КР Ф_н анал_з менеджм З1_2_3 В23

Зміст

 

1. Завдання 1. 3

 

2. Завдання 2. 9

 

3. Завдання 3. 11

 

Список використаних джерел. 13


1. Завдання 1

 

За даними фінансової звітності (табл. 1 — 6) розрахувати фінансові коефіцієнти. Результати розрахунків занести в табл. 7. Порівняти їх з нормативними значеннями, наведеними в табл. 7. Проаналізувати фінансовий стан підприємства. Скласти аналітичну записку; за­пропонувати заходи щодо поліпшення фінансового стану підпри­ємства.

Таблиця 1

 

Баланс

 

 

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

 

 

 

первісна вартість

0 11

 

 

 

Знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

212,2

218,3

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

3141,4

3039,1

 

первісна вартість

0 31

8219,0

8221,9

 

Знос

0 32

5087,6

5192,8

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестиції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

3362,6

3257,4

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

56,4

44,2

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

 

первісна вартість

161

1089,2

1496,8

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

68,6

130,4

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

500

600

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

37,1

31,5

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

 

2,0

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

2,4

1,9

 

Усього за розділом 2.

260

1254

1706,8

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

БАЛАНС

280

4616,6

4964,2

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3143

3041,1

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

87,0

87,0

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

211,2

208,3

 

Нерозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

484,7

639,2

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

3925,9

3975,6

 

2. Забезпечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

 

 

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов’язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

 

 

 

4. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов’язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

101,8

70,9

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

251,8

479,1

 

з позабюджетних платежів

560

14,6

43,9

 

зі страхування

570

65,5

89,4

 

з оплати праці

580

189,0

249,8

 

з учасниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

17,5

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

30,1

35,5

 

Усього за розділом 4.

620

670,3

968,6

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

4616,6

4964,2

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

Таблиця 2

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

На початок

На кінець

 

 

рядка

 

 

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

735,2

671

 

Податок на додану вартість

0 15

122,5

112

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

612,7

559

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

463,3

419,2

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

149,4

139,8

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

 

 

 

Витрати на збут

0 80

21,3

14,0

 

Інші операційні витрати

0 90

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

128,1

125,8

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

1,3

2,4

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

129,4

128,2

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

38,8

38,5

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

90,6

89,7

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

90,6

89,7

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця 3

Розрахунок коефіцієнтів

Коефіцієнт фінансової незалежності «автоно­мії» на даному підприємстві вище норми, причому за звітний період даний показник  знизився на 0,05 і становить 0,8. Коефіцієнт фінансової стабільності також значно вище норми. За нормою повинен бути більший за 1, а в попередньому і звітному періоді відповідно дорівнює 5,86 і 4,1, що свідчить про стійке становище підприємства.  Коефіцієнт забезпечення  власними коштами знаходиться в межах норми. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності  також знаходиться в межах норми, більше 1.

Дуже низький показник коефіцієнта обсолютної ліквідності. В звітному році він зріс з 0 до 0,002. Потрібно або зменшувати  короткотермінові зобов’язання, або збільшувати вартість грошових коштів.

Коефіцієнт оборотності активів знизився на 0,02, що свідчить про погіршення господарювання. Відповідно збільшилась середня тривалість одного обороту активів на 510,49 дні.

Коефіцієнт оборотності запасів зріс на 1,31, що свідчить про покращення господарювання. Відповідно зменшилася середня тривалість одного обороту активів на 6,2 дні.

Зменшення коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості  характеризується негативно. Відповідно зріс середній період погашення дебіторської заборгованості на 334,7 днів. Дане зростання також характеризується негативно.

Рівень рентабельності продажу в порівнянні з попереднім періодом  зріс на 0,01, зріс рівень рентабельності активів на 0,01, рівень рентабельності власного капіталу сталий, рівень рентабельності продукції зріс на 0,01.

 


2. Завдання 2

 

1. Розрахувати середню фактичну наявність власних обігових коштів підприємства у звітному році за даними табл. 1, 2. Визначи­ти необхідний середній розмір власних обігових коштів на плано­вий рік виходячи з даних звітного року, а також даних про планову виручку від реалізації продукції та коефіцієнт прискорення (упо­вільнення) оборотності обігових коштів у плановому році (див. табл. 8).

2. Визначити, чи потрібне підприємству додаткове зовнішнє джерело фінансування у плановому році при збільшенні обсягів ви­робництва та реалізації продукції, або вистачить власного чистого прибутку для поповнення активів. Прийняти для розрахунку, що у прямій залежності від змін обсягів виробництва та реалізації пере­буває 80 % активів та 60 % пасивів підприємства, а рівень рентабе­льності продажу планується такий, як у звітному році.

Методичні рекомендації до виконання п. 2 завдання 2. Скористай­тесь формулою

Необхідне фінансу­вання за рахунок зовнішніх джерел

де А — активи, що змінюються залежно від зміни чистої виручки;

В — чиста виручка звітного року;

?? — запланована зміна чистої виручки у плановому році (Впл — В);

? — пасиви, що змінюються залежно від зміни чистої виручки;

Рр—рівень рентабельності продажу (реалізації);

Впл — чиста виручка планового року.


Таблиця 4

Вихідні дані для виконання контрольного завдання 2

Показник

Значення

Планова чиста виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн.

35200

 

Коефіцієнт прискорення оборотності обігових коштів < 1 (коефіцієнт уповільнення — > 1)

1,02

 

Розв’язування

 

1) 1. Середня фактична вартість обігових коштів

Отже, фінансування за рахунок зовнішніх джерел потрібне в розмірі 55893,89 тис. грн.


3. Завдання 3

 

Скласти прогнозований баланс підприємства на кінець планового року за агрегованою формою (табл. 5).

Таблиця 5

Прогнозний баланс підприємства на плановий рік, тис.грн.

Актив

На початок планового року

На кінець планового року

Пасив

На початок планового року

На кінець планового року

1. Необоротні активи – разом

 

 

1. Власний капітал та забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

2. Оборотні активи – разом

 

 

2. Довгострокові та поточні зобов’язання

 

 

Баланс

 

 

Баланс

 

 

 

Вступний баланс підприємства (табл. 1), див. графу на кінець звітного року. Планова чиста виручка від реалізації продукції – табл.4. Приріст активів – розрахунок п.2 завд. 2. Рівень рентабельності продажу планується підвищити на 3% порівняно зі зв. роком. Рівень рентабельності власного капіталу та коефіцієнт забезпечення власними коштами планується такий самий як на кінець звітного року (табл. 3).


Розв’язування

Якщо планується підвищити рівень рентабельності продажу на 3%, то він буде становити 0,16*(1 + 0,03) = 0,1648.

Список використаних джерел

 

1.       Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.

2.       Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 522 с.

3.       Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. /., Петрова К. Л. Фінансо­ва діяльність підприємств: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 428 с.

4.       Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций — К.: МАУП, 1999-136 с.

5.       Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

6.       Ковалёв В.В. Управление финансами: Учебное пособие. — М.: ФБК -ПРЕСС, 1998.-160с.

7.       Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.

8.       Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

9.       Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2003, С. 312.

10.   Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.

11.   Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

12.   Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.