Приклади розвязування задач з аналізу

1. Задача 2

Визначимо % виконання плану як відношення фактично виконаного до планового показника в відсотках та заповнимо таблицю 2.1.

Таблиця 2.1.

Виконання плану виробництва і реалізації продукції

Показник За планом Фактично % виконання
1. Товарна продукція      
а) у порівняльних цінах, тис. грн.. 62000 64800 104,52
б) у діючих цінах, тис. грн.. х 72000  
в) в натуральних одиницях, тис. т. 620 630 101,61
2. Реалізація      
а) у порівняльних цінах, тис. грн.. 62000 57000 91,94
б) в натуральних одиницях, тис. т. 620 540 87,097

План по виробництву товарної продукції перевиконано:

—                 у порівняльних цінах на 64800 – 62000 = 2800 тис. грн., що складає   104,52%;

—                 у  натуральних одиницях на 630 – 620 = 10 тис. т., що складає 101,61%.

План по реалізації не довиконано :

—                 у порівняльних цінах на 62000 – 57000 = 5000 тис. грн., що складає 91,94%;

—                 в натуральних одиницях на 620 – 540 = 80 тис. т., що складає 87,097%.

За планом реалізація відповідає товарній продукції, але фактично реалізовано від виробленої товарної продукції у порівняльних цінах 57000/64800=0,8796 тобто 87,96% та в натуральних одиницях 540/630=0,8571 тобто 85,71%.

2. Задача 3

1. За 1996-2000 роки визначимо та заповнимо таблицю 3.1:

— абсолютний приріст (+) чи зниження (-)  визначається як різниця між двома рівнями ряду:

ланцюговий  Dy = yi – yі-1 (3.1)

де yi — рівень порівнювального  періоду,

yi-1 – рівень, який передує періоду, що порівнюється.

— темп зростання визначається як відношення двох порівнювальних рівнів ряду в %. Він характеризує  скільки  %  порівнювальний рівень становить від рівня періоду, прийнятого за основу порівняння.

ланцюговий Тр = yi / yі-1 *100%                                        (3.2).

—         темп приросту обчислимо як

Тпр =   Тр – 100%                                                                  (3.3)

 

Таблиця 3.1
Показники виробництва продукції за 1996-2000 роки

Рік

1996 1997 1998 1999 2000
Виробнича потужність, тис. т. 500 500 600 600 800
Абсолютний приріст, тис. т.   0 100 0 200
Темп зростання, %   100 120 100 133,33
Темп приросту, %   0 20 0 33,33
Виробництво продукції 400 420 450 462 520
Абсолютний приріст, тис. т.   20 30 12 58
Темп зростання, %   105 107,14 102,66 112,55
Темп приросту, %   5 7,14 2,66 12,55

Виробнича потужність в 1996-1997 роках постійна 500 тис. т. ,в 1998-1999 роках зросла на 100 і складає 600 тис. т. Вона зросла на 20%. В 2000 році порівняно з 1999 роком виробнича потужність зросла на 200 тис. т. (на 33,33%). За 5 років виробнича потужність зросла на  800 – 500 = 300 тис. т. (на 60%).

Виробництво продукції постійно зростає. За 1997 рік порівняно з 1996 абсолютний приріст склав 20 тис. т. , а відносний – 5%, для наступних років 1998, 1999, 2000 порівняно з попередніми абсолютні прирости та темпи приросту склали відповідно 30; 12; 58 тис. т. та 5; 7,14; 2,66; 12,55 %. За 5 років виробництво продукції зросло на   520 – 400 = 120 тис. т. (на 30%). Тобто на підприємстві виробництво продукції відстає від виробничої потужності і є невикористані резерви по виробництву продукції


3. Задача 4

Визначимо ступінь виконання плану за асортиментом випущеної продукції. Проведемо розрахунки та занесемо результати до таблиці 4.1.

Відхилення обчислимо як різницю між звітним та плановим показниками, при позитивному результаті випущено поверх плану, а при негативному – недовиконано план.

Таблиця 4.1.

Показники виконання плану по видах продукції

Вид продукції За планом Звіт Поверх плану Недовиконано В межах плану
“А” 100 200 100 100
“Б” 150 100 50 100
“В” 250 150 100 150
“Г” 120 120
“Д” 50 50
Разом 550 570 220 200 350
В % до плану 100 103,64 40 36,36 63,64

Отже, видно, що план по асортименту виконано на 63,64% (інший спосіб 100% — 36,36% = 63,64%). За обсягом план виконано на 103,64%. Це досягнуто за рахунок випуску продукції поверх плану на 40%, але недовиконанням на 36,36%  (103,64% = 100% + 40% -36,36%).

Можливі причини відхилення від плану: невчасні поставки матеріалів, залежування продукції  на складах, зміна кон’юнктури ринку, інфляція і т. п.

