Аналіз МАУП задачі 30, 45, 54 МАУП Анал кр в28 з30 45 54

Зміст

 

1. Аналіз ділової активності підприємства. 3

 

2. Задача 30. 8

 

3. Задача 45. 12

 

4. Задача 54. 15

 

Список використаних джерел. 18

1. Аналіз ділової активності підприємства

 

Ділова активність є комплексною і динамічною характеристикою підприємницької діяльності й ефективності використання ресурсів. Рівні ділової активності конкретної організації відбивають етапи її життєдіяльності (зародження, розвиток, підйом, спад, криза) і показують ступінь адаптації до ринкових умов, якість управління.

Ділову активність можна охарактеризувати як мотивований  макро- і мікрорівнем управління процес стійкої господарської діяльності організацій, спрямований на забезпечення її позитивної динаміки, збільшення трудової зайнятості й ефективне використання ресурсів з метою досягнення ринкової конкурентноздатності. Ділова активність виражає ефективність використання матеріальних, трудових, фінансових і інших ресурсів по всіх напрямах діяльності і характеризує якість управління, можливості економічного росту і достатність капіталу організації.

. . .

Однак варто підкреслити, що період перебування засобів в обороті в значній мірі визначається внутрішніми умовами діяльності організації, і в першу чергу ефективністю стратегії управління його активами (чи її відсутністю).

Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій і групуються відповідно до інтересів учасників економічного процесу.

2. Задача 30

 

Проаналізувати витрати на обслуговування виробництва та управління ним; визначити невиправдані витрати; порівняти витра­ти на обслуговування виробництва й управління ним за окремими їх видами з обсягом валової продукції в динаміці. Зробити висновки. Вихідні дані:

Складові загальновиробничих витрат Минулий рік Звітний рік
План Факт План Факт
Витрати на управління виробництвом 25,5

 

26,2

 

25,0

 

26,1

 

Амортизація основних засобів

та нематеріальних активів

10,5

 

12,0

 

10,0

 

11,8

 

Витрати на утримання, експлуатацію, ремонт основних засобів 8,0

 

10,0

 

9,0

 

8,5

 

Витрати на утримання виробничих

приміщень

5,5

 

3,2

 

4,5

 

4,8

 

Витрати на обслуговування виробничого процесу 30,5

 

25,7

 

25,0

 

27,8

 

Витрати на охорону праці 2,0 3,2 2,5 2,7
Інші витрати 2,0 4,0 2,0 3,8
Разом загальновиробничих витрат ? ? ? ?

Примітка. Обсяг   валової   продукції:   у   минулому   році 580 тис. гри, у звітному — 597 тис. гри.

 

Розв’язування

Розрахуємо загальну суму загальновиробничих витрат та рівень загальновиробничих витрат в обсязі валової продукції.

Таблиця 2.1

Загальновиробничі витрати підприємства,   тис. грн.

. . .

В структурі загальновиробничих витрат підприємства переважають  витрати на управління виробництвом та витрати на обслуговування виробничого процесу.

Динаміку зміни витрат зобразимо на рис. 2.1.

3. Задача 45

 

За наведеними в таблиці даними визначити результативний показник, вплив усіх можливих факторів на зміну результативної о показника, а також позитивні та негативні зміни факторів. З’ясувати резерви поліпшення господарювання.

Показник

 

Минулий рік

 

Звітний рік

 

План Факт План Факт
Обсяг виробництва, тис. гри. 1520,0 1550,1 1552,0 1329,6
Середньооблікова чисельність працівників, осіб 102 110 110 106

 

Розв’язування

 

Результативним є показник продуктивність праці, що визначається з відношення між обсягом виробництва та середньообліковою чисельністю працівників.

. . .

В звітному році продуктивність праці зменшилася на 1,566 тис. грн. за рахунок:

— зменшення обсягу виробництва зменшилася на 2,06 тис. грн.,

— зменшення чисельності працівників збільшилася на 0,494 тис. грн.

Основні напрямки пошуку резервів росту продуктивності праці можна шляхом:

а) збільшення обсягу виробництва за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства, тому що при нарощуванні обсягів виробництва збільшується тільки перемінна частина витрат робочого часу, а постійна залишається без зміни. У результаті витрати часу на випуск одиниці продукції зменшуються;

б) скорочення витрат праці на її виробництво шляхом інтенсифікації виробництва, підвищення якості продукції, упровадження комплексної механізації й автоматизації виробництва, більш зробленої техніки і технології виробництва, скорочення втрат робочого часу за рахунок поліпшення організації виробництва, матеріально-технічного постачання й інших факторів відповідно до плану організаційно-технічних заходів.

При цьому можливі наступні варіанти співвідношення зміни обсягу випуску продукції і витрат праці, що повинні враховуватися при виборі управлінської стратегії по забезпеченню росту продуктивності праці при існуючих у даний момент економічних умовах:

а) відбувається збільшення обсягу випуску продукції при зниженні витрат праці на їх надання;

б) обсяг випуску росте швидше, ніж витрати праці;

в) обсяг випуску росте при незмінних витратах праці;

г) обсяг випуску залишається незмінним при зниженні витрат праці;

д) обсяг випуску знижується більш повільними темпами, чим витрати праці.

4. Задача 54

 

За наведеними в таблиці даними визначити результативний показник, виявити вплив усіх можливих факторів на його зміну. Зробити висновки.

Показник

 

Минулий рік

 

Звітний рік

 

План

 

Факт

 

План

 

Факт

 

Обсяг валової продукції у порівняльних цінах, грн.

 

29951

 

29751

 

30689

 

30750

 

Обсяг виробництва, шт.

 

724

 

736

 

750

 

750,5

 

Норма витрачання матеріалів на одиницю продукції, кг

 

1,6

 

1,8

 

1,7

 

1,65

 

Облікова ціна 1 кг матеріалів, грн.

 

20,3

 

18,6

 

19,0

 

20,1

 

 

 

Розв’язування

 

Обсяг валового прибутку підприємства визначимо з співвідношення

ВП = ОВП – ОВ*НМ*Ц,

. . .

В звітному році валовий прибуток підприємства зменшився на 6464 – 5859,67 =  604,33 грн. за рахунок таких факторів:

збільшення облікової ціни матеріалів зменшився на 5061,5 – 6464 = -1402,5 грн.,

зменшення норми витрат матеріалів зріс на 5815,25 – 5061,5 =  753,75 грн.,

за рахунок збільшення обсягу виробництва зменшився на 5798,67 – 5815,25 =  -16,58 грн.,

за рахунок збільшення обсягу валової продукції зріс на 5859,67 – 5798,67 = 61 грн.

753,75 – 1402,5 – 16,58 + 61 = -604,33 грн.

Як бачимо в звітному році обсяг фактичного валового прибутку в меншій мірі відрізняється від планового ніж в минулому.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *