Економ_чний анал_з 9зад В20

Зміст

 

1. Завдання  1. 3

 

2. Завдання 2. 5

 

3. Завдання 3. 7

 

4. Завдання 4. 9

 

5. Завдання 5. 11

 

6. Завдання 6. 13

 

7. Завдання 8. 14

 

8. Завдання 9. 15

 

Список використаних джерел. 17


1
. Завдання  1

 

Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації (на підприємстві один вид продукції).

                                                                                              Таблиця  1

 

Варіант

Реалізовано продукції, т

Собівартість 1 т продукції, грн.

Ціна 1 т, грн.

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом       

фактично

20

1300

1250

450

480

650

700

 

Розв’язування

 

Прибуток від реалізації знайдемо за формулою:

П = ОР*(Ц – С),

де П —  прибуток від реалізації,

ОР – обсяг реалізованої продукції,

Ц — ціна 1 т,

С — собівартість 1 т продукції,

2. Завдання 2

 

Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки.

 

                                                                                              Таблиця 2

                                                                                     (тис. грн.)

Варіант

В И Д     П Р О Д У К Ц І Ї

А

Б

В

Г

Д

інша

разом

20

352

1800

508

848

342

?

5075

Для всіх варіантів

Планові

показники

400

1800

500

850

300

1150

5000

Минулий

рік

1600

480

900

400

1300

4780

        

Розв’язування

Проведемо розрахунки виконання плану підприємством загадом та за видами продукції.

….

Отже,  по підприємству виконання плану з випуску продукції складає 101,5%, порівняно з минулим роком випуск продукції зріс на 6,17%. Коефіцієнт асортиментності складає 98,12%, а коефіцієнт оновлення асортименту – 20%.

 

 

 

 

 

 

3. Завдання 3

 

Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних :

Таблиця  3

                                                                                                                                 (тис.. грн.)

 

 

Варіант

1 декада

2 декада

3 декада

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом       

фактично

20

2800

2200

3200

3800

4500

5500

 

Розв’язування

 

Проаналізуємо показники ритмічності випуску продукції по декадах.

Висновок.

Отже, ритмічність випуску продукції не висока. Коефіцієнт ритмічності складає 92,53%. Коефіцієнт аритмічності складає 0,624. 

 

 

 

 


4. Завдання 4

 

Визначте, чи виконано підприємством план за сортністю продукції за звітний період.

                                                                                                       Таблиця 4

                                                                                    ( одиниць)

Варіант

Перший сорт

Другий сорт

Третій сорт

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

20

3150

3000

250

300

100

100

 

Примітка. Ціна продукції першого сорту  20 грн., другого сорту – 18 грн., третього сорту – 16 грн.

 

Розв’язування

 

Середній коефіцієнт сортності можна визначити відношенням вартості продукції всіх сортів до можливої вартості продукції I сорту (табл. 4.2):

Отже, план за сортністю продукцією підприємством за завітний період виконано на 99,8%.

 

 

 


5. Завдання 5

 

Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану.

Таблиця 5

 

варі-

ант

 

Матеріал

 

 

За планом

Фактично

норми затрат  на 1 виріб, кг

сума, грн.

норми затрат  на 1 виріб, кг

сума, грн.

20

А

140

2100

125

2000

Б

15

300

20

260

 

Розв’язування

 

Затрати матеріалів можна розрахувати як добуток норми затрат на вартість матеріалу.

ЗМ = НЗА*ВМА + НЗБ*ВМБ.

де  НЗА і НЗБ – норми затрат на 1 виріб за матеріалами А і Б,

ВМА і ВМБ – вартості матеріалу А і Б.

Розрахуємо в таблиці вартість матеріалу:

Висновок.

Отже, витрати матеріалів зменшилися порівняно з планом на 140 грн. за рахунок таких факторів:

— за рахунок зменшення вартості матеріалу Б зменшилися на 105 грн.,

— за рахунок збільшення  норми затрат матеріалу Б зросли на 65 грн.,

— за рахунок збільшення вартості матеріалу А зросли на 140 грн.,

— за рахунок зменшення норми затрат матеріалу А зменшилися на 240 грн..

 

 

 


6. Завдання 6

        

Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких даних:

Таблиця 6 

                                                                                                                      ( тис. грн.)

Варіант

Резерви зростання обсягу реалізації

Резерви зниження собівартості продукції

Інші збитки

Сума уцінки реалізованої продукції

Дебіторська заборгова-ність, не сплачена в строк

Рентабель-ність продукції, %

20

668

80

27

125

240

67

            

Розв’язування

Висновок.

Отже,  резерви збільшення валового прибутку складають 1140 тис. грн. Найбільшими резервами збільшення валового прибутку є зростання обсягу реалізації та дебіторська заборгованість.

 


7. Завдання 8

 

Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства.

Таблиця 8

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Варіант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Загальна сума постійних витрат підприєм-ства,

тис. грн.

Ціна

виробу,                             грн.

Собівартості  одиниці продук-ції,грн

 

Змінна частина

собівартості  одиниці продук-ції,грн.

 

Точка беззбитко-вості роботи підприєм-ства, одиниць

Кількість виробленої продукції,

тис. одиниць    

20

1260

80

85

65

 

 

   

 

Розв’язування

 

 

Точку беззбитковості роботи підприємства визначимо за умови, що прибуток дорівнює нулю з формули:

П = Ц*К – ЗЧС*К – ПВ,

Висновок.

Отже, беззбитковість роботи підприємства буде забезпечена за умови виробництва 84 тис. од. продукції. В даний час підприємство випускає 63 тис. од. продукції тому є збитковим.


8. Завдання 9

 

За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку ?

                                                                                                       Таблиця 9

 

 

Варіант

                                  

 

 

Реалізовано продукції

Собівартість

1 т реалізо-

ваної продукції, грн.

Валовий прибуток

підприєм-ства, тис. грн.

Інші прибутки та збитки

Чистий прибуток

сума,

тис.                                                                                                                                                        грн.

тонн

20

3189

8420

380

 

-480

 

План

 (для всіх варіантів)

4000

8000

400

 

-500

300

 

Розв’язування

Чистий прибуток підприємства знайдемо за формулою:

ЧП = ВР – С*К + ІП = ВП + ІП,

де ЧП – чистий прибуток підприємства,

ВР – виручка від реалізації продукції,

С — собівартість 1 т продукції,

К — кількість реалізованої продукції,

ВП – валовий прибуток,

ІП — інші прибутки та збитки.

….

-790,6 = 20 – 168 + 168,4 — 811. 

Висновок.

Отже, чистий прибуток порівняно з плановим зменшився на 790,6. На зміни прибутку вплинули наступні фактори:

— за рахунок зменшення інших збитків зріс на 20 тис. грн., 

— за рахунок збільшення кількості реалізованої продукції зменшився на 168 грн.,

— за рахунок зменшення собівартості зріс на 168,4 грн.,

— за рахунок зменшення виручки від реалізації зменшився на 811 грн.

При цьому резервами збільшення прибутку є отримання інших прибутків, зниження собівартості та збільшення виручки від реалізації продукції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Список використаних джерел

 

1.     Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. — 241 с..

2.     Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

3.     Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 2003. – 254 c.

4.     Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

5.     Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 24-30.

 

 

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.