Аналіз МАУП задачі 7, 13 МАУП Ек Анал п10 34 з 7 13

Зміст

 

 

1. Використання методу відстаней в економічному аналізі 3

 

2. Розрахунок впливу зміни структурних зрушень в асортименті виготовлюваної продукції на кінцеві економічні результати діяльності підприємства. 7

 

3. Задача 7. 9

 

4. Задача 13. 16

 

Список використаних джерел. 21

1. Використання методу відстаней в економічному аналізі

Серед задач лінійного програмування, до яких зводиться аналіз практичних моделей управління й планування, можна виділити ряд класів задач, системи обмежень яких мають певні структурні особливості. Специфіка умов задачі, як правило, вводиться до того, що в кожному рядку (чи у стовпчику) системи обмежень тільки незначна частина елементів, розміщена певним чином, відмінна від нуля чи від деяких інших фіксованих сталих.

Є N пунктів виробництва та М пунктів розподілу продукції. Вартість перевезення одиниці продукції з i-го пункту виробництва в j-й центр розподілу Cij приведені в таблиці,   де під рядком розуміється пункт виробництва, а під стовпчиком  — пункт розподілу. Крім того, в таблиці в i-му рядку вказано об’єм виробництва в i-му пункті виробництва, а в j-му стовпці вказано попит в  j-му центрі розподілу. Необхідно скласти план перевезення по доставці потрібної продукції в пункти розподілу, що мінімізують сумарні транспортні витрати.

  Вартість перевезення одиниці продукції в пункти споживання Об’єм виробництва
Підприємство 1 5 9 4 5 30
Підприємство 2 1 5 5 6 20
Підприємство 3 2 2 10 4 30
Підприємство 4 3 7 2 6 40
Обсяги споживання 20 50 20 35  

 

 

1. Перевіримо, чи дана задача є закритого типу.

Оскільки сума А рівна 120, а сума В дорівнює 125, то транспортна задача є відкритого типу, а тому введемо підприємство А5, запаси якого становитимуть умовно 5 та вартість перевезення від цього пункту у всі пункти В дорівнює 0. Після цих перетворень маємо вже транспортну задачу закритого типу. А тому оптимальний розвязок існує.  Виберемо початковий план перевезень за методом мінімальної вартості, одержимо:

Таблиця 2
План перевезень
Підприємства Пункт призначення  

u

В1 В2 В3 В4
А1 5

+

9

+

4

+

5

30

30

0

А2

 

1

20

5

-1

5

+

6

+

20

0

А3

 

3

+

2

30

10

+

4

+

30

-4

А4

 

3

+

7

15

2

20

6

5

40

1

А5

 

0

+

0

5

0

+

0

+

5

-6

Потреби

v

20

1

50

6

20

1

35

5

125

 

Перевіримо план на оптимальність за допомогою методів потенціалів.

 

? u1 + v4 = 5,

? u2 + v1 = 1,

? u3 + v2 = 2,

? u4 + v2 = 7,

? u4 + v3 = 2,

? u4 + v4 = 6,

u5 + v2 = 0,

 

Нехай u1 = 0, тоді v1 = 1, v3 = 1, u2 = 0, u3 = -4, v2 = 6, v4 = 5, u4 = 1,    u5 = -6

План не  є оптимальним, оскільки не виконується для однієї з клітинок другого  рядка умови теореми потенціалів.

Здійснимо перетворення для пошуку оптимального рішення.

Таблиця 3
План перевезень
Підприємства Пункт призначення  

u

В1 В2 В3 В4
А1 5

+

9

+

4

+

5

30

30

0

А2

 

1

5

5

15

5

+

6

+

20

0

А3

 

3

+

2

30

10

+

4

+

30

-3

А4

 

3

15

7

+

2

20

6

5

40

1

А5

 

0

+

0

5

0

+

0

+

5

-5

Потреби

v

20

2

50

5

20

1

35

5

125

 

Перевіримо план на оптимальність за допомогою методів потенціалів.

 

? u1 + v4 = 5,

? u2 + v1 = 1,

? u2 + v2 = 5,

? u3 + v2 = 2,

? u4 + v1 = 3,

? u4 + v3 = 2,

u4 + v4 = 6,

u5 + v2 = 0.

 

Нехай u1 = 0, тоді v1 = 2, v3 = 1, u2 = 0, u3 = -3, v2 = 5, v4 = 5, u4 = 1,    u5 = -5

 

Для всіх не базисних клітинок  виконується умови теореми потенціалів.

0 + 2 <=5, 0 + 5 < 9 і так далі.

Отже, даний план перевезень є оптимальним і затрати на перевезення складають :

f = 5*30 + 1*5 + 5*15 + 2*30 + 3*15 + 2*20 = 375.

