Анал_з в10

Зміст

 

Вступ. 3

1. Класифікація методів економічного аналізу. 4

2. Задача 1. 12

3. Задача 2. 14

Висновок. 17

Список використаних джерел. 18


Вступ

 

Аналіз (від грец. analisis — розкладання, розчленування) — метод наукового дослідження, який полягає в уявному або реаль­ному розчленуванні цілого на складові та виділенні окремих сто­рін, властивостей, зв’язків. Таке розчленування дає змогу з’ясувати внутрішню суть і природу процесу, який вивчається, його залеж­ність від факторів формування. Синтез (від грец. sinthesis — з’єднання, сполучання, складан­ня) — це метод наукового дослідження будь-якого предмета, явища, що полягає, на відміну від аналізу, у пізнанні його як єди­ного цілого, у єдності та взаємозв’язку його частин.

Саме тому в даній роботі буде розглянуто теорію та практику проведення економічного аналізу.


1. Класифікація методів економічного аналізу

 

Метод економічного аналізу є головним поняттям у теорії економічного  аналізу. Кожна наука вивчає свій предмет за допомогою певного методу, визначення сутності якого є першим кроком при її вивченні [2, c. 15].

І нарешті, останній етап факторного аналізу – практичне застосування факторної моделі для підрахунку резервів приросту результативного показника, для планування і прогнозування його величини при зміні ситуації.


2. Задача 1

 

Методом ланцюгових підстановок визначити вплив зміни обсягу продукції, ціни та собівартості одиниці на величину прибутку від її реалізації.

Показники

План

Факт

Обсяг випуску продукції, ОП, од.

700

750

Ціна одиниці, грн. 

115

125

Собівартість одиниці, грн.

87

88

 

Розв’язування

 

Прибуток від реалізації знайдемо за формулою:

П = ОП*(Ц – С),

де П —  прибуток від реалізації,

ОП – обсяг випуску продукції,

Ц — ціна одиниці,

С — собівартість одиниці,

1. Методом ланцюгових підстановок визначити вплив зміни обсягу продукції, ціни та собівартості одиниці на величину прибутку від її реалізації.

….

Отже, фактичний прибуток від реалізації порівняно з плановим зріс на 8150 грн., за рахунок таких факторів:

— за рахунок збільшення собівартості зменшився  на 700 грн.,

— за рахунок збільшення ціни зріс на 7000 грн.,

— за рахунок збільшення обсягу продукції зріс на 1850 тис. грн.

 

 

 

 

 


3. Задача 2

 

 

Наведена інформація про динаміку показників, які характеризують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплекс­ної оцінки діяльності підприємств, проранжувати підприємства та виб­рати найкраще (методами суми місць і відстані до еталону).

 

Підрозділ

Показник

Виконання плану випуску продукції

Виконання плану продуктивності праці

Виконання плану прибутку

Ритмічність виробництва

Виконання плану фондовіддачі

Цех 1

101,5

101,7

104,8

96,9

100

Цех 2

104,6

103,6

108,6

92,6

103,5

Цех 3

103,4

100,7

98,5

95,5

104,7

Цех 4

100,4

102,6

95,4

86,9

99,2

 

 

 

 

 

Розв’язування

 

1. Метод суми місць. За кожним показником підприємствам присвоїмо місця. Найкраще значення — 1 місце (ранг). Якщо у кількох підприємств однакові значення показників, то для кожного підприємства знайдемо комплексний ранговий показник.

Отже, цех 2 має найменшу комплексну рейтингову оцінку, тому його діяльність найкраща (1 місце). А цех 4 має найбільшу комплексну рейтингову оцінку, тому його діяльність найгірша (4 місце).


Висновок

 

Отже, економічний аналіз — це система спеціальних знань, пов’язаних із дослідженням економічних процесів, явищ та їх причинно-наслідкових зв’язків, які складаються під впливом об’єктивних економічних законів, а також суб’єк­тивної діяльності людей щодо управління економічними процесами як на рівні окремих суб’єктів підприємницької та комерційної діяльності, так і економіки регіонів і народного господарства в цілому. Метод економічного аналізу — це загальний підхід до вивчення його пред­мета, який органічно поєднує діалектичний, системний і комплексний підходи до дослідження господарських процесів і явищ, їх причинно-наслідкових зв’язків.

Розрізняють загальні й поодинокі методи дослідження. Якщо перші звичайно використовують майже скрізь, то поодинокі придатні для розв’язання вузького кола завдань і, як правило, в межах однієї дисципліни. Загальні методи можуть мати як окремі форми прояву більш прості поодинокі методи та технічні прийоми (прийоми деталізації та елімінування як прояви аналізу).

Можна виділити основні методи економічного аналізу: горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; трендовий аналіз; метод фінансових коефіцієнтів; порівняльний аналіз; факторний аналіз.

Факторний аналіз — це аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів дослідження. Причому факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), тобто роздроблення результативного показника на складові частини, так і зворотним (синтез), коли його окремі елементи з’єднують у загальний результативний показник. Факторний аналіз може бути одноступінчатим і багатоступінчастим. Перший тип використовується для дослідження факторів тільки одного рівня підпорядкування без їх деталізації на складові частини.

 


Список використаних джерел

 

1.     Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І., Заросило С. А., Івахненко В. М. Економічний аналіз: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т / М.Г. Чумаченко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2003. — 555с.

2.     Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. — 5. вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2006. — 261с.

3.     Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. — 241 с..

4.     Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

5.     Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 2003. – 254 c.

6.     Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *