11 задач Анал тема2 Анал викор тр ресурс

1. Задача 16

Проаналізуйте забезпеченість підприємства робочою силою (табл. 17).
Таблиця 17
Показник Чисельність, осіб
У минулому році
У звітному році Відхилення
Потреба
Факт
від минулого року від потреби
абсолютне %

Весь персонал підприємства 687 640 642 -45 2 0,31
У тому числі:
Із них робітники 547 550 548 3 -2 -0,36
Питома вага робітників у загальній кількості ПОД 79,62 85,94 85,36 -0,20 -0,58 -0,67
Персонал, зайнятий у непромислових організаціях 140 90 94 2 4 4,44

Як видно з табл. 17 в звітному році весь персонал підприємства зменшився з 687 чоловік до 642 чоловік. При цьому чисельність робітників в звітному році порівняно з минулим зросла на 1 особу, при цьому питома вага питома вага робітників зросла з 79,62% до 85,36%.

Рис. 1.1. Динаміка робочої сили підприємства

2. Задача 17

Проаналізуйте забезпеченість підприємства робітниками за професією і рівнем кваліфікації, а також співвідношення між основними і допоміжними робітниками (табл. 18).
Таблиця 18
Показник
Потреба
Факт
Відхилення від потреби, %
1. Чисельність робітників, осіб
550 548 -0,36
У тому числі основних 330 323 -2,02
2. Питома вага основних робітників у загальній кількості, % 60 59 -1,67
3. Середній тарифний розряд робітників 4,7 4,8 2,13
Із них:
токарі 4,2 4,1 -2,38
слюсарі 4,8 4,9 2,08
фрезерувальники
4,7 4,9 4,26

Як видно з табл. 18 фактична чисельність основних робітників виявилася 323 чоловік порівняно з 330 за планом. Це відбулося за рахунок зменшення чисельності робітників на підприємстві на 2 особи та зменшення питомої ваги основних робітників з 60% до 59%. При цьому фактична кваліфікація робітників виявилася вищою ніж планувалося на 0,1 тарифного розряду. При цьому середній тарифний розряд слюсарів та фрезерувальників зріс на 0,1, а токарів зменшилася на 0,1.

Зробіть свої висновки про закріплення робочої сили на підприємстві, обчисливши коефіцієнти прийому, звільнення й плинності (візьміть до уваги вік персоналу).
Примітка. У звітному році весь персонал за віком групується так: до 30 років — 140 осіб; від 30 до 40 років— 110; від 40 до 50 — 201; старші 50 років — 191 особа.

В звітному році фактично було прийнято 48 працівників,
вибуло 93,
з них з причин скорочення штатів 30,
за власним бажанням, звільнено за прогул та інші порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді 15.
Коефіцієнт обороту по прийому робітників Кпр
Кпр = кількість прийнятого на роботу персоналу / середньосписочна чисельність
В звітному році Кпр = 48/642 = 0,074,
Коефіцієнт обороту по вибуттю Кв
Кв = кількість звільненого персоналу / середньосписочна чисельність
В звітному році Кв = 93/642 = 0,145,
Коефіцієнт плинності кадрів Кп
Кп = кількість звільненого персоналу за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни / середньосписочна чисельність
В звітному році Кп = 15/642 = 0,023,
Коефіцієнт стабільності складу персоналу Кпс
Кпс = кількість працівників, що попрацювали цілий рік / середньосписочна чисельність
В звітному році Кп = (642 – 93 — 48)/642 = 0,78.

У звітному році весь персонал за віком можна згрупувати так: до 30 років — 140/642*100 = 21,8%; від 30 до 40 років – 110/642*100 = 17,13%; від 40 до 50 – 201/642*100 = 31,31%; старші 50 років — 191/642*100 = 27,75%.
Тобто, на підприємстві працюють головним чином літні люди.

3. Задача 18

Проаналізуйте використання робочого часу та обчисліть непродуктивні його втрати на підставі інформації, що надійшла з підприємства (табл. 19).
Таблиця 19
№ Показник
План
Звіт
Відхилення

1
Відпрацьовано робітниками людино-днів — усього 160640 157113 -3527,5
2
Баланс робочого часу в розрахунку на одного робітника:
1) календарний фонд часу, днів
251 251 0
2) вихідні й святкові дні
114 114 0
3
Невиходи на роботу — всього
35,2 59 23,8
У тому числі:

чергова відпустка
24 24 0

відпустка на навчання
2,6 0,2 -2,4

відпустка у зв’язку з вагітністю й
пологами 2,5 0,2 -2,3

хвороби
6,1 5 -1,1
невиходи з дозволу адміністрації
0 1,4 1,4
простої
0 14 14
прогули
0 14,2 14,2
масові невиходи (страйки)
0 0 0
4
Кількість явок на роботу
215,8 192 -23,8
5
Тривалість робочої зміни, год
8 8 0

