КР Ф_н анал_з п 9 з 9 26

Зміст

 

1. Використання, розрахунок і аналіз грошових потоків. 3

 

2. Задача 26. 10

 

3. Задача 9. 12

 

Список використаних джерел. 13

1. Використання, розрахунок і аналіз грошових потоків

 

Розвиток ринкових відносин в Україні потребує вдосконален­ня фінансової звітності підприємств і передбачає необхідність складання звіту про рух грошових коштів, який регламентується П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів». Згідно з П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» під грошо­вими потоками розуміють надходження та вибуття грошовим коштів та їх еквівалентів. У П(С)БО 4 дається визначення грошових коштів та їх еквівалентів.

Грошові кошти включають кошти в касі та на рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій. Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертованими у певну суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості. Такими еквівалент тами, як правило, є високоліквідні інвестиції в цінні папери на строк, що не перевищує 3 місяці.

Для того, щоб розкрити реальний рух грошових коштів на підприємстві, оцінити стабільність їх надходження і витрачання, а також зв’язати величину отриманого фінансового результату із станом грошових коштів, до прийняття П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» аналізували чотири напрями надходження (припливу) і вибуття (відтоку) грошових коштів, які розглядалися у розрізі основної (поточної), інвестиційної, фінансової діяльнос­ті та інших операцій.

Рух коштів у «Звіті про рух грошових коштів» відображається в розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фі­нансової (рис. 1.1).

Операційна діяльність— це основна діяльність підприємства, а також інша діяльність, яка не є інвестиційною та фінансовою.

Інвестиційна діяльність — це сукупність операцій з при­дбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а та­кож короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність — це сукупність операцій, які приво­дять до зміни величини і складу власного та позикового капіталу.

 

Приплив Види діяльності Відтік
Надходження від реалізації продукції (товарів, послуг) Платежі постачальникам
Надходження коштів за надання права користування активами (оренда, ліцензії тощо) Операційна Виплати працівникам та ін.
 

 

Надходження коштів від продажу необоротних активів Платежі пов’язані з придбанням основних засобів і матеріальних активів
Надходження коштів від фінансових інвестицій Інвестиційна Надання позик іншим підприємствам
 

 

Отримання позик Погашення позик
Випуск акцій Фінансова Викуп акцій власної емісії
Виплата дивідендів

 

Рис. 1.1. Схема грошових потоків підприємства відповідно до П(С)БО4 “Звіт про рух грошових коштів”.

 

Основною метою аналізу грошових потоків є оцінка суми і рівня середнього залишку грошових коштів з позиції забезпечення платоспроможності підприємства, а також визначення ефективності їх оптимізації та синхронізації. Аналіз руху грошових потоків ПП “Локос” проведемо на основі П(С)БО4 “Звіт про рух грошових коштів” на протязі 2003 та 2004 року.

Насамперед, проаналізуємо структуру надходжень і витрат за період з 2003 по 2004 роки. З табл. 2.7 видно, що в 2003 році надходження грошових коштівв було лише за рахунок операційної діяльності (всього 198,13 тис. грн.), з яких 7,89% становить прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, 23,97% — коригування на амортизацію необоротних активів і 68,14% — збільшення поточних зобов’язань. Витрати 2003 року відбулись за рахунок операційної (650,5 – 53,82%) та інвестиційної (558,1 – 46,18%) діяльностей, а саме за рахунок коригування на зменшення забезпечень, що становлять 2,7%, за рахунок збільшення оборотних активів – 51,13% та за рахунок придбання необоротних активів – 46,17%.

. .  .

В 2004 році порівняно з 2003 роком підприємство стало збитковим, тому в 2004 були видатки по чистому руху коштів 90,36 тис. грн. порівняно з надходженнями в сумі 133,08 тис. грн.

Розглянемо рух коштів у результаті інвестиційної діяльності на ПП “Локос”. В 2003 році ПП “Локос”  мало видатки на придбання необоротних активів в сумі 55,81 тис. грн., що призвело до негативного чистого руху коштів від інвестиційної діяльності.
У підприємства ПП “Локос” на протязі  2004 року був відсутній рух коштів від фінансової діяльності. В 2003 році були присутні інші надходження в сумі 14,0 тис. грн., за рахунок чого було погашено позики.
Чистий рух коштів за 2004 рік склав  – 75,75 тис. грн. та 77,27 тис. грн. в 2003 році. В 2004 році відбулося зменшення грошових коштів з 77,32 тис. грн. до 1,96 тис. грн. В 2003 році відбулося збільшення грошових коштів з 0,06 тис. грн. до 77,32 тис. грн.

 

 


2. Задача 26

 

Компанія Х продає свої вироби за ціною 5,5 грн за штуку. Змінні витрати на виробництво і реалізацію одиниці товару становлять 3,25 грн. Загальна сума постійних витрат — 360000 грн.

Визначити:

а) точку беззбитковості і проаналізувати ефект операційного ва­желя;

б) як зміниться прибуток (збиток) компанії, якщо обсяг виробни­цтва зміщується від точки беззбитковості з прирощенням чи змен­шенням на 20 %.

Розрахувати і побудувати графік для ситуації, коли постійні ви­трати збільшуються на 40000 грн.

 

Розв’язування

1. Точка беззбитковості визначається з умови, що прибуток дорівнює нулю

. . .

Рис. 2.1. Графік для ситуації, коли постійні ви­трати збільшуються на 40000 грн.

 

 

 


3. Задача 9

 

Відомі такі показники підприємства: коефіцієнт рентабельності виробничої діяльності — 11,5%; собівартість реалізованої продукції — 3824 млн. грн; чистий прибуток — 10,13 % виручки від реалізації.

Визначити загальну суму активів підприємства, якщо співвідно­шення виручки та активів становить 18,12 %.

 

Розв’язування

 

Собівартість реалізованої продукції становить 3824 млн. грн.,  коефіцієнт рентабельності виробничої діяльності — 11,5%. Чистий прибуток становить 3824*11,5/100 = 439,76 млн. грн.

. . .

Отже, загальна сума активів підприємства становить 23957,9 млн. грн.

 

 

Запись опубликована в рубрике аналіз довідково, аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий на «КР Ф_н анал_з п 9 з 9 26»

  1. Юлия говорит:

    Очень полезный материал на этом сайте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.