Ч Управл економ анал п 16 в 1

Зміст

 

1. Аналіз беззбитковості продукції3

 

2. Задача №1. 9

 

3. Задача №2. 14

 

4. Задача №3. 18

 

5. Задача №4. 20

 

Література. 23


1. Аналіз беззбитковості продукції

 

Формування ринку і вироблення методів його регулювання виявляють взаємозв’язку і взаємозалежності ринкових елементів — попиту, пропозиції, ціни. Кожен елемент системи змінюється і залежить від впливу факторів виробництва, витрат і прибутковості.

З метою вивчення залежності між змінами обсягу виробництва, сукупного доходу від продажів, витрат і чистого прибутку проводять аналіз беззбитковості виробництва. При цьому особлива увага приділяється аналізу випуску продукції, що дозволяє керівництву визначати критичні («мертві») точки обсягу виробництва. Критичною вважається така точка обсягу продажів, при якій підприємство має витрати, рівні виторгу від реалізації всієї продукції. У цій системі немає ні прибутку, ні збитків.

Аналіз беззбитковості виробництва визначає залежності між обсягом продажів, витратами і прибутком протягом короткого проміжку часу. Період, протягом якого за результатами аналізу даються рекомендації, обмежений наявними в даний час виробничими потужностями.

У міжнародній практиці для визначення критичної точки використовуються методи рівняння, маржинального доходу, графічний [6, c. 187].

Метод рівняння заснований на обчисленні чистого прибутку за формулою:

Виручка від реалізації – Змінні витрати за той же обсяг реалізації – Постійні  витрати в загальній сумі = Чистий прибуток від реалізації продукції.

Метод рівняння можна використовувати при аналізі впливу структурних зрушень. Реалізацію розглядають як набір відносних часток продукції в загальній сумі виторгу від реалізації. Якщо структура міняється, то розмір виручки може досягати заданої величини, а прибуток може бути менше. Вплив на прибуток буде залежати від того, як змінився асортимент — убік низькорентабельної чи високорентабельної продукції.

….

Метод маржинального доходу — різновид методу рівняння ґрунтується на формулі [2, c. 198]:

Маржинальний дохід = Виручка від реалізації продукції  

                                                 Змінні витрати на той же обсяг реалізації

 

Тоді

 

Критична точка = Постійні витрати в загальній сумі /

                                                             Маржинальний дохід на одиницю.

 

При маржинальному підході менеджер одержує інформацію про постійні витрати; чи відшкодовуються вони загальною маржею чи ні; про величину маржинального доходу від кожного виду продукції; про маржинальність кожного продукту.

Маржинальність продукту — це маржинальний дохід, що приходиться на одиницю продукції, виражений у процентному відношенні до виторгу (ціни).

Маржинальний дохід лежить в основі управлінських рішень, зв’язаних з переглядом цін, зміною асортименту продукції, що випускається, установленням розміру премій, що стимулюють реалізацію продукції, проведення рекламної кампанії й інших маркетингових операцій.

Графічний метод виявляє теоретичну залежність сукупного доходу від реалізації, витрат і прибутку від обсягу виробництва на основі побудови графіків економічної і бухгалтерської моделей беззбитковості.

Економічна модель поводження витрат обсягу виробництва і прибутку представляє, наскільки і при яких умовах підприємство може реалізувати зростаючу кількість продукції, що випускається. На її підставі можна визначити позитивний і негативний вплив зниження цін на збільшення обсягу продажу, отже, на обсяг виробництва.

Економічна модель в основному показує поводження змінних витрат у ситуаціях зростання обсягу виробництва і його знижень. Економісти розрізняють два типи впливу: зростаючий і негативний ефект масштабу.

Зростаючий ефект масштабу — змінні витрати на одиницю продукції вище при низьких рівнях виробництва і вирівнюються при найбільш ефективному рівні виробництва.