Як видно з табл. 19 на підприємстві фактично було відпрацьовано на 3527,5 людино-днів менше ніж планувалося. При цьому невиходи на роботу склали 59 днів замість запланованих 35,2 днів. Кількість явок на роботу одним робітником зменшилася з 215,8 до 192 дні. Непродуктивні втрати часу склалися за рахунок невиходів на роботу 1,4, простоїв 14 та прогули 14,2 днів на одного працівника.
Рис. 3.1. Використання робочого часу

4. Задача 19

Проаналізуйте виконання плану продуктивності праці та її динаміку (табл. 20). Зробіть висновки.
Таблиця 20
№ Показник
У минулому році
У звітному році Відхилення
План
Факт
від минулого року, % від плану
абсолютне %

1
Обсяг продукції в порівняльних цінах, тис. грн. 7770 7800 7870 100 70 0,90
2
Середньообліковий склад ПВП, осіб 687 640 642 -45 2 0,31
3
Середньообліковий склад робітників, осіб 547 550 548 1 -2 -0,36
4
Питома вага робітників
у ПОД, % 79,62 85,94 85,36 5,74 -0,58 -0,67
5
Питома вага основних робітників, % 61 60 59 -2 -1 -1,67
6
Відпрацьовано робітниками, тис. людино-днів 96,43 138,112 123,264 26,834 -14,85 -10,75
7
Відпрацьовано робітниками, тис. людино-год 732,8 1104,896 986,112 253,31 -118,8 -10,75
8
Середня продуктивність праці одного працюючого, грн.
11310,04 12187,50 12258,57 948,52 71,07 0,58
9
Середня продуктивність праці одного робітника, грн. 14204,75 14181,82 14361,31 156,56 179,5 1,27
10
Середньоденна продуктивність праці одного робітника, грн.
80,58 65,72 74,80 -5,778 9,0811 13,82
11
Середньогодинний виробіток одного робітника, грн. 10,60 8,215 9,350 -1,253 1,1351 13,82
12
Трудомісткість продукції в 1 тис. грн. 0,094 0,142 0,125 0,031 -0,016 -11,54
13
Виконання норм виробітку робітниками-відрядниками, % 97 100 96 -1 -4 -4,00
Як видно з табл. 20 план продуктивності праці одного працюючого було виконано на 100,58%, при цьому продуктивність зросла на 71,07 грн. Фактично в звітному році порівняно з минулим продуктивність праці одного працюючого зросла на 948,52 грн. План продуктивності праці одного робітника було виконано на 101,27%, при цьому продуктивність зросла на 179,5 грн. Фактично в звітному році порівняно з минулим продуктивність праці одного робітника зросла на 156,56 грн.
5. Задача 20

Визначте вплив структури промислово-виробничого персоналу й виробітку одного робітника на зміну продуктивності праці одного працюючого; відпрацьованого часу, виконання норм виробітку і середньогодинної продуктивності на зміну продуктивності праці одного робітника (табл. 21).
Таблиця 21
№ з/п
Фактор
Методика розрахунків
Розмір впливу, грн.
1
Зміна середньорічного виробітку одного працівника
У тому числі за рахунок:

питомої ваги робітників у загальній чисельності ПОД, %

середньорічного виробітку одного робітника

14181,82*(0,8536-0,8594)

0,8594*(14361,31- 14181,82) 71,07

-83,18

154,25
2
Зміна середньорічного виробітку одного робітника
У тому числі за рахунок:
кількості явок на роботу
тривалості робочого дня
середньогодинного виробітку

8,215*8*(192-215,8)
8,215*(8-8)*192
(9,35-8,215)*8*192 179,5

-1563,86
0
1743,36

Отже, фактично порівняно з планом відхилення середньорічного виробітку одного працівника склало 71,07 грн., в тому числі за рахунок зменшення питомої ваги робітників у загальній чисельності ПОД зменшився на 83,18 грн., за рахунок збільшення середньорічного виробітку одного робітника збільшилася на 154,25 грн.
Зміна середньорічного виробітку одного робітника зросла на 179,5 грн, за рахунок зменшення кількості явок на роботу зменшилася на 1563,86 грн., за рахунок тривалості робочого дня не змінилася, за рахунок збільшення середньогодинного виробітку зросла на 1743,36 грн.

6. Задача 21

Визначте вплив трудових факторів на виконання виробничої програми (табл. 22).
Таблиця 22
№ з/п
Фактор
Методика розрахунків
Сума впливу, тис. грн.

