МАУП Анал кр в5 з 5 38 60

Зміст

 

1. Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) у натуральному та вартісному виразі3

 

2. Задача 5. 10

 

3. Задача 38. 12

 

4. Задача 60. 14

 

Список використаних джерел. 19

 

Додатки. 20


1. Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) у натуральному та вартісному виразі

 

При проведенні аналізу виконання плану випуску продукції необхідно враховувати те, що обсяг виробництва і реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті на перше місце висувається обсяг виробництва продукції. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг продажів, а навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробничої програми. Підприємство повинне робити тільки ті товари й у такому обсязі, що воно може реально реалізувати.

Темпи росту обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз даних показників має важливе значення. Його основні завдання [2, c. 127]:

оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва і реалізації продукції;

визначення впливу факторів на зміну величини цих показників;

виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції;

розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.

Об’єктами аналізу випуску продукції є:

обсяг виробництва і реалізації продукції в цілому і по асортименту;

якість продукції;

структура виробництва і реалізації продукції;

ритмічність виробництва і реалізації продукції.

Обсяг виробництва промислової продукції може виражатися в натуральних, умовно-натуральних, трудових і вартісних вимірниках. Узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції одержують за допомогою вартісної оцінки. Основними показниками обсягу виробництва служать товарна і валова продукція.

Важливе значення для оцінки виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва і реалізації продукції (штуки, метри, тонни і т.д.). Їх використовують при аналізі обсягів виробництва і реалізації продукції по окремих видах і групам однорідної продукції.

Умовно-натуральні показники, як і вартісні, застосовуються для узагальненої характеристики обсягів виробництва продукції, наприклад, на консервних заводах використовується такий показник, як тисячі умовних банок, на ремонтних підприємствах — кількість умовних ремонтів, у взуттєвій промисловості — умовні пари взуття, обчислені на основі коефіцієнтів їхньої трудомісткості і т.д.

Нормативні затрати праці використовуються також для узагальненої оцінки обсягів випуску продукції в тих випадках, коли в умовах багатономенклатурного виробництва не має можливості використовувати натуральні чи умовно-натуральні показники [3, c. 442].

Аналіз необхідно починати з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції, розрахунку базисних і ланцюгових, темпів росту і приросту.

Великий вплив на результати господарської діяльності роблять асортимент (номенклатура) і структура виробництва продукції.

При формуванні асортименту і структури випуску продукції підприємство повинне враховувати, з одного боку, попит на дані види продукції, а з іншого боку — найбільш ефективне використання трудових, сировинних, технічних, технологічних, фінансових і інших ресурсів, що є в його розпорядженні. Система формування асортименту містить у собі наступні основні моменти:

визначення поточних і перспективних потреб покупців;

оцінку рівня конкурентноздатності що випускається чи планованої до випуску продукції;

вивчення життєвого циклу виробів і уживання своєчасних заходів по впровадженню нових, більш досконалих видів продукції і вилучення з виробничої програми морально застарілих і економічно неефективних виробів;

оцінку економічної ефективності і ступеня ризику змін в асортименті продукції.

Оцінка виконання плану по асортименті продукції звичайно виробляється за допомогою однойменного коефіцієнта, що розраховується шляхом розподілу загального фактичного випуску продукції, зарахованого у виконання плану по асортименту, на загальний плановий випуск продукції (продукція, виготовлена понад план чи не передбачена планом, не зараховується у виконання плану по асортименту).

Причини недовиконання плану по асортименту можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. До зовнішнього відносяться кон’юнктура ринку, зміна попиту на окремі види продукції, стан матеріально-технічного забезпечення, несвоєчасне запровадження в дію виробничих потужностей підприємства по незалежним від нього причинам. Внутрішні причини — недоліки в організації виробництва, поганий технічний стан устаткування, його простої, аварії, недолік електроенергії, низька культура виробництва, недоліки в системі керування і матеріального стимулювання.