Негативний ефект масштабу — змінні витрати на одиницю продукції різко зростають за межами ефективного рівня виробництва внаслідок дефіциту ресурсів і кризових ситуацій.

Бухгалтерська модель беззбитковості — це графік лінійної залежності сукупного доходу і сукупних витрат від зміни обсягу виробництва. Підставою для аналізу служить розрахунок точки беззбитковості (критичної точки). Зона прибутку і зона збитків поширюються праворуч і ліворуч від критичної точки (рис. 1.1).

На графіку представлена одна точка беззбитковості В та прийнятний діапазон обсягів виробництва. При цьому лінія АК показує постійні витрати, AD — сукупні витрати, відрізок KD характеризує величину змінних витрат, ОС — виторг від реалізації продукції. Бухгалтерська модель показує зміну сукупних витрат і доходів при рівні виробництва, що заплановане на майбутнє.

У реальних умовах поводження витрат залежить не тільки від фізичного обсягу виробництва. З ними взаємодіють ціни на сировину, матеріали, покупні напівфабрикати, продуктивність праці, зміна технології і законодавства, криза економіки і т.д.


Сукупні доходи та

витрати, тис. грн.

 

                                                                           С

 

                                          В                            D

 

 

 

  А                                                                    К

 

 

0                                                  Одиниці продукції та обсяг реалізації

 

Рис. 1.1. Графік бухгалтерської моделі беззбитковості

Тому в аналізі поводження прибутку, витрат і обсягу використовуються допущення, що обмежують точність і надійність розрахунків:

сукупні витрати і виторг від реалізації продукції жорстко визначені і є лінійними;

усі витрати поділяються на змінні і постійні;

постійні витрати залишаються незалежними від обсягу в межах досліджуваного діапазону виробництва;

змінні витрати прямо пропорційні обсягу в межах досліджуваного діапазону виробництва; ціна реалізації продукції не міняється;

ціни на матеріали і послуги, використовувані у виробництві, не міняються;

відсутні структурні зрушення;

обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізації, чи зміни початкових і кінцевих запасів нереалізованої продукції незначні.

Допущення постійно переглядаються, тому що бізнес динамічний. Управлінський облік безупинно готує інформацію про поводження витрат і періодично визначає точку перелому, тобто критичну точку.

 


2. Задача №1

 

Проаналізувати наведені показники за даними таблиці 1, а саме:

1) оцінити динаміку кожного показника;

2) співставити темпи змін;

3) визначити критичні роки змін;

4) розрахувати середньорічні темпи змін;

5) оцінити, чи супроводжувався приріст обсягу продаж приростом прибутку.

Таблиця 1

Аналіз продаж, тис. грн.

№ п/п

 

Показники

 

Період

Перший базовий

Другий базовий

Третій базовий

1

Обсяг виробленої продукції

14600

15200

15800

2

Обсяг реалізованої продукції

16100

15400

15600

3

Виручка від реалізації

15900

15200

15400

4

Прибуток від реалізації

1900

1400

1600

 

Розв’язування

 

 

1. Розрахуємо базисні показники по обсягу виробленої продукції, скориставшись такими визначеннями та занесемо дані в таблицю 2.1:

За базовий візьмемо перший базовий період.                                                     

….

  

Очевидно, що обсяг виробленої продукції зростає з кожним роком, тоді коли за іншими показниками в другому базовому періоді спостерігався спад в порівнянні з попереднім, проте в третьому базовому періоді за всіма показниками було зростання. Найбільший темп зростання маємо по прибутку. Також видно, що приріст (спадання) обсягу    продажу супроводжується приростом (відповідно спадання) приросту прибутку.


3. Задача №2

 

Проаналізувати вплив кількості продажу і структури на рівень прибутку.

Вихідні дані:

Показники

 

Варіант 1

план

факт

Продаж в натуральній кількості, т

 

 

виріб А

1000

1200

виріб Б

800

1000

Відпускна ціна, грн./т

 

 

виріб А

120

120

виріб Б

150

150

Собівартість усього, тис. грн

 

 

у т.ч.

постійні нітрати на весь випуск, тис. грн.

 

 

 

 

виріб А

35

37

виріб Б

40

45

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

 

 

 

 

виріб А

45

40,8

виріб Б

62,5

50

 

Таблиця 2

Аналіз впливу кількості продажу і структури на рівень прибутку

Виріб

 

Постійні витрати, тис. грн.

 

Ціна виробу, грн.

Виручка від продажу, тис. грн.

Структура виробів у % (питома вага)

Змінні витрати на одиницю, грн.

план

 

факт

 

план

 

факт

 

план

 

факт

 

план

 

факт

 

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розв’язування

 

Вплив на рівень прибутку кількості і структури продаж аналізується таким чином:

4. Задача №3

 

Розрахувати і проаналізувати варіанти прийняття управлінських рішень для забезпечення визначеного прибутку на підставі співвідношення між постійними і змінними витратами на виробництво:

1) розрахувати кількість одиниць продукції, які необхідно реалізувати для отримання визначеного прибутку.

2) проаналізувати, яким буде прибуток, якщо постійні і змінні витрати скоротити при умови, що обсяг продаж не зміниться.

3) проаналізувати необхідну ціну реалізації, яку слід встановити для отримання визначеного прибутку.

Показники

Варіант 1

Обсяг виробництва, одиниць виробів

80000

Постійні витрати на рік, тис. грн..

65

Ціна реалізації, грн.

20

Змінні витрати на одиницю, грн.

10

Об’єм реалізації в натуральному вираженні, одиниць виробів

8000

 

Процент скорочення змінних витрат

10

Скорочення постійних витрат, тис. грн.

10000

Прибуток, тис. грн.

30

 

Розв’язування

 

Розрахуємо кількість одиниць продукції, яку необхідно реалізувати для отримання прибутку в розмірі 30000 грн., якщо постійні витрати на рік склали 65000 грн., ціна реалізації за одиницю продукції — 20 грн., змінні витрати на одиницю продукції — 10 грн., об’єм реалізації в натуральному вираженні — 8000 одиниць

Ціна реалізації повинна дорівнювати 21,88 грн.

5. Задача №4

 

Проаналізувати факторні зміни прибутку двома методами:

а) без поділення витрат на постійні і змінні;

б) за системою директ-костинг.

Таблиця 3

Аналіз факторних змін прибутку

Показники

План

Факт

Відхилення

Реалізовано, тис. шт.

19

20

 

Ціна за одиницю, грн.

60

63

 

Собівартість виробу, грн.

52

53

 

у т.ч. змінні витрати на одиницю, грн.

34

34,5

 

Сума всіх постійних витрат, тис. грн..

342

370

 

Прибуток, тис. грн.

?

?

 

 

Розв’язування

 

На прибуток впливають такі фактори: кількість реалізованої продукції в натуральному вираженні; ціна за одиницю реалізованої продукції; собівартість виробу, в тому числі за рахунок змінних витрат; сума постійних витрат.

26 + 60 – 10 — 28 = 48 тис. грн..

Отже, при розрахунку за системою директ-костинг отримуємо більш точний результат впливу факторів на зміну прибутку.


Література

 

1.     Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. — 4-е изд. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 413 с.

2.     Бороненкова С.А. Управленческий анализ: Учеб пособие. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 384 с.

3.     Економічний аналіз: Навч. посібник / за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 505-524.

4.     Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств: Навч. посіб. — К.: Видавничий дім „Скарби», 2001. –336 с.

5.     Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб . — К.: Знання, КОО, 2000. — 378 с.

6.     Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник.-К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 412с.

7.      Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. — 7-е издание испр. — Минск: Новое знание, 2002. — 704 с.

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.