Економ анал_з 5зад В5

Зміст

 

1. Задача 1. 3

 

2. Задача 2. 5

 

3. Задача 3. 7

 

4. Задача 4. 9

 

5. Задача 5. 11

 

Список використаних джерел. 13


1. Задача 1

 

Дайте оцінку виконанню плану за сортністю продукції на підставі наведених даних. Розрахунки середньої сортності виконайте різни­ми способами. Розрахуйте вплив факторів на зміну суми товарної продукції.

Сорт

 

Ціна за 1 шт., грн.

За планом

Фактично

Кількість, шт.

Питома вага,

%

Кількість,

шт.

Питома вага, %

І

10

4000

 

2800

 

ІІ

9

1000

 

800

 

III

8

0

 

200

 

IV

7

0

 

200

 

Разом

X

5000

 

4000

 

 

Розв’язування

Звідки коефіцієнт сортності по плану

 49000/50000 = 0,98,

та фактично   38200/40000 = 0,955.

 

 

 


2. Задача 2

 

Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факто­рів на виконання виробничої програми.

Показник

За планом

За звітом

 

Абсолютне відхилення

% виконання плану

1. Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах, тис. грн.

186

 

198

 

 

 

2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

80

 

100

 

 

 

3. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів

1600

 

2200

 

 

 

4. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин

12400

 

16500

 

 

 

 

 

Розв’язування

Вплив трудових факто­рів на виконання виробничої програми визначимо методом абсолютних різниць.

Обсяг виручки від реалізації продукції за звітом порівняно з планом на більший 12000 грн.

Це відбулося за рахунок таких факторів:

— за рахунок збільшення чисельності робітників обсяг виручки від реалізації зріс на (100 – 80)*7,75*20*15 =  46500 грн.,

— за рахунок зменшення тривалості робочого дня зменшився на 

(7,5 – 7,75)*100*20*15 = -7500 грн.,

— за рахунок збільшення відпрацьованих днів зріс на

 100*7,5*(22- 20)*15 = 22500 грн.,

— за рахунок зменшення середньогодинного виробітку зріс на 100*7,5*22*(12 – 15) = -49500 грн.

46500 – 7500 + 22500 – 49500 = 12000 грн.


3. Задача 3

 

За наведеними даними дайте оцінку впливу основних факторів на відхилення фактичного фонду оплати праці за звітний рік від ми­нулого року.

Показник

 

Минулий рік

 

Звітний рік

 

Відхилення

Усього

У т. ч. за рахунок

чисельності працюючих

 

середньої заробітної плати

1. Фонд оплати праці, тис. грн.

600

 

650

 

 

 

 

2. Середньооблікова   чисель­ність працюючих, осіб

150

100

 

 

 

 

Розв’язування

За рахунок збільшення середньої заробітної фонд оплати праці зріс на 650 – 400 = 250 грн.

Показник

 

Минулий рік

 

Звітний рік

 

Відхилення

Усього

У т. ч. за рахунок

чисельності працюючих

 

середньої заробітної плати

Фонд оплати праці, тис. грн.

600

 

650

 

50

— 200

250

 

 

 


4. Задача 4

 

Проаналізуйте за наведеними нижче даними виконання кошторису за транспортними витратами. Урахуйте вплив факторів (за спо­собом відносних різниць) і резерви економії. Зробіть висновки і визначте заходи щодо їх використання.

Показник

За коштори­сом

За звітом

1. Транспортні   ви­трати, тис. грн.

200

214,2

2. Кількість переве­зених вантажів, т

2000

1800

3. Дальність переве­зень, км

100

140

4. Середній     транспортний тариф, грн. за т/км

1,0

0,85

5. Вантажообіг, тис. т/км

200,0

 

 

Розв’язування

….

Отже, транспортні витрати зросли на 14,2 тис. грн., в тому числі за рахунок факторів:

 — за рахунок зменшення кількості перевезень витрати зменшилися на 20 тис. грн.,

— за рахунок збільшення дальності перевезень витрати зросли на 72 тис. грн.,

— за рахунок зменшення середнього транспортного тарифу витрати зменшилися на 37,8 тис. грн.

 


5. Задача 5

 

Проаналізуйте за наведеними даними табл. 1 вплив факто­рів на зміну матеріальних витрат у складі собівартості продукції А. Поря­док розрахунків виконайте ланцюговими підстановками в табл. 2. Підра­хуйте резерви зниження собівартості продукції.

Таблиця 1

Вид

матеріалу

 

Одиниця

виміру

 

План

За звітом

Кількість виробленої продукції

Норма витрат

Ціна, грн.

Норма витрат

Ціна, грн.

А

кг

1200

8

1200

7

100

Б

м2

15

100

185

90

 

Розв’язування

 

Розрахунки впливу факторів з використанням ланцюгових підстановок виконаємо за допомогою табл. 2

….

Отже, матеріальні витрати в собівартості продукції зменшилися на   94000 грн., при цьому за рахунок збільшення норм витрат зросли на 46000 грн.,  а за рахунок зменшення цін зменшилися на 140000 грн.    


Список використаних джерел

 

1.     Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

2.     Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

3.     Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

4.     Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 156 с. 

5.     Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій/ За ред. д.е.н., проф. Г.Г.Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.

6.     Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.

7.     Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.

8.      Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

 

 

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.