2 завдання Ф_н анал_з З1_2 В10

Зміст

 

1. Завдання 1. 3

 

2. Завдання 2. 11

 

Список використаних джерел. 13

1. Завдання 1

 

За даними фінансової звітності (табл. 1, 2) розрахувати фінансові коефіцієнти. Результати розрахунків занести в табл. 3. Порівняти їх з нормативними значеннями, наведеними в табл. 3. Проаналізувати фінансовий стан підприємства. Скласти аналітичну записку; за­пропонувати заходи щодо поліпшення фінансового стану підпри­ємства.

Таблиця 1
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс  
  на 1 січня 2004 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10   2,0
  первісна вартість 0 11   2,0
  Знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 487 221
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 810 7632
  первісна вартість 0 31 1631 13732
  Знос 0 32 821 6100
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестиції 0 45 50 69
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 1347 7924
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 2200 3002
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 958 1758
  готова продукція 130 21 38
  товари 140 2 1
  Векселі одержані 150 131 928
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160    
  первісна вартість 161 4631 3892
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 27 96
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200   3740
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210    
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 1217 503
  в іноземній валюті 240 200 2230
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 9387 16450
  3. Витрати майбутніх періодів 270   10
  БАЛАНС 280 10734 24384
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 43 738
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340    
  Нерозподілений прибуток (непокритий   7294 20218
  збиток) 350    
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 7425 21535
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400 50 69
  Інші забезпечення 410    
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430 50 69
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440    
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450    
  Відстрочені податкові зобов’язання 460    
  Інші довгострокові зобов’язання 470    
  Усього за розділом 3. 480    
  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500    
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 2415 1360
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 181 438
  з позабюджетних платежів 560 259 90
  зі страхування 570 36 104
  з оплати праці 580 77 106
  з учасниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600 21 10
  Інші поточні зобов’язання 610 270 672
  Усього за розділом 4. 620 3259 2780
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 10734 24384
  Керівник                     М.П.
  Головний бухгалтер    

 

 

Таблиця 2

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.  
         
  Звіт  
  про фінансові результати  
  за рік 2003 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати
         
  Стаття Код За попередній За звітний
    рядка період період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 36960 37148
  Податок на додану вартість 0 15 6089 6191
  Акцизний збір 0 20 4345 4800
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 26526 26157
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 12316 12294
  Валовий:      
  прибуток 0 50 14210 13863
  збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60 5 6
  Адміністративні витрати 0 70    
  Витрати на збут 0 80    
  Інші операційні витрати 0 90   74
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 14215 13795
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 147 127
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 14362 13922
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 4277 4177
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 10085 9745
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 10085 9745
  збиток 225    
         

 

Таблиця 3

Розрахунок коефіцієнтів

. . .

Коефіцієнт фінансової незалежності «автоно­мії» на даному підприємстві вище норми, причому за звітний період даний показник  покращився на 0,19 і становить 0,88. Коефіцієнт фінансової стабільності також значно вищий норми. За нормою повинен бути більший за 1, а в попередньому і звітному періоді відповідно дорівнює 2,28 і 7,75, що свідчить про стійке становище підприємства.

Коефіцієнт забезпечення  власними коштами знаходиться в межах норми. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності  також знаходиться в межах норми, більше 1. Високий показник коефіцієнта швидкої ліквідності. В звітному році він зріс до 4,2. Потрібно або зменшувати  короткотермінові зобов’язання, або змінювати різницю між обіговими коштами та запасами. Коефіцієнт абсолютної ліквідності  також вищий від норми, причому за звітний період він значно покращився і становить 0,98.

Коефіцієнт оборотності активів знизився на 1,4, що свідчить про погіршення господарювання в 2003 році. Відповідно збільшилась середня тривалість одного обороту активів на 193,35 дні.

Коефіцієнт оборотності запасів також зменшився на 1,31, що свідчить про недоліки організації виробництва, про збільшення середньої величини запасів. Відповідно до цього збільшилась середня тривалість одного обороту запасів, тоді як в нормі навпаки зменшення. Значне  зростання коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості характеризується позитивно. Збільшення в звітному  році відбулось на 0,99, що характеризує позитивні зрушення в зменшенні суми дебіторської заборгованості. Відповідно зменшився середній період погашення дебіторської заборгованості на 9,4 дні. Дане зменшення також характеризується позитивно.

Рівень рентабельності продажу в порівнянні з попереднім періодом  знизився за рахунок зменшення чистого прибутку підприємства на 0,01, зменшився рівень рентабельності активів на 0,54, рівень рентабельності власного капіталу зменшився також на 0,91, рівень рентабельності продукції зменшився на 0,03.


2. Завдання 2

 

1. Розрахувати середню фактичну наявність власних обігових коштів підприємства у звітному році за даними табл. 1, 2. Визначи­ти необхідний середній розмір власних обігових коштів на плано­вий рік виходячи з даних звітного року, а також даних про планову виручку від реалізації продукції та коефіцієнт прискорення (упо­вільнення) оборотності обігових коштів у плановому році (див. табл. 4).

2. Визначити, чи потрібне підприємству додаткове зовнішнє джерело фінансування у плановому році при збільшенні обсягів ви­робництва та реалізації продукції, або вистачить власного чистого прибутку для поповнення активів. Прийняти для розрахунку, що у прямій залежності від змін обсягів виробництва та реалізації пере­буває 80 % активів та 60 % пасивів підприємства, а рівень рентабе­льності продажу (відношення чистого прибутку до чистої виручки від реалізації) планується такий, як у звітному році.

Методичні рекомендації до виконання п. 2 завдання 2. Скористай­тесь формулою

Необхідне фінансу­вання за рахунок зовнішніх джерел

 

де А — активи, що змінюються залежно від зміни чистої виручки;

В — чиста виручка звітного року;

?? — запланована зміна чистої виручки у плановому році (Впл — В);

? — пасиви, що змінюються залежно від зміни чистої виручки;

Рр —рівень рентабельності продажу (реалізації);

Впл — чиста виручка планового року.

 

Таблиця 4

Вихідні дані для виконання контрольного завдання 2

Показник Значення
Планова чиста виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн. 39440

 

Коефіцієнт прискорення оборотності обігових коштів < 1 (коефіцієнт уповільнення — > 1) 0,98

 

Розв’язування

 

. . .

 

Необхідне фінансу­вання за рахунок зовнішніх джерел = 24384*0,8/26157 * (39440 – 26157) — 24384*0,6/26157 * (39440 – 26157) – 9745/26157*39440  = 9906,11 — 7429,58 — 14693,69 = -12217,16 тис. грн.

Отже, підприємству в плановому році фінансування за рахунок зовнішніх джерел не потрібне.


Список використаних джерел

 

 1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.
 2. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 522 с.
 3. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. /., Петрова К. Л. Фінансо­ва діяльність підприємств: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 428 с.
 4. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций — К.: МАУП, 1999-136 с.
 5. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
 6. Ковалёв В.В. Управление финансами: Учебное пособие. — М.: ФБК -ПРЕСС, 1998.-160с.
 7. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.
 8. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 9. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2003, С. 312.
 10. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
 11. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.
 12. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.