Аналіз МАУП задачі 19, 64 МАУП Анал кр в19 з19 64

Зміст

 

1. Аналіз комплексних статей витрат підприємства. 3

2. Задача 19. 11

3. Задача 64. 13

Список використаних джерел. 16

Додатки. 17

1. Аналіз комплексних статей витрат підприємства

 

Економічний аналіз комплексних статей витрат розглядає питання вивченням економічних аспектів господарських явищ і процесів – господарської діяльності; виявлення факторів і причин, що їх обумовили; опрацювання, обґрунтування та розробка заходів з мобілізації виявлених резервів;  підвищення ефективності роботи підприємства, їх розділів, інших формувань. Економічний аналіз це система способів вивчення стану фінансово-господарської діяльності підприємства.

Для аналізу витрат на виробництво на підприємстві користуючись літературними джерелами з аналізу можна застосовувати широкий спектр прийомів і методів економічного аналізу.

Найбільш поширеними із них є: зіставлення залишків по рахунках за різні звітні періоди; зіставлення показників бухгалтерської і фінансової звітності з прогнозними показниками; зіставлення одержаних в звітному періоді співвідношень між різними статтями звітності і аналогічними співвідношеннями минулих періодів.

В ході проведення аналізу також застосовуються економіко-математичні та економіко-логічні методи.

Економіко-математичні методи діляться на: економіко-статистичні; методи оптимальних рішень; економетричні; методи економічної кібернетики; математичного програмування; евристичні методи.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її відображення у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

Залежно від мети та предмета аналізу використовують різні класифікаційні ознаки витрат. Розглянемо основні з них.

Класифікацію за рахунками класу 9 здійснюють згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку, що був запроваджений од­ночасно з міжнародними стандартами фінансової звітності. Згідно з класифікацією облік витрат виконують так:

•   собівартість реалізації;

•   загальновиробничі витрати;

•   адміністративні витрати;

•   витрати на збут;

•   інші операційні витрати;

•   втрати від участі в капіталі;

•   інші витрати.

Узагальнені вихідні дані для аналізу структури витрат за економічними елементами містить форма № 2 фінансової звітності «Звіт про фінансові результати», а саме розд. II «Елементи операцій­них витрат».

Відповідно до економічного змісту, бухгалтерські витрати класифікують таким чином:

1) матеріальні витрати;

2) витрати на оплату праці;

3) відрахування на соціальні заходи;

4) амортизація;

5) інші операційні витрати.

За цими даними можна визначити, до якого типу виробництва належить підприємство за переважанням викорис­товуваних ресурсів (матеріало-, трудо- чи фондомістке). На основі та­кого аналізу визначають найактуальніші для підприємства напрямки зниження собівартості. Аналіз структури операційних витрат за еко­номічними елементами потрібний також для того, щоб підприємство не потрапило у «ножиці» еластичного попиту на свою продукцію та нееластичного власного попиту на ті чи інші виробничі ресурси. Вихідні дані й розрахунки для аналізу собівартості продукції за економічними елементами наведені в табл. 1.1.

 

Таблиця 1.1

Аналіз елементів операційних витрат

Елемент витрат Витрати, тис. грн., за період Частка, %,

за період

Відхилення

(+,-)

2002 р. 2003 р. 2002 р. 2003 р. абсолютне відносне за питомою вагою
Матеріальні витрати 1664,5 2028 72,40 74,59 363,45 21,84 2,19
Витрати на оплату праці 273,01 285,02 11,87 10,48 12,01 4,40 -1,39
Відрахування

на соціальні заходи

101,01 105,45 4,39 3,88 4,44 4,40 -0,51
Амортизація 150,08 180,05 6,53 6,62 29,97 19,97 0,09
Інші операційні

витрати

110,5 120,3 4,81 4,42 9,8 8,87 -0,38
Разом 2299,1 2718,8 100,00 100,00 419,67 18,25 *

 

Дані табл. 1.1 свідчать про матеріаломісткий характер виробництва підприємства: частка матеріальних витрат у попередньому періоді 2002 р. становила 72,4 %, у звітному — 74,59 %. Темпи збільшення витрат за цією статтею на 21,84 – 18,25 = 3,59 пун­кта перевищили темпи збільшення повної собівартості. Лише на десяту частину сукупні витрати зумовлені оплатою праці: відповідно в попередньо­му періоді — 11,87 %, у звітному — 10,48 %. Темпи збільшення витрат на оплату праці майже в чотири раза нижчі, ніж загальні темпи збільшення витрат (18,25:4,4). Високими темпами збільшувалась амортизація, що призвело до збільшення частки витрат засобів праці в сукупних витратах на 0,09%.