2. Розрахунок впливу зміни структурних зрушень в асортименті виготовлюваної продукції на кінцеві економічні результати діяльності підприємства

До чинників, що впливають на операційний прибуток підприємства, належать зміни:

— ціни на реалізовані товари;

— обсягів реалізації товарів;

— структури реалізованих товарів;

— собівартості товарів.

. . .

Тобто, в 2003 році прибуток зросте порівняно з 2002 на 82,8 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зросте на 9,7 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги товарів зросте на 53,1 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшиться на 8 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації товарів зросте на 28 тис. грн..


3. Задача 7

 

Використовуючи дані додатку:

1) зробити загальну оцінку виконання плану (програми), дина­мики собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства;

2) проаналізувати виконання плану собівартості фактично ви­пущеної продукції, у тому числі порівнянної та непорівнянної то­варної продукції;

— визначити вплив відхилень від плану за окремими елементами на загальний результат діяльності підприємства;

3) визначити вплив окремих факторів на відхилення від плану фактичних витрат на 1 грн. товарної продукції, здійснити економі­чну оцінку впливу на збільшення (зменшення) витрат кожного з факторів;

4) оцінити зміну витрат на 1 грн. товарної продукції порівняно з минулим роком;

5) охарактеризувати виконання плану (програми) щодо зни­ження собівартості товарної продукції у відсотках до минулого ро­ку;

— визначити вплив окремих факторів на зміни собівартості про­дукції;

6) проаналізувати динаміку собівартості основних виробів про­дукції підприємства;

7) виявити відхилення від плану (минулого року) фактичної со­бівартості товарної продукції за статтями калькуляції та елемента­ми витрат;- підбити підсумки щодо позитивних і негативних відхилень;

— визначити напрямки пошуку резервів зниження собівартості продукції.

 

Розв’язування

Дамо загальну оцінку виконання плану розглянемо динаміку собівартості продукції підприємства.

. . .

Та ж сама тенденція спостерігається і для допоміжних матеріалів.

Для блоків лабрадорит вартість допоміжних матеріалів на 1 кубічний метр збільшилась на 12,4 – 9,0 = 3,4 грн. при чому за рахунок  порушення норм витрат сировини

(2,1 – 2)*1,5 + (1,8 – 1,5)*2,2 + (4 – 3)*0,9 = 1,71 грн.

за рахунок зміни цін на сировину

(1,75 – 1,5)*2,1 + (2,13 – 2,2)*1,8 + (1,2 – 0,9)*4 = 1,7

перевірка

1,7 + 1,7 = 3,4

Для виробів з гранату вартість допоміжних матеріалів на 1 квадратний метр збільшилась на 4,9 – 4,0 = 0,9 грн. при чому за рахунок  порушення норм витрат сировини

(1,5 – 1,2)*0,17 + (2,2 – 2,0)*1,9 = 0,43  грн.

за рахунок зміни цін на сировину

(0,19 – 0,17)*1,5 + (2,1 – 1,9)*2,2 = 0,47

перевірка  0,43 + 0,47 = 0,9 грн.

 

 

 

 

4. Задача 13

 

Використовуючи дані додатку:

1) зробити попередню загальну оцінку фінансового стану підприємства, охарактеризувати платоспроможність підприємства та його покупців;

2) проаналізувати майно підприємства та джерела його утво­рення; оцінити структуру основних та оборотних активів, струк­турні зміни, що відбулися;

3) проаналізувати матеріальні оборотні активи, виявити над­лишкові та непотрібні запаси, визначити шляхи їх зменшення;

4) оцінити дебіторську та кредиторську заборгованість за обся­гом, складом і строками виникнення;

5) оцінити майновий стан підприємства, розрахувавши відпо­відні показники;

6) узагальнити результати аналізу фінансового стану підприєм­ства; зробити висновки за наслідками виконаного аналітичного дослідження, визначити шляхи оздоровлення підприємства та роз­робити економічно обгрунтовані рекомендації щодо їх реалізації із зазначенням переліку та адресності необхідних управлінських дій, умов і порядку здійснення.

 

Розв’язування

 

Від оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу значною мірою залежить фінансовий стан підприємс­тва. Опрацювання правильної фінансової політики допоможе ЗАТ “Граніт” підвищити ефективність своєї діяльності.

. . .

За звітний період кредиторська заборгованість зросла на 190,2 тис. грн.,  що негативно характеризує підприємство. На це вплинуло підвищення заборго­ваності за товари, роботи та послуги на 133,7 тис. грн. (її питома вага в загаль­ній сумі кредиторської заборгованості збільшилася на 3,54%) та заборгованість з оплати праці на 63,9 тис. грн. (4,59%).

Список використаних джерел

 

  1. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
  2. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
  3. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
  4. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
  5. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.
Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.