Збільшення обсягу виробництва (реалізації) по одним видах і скорочення по інших видах продукції приводить до зміни її структури, тобто співвідношення окремих виробів у загальному їхньому випуску. Виконати план за структурою — значить зберегти у фактичному випуску продукції заплановані співвідношення окремих її видів.

Зміна структури виробництва дуже впливає на всі економічні показники: обсяг випуску у вартісній оцінці, матеріалоємність, собівартість товарної продукції, прибуток, рентабельність. Якщо збільшується питома вага більш дорогої продукції, то обсяг її випуску у вартісному вираженні зростає, і навпаки. Те ж відбувається з розміром прибутку при збільшенні питомої ваги високорентабельної і відповідно при зменшенні частки низькорентабельної продукції.

Проведемо аналіз виконання плану випуску продукції за групами виробів в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Аналіз виконання плану по випуску продукції ТОВ “Обрій” за 2005 рік

Група виробів

План випуску продукції, тис. грн.

Факт випуску продукції, тис. грн.

Відхилення, тис. грн.

+/-

%, до плану

Молоко

290

300,5

10,5

3,62

Кисломолочні продукти

290

285,7

-4,3

-1,48

Масло

400

414,2

14,2

3,55

Сири

240

237,1

-2,9

-1,21

Разом

1220

1237,5

17,5

1,43

 

Як видно з табл. 1.1 план випуску продукції по ТОВ «Обрій» було перевиконано на 17,5 тис. грн. тобто на 1,43%. Стосовно груп виробів то план було перевиконано по таких групах виробів як молоко та масло відповідно на 3,62% та 3,55%. По таких групах як кисломолочні продукти та сири план було недовиконано на 1,48% та 1,21% відповідно.

Недовиконання плану випуску продукції сталося по причині відповідного зменшення обсягів реалізації даних товарів. Щоб не створювати надлишки нереалізованої продукції, було зменшено обсяг виробництва. 

Проведемо аналіз виконання плану по асортименту продукції


Таблиця 1.2

Виконання плану по асортименту продукції

Група виробів

План випуску продукції, тис. грн.

Факт випуску продукції, тис. грн.

% виконання плану

Об’єм випуску продукції, зарахований у виконання плану по асортименту, тис. грн.

Молоко

290

300,5

103,62

290,00

Кисломолочні продукти

290

285,7

98,52

285,70

Масло

400

414,2

103,55

400,00

Сири

240

237,1

98,79

237,10

Разом

1220

1237,5

101,43

1212,80

 

По підприємству план випуску продукції було виконано на 101,43%. План по асортименту продукції було виконано на 1212,80 / 1220 * 100% = 99,4%.

План по асортименту недовиконано на 0,6% за рахунок зовнішніх факторів, таких як:

— зменшення попиту на кисломолочні продукти та сири;

         поява на ринку збуту конкурентів.

Збільшення обсягу виробництва по одним видах і скорочення по інших видах продукції приводить до зміни її структури, тобто співвідношення окремих виробів у загальному їхньому випуску. Виконати план за структурою — значить зберегти у фактичному випуску продукції заплановані співвідношення окремих її видів.

Зміна структури виробництва впливає такі економічні показники:

— обсяг випуску у вартісній оцінці;

— матеріалоємність;

— собівартість товарної продукції;

— прибуток;

         рентабельність.

Якщо збільшується питома вага більш дорогої продукції, то обсяг її випуску у вартісному вираженні зростає, і навпаки. Те ж відбувається з розміром прибутку при збільшенні питомої ваги високорентабельної і відповідно при зменшенні частки низькорентабельної продукції.

Розрахунок впливу структури виробництва на рівень перерахованих показників можна провести способом ланцюгової підстановки (табл. 1.3), який дозволяє абстрагуватися від усіх факторів, за винятком структури продукції.

Таблиця 1.3

Аналіз структури товарної продукції

Група виробів

Оптова ціна за 1 ут., тис. грн.

План випуску продукції, ут.

Фактвипуску продукції, ут.

Товарна продукція в цінах плану, тис. грн.

Зміна товарної продукції за рахунок структури, тис. грн.