Динаміку зміни структури витрат зобразимо на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Динаміка зміни структури витрат

 

Витрати на одну гривню товарної продукції визначаються як відношення планових чи фактичних витрат на виготовлення продукції до її вартості в оптових цінах підприємства.

Вг = С/Т,

де Вг — витрати на 1 гривню товарної продукції;

С — повна собівартість виробленої товарної продукції;

Т — вартість виробленої товарної продукції в оптових цінах.

На зміну витрат на одну гривню товарної продукції впливають такі фактори:

1.Зміна структури і асортименту продукції.

2.Зміна рівня витрат (собівартість окремих виробів).

3.Зміна цін на сировину, матеріали і паливо.

4.Зміна цін на готову продукцію.

Цей показник характеризує роботу підприємства у напрямку зниження собівартості продукції, що випускається, вибору оптимальної структури випуску і реалізації продукції з урахуванням оптових цін на неї, які формуються на ринку та які повинні оперативно враховуватися підприємством при плануванні всієї діяльності і в ході виконання намічених обсягів виробництва.

Операційні витрати за попередній період 2002 року становлять 2299,1 тис. грн.., за звітний 2003 рік — 2718,77 тис. грн. Збільшення витрат спричинюється збільшенням матеріальних витрат: сукупні витрати збільшились на 18,25 %, а матеріальні — на 21,84 %.

 

Таблиця 1.2

Вихідні дані для аналізу динаміки операційних витрат
Номер

рядка

 

 

Показник

 

 

 

Період Відхилення
2002 р.

 

2003 р.

 

абсолютні

(гр. 2 — гр. 1)

Відносні

(гр. 3 : гр. 1

х 100 %)

а б 1 2 3 4
1

 

 

Виручка від реалізації

продукції

2900 3901,3 1001,3 34,53
2

 

Матеріальні витрати 1664,5 2027,95 363,45 21,84
3

 

Витрати на оплату праці 273,01 285,02 12,01 4,40
4 Відрахування на соціальні заходи 101,01 105,45 4,44 4,40
5

 

Амортизація

 

150,08 180,05 29,97 19,97
6

 

Інші операційні витрати 110,5 120,3 9,8 8,87
7

 

 

Операційні витрати разом

(р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6)

2299,1 2718,77 419,67 18,25

 

Матеріальні витрати в 2003 році порівняно з 2002 зросли на 363,45 тис. грн. (21,84%), витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи відповідно зросли на 12,01 тис. грн. (4,40%) та 4,44 тис. грн. (4,40%).

Витрати на 1 грн. вартості реалізованої продукції:

за період 2002 р. складають:

2299,1/2900 =  0,7928 грн. = 79,28коп.;

а за період 2003 року

2718,77/3901,3 = 0,6969 грн. = 69,69 коп.

Витрати на 1 грн. вартості реалізованої продукції зменшились на 12,1% завдяки тому, що темпи збільшення виручки від реалізації продукції перевищили темпи збільшення со­бівартості відповідно на 34,53% та 18,25 %.

Для більш повного вивчення причин зміни рівня витрат аналізують звітні калькуляції по окремих виробах, порівнюють фактичний рівень витрат на одиницю продукції з плановим і минулих років в цілому та по статтях витрат зокрема.

Для аналізу собівартості одиниці продукції використовують дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку. Аналізують кожний виріб з метою порівняння його ринкової ціни із собівартістю для подальшого виявлення резервів зниження витрат за різними статтями.

Таблиця 1.3

Калькуляція собівартості одиниці продукції

 

Стаття витрат

 

 

 

Ціна, грн.

 

 

 

Витрати

ресурсів

на 1 м3

Витрати

на 1 м3

виробу, грн.

(гр. 1 х гр. 2)

а б 1 2 3
1 Сировина та матеріали     73,09
  Утому числі:      
  електролампи, шт. 1,47 10 14,7
  запобіжники 10 А, шт. 0,87 4 3,48
  провід мідний, м. 3,0 0,26 0,78
  шина мідна, кг 640,0 0,037 23,68
  запобіжники 20 А, шт. 1,29 2 2,58

 

Продовження табл. 1.3

а б 1 2 3
  електропатрони, шт. 5,55 5 27,75
  ізоляційні  матеріали, м. 1,0 0,12 0,12
2 Допоміжні матеріали, грн.     3,65
3 Разом матеріалів      
  (р. 1 + р. 2), грн.     76,74
4 Транспортно-заготівельні      
  витрати (30 % від 76,74), грн.     23,02
5 Паливо, г/кал 30 0,34 10,20
6 Енергія (стиснуте повітря),      
  тис. м3 10,0 0,19 1,90
7 Заробітна плата основних      
  працівників, грн.     15,24
8 Відрахування на соціальні      
  заходи, грн.     7,24
9 Загальновиробничі витрати, грн.     47,49
10 Адміністративні витрати, грн.     12,36
11

 

Разом заводська собівартість (р. 3 — р. 10), грн.  

 

 

 

194,19

 

12 Витрати на збут, грн.     1,94
13

 

Повна собівартість (р. 11 +р. 12), грн.  

 

 

 

196,13

 

14 Ринкова ціна, грн.     220,10

 

Як видно з табл. 1.3 підприємство має собівартість 196,13 грн. Матеріальні витрати при цьому складають 76,74 грн. (39% від загальної собівартості). Повна собівартість складає 196,13/220,10 = 0,891 від ринкової ціни.

2. Задача 19

 

За даними бухгалтерського балансу підприємства (див. додаток А) розрахувати і проаналізувати показник забезпеченості підприємства власними оборотними коштами, якщо їх норматив за бізнес-планом на початок року становив 900,7 тис. грн., а на кінець – 1085,3 тис. грн.

Розв’язування

 

Аналіз динаміки показника забезпеченості підприємства власними оборотними коштами проведемо скориставшись таблицею 2.1.

. . .

Тобто підприємство мало більше власних оборотних коштів ніж планувалося

на початок року 1193,6 – 900,7 = 292,9 тис. грн.

на кінець року 1233,1 —  1085,3  = 147,8 тис. грн.

Коефіціє­нт забезпечення оборотних активів власними коштами складає

на початок року Кзвк = 1193,6 / (2924,3 + 6,9) =  0,407 тис. грн.

на кінець року Кзвк = 1233,1 / (3290,7 + 10,3) = 0,374 тис. грн.

Як бачимо на кінець року коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами зменшився з 0,407 до 0,374 та знаходиться в межах допустимих норм.

3. Задача 64

 

Проаналізувати рівень виконання фонду заробітної плати:

розрахувати абсолютну економію (перевитрати) коштів за наведеними фондами оплати праці;

визначити фактори відхилення фонду оплати праці;

використовуючи дані про темпи збільшення (зменшення) обсягу виробництва і підвищення (зниження) продуктивності праці, розрахувати відносну економію (перевитрати) за відповідним фондом оплати праці.

Вихідні дані:

Показник Одиниця План Факт
Фонд оплати праці за місяць      
ПВП тис. грн. 251,35 301,82
робітників тис. грн. 235,27 275,80
Чисельність      
ПВП Осіб 2457 2403
Робітників осіб 2037 1987
Середньомісячна заробітна плата      
ПВП грн. ? ?
Робітників грн. ? ?

 

 

Розв’язування

. . .

Тобто за рахунок зменшення чисельності робітників на 50 чоловік ФОП знизився на 5,77 тис. грн., за рахунок збільшення середньомісячної ЗП робітників на 1,94 грн. ФОП зріс на 46,3 тис. грн.

За рахунок збільшення обсягу виробництва на 1001,3 тис. грн. продуктивність ПВП фактично на 0,44 тис. грн. більша ніж за планом, а продуктивність робітників більша на 0,54 тис. грн.

Частка ФОП в обсязі виробництва фактично менша ніж планово для ПВП на 0,93%, для робітників на 1,04%. Це свідчить про те, що ФОП зріс в меншій мірі ніж зріс обсяг виробництва. Підприємство фактично має економію ФОП.

Список використаних джерел

 

  1. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
  2. Ковбасюк М.Р. Анализ финансового положения предприятия //Бухгалтерский учет. — 1991.- №2.
  3. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
  4. Литвин М. И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы. – 1993. — №10.
  5. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.
  6. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
  7. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
  8. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.
  9. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.
Запись опубликована в рубрике аналіз довідково, аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.