5 Задач Економ анал В5

Зміст

1. Задача 1 3

2. Задача 2 5

3. Задача 3 7

4. Задача 4 9

5. Задача 5 11

Список використаних джерел 13

1. Задача 1

Дайте оцінку виконанню плану за сортністю продукції на підставі наведених даних. Розрахунки середньої сортності виконайте різними способами. Розрахуйте вплив факторів на зміну суми товарної продукції.
Сорт
Ціна за 1 шт., грн. За планом Фактично
Кількість, шт. Питома вага,
% Кількість,
шт. Питома вага, %
І 10 4000 2800
ІІ 9 1000 800
III 8 0 200
IV 7 0 200
Разом X 5000 4000

Розв’язування

. . .

Звідки коефіцієнт сортності по плану
49000/50000 = 0,98,
та фактично 38200/40000 = 0,955.

2. Задача 2

Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми.
Показник За планом За звітом
Абсолютне відхилення % виконання плану
1. Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах, тис. грн. 186
198

2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб 80
100

3. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів 1600
2200

4. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин 12400
16500

Розв’язування
. . .
Це відбулося за рахунок таких факторів:
— за рахунок збільшення чисельності робітників обсяг виручки від реалізації зріс на (100 – 80)*7,75*20*15 = 46500 грн.,
— за рахунок зменшення тривалості робочого дня зменшився на
(7,5 – 7,75)*100*20*15 = -7500 грн.,
— за рахунок збільшення відпрацьованих днів зріс на
100*7,5*(22- 20)*15 = 22500 грн.,
— за рахунок зменшення середньогодинного виробітку зріс на 100*7,5*22*(12 – 15) = -49500 грн.
46500 – 7500 + 22500 – 49500 = 12000 грн.

3. Задача 3

За наведеними даними дайте оцінку впливу основних факторів на відхилення фактичного фонду оплати праці за звітний рік від минулого року.
Показник
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення
Усього У т. ч. за рахунок
чисельності працюючих
середньої заробітної плати
1. Фонд оплати праці, тис. грн. 600
650

2. Середньооблікова чисельність працюючих, осіб 150 100

Розв’язування
. . .
Фонд оплати праці, тис. грн. 600
650
50 — 200 250

4. Задача 4

Проаналізуйте за наведеними нижче даними виконання кошторису за транспортними витратами. Урахуйте вплив факторів (за способом відносних різниць) і резерви економії. Зробіть висновки і визначте заходи щодо їх використання.
Показник За кошторисом
За звітом
1. Транспортні витрати, тис. грн.
200 214,2
2. Кількість перевезених вантажів, т
2000 1800
3. Дальність перевезень, км
100 140
4. Середній транспортний тариф, грн. за т/км 1,0 0,85
5. Вантажообіг, тис. т/км 200,0

Розв’язування
. . .

Отже, транспортні витрати зросли на 14,2 тис. грн., в тому числі за рахунок факторів:
— за рахунок зменшення кількості перевезень витрати зменшилися на 20 тис. грн.,
— за рахунок збільшення дальності перевезень витрати зросли на 72 тис. грн.,
— за рахунок зменшення середнього транспортного тарифу витрати зменшилися на 37,8 тис. грн.

5. Задача 5

Проаналізуйте за наведеними даними табл. 1 вплив факторів на зміну матеріальних витрат у складі собівартості продукції А. Порядок розрахунків виконайте ланцюговими підстановками в табл. 2. Підрахуйте резерви зниження собівартості продукції.
Таблиця 1
Вид
матеріалу
Одиниця
виміру
План За звітом Кількість виробленої продукції
Норма витрат Ціна, грн. Норма витрат Ціна, грн.

А кг 1200 8 1200 7 100
Б м2 15 100 185 90

Розв’язування

. . .
Отже, матеріальні витрати в собівартості продукції зменшилися на 94000 грн., при цьому за рахунок збільшення норм витрат зросли на 46000 грн., а за рахунок зменшення цін зменшилися на 140000 грн.

Список використаних джерел

1. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
2. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
3. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
4. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 156 с.
5. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій/ За ред. д.е.н., проф. Г.Г.Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.
6. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
7. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
8. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.
9. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.