КР 13 завдань Орг та метод ЕАнал 13 зад В14 (також є варіанти 13, 15, 26, 10, 24, 6, 9, 11, 14, 20, 25, 8 та інші)

 

1. Завдання 1. 3

 

2. Завдання 2. 6

 

3. Завдання 3. 8

 

4. Завдання 4. 10

 

5. Завдання 5. 12

 

6. Завдання 6. 14

 

7. Завдання 7. 15

 

8. Завдання 8. 17

 

9. Завдання  9. 18

 

10. Завдання 10. 20

 

11. Завдання 11. 22

 

12. Завдання 12. 24

 

13. Завдання 13. 25

 

Список використаної літератури. 35


1.
Завдання 1

 

Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за п’ять років. Визначити абсолютні і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові). Які були середні темпи зростання обсягу продукції на підприємстві, що аналізується? Наскільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі?

На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю даних і зробіть аналітичний висновок.

Таблиця 1

тис. грн

Варіант

Рік

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й
(звітний)

В галузі (для всіх варіантів)

40000

40800

44000

46600

50400

14

2000

1960

1840

2100

2400

 

Примітка. Виробнича потужність підприємства 4000 тис. грн. (для всіх варіантів). Вплив інфляції в наведених даних вже враховано.

Розв’язування

Проаналізуємо динаміку випуску товарної продукції:

— абсолютний приріст (+) чи зниження (-)  визначається як різниця між двома рівнями ряду:

базисний     Dy = yi – yбаз  , ланцюговий  Dy = yi – yі-1                                              

де yi ,yбаз   — рівні порівнювального і базисного періодів,

yi-1 – рівень, який передує періоду, що порівнюється.

— темп зростання визначається як відношення двох порівнювальних рівнів ряду в %. Він характеризує  скільки  %  порівнювальний рівень становить від рівня періоду, прийнятого за основу порівняння.

Базисний  Тр = yi  / yбаз  *100%,

ланцюговий Тр = yi  / yі-1  *100%.

темп приросту обчислимо як             Тпр =   Тр – 100%      


…..

Отже, випуск продукції в галузі постійно зростає. За період 5 років середній приріст склав 5,95%. На підприємстві  в 2 та 3 роках випуск продукції зменшився порівняно з базовим. Потім відбулося зростання  випуску продукції. За період 5 років середній приріст склав 4,66%. Тобто на підприємстві  темпи розвитку гірші ніж в галузі. Підприємство працює не на повну потужність, так як виробнича потужність підприємства 4000 тис. грн., а максимальний випуск продукції в звітному році складає 2400 тис. грн. 

 


2. Завдання 2

 

Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки.

 

                                                                                              Таблиця 2

                                                                                     (тис. грн.)

Варіант

В И Д     П Р О Д У К Ц І Ї

А

Б

В

Г

Д

інша

разом

А

1

2

3

4

5

6

7

14

408

1827

513

820

292

?

5250

Для всіх варіантів

Планові

показники

400

1800

500

850

300

1150

5000

Минулий

рік

1600

480

900

400

1300

4780

        

Розв’язування

Проведемо розрахунки виконання плану за видами продукції.

Висновок.

Отже,  по підприємству виконання плану з випуску продукції складає 105%, порівняно з минулим роком випуск продукції зріс на 9,83%. коефіцієнт асортиментності складає 96,52%, а коефіцієнт оновлення асортименту – 20%.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    


3. Завдання 3

 

Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних :

Таблиця  3

                                                                                                                                 тис.. грн

 

 

Варіант

1 декада

2 декада

3 декада

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом        

фактично

14

200

140

200

180

300

360

 

Розв’язування

 

Розглянемо показники ритмічності по декадах.

Таблиця 3.2

Висновок.

Отже, ритмічність випуску продукції не висока. Коефіцієнт ритмічності складає 89,92%. Коефіцієнт аритмічності складає 0,6. 

 

 

 

 


4. Завдання 4

 

Визначте, чи виконано підприємством план за сортністю продукції за звітний період.

                                                                                                       Таблиця 4

                                                                                    ( одиниць)

Варіант

Перший сорт

Другий сорт

Третій сорт

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

А

1

2

3

4

5

6

14

7400

6800

500

400

100

300

 

Примітка. Ціна продукції першого сорту  20 грн., другого сорту – 18 грн., третього сорту – 16 грн.

 

Розв’язування

 

Середній коефіцієнт сортності можна визначити відношенням вартості продукції всіх сортів до можливої вартості продукції I сорту (табл. 4.2):

Таблиця   4.2

….

Висновок.

Отже, план за сортністю продукцією підприємством не виконано. Виконання  плану по сортності складає 99,538%.

 

 

 


5. Завдання 5

 

Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану.