план

фактична при плановій структурі

факт

Молоко

1

290

300,5

290

293,35

300,5

7,15

Кисло-молочні продукти

1

290

285,7

290

293,35

285,7

-7,65

Масло

5

80

82,84

400

404,62

414,2

9,58

Сири

4

60

59,275

240

242,77

237,1

-5,67

Разом

 

720

728,315

1220

1234,09

1237,5

3,41

 

 

Випуск продукції фактичний:

ВПф = S(Vф * УДф * Цпл ) = 1237,5 тис. грн.

ВПум = S(Vф * УДпл * Цпл ) = 1234,09 тис. грн.

DВПстр = ВПф — ВПум = 1237,5 — 1234,09 = 3,41 тис. грн.

Коефіцієнт виконання плану по товарній продукції в цілому по підприємству в умовно-натуральних одиницях (Квп):

Квп = 728,315 / 720 = 1,01155.

Як би план виробництва був рівномірно перевиконаний на 101,155% по всіх видах продукції  і не порушувалася запланована структура, то загальний об’єм виробництва склав би 1234,09 тис. грн. При фактичній структурі він вище на 3,41 тис. грн. Це означає, що збільшилася доля більш дорогої продукції в загальному її випуску.

 


2. Задача 5

 

За даними бухгалтерського балансу (див. додаток) розрахува­ти і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства: основного коефіцієнта фінансової стійкості; коефіціє­нта структури довгострокових вкладень. Порівняти розраховані коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства.

 

Розв’язування

Проаналізуємо динаміку: основного коефіцієнта фінансової стійкості; коефіціє­нта структури довгострокових вкладень.

В звітному періоді коефіцієнт структури довгострокових вкладень зменшився з 0,148 до 0,137, що оцінюється позитивно.

 

 


3. Задача 38

 

Методом ланцюгових підстановок визначити вплив на се­редню заробітну плату у звітному періоді порівняно з планом таких факторів:

   зміни середньорічної чисельності ПВП;

   зміни фонду заробітної плати.

Визначити, який процент приросту середньої заробітної плати буде забезпечений за рахунок скорочення чисельності ПВП і який — за рахунок збільшення фонду заробітної плати.

Вихідні дані:

Показник

План

Звіт

Фонд заробітної плати, тис. грн.

460

480

Середньорічна чисельність ПВП, осіб

155

150

 

Розв’язування

 

Розрахуємо середню заробітну плату та її зміни:

За рахунок збільшення фонду заробітної плати процент приросту середньої ЗП складе

0,133/2,968*100% = 4,48%.

 3,34 + 4,48 = 7,82%.

 


4. Задача 60

 

Проаналізувати обсяг виробництва продукції підприємства: вистачити вплив усіх можливих факторів на обсяг випуску продук­ції, знайти максимально можливу кількість цих факторів. З’ясувати резерви щодо обсягу випуску продукції. Вихідні дані:

Показник

1-й рік

2-й рік

3-й рік

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Обсяг випуску товарної продукції, тис. грн.

?

 

?

 

784

 

874

 

?

 

?

 

Кількість верстатів, шт.

10

 

12

 

100

 

90

 

90

 

100

 

Відпрацьовано за рік

верстато-змін

4200

4056

39200

36450

45100

 

45050

 

Середньорічний виробіток

на один верстат, грн.

8400

 

?

 

?

 

?

 

9011,1

 

?

 

Виробіток за одну верстато-зміну, грн.

20,0

 

24,9

 

?

 

?

 

?

 

29,0

 

 

 

Розв’язування

 

Обсяг випуску товарної продукції визначається як

Важливою умовою подальшого підвищення ефективності використання основних виробничих фондів є впровадження і вдосконалення комплексної системи управління використанням і відтворюванням основних фондів. Ця система дасть можливість контролювати темпи розвитку виробництва, рівень основних фондоутворюючих показників, облік витрат на ремонт і утримання основних фондів, координувати процеси оновлення і відтворювання основних фондів.


Список використаних джерел

 

1.      Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 10-20.

2.     Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

3.     Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

4.     Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 24-30.

5.     Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 20.

 


 

Запись опубликована в рубрике аналіз довідково, аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.