2 завдання Ф_н анал_з З1_2 В8

1. Завдання 1

За даними фінансової звітності (табл. 1, 2) розрахувати фінансові коефіцієнти. Результати розрахунків занести в табл. 3. Порівняти їх з нормативними значеннями, наведеними в табл. 3. Проаналізувати фінансовий стан підприємства. Скласти аналітичну записку; запропонувати заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємства.
Таблиця 1
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Баланс
на 1 січня 2004 року
Форма № 1
Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10
первісна вартість 0 11
Знос 0 12
Незавершене будівництво 0 20
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 2026 2125
первісна вартість 0 31 13409 13409
Знос 0 32 11383 11284
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40
інші фінансові інвестиції 0 45
Довгострокова дебіторська заборго-
ваність 0 50
Відстрочені податкові активи 0 60
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 2026 2125
2. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 163 892
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130
товари 140 21499 25370
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160
первісна вартість 161 17 251
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180 15393 5685
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова- 415
ність 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 958 4223
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 2048 2049
Усього за розділом 2. 260 40029 38885
3. Витрати майбутніх періодів 270 152 229
БАЛАНС 280 42207 41239
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду Періоду
1 2 3 4
1. Власний капітал
Статутний капітал 300 2487 2398
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 172 682
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий 15683 16186
збиток) 350
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1. 380 18342 19266
2. Забезпечення наступних витрат
і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом 2. 430
3. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові
зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом 3. 480
4. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 530 17969 11037
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 300 3129
з бюджетом 550 439 1316
з позабюджетних платежів 560 213 289
зі страхування 570 2092 3015
з оплати праці 580 2852 3187
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом 4. 620 23865 21973
5. Доходи майбутніх періодів 630
БАЛАНС 640 42207 41239
Керівник М.П.
Головний бухгалтер

Таблиця 2

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт
про фінансові результати
за рік 2003 року
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003

1.Фінансові результати

Стаття Код За попередній За звітний
рядка період період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 47654 38944
Податок на додану вартість 0 15
Акцизний збір 0 20
0 25
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 47654 38944
Собівартість реалізованої продукції 0 40 46193 37776
Валовий:
прибуток 0 50 1461 1168
збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60
Адміністративні витрати 0 70
Витрати на збут 0 80
Інші операційні витрати 0 90
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 1461 1168
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 199 145
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 123
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 1660 1190
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 498 357
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 1162 833
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 1162 833
збиток 225

. . .
Коефіцієнт фінансової незалежності «автономії» на даному підприємстві нижче норми, причому за звітний період даний показник покращився на 0,032 і становить 0,467. Коефіцієнт фінансової стабільності також значно нижчий норми. За нормою повинен бути більший за 1, а в попередньому і звітному періоді відповідно дорівнює 0,769 і 0,877, що свідчить про нестійке становище підприємства. Щоб покращити ці показники, потрібно нерозподілений прибуток вкласти в статутний, додатковий та резервний капітал.
Коефіцієнт забезпечення власними коштами знаходиться в межах норми. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності також знаходиться в межах норми, більше 1.
Дуже низький показник коефіцієнта швидкої ліквідності. В звітному році він знизився нижче норми і став 0,57. Потрібно або зменшувати короткотермінові зобов’язання, або змінювати різницю між обіговими коштами та запасами. Коефіцієнт абсолютної ліквідності також нижчий від норми, причому за звітний період він значно покращився і наблизився до норми.
Коефіцієнт оборотності активів знизився на 0,185, що свідчить про погіршення господарювання в 2003 році. Відповідно збільшилась середня тривалість одного обороту активів на 63,36.
Коефіцієнт оборотності запасів також зменшився, що свідчить про недоліки організації виробництва, про збільшення середньої величини запасів. Відповідно до цього збільшилась середня тривалість одного обороту запасів, тоді як в нормі навпаки зменшення.
Значне зростання коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості характеризується позитивно. Збільшення в звітному році відбулось на 3,28 характеризує позитивні зрушення в зменшенні суми дебіторської заборгованості. Відповідно зменшився середній період погашення дебіторської заборгованості на 6,53. Дане зменшення також характеризується позитивно.

Рівень рентабельності продажу в порівнянні з попереднім періодом знизився за рахунок зменшення чистого прибутку підприємства, зменшився рівень рентабельності активів на 0,008, рівень рентабельності власного капіталу зменшився також на 0,02, рівень рентабельності продукції зменшився на 0,001.

2. Завдання 2

1. Розрахувати середню фактичну наявність власних обігових коштів підприємства у звітному році за даними табл. 1, 2. Визначити необхідний середній розмір власних обігових коштів на плановий рік виходячи з даних звітного року, а також даних про планову виручку від реалізації продукції та коефіцієнт прискорення (уповільнення) оборотності обігових коштів у плановому році (див. табл. 4).
2. Визначити, чи потрібне підприємству додаткове зовнішнє джерело фінансування у плановому році при збільшенні обсягів виробництва та реалізації продукції, або вистачить власного чистого прибутку для поповнення активів. Прийняти для розрахунку, що у прямій залежності від змін обсягів виробництва та реалізації перебуває 80 % активів та 60 % пасивів підприємства, а рівень рентабельності продажу (відношення чистого прибутку до чистої виручки від реалізації) планується такий, як у звітному році.
Методичні рекомендації до виконання п. 2 завдання 2. Скористайтесь формулою
Необхідне фінансування за рахунок зовнішніх джерел

де А — активи, що змінюються залежно від зміни чистої виручки;
В — чиста виручка звітного року;
?? — запланована зміна чистої виручки у плановому році (Впл — В);
? — пасиви, що змінюються залежно від зміни чистої виручки;
Рр —рівень рентабельності продажу (реалізації);
Впл — чиста виручка планового року.

Таблиця 4
Вихідні дані для виконання контрольного завдання 2
Показник Значення
Планова чиста виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн. 49500

Коефіцієнт прискорення оборотності обігових коштів < 1 (коефіцієнт уповільнення — > 1) 1,02

Розв’язування

. . .
Необхідне фінансування за рахунок зовнішніх джерел = 41239*0,8/39457 * (51136,36 – 39457) — 41239*0,6/39457 * (51136,36 – 39457) – 0,031*51136,36 = 856,14 тис. грн.
Чистий прибуток в звітному році 833 тис. грн., що менше ніж 856,14 тис. грн. Тобто додаткове зовнішнє джерело потрібне в сумі 856,14 – 833 = 23,14 тис. грн.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.