Аналіз МАУП задачі 8, 12 МАУП Екон Ан кр п5 29 з 8 12

 

Зміст

1. Використання методів лінійного програмування в економічному аналізі 3

2. Класифікація і характеристика джерел даних економічного аналізу. Принципи створення раціонального потоку інформації 7

3. Задача 8 12

4. Задача 12 18

Список використаних джерел 22

1. Використання методів лінійного програмування в економічному аналізі

Серед оптимізаційних задач дуже відомими є задачі лінійного програмування. Задачами лінійного програмування являються такі оптимізаційні задачі, в котрих цільова функція і функціональні обмеження – лінійні функції, що приймають будь-які значення з деякої множини значень. Стандартна задача лінійного програмування записується у вигляді:

. . .

Для розв’язку задач лінійного програмування використовується декілька методів, серед яких найбільш розповсюдженими є симплекс-метод (складається симплекс-таблиця, в якій за допомогою числа ітерацій методом Гауса-Жордана знаходиться оптимальне значення цільової функції) та графічний метод.

 


2. Класифікація і характеристика джерел даних економічного аналізу. Принципи створення раціонального потоку інформації

 

Склад, зміст і якість інформації, що залучається до аналізу, мають визначальну роль у забезпеченні дієвості економічного аналізу. Аналіз не обмежується тільки економічними даними, а широко використовує технічну, технологічну й іншу інформацію. Усі джерела даних для економічного аналізу поділяються на планові, облікові і позаоблікові.

До планових джерел відносяться всі типи планів, що розробляються на підприємстві (перспективні, поточні, оперативні, госпрозрахункові завдання, технологічні карти), а також нормативні матеріали, кошториси, цінники, проектні завдання й ін.

Джерела інформації облікового характеру — це всі дані, що містять документи бухгалтерського, статистичного й оперативного обліку, а також усі види звітності, первинна облікова документація.

Ведуча роль в інформаційному забезпеченні аналізу належить бухгалтерському обліку і звітності, де найбільше повно відбиваються господарські явища, процеси, їх результати. Своєчасний і повний аналіз даних, що маються в облікових документах (первинних і зведених) і звітності, забезпечує вживання необхідних заходів, спрямованих на поліпшення виконання планів, досягнення кращих результатів господарювання.

Дані статистичного обліку, у яких міститься кількісна характеристика масових явищ і процесів, використовуються для поглибленого вивчення й осмислення взаємозв’язків, виявлення економічних закономірностей.

Оперативний облік і звітність сприяють більш оперативному в порівнянні з статистикою чи бухгалтерським обліком забезпеченню аналізу необхідними даними (наприклад, про виробництво і відвантаження продукції, про стан виробничих запасів) і тим самим створюють умови для підвищення ефективності аналітичних досліджень.

Обліковим документом, згідно нашої класифікації, є й економічний паспорт підприємства, де накопичуються дані про результати господарської діяльності за кілька років. Значна деталізація показників, що містяться в паспорті, дозволяє провести численні дослідження динаміки, виявити тенденції і закономірності розвитку економіки підприємства.

З розширенням комп’ютерної техніки з’явилися і нові машинні джерела інформації. До них відносяться дані, що містяться в оперативній пам’яті ПЕОМ, на гнучких дисках, а також видаються у виді різноманітних машинограмм.

До позаоблікових джерел інформації відносяться документи, що регулюють господарську діяльність, а також дані, що не відносяться до перерахованого раніше. У їх число входять наступні документи:

1. Офіційні документи, якими зобов’язаний користатися суб’єкт господарювання у своїй діяльності: закони держави, укази президента, постанови уряду і місцевих органів влади, накази вищих органів управління, акти ревізій і перевірок, накази і розпорядження керівників підприємства.

2. Господарсько-правові документи: договори, угоди, рішення арбітражу і судових органів, рекламації.

3. Рішення загальних збори колективу, ради трудового колективу підприємства в цілому чи окремих її підвідділах.

4. Матеріали вивчення передового досвіду, отримані з різних джерел інформації (Інтернет, радіо, телебачення, газети і т.д.).

5. Технічна і технологічна документація.

6. Матеріали спеціальних обстежень стану виробництва на окремих робочих місцях (хронометраж, фотографія і т.п.).

7. Усна інформація, що отримана під час зустрічей із членами свого чи колективу представниками інших підприємств.

. . .

