Аналіз МАУП задачі 30, 45, 54 МАУП Ан кр в28 з30 45 54

Зміст

 

1. Аналіз ділової активності підприємства. 3

 

2. Задача 30. 8

 

3. Задача 45. 12

 

4. Задача 54. 15

 

Список використаних джерел. 18

1. Аналіз ділової активності підприємства

 

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті про­являється передусім у швидкості обороту його засобів. Аналіз її полягає у досліджуванні рівнів і динаміки різнобічних фі­нансових коефіцієнтів оберненості, які є відносними показни­ками фінансових результатів діяльності господарюючого суб’єкта.

Загальна оберненість усіх засобів складається з часткових по­казників оберненості окремих елементів цих засобів.

Розглянемо показники, що характеризують ділову активність [2, c. 321].

1. Коефіцієнт загальної оберненості капіталу (К03) обчислює­ться як відношення виручки від реалізації (ВР) до середньої вар­тості загального капіталу за певний період (ЗК):

 

2. Коефіцієнт оберненості мобільних засобів (Ком) являє со­бою відношення виручки від реалізації до середньої за період ве­личини мобільних засобів (запаси і затрати, грошові кошти, роз­рахунки, інші оборотні активи) по балансу (МК):

 

3. Коефіцієнт оберненості матеріальних оборотних коштів (Комз) обчислюється як відношення виручки від реалізації до се­редньої за період вартості запасів і затрат по балансу (МЗ):

 

4. Коефіцієнт оберненості готової продукції (Когп) визначаєть­ся як відношення виручки від реалізації продукції до середньої за період величини готової продукції (ГП):

 

5. Коефіцієнт оберненості дебіторської заборгованості (Кодз) визначається як відношення виручки від реалізації до середньої за період дебіторської заборгованості (ДЗ):

 

6. Середній термін обороту дебіторської заборгованості (три­валість періоду обороту в днях) (Тобд) як відношення календарно­го фонду часу за певний період (наприклад, за рік — 365 днів) до коефіцієнту оберненості дебіторської заборгованості (Кодз):

 

7. Коефіцієнт оберненості кредиторської заборгованості (Кокз) як відношення виручки від реалізації до середньої за період кре­диторської заборгованості (КЗ):

 

8. Середній термін обороту кредиторської заборгованості (Т0бк) як відношення календарного фонду часу за певний період до коефіцієнта оберненості кредиторської заборгованості за цей же період (Кокз):

 

9. Фондовіддача основних засобів та інших позаоборотних ак­тивів (ФПВ) як відношення виручки від реалізації до середньої за період величини необоротних активів (НОА):

 

10. Коефіцієнт оберненості власного капіталу (?овк) як відно­шення виручки від реалізації до середньої за період вартості вла­сного капіталу (ВК):

 

11. Продуктивність праці (ПП) визначається як відношення виручки від реалізації продукції до середньоспискової чисельно­сті робітників (СЧ):

 

12. Питома вага продукції, що поставляється на експорт (ПВП), визначається як відношення величини виручки з продукції на екс­порт (???) до загальної виручки від реалізації продукції:

 

У чисельнику виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) береться за мінусом ПДВ та A3.

Аналіз ділової активності характеризується і якісними показ­никами. До них можна віднести широту ринку збуту продукції на експорт, наявність продукції на експорт, репутацію підприємст­ва, яка виражається, наприклад, в популярності користувачів йо­го продукції або послуг.

При аналізі ділової активності, крім дослідження основних її кількісних показників, обов’язково треба аналізувати виконання планових показників, що відображають діяльність підприємства, їх динаміку. Особлива увага має приділятися аналізу ефективнос­ті використання ресурсів, темпів зростання обсягу реалізації; авансованого капіталу, прибутку. При цьому темпи зростання об­сягу реалізації повинні перевищувати зростання авансованого капіталу, а темпи зростання прибутку перевищувати темпи зростання реалізації [5, c. 98].

Основні показники ділової активності аналізуються в такій послідовності:

1) розраховуються самі показники;

2) показники порівнюються в динаміці;

3) робляться аналітичні висновки.

Прокоментуємо кожний показник.

Коефіцієнт загальної оберненості капіталу відображає швид­кість обороту (кількість оборотів за період) загального капіталу підприємства. Його зростання означає прискорення кругообігу засобів підприємства або зростання цін (у випадках пониження рентабельності фірми та рентабельності необоротних активів).

Коефіцієнт оберненості мобільних засобів показує швид­кість обороту всіх мобільних (як матеріальних, так і нематері­альних) засобів підприємства. Зростання цього показника харак­теризується позитивно, якщо він збігається із зростанням коефіцієнта оберненості матеріальних оборотних засобів, і нега­тивно, якщо Комз зменшується.

Коефіцієнт оберненості матеріальних оборотних коштів відображає число оборотів запасів і затрат господарюючого су­б’єкта за аналізований період. Зниження цього коефіцієнта свід­чить про відносне збільшення виробничих запасів, незавершено­го виробництва або про зниження попиту на готову продукцію (у випадку зменшення оберненості готової продукції).

Коефіцієнт оберненості готової продукції відображає швид­кість обороту готової продукції. Його зростання свідчить про підвищення попиту на продукцію підприємства, а зниження — про збільшення залишків готової продукції у зв’язку із знижен­ням попиту.

Коефіцієнти оберненості дебіторської та кредиторської за­боргованості свідчать про розширення або зниження комерційно­го кредиту, що надає підприємство (ДЗ) або надається підприємст­ву (КЗ). Зростання коефіцієнта оберненості дебіторської заборгованості означає збільшення швидкості сплати заборговано­сті підприємству, зменшення продажу в кредит. Зниження цього показника означає збільшення обсягу кредиту, що надає підприєм­ство, тобто зростання купівлі продукції в кредит покупцями.

Зростання коефіцієнта оберненості кредиторської заборгованості свідчить про підвищення швидкості сплати заборгованості підпри­ємства, а зниження — про зростання купівлі продукції в кредит.

Середній термін обороту дебіторської заборгованості ха­рактеризує середній термін її погашення. Позитивно оцінюється зниження цього коефіцієнта.

Середній термін обороту кредиторської заборгованості відо­бражає середній термін повернення боргів підприємства.

Фондовіддача основних засобів та інших позаоборотних ак­тивів характеризує ефективність використання необоротних акти­вів. Оцінюється позитивно зростання цього показника, тобто збіль­шення величини продажу, що припадає на одиницю вартості засобів.

Коефіцієнт оберненості власного капіталу відображає швид­кість обороту власного капіталу, тобто його активність. Різке зростання цього показника говорить про підвищення рівня про­дажу. Суттєве його зниження свідчить про тенденцію до бездії частини власних коштів.

Наявність продукції підприємства, що поставляється на експорт, та збільшення її частки у динаміці позитивно характе­ризує активність діяльності даного господарюючого суб’єкта.


2. Задача 30

 

Проаналізувати витрати на обслуговування виробництва та управління ним; визначити невиправдані витрати; порівняти витра­ти на обслуговування виробництва й управління ним за окремими їх видами з обсягом валової продукції в динаміці. Зробити висновки. Вихідні дані:

Складові загальновиробничих витрат Минулий рік Звітний рік
План Факт План Факт
Витрати на управління виробництвом 25,5

 

26,2

 

25,0

 

26,1

 

Амортизація основних засобів

та нематеріальних активів

10,5

 

12,0

 

10,0

 

11,8

 

Витрати на утримання, експлуатацію, ремонт основних засобів 8,0

 

10,0

 

9,0

 

8,5

 

Витрати на утримання виробничих

приміщень

5,5

 

3,2

 

4,5

 

4,8

 

Витрати на обслуговування виробничого процесу 30,5

 

25,7

 

25,0

 

27,8

 

Витрати на охорону праці 2,0 3,2 2,5 2,7
Інші витрати 2,0 4,0 2,0 3,8
Разом загальновиробничих витрат ? ? ? ?

