукції зріс на 1998,5 тис. грн. (79,47%), а обсяг випуску продукції зріс на 1765 тис. грн. (66,20%).  

Зростання обсягу реалізації відбулося за рахунок збільшення кількості продукції в натуральному виразі та збільшенні ціни реалізації. Зростання обсягу випуску продукції відбулося за рахунок збільшення кількості продукції в натуральному виразі та збільшенні вартості одиниці продукції.

В звітному періоді порівняно з попереднім обсяг реалізованої продукції зріс на 1998,5 тис. грн., за рахунок наступних факторів

— збільшення випуску товарної продукції на 1765 тис. грн.

— зменшення залишків нереалізованої продукції на 233,5 тис. грн.

В звітному періоді чисельність персоналу зменшилася на 13 чоловік, а обсяг випуску продукції зріс на 1765 тис. грн. (66,20%).  

Це привело до збільшення середнього річного виробітку на одного працівника на 5,01 тис. грн. (72,04), також зросли середній денний виробіток одного робітника на 0,0198 тис. грн. (70,67%)  та середній годинний виробіток одного робітника на 0,0028 тис. грн. (79,77%).

Можливе збільшення випуску продукції становить 518,13 тис. грн.  Якби кількість працівників залишилася в звітному році на рівні попереднього, то це б дало змогу збільшити випуск продукції на 155,74 тис. грн. Якби в звітному році було відпрацьовано так само людино-днів, як в попередньому, то випуск продукції був би на 118,98 тис. грн. більший. Якби в звітному році тривалість зміни була така сама як в попередньому, то випуск продукції був би на 243,41 тис. грн. більший.

Середній годинний виробіток одного робітника в звітному році зріс на  0,0028 тис. грн., що  вже вплинуло на збільшення випуску продукції.  

Можливе збільшення виручки реалізації продукції існує за рахунок збільшення випуску продукції, та становить 518,13 тис. грн.

В звітному періоді чистий дохід зріс на 1374,6 тис. грн. порівняно з попереднім, валовий прибуток при цьому зріс на 325,2 тис. грн.. За рахунок високих адміністративних витрат в попередньому періоді був збиток від операційної діяльності, а також відповідно збитки від звичайної діяльності та чистий збиток. В звітному періоді чистий прибуток зріс на 404,7 тис. грн. порівняно з попереднім.

В попередньому періоді підприємство мало збиток від звичайної діяльності (до оподаткування) в розмірі 265,5 тис. грн. В попередньому періоді прибуток 27 тис. грн. було отримано лише від іншої діяльності.

В звітному періоді прибуток від операційної діяльності склав 272,6 тис. грн. (99,53%), прибуток від іншої діяльності – 11,6 тис. грн. (4,24%) та збиток від фінансових операцій – 10,3 тис. грн. (-3,76%).    

Існують резерви збільшення прибутку від звичайної діяльності (до оподаткування) за рахунок зниження собівартості на 1049,4 тис. грн., витрат на збут на 107,3 тис. грн., інших операційних витрат на 489,6 тис. грн. та зниження витрат від інших фінансових операцій на 10,3 тис. грн.

Резерви збільшення прибутку підприємства вплинули на збільшення ефективності використання фінансових ресурсів з 0,0079 до 0,077 та збільшення використання власних коштів з 0,0098 до 0,95. Коефіцієнти фінансової стійкості за рахунок виявлених резервів не зросли, але в подальшому за рахунок збільшення прибутку будуть змінені статті балансу, що вплине  на платоспроможність та фінансову стійкість підприємства.

 


Список використаних джерел

 

1.     Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2005. — 241 с..

2.     Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005.- 387 с.

3.     Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 2003. – 254 c.

4.     Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО «Новое знание», 2005. – 668 с.

5.     Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2004, С. 24-30.

 

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария на «Техн екон анал виробн господ д_яльност_ В9 (також варіанти 3,5 та ін)»

  1. Оксана говорит:

    Сколько стоит готовая работа?

  2. admin говорит:

    70 грн. Пишіть на vlynko@yandex.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *