Аналіз ЗЕД МАУП Ф_н анал ЗЕД в4

Зміст

1. Задача 4. 3

 

2. Задача 6. 9

 

3. Задача 11. 12

 

Список використаних джерел. 14

1. Задача 4

 

На підставі наведених даних необхідно скласти баланс за 1999 та 2000р. для підприємства «L&M», звіти про фінансові результати. Податок на прибуток 30 % (умовно).

тис. грн

Показник

 

Рік

 

1999

 

2000

 

Обсяг реалізації

 

3790

 

3990

 

Амортизація

 

975

 

1018

 

Собівартість реалізованої продукції

 

2043

 

2137

 

Відсотки за довгостроковими кредитами

 

225

 

267

 

Довгострокові зобов’язання

 

2869

 

2956

 

Основні засоби за залишковою вартістю

 

6770

 

7087

 

Кредиторська заборгованість

 

994

 

1126

 

Оборотні активи

 

2140

 

2346

 

Дивіденди

 

200

 

225

 

 

 

Розв’язання

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число) 2003,01,11
  Підприємство «L&M» за ЄДРПОУ 25410851
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ 0 7774
  Галузь за ЗКГНГ 84500
  Вид економічної діяльності торгівля за КВЕД 74140
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
  Адреса      
         
  Баланс  
  на 31 грудня 2000 року  
         
      Форма № 1
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10    
  первісна вартість 0 11    
  знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20    
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 6770,0 7087,0
  первісна вартість 0 31 7745,0 8105,0
  знос 0 32 975,0 1018,0
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45    
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 6770,0 7087,0
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100    
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120    
  готова продукція 130    
  товари 140 2140,0 2346,0
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160    
  первісна вартість 161    
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170    
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210    
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230    
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 2140,0 2346,0
  3. Витрати майбутніх періодів 270
  БАЛАНС 280 8910,0 9433,0
         
    Код    
  Пасив рядка    
         
  1 2    
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 4622,0 4622,0
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330   237,0
  Резервний капітал 340    
  Нерозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350    
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 4822,0 4859,0
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400    
  Інші забезпечення 410    
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430 0 0
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440    
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450    
  Відстрочені податкові зобов’язання 460    
  Інші довгострокові зобов’язання 470 2869,0 2956,0
  Усього за розділом 3. 480 2869,0 2956,0
  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500    
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510 225,0 267,0
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 994,0 1126,0
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550    
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570    
  з оплати праці 580    
  з учасниками 590 200 225
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов’язання 610    
  Усього за розділом 4. 620 1419,0 1618,0
  5. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
  БАЛАНС 640 8910,0 9433,0
         
  М.П.      
  Керівник      
  Головний бухгалтер    

 

Зауважимо, що статуний фонд визначили, як різницю між активами та зобовязаннями за 1999 рік. В 2000 залишили той самий статутний фонд та добавили інший додатковий капітал

 

 

       
  Додаток    
  до Положення (стандарту)
  бухгалтерського обліку 3
       
      Коди
Дата (рік, місяць, число) 2004,01,04
Підприємство «L&M» за ЄДРПОУ 19477511
Територія за КОАТТУ 30276
Орган державного управління за СПОДУ 0 7774
Галузь за ЗКГНГ 84500
Вид економічної діяльності торгівля за КВЕД 74140
Одиниця виміру: тис. грн.  
       
Звіт  
про фінансові результати  
за рік 2000 року  
    Форма № 2  
    Код за ДКУД 1801003
       
  1.Фінансові результати
       
Стаття Код За звітний За попередній
  рядка період період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 3990,0 3790,0
Податок на додану вартість 0 15 665,0 631,7
Акцизний збір 0 20 3325 3158,3
  0 25    
Інші вирахування з доходу 0 30    
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 3325,0 3158,3
Собівартість реалізованої продукції 0 40 2137,0 2043,0
Валовий:      
прибуток 0 50 1188,0 1115,3
збиток 0 55    
Інші операційні доходи 0 60    
Адміністративні витрати 0 70 1018,0 975,0
Витрати на збут 0 80    
Інші операційні витрати 0 90 267,0 225,0
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100    
збиток 105 97,0 84,7
Дохід від участі в капіталі 110    
Інші фінансові доходи 120    
Інші доходи 130    
Фінансові витрати 140    
Втрати від участі в капіталі 150    
Інші витрати 160    
Фінансові результати від звичайної діяльності      
до оподаткування:      
прибуток 170    
збиток 175 97,0 84,7
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180    
Фінансові результати від звичайної діяльності      
прибуток 190    
збиток 195 97,0 84,7
Надзвичайні:      
доходи 200    
витрати 205    
Податки з надзвичайного прибутку 210    
Чистий:      
прибуток 220    
збиток 225 97,0 84,7
       
  2. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код За звітний За попередній
  рядка період період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230    
Витрати на оплату праці 240    
Відрахування на соціальні заходи 250    
Амортизація 260    
Інші операційні витрати 270    
Разом 280    
       
  3. Розрахунок показників прибутко-
  вості акцій
Назва статті Код За звітний За попередній
  рядка період період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300    
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
просту акцію 330    
Дивіденди на одну просту акцію 340    
       
М.П.      
Керівник      
Головний бухгалтер      
       

 

 


2. Задача 6

 

За даними балансу СП «Аспарагус» проаналізуйте зміни у фі­нансовому стані, застосовуючи метод горизонтального аналізу. Поясніть, якими факторами викликані зміни, що відбулися у фінан­совому стані компанії.

Баланс СП «Аспарагус»

тис, грн.

Стаття

 

Рік

 

1999

 

2000

 

Активи    
Грошові кошти 35 29
Ліквідні цінні папери 23 36
Дебіторська заборгованість 48 78
Запаси 156 124
Оборотних коштів загалом 262 267
Основні засоби за початковою вартістю 200 294
Амортизаційні відрахування 62 82
Основні засоби за залишковою вартістю 138 212
Активів загалом 400 479
Зобов’язання та акціонерний капітал    
Кредиторська заборгованість 54 49
Векселі до оплати 20 17
Інші короткострокові зобов’язання 27 39
Довгострокові зобов’язання 41 72
Акціонерний капітал 96 138
Нерозподілений прибуток 162 164
Загальна кількість джерел 400 479

 

Розв’язання

За даними балансу СП «Аспарагус» проаналізуємо зміни у фі­нансовому стані, застосовуючи метод горизонтального аналізу.

 

Стаття Рік Відхилення 2000 до 1999 % до 1999
1999 2000
Активи        
Грошові кошти 35 29 -6 82,86
Ліквідні цінні папери 23 36 13 156,52
Дебіторська заборгованість 48 78 30 162,50
Запаси 156 124 -32 79,49
Оборотних коштів загалом 262 267 5 101,91
Основні засоби за початковою вартістю 200 294 94 147,00
Амортизаційні відрахування 62 82 20 132,26
Основні засоби за залишковою вартістю 138 212 74 153,62
Активів загалом 400 479 79 119,75
Зобов’язання та акціонерний капітал        
Кредиторська заборгованість 54 49 -5 90,74
Векселі до оплати 20 17 -3 85,00
Інші короткострокові зобов’язання 27 39 12 144,44
Довгострокові зобов’язання 41 72 31 175,61
Акціонерний капітал 96 138 42 143,75
Нерозподілений прибуток 162 164 2 101,23
Загальна кількість джерел 400 479 79 119,75

 

 

І активи, і пасиви зросли на 19,75 відсотки, що становить 79 тис. грн.. Зростання активів здійснено за рахунок купівлі ліквідних цінних паперів на 13 тис. грн., зростання дебіторської заборгованості на 30 тис. грн., зростання оборотних коштів на 5 тис. грн.. та зростання залишкової вартості основних фондів на 74 тис. грн.. В той же час грошові кошти та запаси зменшились відповідно на 6 та 32 тис. грн..

Пасиви зросли за статтями: інші короткострокові зобов’язання, довгострокові зобов’язання, акціонерний капітал та  нерозподілений прибуток відповідно на 12, 31, 42 та 2 тисячі гривень. В той же час кредиторська заборгованість зменшилась на 5 тис. грн. та векселі до оплати зменшились на 3 тис. грн..

3. Задача 11

 

На підставі наведених даних СП «Аргун» визначте результати від поточної (операційної) та інвестиційної зовнішньоекономічної діяльності.

У звітному періоді СП «Аргун» мало такі показники:

Обсяг придбаних валютних цінностей, тис. грн.                       150

З них перераховано в рахунок поставлених товарів                  75 %

Витрати на придбання валютних цінностей, тис. грн.               3,2

Виручка від реалізації товарів загалом                                        280

іноземного походження                                                                 67,3 %

Дивіденди, отримані від фінансових вкладень

у міжнародний проект, тис. грн..                                                  18,7

Збитки від переоцінки товарно-матеріальних

цінностей, тис. грн..                                                                         0,8

Витрати, пов’язані з митним оформленням

імпортованих товарів, тис. грн.                                                      2,2

Витрати  з утримання митних ліцензійних складів, тис. грн.       23,7

Доходи від лізингових операцій, тис. грн.                                     65

Доходи від послуг, наданих митними

ліцензійними складами, тис. грн..                                                   29,4

 

Розв’язання

Показник Операційна діяльність ЗЕД
Виручка від реалізації 280 280*0,673 = 188,44
Собівартість -150*0,75 = -112,5 -112,5*0,673 = -75,71
Переоцінка ТМЦ -0,8
Витрати, пов’язані з митним оформленням

імпортованих товарів

-2,2 -2,2
Витрати  з утримання митних ліцензійних складів -23,7 -23,7
Доходи від лізингових операцій 65  
Доходи від послуг, наданих митними

ліцензійними складами,

29,4 29,4
  235,2 116,23
Інвестиційна ЗЕД 18,7 18,7
Разом поточної діяльності 253,9 134,93

 


Список використаних джерел

 

 

  1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.
  2. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Пархоменко В.М. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. — Житомир: ПП Рута, 2001.-544 с.
  3. Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.
  4. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2001. — 266 с.
  5. Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2001. — 416 с.
  6. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством,- К.: Ваклер, 1997р.- С.300-367.
  7. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. Посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 404 с.
  8. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 258с.
  9. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.
Запись опубликована в рубрике аналіз довідково, аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.