4. Задача 5

Визначимо ступінь виконання плану за сортністю випущеної продукції. Проведемо розрахунки та занесемо результати до таблиці 5.1.

Відхилення обчислимо як різницю між звітним та плановим показниками, при позитивному результаті випущено поверх плану, а при негативному – недовиконано план.

Таблиця 5.1.

Показники виконання плану по сортності продукції

Сорт За планом Фактично Поверх плану Недовиконано В межах плану
І 3000 2800 200 2800
ІІ 2000 800 1200 800
ІІІ 400 400
Разом 5000 4000 400 1400 3600
В % до плану 100 80 8 28 72

 

Ксорт = 3600/5000 = 0,72.

План за сортністю виконано на 72%.  Хоча в цілому за кількістю план виконано на 80%. Це відбулося за рахунок недовиконання плану на 28%, але перевиконання на 8% (ІІІ сорт).

5. Задача 8

Визначимо ритмічність роботи взуттєвої фабрики за січень. Проведемо розрахунки та занесемо результати до таблиці 8.1.

Таблиця 8.1

Ритмічність роботи взуттєвої фабрики

П’ятиденка За планом Фактично В межах плану
І 10000    
ІІ 10000 10000 10000
ІІІ 10000 11000 10000

IV

10000 14000 10000
V 10000 15000 10000
10000 15000 10000
Разом 60000 65000 50000

Критм = 50000/60000 =0,8333.

Ритмічність виконано на 83,33%.  Хоча в цілому за кількістю план виконано на 108,33%. На 25% перевиконано , але за І п’ятиденку не довиконано 16,67% , тому план перевиконано на 8,33% = 25% — 16,67%.


6. Задача 9

Дамо оцінку виконання плану за обсягом реалізації. Знайдемо абсолютні відхилення та заповнимо таблицю 9.1.

Таблиця 9.1.

Обсяг реалізації продукції (у тис. грн.)

Показники За планом Фактично Абсолютне відхилення
1. Обсяг реалізації продукції 9600 7000 -2600
2. Товарна продукція 10000 8000 -2000
3. Залишки нереалізованої продукції      

а) на початок року

800 1000 200
б) на кінець року 1200 2000 800

1) абсолютне відхилення від плану реалізації

7000 – 9600 = -2600 тис. грн.;

2) процент виконання плану з реалізації

7000/9600 * 100% = 72,92 %;

3) на відхилення від плану вплинув об’єм товарної продукції

8000 – 10000 = — 2000 тис. грн.;

та збільшення залишків

1200 – 800 = 400 тис. грн. ( за планом),

2000 – 1000 = 1000 тис. грн. (фактично),

тому 1000 – 400 = 600 тис. грн.

Отже, 2600 = 2000 + 600  тис. грн.


7. Задача 11

Розрахуємо вплив трудових факторів на виконання виробничої програми.

Обсяг товарної продукції :

а) абсолютне відхилення:  196,8 – 195 = 1,8 тис. грн.,

б) % виконання плану: 196,8/195 * 100% = 100,92%.

Середньо облікова чисельність зменшилась на 250 — 200 = 50 чол. або становить 200/250 * 100% = 80%.

Така відносна економія могла мати місце тому, що на виконання плану по випуску продукції вплинув ріст продуктивності праці. Постійне зростання продуктивності праці є необхідною умовою як абсолютного, так і відносного вивільнення робочої сили і більш раціональне її використання.

І справді, якщо за планом 1 робітник повинен був відпрацювати

4875/250 = 19,5 (людино-днів), то фактично це становить

4000/200 = 20  (людино-днів), що на 2,5% більше (20/19,5*100% -100%).

Відпрацьовано робітниками за місяць людино-годин:

за планом   39000/250 = 156,

фактично   32800/200 = 164,

тобто на 164 – 156 = 8 (людино-годин)  зменшились втрати робочого часу.

Якщо врахувати, що в місяць робочих днів в середньому 22, а робочий день – 8 годин, то оптимальна кількість  людино-годин 22*8 = 176, тобто

176 –164 = 12  (людино-годин) – це резерв, за допомогою якого можна збільшити обсяг виробництва.

Розрахуємо кількісний вплив двох факторів: продуктивності праці та середньо облікової чисельності робітників.

Продуктивність праці (обсяг товарної продукції в тис. грн. на 1 чол.)

Прплан. = 195/250 = 0,78,    Прфакт. = 196,8/200 = 0,984.

Отже, обсяг продукції зріс на 196,8 – 195 = 1,8 тис. грн..

За рахунок продуктивності праці:

DПр = (0,984 – 0,78)*250 = 51 тис. грн..

Отже, зріс на 51 тис. грн..

За рахунок середньо облікової чисельності працівників:

DЧис = (200 – 250)*0,984 = — 49,2 тис. грн..

Зменшився обсяг товарної продукції на 49,2 тис. грн..

Перевірка : 1,8 = 51 + ( — 49,2).

8. Задача 13

Розрахуємо вплив факторів на обсяг товарної продукції.

Обсяг товарної продукції зріс порівняно з планом на 9190 – 9180 = 10 (тис. грн..), що становить перевиконання плану на 9190/9180*100% — 100% =

0,11%.

Зростання обсягу товарної продукції відбулося на фоні скорочення чисельності робітників

1010 – 1020 = -10 чол.

10/1020 *100% = 0,98%.

За планом одним робітником відпрацьовано

225000/1020 = 220,588 (людино-днів),

фактично 200000/1010 = 198 (людино-днів), що на 100% — 198/220,58 * 100% =100% — 89,76% = 10,24% менше ніж за планом.

Отже, обсяг товарної продукції зріс, можливо, за рахунок зростання цін. А резерви: в збільшенні  людино-днів на одного робітника

220,58 – 198 = 22,58 (людино-днів).

Потрібно підняти на 22,58 людино-днів до планових показників.

Розрахуємо кількісний вплив двох факторів: продуктивності праці та середньо облікової чисельності робітників.

Продуктивність праці (обсяг товарної продукції в тис. грн. на 1 чол.)

Прплан. = 9180/1020 = 9,    Прфакт. = 9190/1010 = 9,0990099.

Отже, обсяг продукції зріс на 9190 – 9180 = 10 тис. грн..

За рахунок продуктивності праці:

DПр = (9,0990099 – 9)*1020 = 100,99 тис. грн..

Отже, зріс на 100,99 тис. грн..

За рахунок середньо облікової чисельності працівників:

DЧис = (1010 – 1020)*9,0990099 = — 90,99 тис. грн..

Зменшився обсяг товарної продукції на 90,99 тис. грн..

Перевірка : 10 = 100,99 + ( — 90,99).

9. Задача 14

Визначимо фактори, що впливали в звітному періоді на обсяг товарної продукції.

Очевидно, що один верстат і за планом, і фактично відпрацьовує

700/350 = 820/410 = 2 тис. верст. год.

Товарна продукція знизилася на

2170 – 2050 = 120 тис. грн.., що становить 120/2170 * 100% = 5,53%.

Це відбулося за рахунок збільшення верстатів.

Зросла товарна продукція на

(410 – 350) * 6,2 = 372 тис. грн.,

але за рахунок спаду продуктивності верстата

(5,0 – 6,2) * 410 = — 492 тис. грн.. вона знизилася.

Отже,   -120 = 372 + (- 492).

Аналогічно, за рахунок відпрацьованих верстато-годин

(820 – 700) * 3,1 = 372 тис. грн.,

за рахунок виробленого за вестато-годину

(2,5 – 3,1) * 820 = — 492 тис. грн.

Отже,   -120 = 372 + (- 492).

Резервом зростання виробництва може служити збільшення виробництва продукції в розрахунку на 1 верстат до планового рівня 6,2 та вище, а також збільшення виробництва за верстато-годину до планового рівня 3,1 грн. та вище.


10. Задача 17

Визначимо влив факторів на обсяг випуску продукції.

Обчислимо кількість товарної продукції на 1 гривню  основних матеріалів та занесемо результати до таблиці 17.1.

Таблиця 17.1.

Виробництво  продукції

Показники За планом Фактично
1. Товарна продукція, тис. грн. 9000 10400
2. Основні матеріали, тис. грн. 6000 6500
3. Кількість товарної продукції на 1 грн. основних матеріалів 1,5 1,6

 

Товарна продукція збільшилася на

10400 – 9000 = 1400 тис. грн..

Це відбулося під впливом факторів:

а) збільшення матеріалів

(6500 – 6000)*1,5 = 750 тис. грн..

б) зменшення товарної продукції на 1 грн. основних матеріалів

(1,6 – 1,5) * 6500 = 0,1 * 6500 = 650 тис. грн..

Перевірка

1400 = 750 + 650     тис. грн..

В даному випадку використані можливі резерви, так як основні матеріали зросли на 108,33%, а товарна продукція зросла на 115,56%.


11.  Задача 19

Визначимо виконання плану за собівартістю і розрахуємо вплив факторів на її зміну. Загальне відхилення витрат на 1 грн. продукції визначається порівнянням затрат фактично в цінах, що діяли у звітному році та затрат за планом планового випуску.

55 – 52 = 3 коп.

Виконання плану за собівартістю становить 105,77%.

Проаналізуємо вплив різних факторів на це відхилення:

1) вплив структурних зрушень  в складі товарної продукції ( затрат за планом фактично виробленої продукції та затрат за планом планового випуску).