1
Продукція, тис. грн.
7870 — 7800
70

2
Зміна середньооблікової чисельності ПОД
642 — 640
2

3
Зміна продуктивності праці ПОД
У тому числі за рахунок: 71,07

питомої ваги робітників 14181,82*(0,8536-0,8594) -83,18
продуктивності праці робітників 0,8594*
(14361,31- 14181,82) 154,25

Із неї за рахунок:
зміни кількості явок на роботу 0,8536*8,215*8*(192-215,8) -1333,88
тривалості робочого дня 0,8536*8,215*(8-8)*192 0
середньогодинного виробітку 0,8536*(9,35-8,215)*8*192 1488,13

Отже, фактично порівняно з планом відхилення середньорічного виробітку одного працівника склало 71,07 грн., в тому числі за рахунок зменшення питомої ваги робітників у загальній чисельності ПОД зменшився на 83,18 грн., за рахунок збільшення середньорічного виробітку одного робітника збільшилася на 154,25 грн. В тому числі за рахунок зменшення кількості явок на роботу зменшилася на 1333,88 грн., за рахунок тривалості робочого дня не змінилася, за рахунок збільшення середньогодинного виробітку зросла на 1488,13 грн.

7. Задача 22

Визначте способами абсолютних і відносних (у процентах) різниць вплив факторів на зміну продуктивності праці одного працюючого (табл. 23). Обчисліть резерви підвищення праці працюючого.
Таблиця 23
№ з/п
Показник
План
Факт

1
Виробіток продукції на одного працюючого, грн.
12187,50 12258,57
2
Питома вага робітників у загальній чисельності ПОД, % 0,8594 0,8536
3
Відпрацьовано одним робітником, днів
215,8
192

4
Тривалість робочого дня, год.
8
8

5
Середній виробіток, грн.
8,215 9,35

Виробіток продукції на одного працюючого фактично більший від плану на 71,07 грн.
Методом абсолютних різниць
— за рахунок зміни питомої ваги робітників у загальній чисельності
(0,8536 — 0,8594)*215,8*8*8,215 = — 82,26,
— за рахунок відпрацьованих днів одним робітником
0,8594*(192 — 215,8)*8*8,215 = -1344,91,
— за рахунок тривалості робочого дня
0,8594*192*(8-8)*8,215 = 0,
— за рахунок зміни середнього виробітку
0,8594*192*8*(9,35 — 8,215) = 1498,24,
1498,24 – 82,26 – 1344,91 = 71,07 грн.

Методом відносних різниць
— за рахунок зміни питомої ваги робітників у загальній чисельності
12187,50 * (- 0,67)/100 = — 81,65,
— за рахунок відпрацьованих днів одним робітником
12187,50 * (192/215,8 – 1) = -1344,13,
— за рахунок зміни середнього виробітку
71,07 – (- 81,65 — 1344,13) = 1496,85 грн.

Резерви підвищення продуктивності праці одного працюючого в полягають в:
збільшенні питомої ваги робітників у загальній чисельності при цьому продуктивність праці зросте на 81,65 грн.
збільшенні відпрацьованих днів, при цьому продуктивність праці зросте на 1344,13 грн.

8. Задача 23

Визначте вплив факторів на зміну виробництва продукції способом ланцюгових підставок (табл. 24). Зробіть висновки про резерви збільшення виробництва продукції.
Таблиця 24
№ з/п
Показник
План
Факт

1
Випуск продукції, тис. грн.
7800 7870
2
Середньообліковий склад працівників (ПОД), осіб
640
642

3
Питома вага робітників у загальній чисельності ПОД, % 0,8594 0,8536
4
Відпрацьовано одним робітником, днів
215,8
192

5
Тривалість робочого дня, год.
8
8

6
Середньогодинний виробіток, грн.
8,215 9,35

Методом ланцюгових підстановок
ВПпл = 640*0,8594*215,8*8*8,215 = 7800000 грн.
ВПум1 = 642*0,8594*215,8*8*8,215 = 7824910,39 грн.
ВПум2 = 642*0,8536*215,8*8*8,215 = 7772100,89 грн.
ВПум3 = 642*0,8536*192*8*8,215 = 6914936,84 грн.
ВПф = 642*0,8536*192*8*9,35 = 7870000 грн.

Випуск продукції зріс на 70000 грн., в тому числі за рахунок:
— збільшення чисельності працівників зріс на 24910,39 грн.,
— зменшення питомої ваги робітників зменшився на 7824910,39 — 7772100,89 = 52809,5 грн.
— зменшення числа робочих днів зменшився на 7772100,89 — 6914936,84 = 857164,05 грн.
— збільшення середньогодинного виробітку збільшився на 7870000 — 6914936,84 = 955063,16 грн.
Резерви збільшення випуску продукції існують за рахунок:
— збільшення питомої ваги робітників 52809,5 грн.
— збільшення числа робочих днів 857164,05 грн.

9. Задача 24

Визначте вплив факторів на зміну обсягу виробництва продукції способом відносних (процентних) різниць (табл. 25).
?аблиця 25
№ з/п
Фактор
Виконання
плану, %
Різниця в рівнях показників Методика розрахунків
Сума, тис. грн.

