2 завдання з аналізу Ф_н анал_з З1_2 В12

1. Завдання 1

 

За даними фінансової звітності (табл. 1, 2) розрахувати фінансові коефіцієнти. Результати розрахунків занести в табл. 3. Порівняти їх з нормативними значеннями, наведеними в табл. 3. Проаналізувати фінансовий стан підприємства. Скласти аналітичну записку; за­пропонувати заходи щодо поліпшення фінансового стану підпри­ємства.

Таблиця 1
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс  
  на 1 січня 2004 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10    
  первісна вартість 0 11    
  Знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20    
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 35.4 34.5
  первісна вартість 0 31 38,3 38,3
  Знос 0 32 2,9 3,8
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45    
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 35,4 34,5
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 0,3 0,2
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 0,4 0,4
  готова продукція 130    
  товари 140 190,7 318,0
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160    
  первісна вартість 161 0,5 7,2
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 2,3 1,1
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200 0,6  
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210    
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 72,1 187,8
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250 67  
  Усього за розділом 2. 260 273,6 514,7
  3. Витрати майбутніх періодів 270 0,1 4,4
  БАЛАНС 280 309,1 553,6
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 0,1 0,1
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320 35,4 34,5
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340    
  Нерозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 54,9 93,8
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 90,4 128,4
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400    
  Інші забезпечення 410    
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430    
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440    
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450    
  Відстрочені податкові зобов’язання 460    
  Інші довгострокові зобов’язання 470    
  Усього за розділом 3. 480    
  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500 30,0  
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 24,0 150,1
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 162,5 252,6
  з позабюджетних платежів 560 0,1 8,4
  зі страхування 570    
  з оплати праці 580 0,3 0,3
  з учасниками 590 0,4 0,4
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов’язання 610 1,4 12,4
  Усього за розділом 4. 620 218,7 425,2
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 309,1 533,6
  Керівник                     М.П.
  Головний бухгалтер    

 

 

Таблиця 2

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.  
         
  Звіт  
  про фінансові результати  
  за рік 2003 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати
         
  Стаття Код За попередній За звітний
    рядка період період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 66 59
  Податок на додану вартість 0 15 11 9,8
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 55 49,2
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 16 15
  Валовий:      
  прибуток 0 50 39 34,2
  збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70    
  Витрати на збут 0 80    
  Інші операційні витрати 0 90    
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 39 34,2
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120   1,5
  Інші доходи 130    
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 39 35,7
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 11,7 10,7
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 27,3 25,0
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 27,3 25,0
  збиток 225    
         

 

Таблиця 3

Розрахунок коефіцієнтів

. . .

Коефіцієнт фінансової незалежності «автоно­мії» на даному підприємстві нижче норми, причому за звітний період даний показник  погіршився на  0,05. Коефіцієнт фінансової стабільності також значно нижчий норми. За нормою повинен бути більший за 1, а в попередньому і звітному періоді відповідно дорівнює 0,41 і 0,32, що свідчить про нестійке становище підприємства. Щоб покращити ці показники, потрібно нерозподілений прибуток вкласти в статутний, додатковий та  резервний капітал. Коефіцієнт забезпечення  власними коштами знаходиться в межах норми і зменшення в звітному році на 0,02 не вплинуло на  погіршення даного коефіцієнта.

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності  також знаходиться в межах норми  і як в попередньому випадку зменшення на 0,04 не вплинуло на погіршення даного коефіцієнта.

Дуже низький показник коефіцієнта швидкої ліквідності і хоча  в звітному році показник покращився на 0,08, на покращення ситуації це значно не вплинуло. Потрібно або зменшувати  короткотермінові зобов’язання, або змінювати різницю між обіговими коштами та запасами. Коефіцієнт абсолютної ліквідності  також нижчий від норми , причому за звітний період він значно покращився і наблизився до норми.

Коефіцієнт оборотності активів знизився на 0,09, що свідчить про погіршення господарювання в 2003 році. Відповідно збільшилась середня тривалість одного обороту активів на 2027,78 дні. Коефіцієнт оборотності запасів також зменшився, що свідчить про недоліки організації виробництва, про збільшення середньої величини запасів. Відповідно до цього збільшилась середня тривалість одного обороту запасів, тоді як в нормі навпаки зменшення.

Рівень рентабельності продажу в порівнянні з попереднім періодом  зріс на 0,012. Зменшився рівень рентабельності активів на 0,041, рівень рентабельності власного капіталу зменшився на 0,107, рівень рентабельності продукції знизився на 0,16.


2. Завдання 2

 

1. Розрахувати середню фактичну наявність власних обігових коштів підприємства у звітному році за даними табл. 1, 2. Визначи­ти необхідний середній розмір власних обігових коштів на плано­вий рік виходячи з даних звітного року, а також даних про планову виручку від реалізації продукції та коефіцієнт прискорення (упо­вільнення) оборотності обігових коштів у плановому році (див. табл. 4).

2. Визначити, чи потрібне підприємству додаткове зовнішнє джерело фінансування у плановому році при збільшенні обсягів ви­робництва та реалізації продукції, або вистачить власного чистого прибутку для поповнення активів. Прийняти для розрахунку, що у прямій залежності від змін обсягів виробництва та реалізації пере­буває 80 % активів та 60 % пасивів підприємства, а рівень рентабе­льності продажу (відношення чистого прибутку до чистої виручки від реалізації) планується такий, як у звітному році.

Методичні рекомендації до виконання п. 2 завдання 2. Скористай­тесь формулою

Необхідне фінансу­вання за рахунок зовнішніх джерел

 

де А — активи, що змінюються залежно від зміни чистої виручки;

В — чиста виручка звітного року;

?? — запланована зміна чистої виручки у плановому році (Впл — В);

? — пасиви, що змінюються залежно від зміни чистої виручки;

Рр —рівень рентабельності продажу (реалізації);

Впл — чиста виручка планового року.

 

Таблиця 4

Вихідні дані для виконання контрольного завдання 2

Показник Значення
Планова чиста виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн. 78

 

Коефіцієнт прискорення оборотності обігових коштів < 1 (коефіцієнт уповільнення — > 1) 0,99

 

 

Розв’язування

 

1) 1. Середня фактична вартість обігових коштів

. . .

Необхідне фінансу­вання за рахунок зовнішніх джерел = 533,6*0,8/49,2* (78 – 49,2) – 533,6*0,6/49,2 * (78 – 49,2) – 0,508*78 = 22,84 тис. грн.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий на «2 завдання з аналізу Ф_н анал_з З1_2 В12»

  1. Bruna говорит:

    Good to see real expetrise on display. Your contribution is most welcome.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.