Таблиця 5

 

варі-

ант

 

Матеріал

 

 

За планом

Фактично

норми затрат  на 1 виріб, кг

сума, грн.

норми затрат  на 1 виріб, кг

сума, грн.

А

1

2

3

4

5

14

А

135

810

140

700

Б

40

100

35

105

 

Розв’язування

 

Затрати матеріалів розрахуємо як добуток норми затрат на вартість матеріалу.

ЗМ = НЗА*ВМА + НЗБ*ВМБ.

де  НЗА і НЗБ – норми затрат на 1 виріб за матеріалами А і Б,

ВМА і ВМБ – вартості матеріалу А і Б.

Висновок.

Отже, витрати матеріалів зменшилися порівняно з планом на 105 грн. за рахунок таких факторів:

— за рахунок збільшення вартості матеріалу Б зріс на 20 грн.,

— за рахунок зменшення норми затрат матеріалу Б зменшився на 15 грн.,

— за рахунок зменшення вартості матеріалу А зменшився на 135 грн.,

— за рахунок збільшення норми затрат матеріалу А зріс на 25 грн..

 

 

 


6. Завдання 6

        

Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких даних:

Таблиця 6 

                                                                                                                      ( тис. грн.)

Варіант

Резерви зростання обсягу реалізації

Резерви зниження собівартості продукції

Інші збитки

Сума уцінки реалізованої продукції

Дебіторська заборгова-ність, не сплачена в строк

Рентабель-ність продукції, %

А

1

2

3

4

5

6

14

670

44

28

180

420

34

            

Розв’язування

 

Резерви збільшення валового прибутку складаються з резервів зростання обсягу реалізації та зниження собівартості, уникання інших збитків та уцінки реалізованої продукції та повернення дебіторської заборгованості.

Отже,  резерви збільшення валового прибутку складають 1342 тис. грн.

 


7. Завдання 7 

 

Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис. грн.

Таблиця 7 

                                                                                                                     

 

 

 

Варіант

Обсяг реалізації товарної продукції,

тис. грн.

Кількість реалізованої продукції, тис. т

Собівартість 1 т реалізованої продукції,

грн.

У т.ч. змін-на частина

собівартості 1 т продук-ції, грн.

 

Загальна сума постійних витрат під-приємства,

тис. грн

Фактичний валовий прибуток (збиток), тис. грн

А

1

2

3

4

5

6

14

2280

60

40

32

 

 

 

 

Розв’язування

 

 

Фактичний валовий прибуток (збиток) підприємства  визначимо за формулою:

 

 

 

Висновок.

Отже, валовий прибуток підприємства становить -120 тис. грн., підприємство збиткове. Для поліпшення фінансового результату на 400 тис. грн. потрібно продати 127 тис. т продукції.

                                                                                                                                            


8. Завдання 8

 

Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства.

Таблиця 8

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Варіант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Загальна сума постійних витрат підприєм-ства,

тис. грн

Ціна

виробу,                             грн

Собівартості  одиниці продук-ції,грн

 

Змінна частина

собівартості  одиниці продук-ції,грн

 

Точка беззбитко-вості роботи підприєм-ства, одиниць

Кількість виробленої продукції,

тис. одиниць    

А

1

2

3

4

5

6

14

720

58

60

48

 

 

   

 

Розв’язування

 

 

Точку беззбитковості роботи підприємства визначимо за умови, що прибуток дорівнює нулю з формули:

П = Ц*К – ЗЧС*К – ПВ,

….

Отже, беззбитковість роботи підприємства буде забезпечена за умови виробництва 72 тис. од. продукції. В даний час підприємство випускає 60 тис. од. продукції.


 9. Завдання  9

 

Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації (на підприємстві один вид продукції).

                                                                                              Таблиця  9

 

Варіант

Реалізовано продукції, т

Собівартість 1 т продукції, грн

Ціна 1 т, грн

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом       

фактично

14

1250

1500

800

840

960

1020

 

Розв’язування

 

Прибуток від реалізації знайдемо за формулою:

П = ОР*(Ц – С),

Висновок. Отже, фактичний прибуток від реалізації порівняно з плановим зріс на 70000 грн., за рахунок таких факторів:

— за рахунок збільшення собівартості зменшився на 50000 грн.,

— за рахунок збільшення ціни зріс на 75000 грн.,

— за рахунок збільшення обсягу реалізованої продукції зріс на 45000 тис. грн.  

 

 

 


10. Завдання 10

 

За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку ?

                                                                                                       Таблиця 10

 

 

Варіант

                                  

 

 

Реалізовано продукції

Собівартість

1 т реалізо-

ваної продукції, грн.

Валовий прибуток

підприєм-ства, тис. грн.

