Аналіз МАУП задачі 18, 65 МАУП Анал кр в18 З 18 65

Зміст

 

1. Аналіз прямих матеріальних і трудових витрат підприємства. 3

 

2. Задача 18. 10

 

3. Задача 65. 11

 

Список використаних джерел. 13

 

Додатки. 14

1. Аналіз прямих матеріальних і трудових витрат підприємства

 

До прямих матеріальних витрат торговельного підприємства можна віднести витрати на закупку:

товарів для наступного перепродажу

палива й енергії;

запасних частин;

тари й тарних матеріалів;

допоміжних та інших матеріалів.

. . .

Найбільш узагальнюючим показником трудових витрат є середньорічне надання послуг одним працюючим. Величина його залежить не тільки від надання послуг оперативним персоналом, але і від питомої ваги останніх у загальній чисельності персоналу, а також від кількості відпрацьованих ними днів і тривалості робочого дня.

Таблиця   1.2

Вихідні дані для факторного аналізу продуктивності праці

Показник

 

2002 р.

 

2003 р.

 

+/-
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 4561 4364 -197
Середньоспискова чисельність:

персо­налу загалом (ПЗ)

оперативного персоналу (ОП)

 

44

38

 

45

40

 

+1

+2

Питома вага в загальній чисельності оперативного персоналу (УД),% 86,36 88,89 2,53
Відпрацьовано днів одним працівником за рік (Д) 220

 

210

 

-10

 

Середня тривалість робочого дня (П), год. 7,95

 

7,8

 

-0,15

 

Загальна кількість відпрацьованого часу:

усіма працівниками оперативного персоналу за рік (Т), люд.-год.

в том числі одним працівником,  люд.-год.

 

66462

 

1749

 

65520

 

1638

 

— 942

 

— 111

Середньорічний виробіток, тис. грн.:

одного працюючого (ГВ)

одного оперативного працюючого  (ГВ’)

 

103,66

120,03

 

96,98

109,1

 

-6,68

-10,93

Середньоденний виробіток оперативного працюючого   (ДВ), тис. грн. 0,5456

 

0,5195

 

— 0,0261

 

Середньогодинний виробіток оперативного працюючого  (ЧВ), грн. 68,63 66,60 -2,03

 

Звідси середньорічний виробіток одного працюючого (ГВ) дорівнює добутку наступних факторів:

ГВ = УД х Д х П х ЧВ, де:

УД — питома вага в загальній чисельності оперативного персоналу,

Д —  відпрацьовано днів одним працівником за рік,

П —  середня тривалість робочого дня,

ЧВ —  середньогодинний виробіток оперативного працюючого.

Розрахунок впливу даних факторів на зміну рівня середньорічного виробітку персоналу загалом зробимо способом абсолютних ризниць.

Таблиця   1.3

Розрахунок впливу факторів на рівень середньорічного виробітку працівників підприємства способом абсолютних різниць

Фактор Алгоритм розрахунку
Зміна:

частки оперативних працівників в ПЗ

 

кількості відпрацьованих днів одним оперативним працівником за рік

 

тривалості робочого дня

 

середньогодинного виробітку

 

DГВуд = DУД х ГВ`2002 =

= 0,0253×120,03= +3,037

 

DГВд = УД2003 х DД х ДВ2002 =

= 0,8889 х (-10) х 0,5456 = -4,8498

 

DГВп = УД2003 х Д2003 х DП х ЧВ2003 =

= 0,8889 х 210 х (-0,15) х 0,06863 = -1,9217

 

DГВчв = УД2003 хД2003х П2003 х DЧВ =

= 0,8889 х 210 х 7,8 x (-0,00203) = — 2,9557

Разом — 6,68

 

За даними табл. 1.2 і 1.3, середньорічний виробіток одного працівника підприємства в 2003 році знизився на 6,68 тис. грн. порівняно з 2002 роком. Він зріс на 3,037 тис. грн. у зв’язку зі збільшенням частки оперативних працівників у загальній чисельності персоналу. Зменшився на  2,9557 тис.  грн.. за рахунок зниження середньогодинного виробітку працівників. Негативно на його рівень вплинули надпланові цілоденні і внутрізмінні втрати робочого часу, у результаті виробіток відповідно зменшився на 4,8498 і 1,9217 тис. грн.

2. Задача 18

 

За даними бухгалтерського балансу підприємства (див. додаток А) розрахувати і проаналізувати показник тривалості операційного циклу, якщо на виробництво за цей період витрачено 9215 тис. грн.; обсяг реалізації продукції становить 10895 тис. грн.

 

Розв’язування

 

Період операційного циклу рівняється сумі періодів  запасу та дебіторської заборгованості

Період одного обороту запасів рівний 360*СЗ/СР,

де СЗ – середні запаси,

СР – собівартість реалізації.

. . .

Показник тривалості операційного циклу складе 70,53 + 8,26 = 78,79 днів.

3. Задача 65

 

Проаналізувати непрямі витрати підприємства на утримання та експлуатацію машин і обладнання:

•   розрахувати абсолютне та відносне відхилення перевитрат (економії), а також з’ясувати, чи виправдані перевитрати;

•   визначити за допомогою спеціальних методів вплив факторів на зміну відповідних витрат;

•   назвати причини відхилення витрат на утримання і експлуа­тацію машин та обладнання. Вихідні дані:

грн.

Показник

 

План

 

Факт

 

За планом у перерахунку на фактичний випуск продукції
Амортизація обладнання та транспортних засобів 3840

 

4554

 

3840

 

Витрати на поточний ремонт обладнання та транспортних засобів 3960 4692

 

4273
Експлуатаційні витрати 3480 3726 3626
Разом ? ? ?

 

 

Розв’язування

. . .

Визначимо вплив факторі на зміну витрат.

За рахунок збільшення витрат на амортизацію обладнання та транспортних засобів витрати зросли на 4554 – 3840 =  714 грн.

За рахунок збільшення витрат на поточний ремонт обладнання та транспортних засобів витрати зросли на 4692 – 3960 =  732 грн.

За рахунок збільшення експлуатаційних витрат витрати зросли на 3726 – 3480 = 246 грн.

714 + 732 + 246 = 1692 грн.

Причини відхилення витрат на утримання і експлуа­тацію машин та обладнання полягають в старінні машин та обладнання,  також при зростанні випуску продукції ці витрати пропорційно зростають.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.