1
Зміна чисельності робітників
100,31
0,31
7800000*0,31/ 100
24180

2
Зміна кількості виходів на роботу
88,97
-11,03
7800000* (-11,03)/100 -860340

3
Зміна кількості відпрацьованих годин
100
0
7800000*0/100 0

4
Зміна середньогодинного виробітку (продукція) 113,82
13,82
7800000*13,82/ 100
1077960

Отже, за рахунок збільшення чисельності працівників обсяг виробництва продукції зріс на 24180 грн., за рахунок зменшення виходів на роботу він зменшився на 860340 грн., та за рахунок збільшення виробітку зріс на 1077960 грн.

10. Задача 25

Обчисліть резерви можливого збільшення випуску продукції за рахунок кращого використання трудових ресурсів на підприємстві (табл. 26).

Таблиця 26
№ з/п
Резерви Сума, тис. грн.

1
збільшення питомої ваги робітників 52809,5
2
збільшення числа робочих днів (виходів на роботу) 857164,05
Разом
909973,6

11. Задача 26

На підставі розрахунків, виконаних у табл. 17—26, зробіть висновки про забезпеченість підприємства трудовими ресурсами та їх використання. Запропонуйте заходи щодо реалізації виявлених резервів збільшення виробництва продукції.

Отже, В звітному році весь персонал підприємства зменшився з 687 чоловік до 642 чоловік. При цьому чисельність робітників в звітному році порівняно з минулим зросла на 1 особу, при цьому питома вага питома вага робітників зросла з 79,62% до 85,36%.
Фактична чисельність основних робітників виявилася 323 чоловік порівняно з 330 за планом. Це відбулося за рахунок зменшення чисельності робітників на підприємстві на 2 особи та зменшення питомої ваги основних робітників з 60% до 59%. При цьому фактична кваліфікація робітників виявилася вищою ніж планувалося на 0,1 тарифного розряду. При цьому середній тарифний розряд слюсарів та фрезерувальників зріс на 0,1, а токарів зменшилася на 0,1.
На підприємстві фактично було відпрацьовано на 3527,5 людино-днів менше ніж планувалося. При цьому невиходи на роботу склали 59 днів замість запланованих 35,2 днів. Кількість явок на роботу одним робітником зменшилася з 215,8 до 192 дні. Непродуктивні втрати часу склалися за рахунок невиходів на роботу 1,4, простоїв 14 та прогули 14,2 днів на одного працівника.
Продуктивності праці одного працюючого було виконано на 100,58%, при цьому продуктивність зросла на 71,07 грн. Фактично в звітному році порівняно з минулим продуктивність праці одного працюючого зросла на 948,52 грн. План продуктивності праці одного робітника було виконано на 101,27%, при цьому продуктивність зросла на 179,5 грн. Фактично в звітному році порівняно з минулим продуктивність праці одного робітника зросла на 156,56 грн.
Фактично порівняно з планом відхилення середньорічного виробітку одного працівника склало 71,07 грн., в тому числі за рахунок зменшення питомої ваги робітників у загальній чисельності ПОД зменшився на 83,18 грн., за рахунок збільшення середньорічного виробітку одного робітника збільшилася на 154,25 грн.
Зміна середньорічного виробітку одного робітника зросла на 179,5 грн, за рахунок зменшення кількості явок на роботу зменшилася на 1563,86 грн., за рахунок тривалості робочого дня не змінилася, за рахунок збільшення середньогодинного виробітку зросла на 1743,36 грн.
Резерви підвищення продуктивності праці одного працюючого в полягають в:
збільшенні питомої ваги робітників у загальній чисельності при цьому продуктивність праці зросте на 81,65 грн.
збільшенні відпрацьованих днів, при цьому продуктивність праці зросте на 1344,13 грн.
Резерви збільшення випуску продукції існують за рахунок:
— збільшення питомої ваги робітників 52809,5 грн.
— збільшення числа робочих днів 857164,05 грн.
Для реалізації резервів збільшення виробництва продукції потрібно збільшувати питому вагу робітників в загальній кількості працівників, при цьому потрібно скорочувати керівні посади, що дублюються, та провести реорганізацію структури підприємства.
Потрібно також збільшувати число днів виходу на роботу шляхом зменшення прогулів та неявок і відпусток з ініціативи адміністрації.

Список використаних джерел

1. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
2. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
3. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
4. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 156 с.
5. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій/ За ред. д.е.н., проф. Г.Г.Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.
6. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
7. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
8. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.
9. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

Запись опубликована в рубрике аналіз довідково, аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий на «11 задач Анал тема2 Анал викор тр ресурс»

  1. Jinmi говорит:

    That isinght solves the problem. Thanks!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.