З завдання Ф_н анал_з З1_2_3 В5

Зміст

1. Завдання 1 3

2. Завдання 2 11

3. Завдання 3 13

Список використаних джерел 15

1. Завдання 1

За даними фінансової звітності (табл. 1, 2) розрахувати фінансові коефіцієнти. Результати розрахунків занести в табл. 3. Порівняти їх з нормативними значеннями, наведеними в табл. 3. Проаналізувати фінансовий стан підприємства. Скласти аналітичну записку; запропонувати заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємства.
Таблиця 1
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Баланс
на 1 січня 2004 року
Форма № 1
Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10
первісна вартість 0 11
Знос 0 12
Незавершене будівництво 0 20
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 45800 44300
первісна вартість 0 31 60830 58300
Знос 0 32 15030 14000
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40
інші фінансові інвестиції 0 45
Довгострокова дебіторська заборго-
ваність 0 50
Відстрочені податкові активи 0 60
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 45800 44300
2. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 5400 6000
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 7100 7700
готова продукція 130 5000 4000
товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160
первісна вартість 161 4000 3300
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180 2000 1000
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова- 500 600
ність 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 10 5
в іноземній валюті 240 1000 1200
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом 2. 260 25010 23805
3. Витрати майбутніх періодів 270 50 50
БАЛАНС 280 70860 68155
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду Періоду
1 2 3 4
1. Власний капітал
Статутний капітал 300 53210 47895
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 800 900
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340 50 60
Нерозподілений прибуток (непокритий 500
збиток) 350
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1. 380 54060 49355
2. Забезпечення наступних витрат
і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420 2000 3000
Усього за розділом 2. 430 2000 3000
3. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові
зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом 3. 480
4. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 6000 4500
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 530 3000 4500
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 300 3129
з бюджетом 550 500 400
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580 2300 2400
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610 3000 4000
Усього за розділом 4. 620 14800 15800
5. Доходи майбутніх періодів 630
БАЛАНС 640 70860 68155
Керівник М.П.
Головний бухгалтер

Таблиця 2

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт
про фінансові результати
за рік 2003 року
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003

1.Фінансові результати

Стаття Код На початок На кінець
рядка
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 33170 30290
Податок на додану вартість 0 15 5580 5048
Акцизний збір 0 20 50 65
0 25
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 27540 25177
Собівартість реалізованої продукції 0 40 20000 17534
Валовий:
прибуток 0 50 7540 7643
збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60 10
Адміністративні витрати 0 70
Витрати на збут 0 80 200 347
Інші операційні витрати 0 90
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 7350 7296
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 150 84
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 43
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 7500 7337
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 2250 2201
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 5250 5136
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 5250 5136
збиток 225

Таблиця 3
Розрахунок коефіцієнтів

. . .
Коефіцієнт фінансової незалежності «автономії» на даному підприємстві вище норми, причому за звітний період даний показник знизився на 0,04 і становить 0,72. Коефіцієнт фінансової стабільності також значно вище норми. За нормою повинен бути більший за 1, а в попередньому і звітному періоді відповідно дорівнює 3,22 і 2,63, що свідчить про стійке становище підприємства. Коефіцієнт забезпечення власними коштами знаходиться в межах норми. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності також знаходиться в межах норми, більше 1.
Дуже низький показник коефіцієнта швидкої ліквідності. В звітному році він знизився на 0,12 і став 0,39. Потрібно або зменшувати короткотермінові зобов’язання, або змінювати різницю між обіговими коштами та запасами. Коефіцієнт абсолютної ліквідності також набагато нижчий від норми, причому за звітний період він ледь покращився.
Коефіцієнт оборотності активів знизився на 0,02, що свідчить про погіршення господарювання. Відповідно збільшилась середня тривалість одного обороту активів на 52 дні.
Коефіцієнт оборотності запасів також зменшився, що свідчить про недоліки організації виробництва, про збільшення середньої величини запасів. Відповідно до цього збільшилась середня тривалість одного обороту запасів, тоді як в нормі навпаки зменшення.
Зростання коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості характеризується позитивно. Збільшення в звітному році відбулось на 0,74 характеризує позитивні зрушення в зменшенні суми дебіторської заборгованості. Відповідно зменшився середній період погашення дебіторської заборгованості на 5 днів. Дане зменшення також характеризується позитивно.
Рівень рентабельності продажу в порівнянні з попереднім періодом зріс на 0,01, зріс рівень рентабельності активів на 0,005, рівень рентабельності власного капіталу зріс також на 0,01, рівень рентабельності продукції зріс на 0,06.