Інші прибутки та збитки

Чистий прибуток

сума,

тис.                                                                                                                                                        грн.

тонн

А

1

2

3

4

5

6

14

4292

8350

444

 

-480

 

План

 (для всіх варіантів)

4000

8000

400

 

-500

300

 

Розв’язування

Прибуток підприємства знайдемо з формули:

ЧП = ВР – С*К + ІП = ВП + ІП,

де ЧП – чистий прибуток підприємства,

Резервами збільшення прибутку є отримання інших прибутків, зниження собівартості та збільшення виручки від реалізації продукції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11. Завдання 11

 

За наведеними даними дайте оцінку виконання плану за прибутком. Які фактори вплинули на прибуток і чи є резерви його зростання?

                                                                                              Таблиця 11

 

                                                                                                                      (тис. грн.)

Варіант

Обсяг реалізації продукції

Валовий прибуток

Чистий прибуток

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

А

1

2

3

4

5

6

14

6800

6596

850

765

240

220

 

Розв’язування

 

 Прибуток підприємства знайдемо з формули:

ЧП = ВР – В + ІП = ВП + ІП,

Резервами збільшення прибутку є отримання інших прибутків, зниження витрат та збільшення виручки від реалізації продукції.

 

 

 


12. Завдання 12

 

Розрахуйте оборотність оборотних активів. Чи має місце вивільнення  оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності?

                                                                                              Таблиця 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Варіант

Фактичний обсяг реаліза-

ції (без ПДВ) у звітному році, тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції, тис грн.

Середньо-річні зали-шки оборот-них активів у звітному році, тис. грн

Тривалість одного обороту оборотних активів, дні

Відносне вивельнен-ня або за-

лучення коштів,

тис. грн

у минулому році

 

А

1

2

3

4

 

6

14

15600

7800

54

60

 

 

 

Розв’язування

Коефіцієнт оборотності визначимо за формулою

К = ЧВ/ОК,

Висновок.

Отже, оборотність оборотних активів складає 1,25 дні, що менше піж в минулому році (60 днів). За рахунок прискорення обігу вивільнилися 2545,83 тис. грн. оборотних активів.

 


13. Завдання 13

 

За наведеними даними в табл..13 і 14 завершити складання бухгалтерського балансу. Провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити для цього:

·        порівняльний аналітичний баланс;

·        групування активів підприємства за ступенем їх ліквідності;

·        коефіцієнти ліквідності

·        інші фінансові коефіцієнти.

Таблиця 13

                                                                                                                      (тис.грн )

Варіант

Статті бухгалтерського балансу станом на початок року

100

210

230

500

530

540

А

1

2

3

4

5

6

14

25124

15100

1124

12510

3500

19539

 

 

 

Таблиця 14

                                                                                                                      (тис. грн )

Варіант

Статті бухгалтерського балансу станом на кінець року

100

210

230

500

530

540

А

1

2

3

4

5

6

14

35926

14500

227

7041

5248

27528

 

 

 

Висновок.

Отже,  на кінець періоду фінансовий стан підприємства погіршився. На кінець звітного періоду валюта балансу зросла на 9000 тис. грн. (5,2%). При цьому вартість необоротних активів зросла на 5730 тис. грн. (4,77%), оборотних активів на 3,296 тис. грн. (6,25%) та витрати майбутніх періодів зменшилися на 26 тис. грн. (46,43%). Вартість власного капіталу на кінець звітного періоду зменшилася на 580 тис. грн. (0,46%), забезпечення наступних виплат та платежів зросло на 475 тис. грн. (45,37%), довгострокові зобов’язання зросли на 4565 тис. грн. (456,5%), поточні зобов’язання зросли на 4550 тис. грн. (43,48%), доходи майбутніх періодів зменшилися на 10 тис. грн. (43,48%).

На кінець звітного періоду році коефіцієнт абсолютної ліквідності знизився з 0,024 до 0,004 за рахунок зменшення грошових коштів і знаходиться за межами допустимих норм. Для підприємства на кінець періоду коефіцієнт швидкої ліквідності знизився нижче допустимого значення 1 за рахунок зменшення ліквідних активів підприємства і становить 0,32.  Для підприємства на кінець періоду коефіцієнт покриття знизився до 1,08 за рахунок зменшення ліквідних активів підприємства і знаходиться менше норми. Коефіцієнт фінансової стійкості зменшився на 0,01 на кінець періоду за рахунок збільшення валюти балансу в порівнянні з вартістю довгострокових коштів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Список використаної літератури

 

1.     Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы.- 2003. -№2.

2.     Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. — 241 с..

3.     Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

4.     Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 2003. – 254 c.

5.     Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

 

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике аналіз довідково, аналіз задачі с метками , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.