50 –52 = — 2 коп..

2) вплив змін цін на продукцію (затрат фактично в цінах, що діяли у звітному році та затрат фактично в цінах плану)

55 – 54 = 1 коп.

3) вплив надпланового витрачання матеріальних ресурсів, техніки і зниження продуктивності праці (затрат фактично в цінах плану та затрат за планом фактично виробленої продукції )

54 – 50 = 4 коп.

Перевірка: 3 = -2 + 1 + 4  коп.

Резерв включає в себе економію витрачання матеріальних ресурсів, техніки і підвищення продуктивності праці.

12. Задача 27

 

Візьмемо дані з форми 2 та заповнимо таблицю 27.1.

Таблиця 27.1.

Прибуток підприємства та рівень рентабельності. (тис. грн..)

Показники Попередній період Звітний період
1. Виручка від реалізації продукції 3107,3 4005,1
2. Податок на додану вартість 508,4 584,5
3. Акцизний збір 0 0
4. Затрати на виробництво реалізованої продукції 2020,4 2501,8
5. Результат від реалізації 578,5 918,8
6. Рівень рентабельності продукції, % 18,62 22,94

 

З форми №2 беремо перші чотири показники для таблиці 27.1 відповідно 010, 015, 020, 040.

Результат від реалізації шукаємо як різницю між виручкою та сумою податку на додану вартість, акцизного збору, затрат на виробництво реалізованої продукції:

3107,3 – 508,4 – 0 – 2020,4 = 578,5 тис. грн.. – для попереднього періоду;

4005,1 –  584,5 –  0  –  2501,8 = 918,8 тис. грн.. – для звітного періоду.

Результат від реалізації можна взяти з 050 рядка форми №2.

Рентабельність розраховується як відношення результату від реалізації до виручки від реалізації продукції в %.

Як бачимо рентабельність в звітному році зросла  на 22,94 – 18,62 = 4,32%. Це пояснюється тим, що виручка від реалізації зросла на 4005,1 – 3107,3 = 897,8 тис. грн.,  податок на додану вартість пропорційно на 584,5 – 508,4 = 76,1 тис. грн., а затрати лише на 2501,8 – 2020,4 = 481,4 тис. грн.. Тобто

918,8 – 578,5  = 897,8– 76,1  – 481,4 ,

де 918,8 – 578,5 = 340,3 – приріст прибутку за звітний період.


13.  Задача 29

Визначимо показники ліквідності:

  1. Коефіцієнт обіговості запасів – це відношення собівартості реалізованої продукції до середньої їх суми за звітний період.

Запаси візьмемо з балансу (форма №1) рядки 100, 110, 120, 130, 140.

На початок року 166,8 + 0 + 39,1 + 663,6 + 98,4 = 967,9,

На кінець року 208,4 + 0 + 100,6 +649,0 + 155,5 = 1113,5.

Собівартість реалізованої продукції візьмемо з форми №2 рядок 040 за звітний період.

Оз = 2501,8 :  (967,9+1113,5)/2 = 2501,8/1040,7 = 2,4 (обороти)

  1. Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості  Одз. Цей показник розраховується за даними річного звіту, його значення використовується також на квартальні дати.

Одз. = виручка від реалізації за рік / середня дебіторська заборгованість.

Середня дебіторська заборгованість визначається як середнє арифметичне суми  цієї заборгованості на початок і на кінець року. Дані візьмемо з балансу рядки з 160 по  210.

На початок року 240 + 130,4 + 5,1 = 375,5,

На кінець року 272,2 + 37,7 + 297,3 + 9,8 = 617.

Виручку від реалізації за рік візьмемо  з форми №2 рядок 010 за звітний період.

Одз. = 4005,1 : (375,5 +617)/2 = 4005,1 : 496,25 = 8,07.

Показник   Одз. Оцінюється шляхом порівняння його розрахункового значення з попереднім періодом і може мати такі значення:

Одз.= 2 у разі зменшення його розрахункового значення проти попереднього періоду;

Одз.= 1 у разі, якщо  його розрахункового значення знаходиться на рівні попереднього періоду;

Одз.= 0 у разі збільшення його розрахункового значення проти попереднього періоду.

  1. Оборотність кредиторської заборгованості Окз. Цей показник розраховується та оцінюється  аналогічно  Одз.

Одз. = виручка від реалізації за рік / середня кредиторська заборгованість.

Кредиторську заборгованість визначимо як Усього за розділом IV балансу (рядок 620).

Одз. = 4005,1 : (1245,3 + 1432,0)/2 = 4005,1: 1338,65= 2,992.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

3 комментария на «Приклади розвязування задач з аналізу»

  1. Николай говорит:

    Спасибо за замечательный сайт, удачи Вам в развитии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.