Примітка. Обсяг   валової   продукції:   у   минулому   році 580 тис. гри, у звітному — 597 тис. гри.

 

Розв’язування

Розрахуємо загальну суму загальновиробничих витрат та рівень загальновиробничих витрат в обсязі валової продукції.

. . .

В структурі загальновиробничих витрат підприємства переважають  витрати на управління виробництвом та витрати на обслуговування виробничого процесу.

Динаміку зміни витрат зобразимо на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Динаміка загальновиробничих витрат

3. Задача 45

 

За наведеними в таблиці даними визначити результативний показник, вплив усіх можливих факторів на зміну результативної о показника, а також позитивні та негативні зміни факторів. З’ясувати резерви поліпшення господарювання.

Показник

 

Минулий рік

 

Звітний рік

 

План Факт План Факт
Обсяг виробництва, тис. гри. 1520,0 1550,1 1552,0 1329,6
Середньооблікова чисельність працівників, осіб 102 110 110 106

 

Розв’язування

 

Результативним є показник продуктивність праці, що визначається з відношення між обсягом виробництва та середньообліковою чисельністю працівників.

. . .

При цьому можливі наступні варіанти співвідношення зміни обсягу випуску продукції і витрат праці, що повинні враховуватися при виборі управлінської стратегії по забезпеченню росту продуктивності праці при існуючих у даний момент економічних умовах:

а) відбувається збільшення обсягу випуску продукції при зниженні витрат праці на їх надання;

б) обсяг випуску росте швидше, ніж витрати праці;

в) обсяг випуску росте при незмінних витратах праці;

г) обсяг випуску залишається незмінним при зниженні витрат праці;

д) обсяг випуску знижується більш повільними темпами, чим витрати праці.


4. Задача 54

 

За наведеними в таблиці даними визначити результативний показник, виявити вплив усіх можливих факторів на його зміну. Зробити висновки.

Показник

 

Минулий рік

 

Звітний рік

 

План

 

Факт

 

План

 

Факт

 

Обсяг валової продукції у порівняльних цінах, грн.

 

29951

 

29751

 

30689

 

30750

 

Обсяг виробництва, шт.

 

724

 

736

 

750

 

750,5

 

Норма витрачання матеріалів на одиницю продукції, кг

 

1,6

 

1,8

 

1,7

 

1,65

 

Облікова ціна 1 кг матеріалів, грн.

 

20,3

 

18,6

 

19,0

 

20,1

 

 

 

 

Розв’язування

 

Обсяг валового прибутку підприємства визначимо з співвідношення

ВП = ОВП – ОВ*НМ*Ц,

де  ОВП — обсяг валової продукції у порівняльних цінах, грн.,

ОВ —  обсяг виробництва, шт.,

НМ —  норма витрачання матеріалів на одиницю продукції, кг,

Ц — облікова ціна 1 кг матеріалів, грн.

. . .

В звітному році валовий прибуток підприємства зменшився на 6464 – 5859,67 =  604,33 грн. за рахунок таких факторів:

збільшення облікової ціни матеріалів зменшився на 5061,5 – 6464 = -1402,5 грн.,

зменшення норми витрат матеріалів зріс на 5815,25 – 5061,5 =  753,75 грн.,

за рахунок збільшення обсягу виробництва зменшився на 5798,67 – 5815,25 =  -16,58 грн.,

за рахунок збільшення обсягу валової продукції зріс на 5859,67 – 5798,67 = 61 грн.

753,75 – 1402,5 – 16,58 + 61 = -604,33 грн.

Як бачимо в звітному році обсяг фактичного валового прибутку в меншій мірі відрізняється від планового ніж в минулому.


Список використаних джерел

 

 

  1. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
  2. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
  3. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.
  4. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
  5. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
  6. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.
  7. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

 

Запись опубликована в рубрике аналіз довідково, аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.