2. Завдання 2

1. Розрахувати середню фактичну наявність власних обігових коштів підприємства у звітному році за даними табл. 1, 2. Визначити необхідний середній розмір власних обігових коштів на плановий рік виходячи з даних звітного року, а також даних про планову виручку від реалізації продукції та коефіцієнт прискорення (уповільнення) оборотності обігових коштів у плановому році (див. табл. 4).
2. Визначити, чи потрібне підприємству додаткове зовнішнє джерело фінансування у плановому році при збільшенні обсягів виробництва та реалізації продукції, або вистачить власного чистого прибутку для поповнення активів. Прийняти для розрахунку, що у прямій залежності від змін обсягів виробництва та реалізації перебуває 80 % активів та 60 % пасивів підприємства, а рівень рентабельності продажу (відношення чистого прибутку до чистої виручки від реалізації) планується такий, як у звітному році.
Методичні рекомендації до виконання п. 2 завдання 2. Скористайтесь формулою
Необхідне фінансування за рахунок зовнішніх джерел

де А — активи, що змінюються залежно від зміни чистої виручки;
В — чиста виручка звітного року;
?? — запланована зміна чистої виручки у плановому році (Впл — В);
? — пасиви, що змінюються залежно від зміни чистої виручки;
Рр —рівень рентабельності продажу (реалізації);
Впл — чиста виручка планового року.

Таблиця 4
Вихідні дані для виконання контрольного завдання 2
Показник Значення
Планова чиста виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн. 35200

Коефіцієнт прискорення оборотності обігових коштів < 1 (коефіцієнт уповільнення — > 1) 1,03

Розв’язування

. . .
Необхідне фінансування за рахунок зовнішніх джерел = 68155*0,8/25177 * (35200 – 25177) — 68155*0,6/25177 * (35200 – 25177) – 0,2*35200 = -1613,48 тис. грн.
Отже, фінансування за рахунок зовнішніх джерел не потрібне.

3. Завдання 3

Скласти прогнозований баланс підприємства на кінець планового року за агрегованою формою (табл. 5).
Таблиця 5
Прогнозний баланс підприємства на плановий рік, тис.грн.
Актив На початок планового року На кінець планового року Пасив На початок планового року На кінець планового року
1. Необоротні активи – разом 1. Власний капітал та забезпечення наступних витрат і платежів
2. Оборотні активи – разом 2. Довгострокові та поточні зобов’язання
Баланс Баланс

Вступний баланс підприємства (табл. 1), див. графу на кінець звітного року. Планова чиста виручка від реалізації продукції – табл.4. Приріст активів – розрахунок п.2 завд. 2. Рівень рентабельності продажу планується підвищити на 3% порівняно зі зв. роком. Рівень рентабельності власного капіталу та коефіцієнт забезпечення власними коштами планується такий самий як на кінець звітного року (табл. 3).

Розв’язування
. . .
Таблиця 5.1
Прогнозний баланс підприємства на плановий рік, тис.грн.
Актив На початок планового року На кінець планового року Пасив На початок планового року На кінець планового року
Необоротні активи – разом 44300 44300 Власний капітал та забезпечення наступних витрат і платежів 52355 58086
Оборотні активи – разом 23855 35200 Довгострокові та поточні зобов’язання 15800 24414
Баланс 68155 79500 Баланс 68155 79500

Список використаних джерел

1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.
2. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 522 с.
3. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. /., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 428 с.
4. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций — К.: МАУП, 1999-136 с.
5. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
6. Ковалёв В.В. Управление финансами: Учебное пособие. — М.: ФБК -ПРЕСС, 1998.-160с.
7. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.
8. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
9. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2003, С. 312.
10. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
11. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.
12. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.