І нарешті, система інформації повинна бути раціональною (ефективною), тобто вимагати мінімуму витрат на збір, збереження і використання даних. З одного боку, для комплексного аналізу будь-якого економічного чи явища процесу потрібно різнобічна інформація. При її відсутності аналіз буде неповним. З іншого боку, надлишок інформації подовжує процес її пошуку, збору і прийняття рішень. З даної вимоги випливає необхідність вивчення корисності інформації і на цій основі удосконалювання інформаційних потоків шляхом усунення зайвих даних і введення потрібних.


3. Задача 8

 

Використовуючи дані додатку:

1) проаналізувати матеріальні та трудові витрати підприємства;

2) визначити вплив окремих факторів на відхилення витрат за статтями «Сировина та основні матеріали» і «Допоміжні матеріа­ли».

3) проаналізувати вплив факторів «норм» і «цін» на витрати ма­теріалів у собівартості основних видів продукції підприємства;

— виявити резерви зниження витрат на матеріали;

4) здійснити загальну оцінку відхилень від плану (норм) витрат на допоміжні матеріали в собівартості основних видів продукції;

— визначити вплив факторів «норм», «цін», «заміни»;

5) визначити абсолютні та відносні відхилення від плану (минулого року) фактичного фонду заробітної плати ПВП підпри­ємства;

— виявити вплив структурних зрушень у випуску продукції на фонд заробітної плати робітників;

6) проаналізувати резерви економії витрат на оплату праці за рахунок усунення причин непродуктивних виплат, у тому числі до­плат відрядникам у зв’язку зі зміною умов праці, оплати простоїв, понаднормових втрат від браку;

7) узагальнити результати аналізу витрат на сировину і матері­али, витрат на оплати праці,

— визначити відповідні резерви зниження собівартості.

 

 

Розв’язування

 

Розглянемо  такі елементи операційних витрат з розділу ІІ звіту про фінансові показники

. . .

Отже, фонд заробітної плати зріс на 237 тис. грн., що становить 39,17 відсотків. Це в значній мірі збільшило собівартість продукції.

Фонд заробітної плати зріс за рахунок виправлення браку

Причому в минулому році Витрати на виправлення браку становили 3,3 тис. грн.., і в звітному 5,2 тис. грн. Тобто є резерв зменшення витрат на виправлення браку – повернення хоча б до минулих показників

5,2 — 3,3 = 1,9 тис. грн..

а якщо усунути брак повністю, то 5,2 тис. грн..

Кількість простоїв в звітному році в порівнянні з минулим роком значно зменшилась. Так в звітному році вони становили 1420 годин на всіх працівників або 4,75 год на одного працівника. Середня заробітна плата 203,2.

Отже, 4,75/(250*8)*203,2*361 =  2084 гривень – резерв економії за рахунок  зменшення простоїв.

4. Задача 12

 

Використовуючи дані додатку:

1) охарактеризувати  рівень  рентабельності  підприємства  та розрахувати вплив факторів на зміну рентабельності;

— проаналізувати рівень рентабельності окремих виробів і рен­табельності реалізованої продукції;

— розрахувати резерви збільшення прибутку та розширення ви­робництва (результати занести до наведеної далі таблиці);

Назва резерву

 

Джерело даних

 

Сума, тис. грн.

 

Резерви збільшення обсягу реалізації продукції Запобігання збиткам від інших видів діяльності Використання резервів зниження собівартості Разом резервів збільшення прибутку

Разом резервів підвищення рентабельності виробництва, %

 

 

 

 

2) проаналізувати та обґрунтувати доцільність основних на­прямків використання прибутку підприємства;

3) зробити висновки за наслідками виконаного аналітичного дослідження, розробити економічно обґрунтовані рекомендації що­до реалізації резервів із зазначенням переліку та адресності необ­хідних управлінських дій, умов і порядку їх здійснення.

 

 

Розв’язування

 

385,5 тис. грн. – такий прибуток  до оподаткування у звітному році, визначений із звіту про фінансові результату.

Знайдемо рентабельність активів підприємства, як відношення прибутку( до оподаткування)  до середньої вартості активів

. . .

Для використання наявних резервів необхідно переглянути облікову політику підприємства і підвищити відсоток виплати доходу за акціями підприємства. Оскільки як правило власниками акцій є самі працюючі на даному підприємстві, то це підвищить продуктивність праці кожного працюючого. На підприємстві лише на половину використовуються виробничі потужності, а тому першочерговими завданнями є створення каналів збуту продукції та розширення відповідно виробництва підприємством. На підприємстві значно зросла собівартість продукції, що негативно впливає на її продаж. Собівартість продукції значно зросла за рахунок недотримання норм виготовлення продукції, значної частки браку та збільшення витрат на її усунення, а також на підприємстві є простої, що також впливає на собівартість продукції та й на трудову дисципліну, що призводить до зменшення продуктивності праці.

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.