МАУП Анал кр в9 з9 30 59

Зміст

 

1. Аналітична діагностика виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня виробництва. 3

 

2. Задача 9. 7

 

3. Задача 30. 8

 

4. Задача 59. 12

 

Список використаних джерел. 14

 

Додатки. 15


1. Аналітична діагностика виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня виробництва

 

 

Слово «ресурси», походить від французького «ressource», що означає — допоміжний засіб, тобто, щось таке, що може бути використане з певного дже­рела (запаси, кошти, матеріали тощо) на певні цілі. В економічній теорії ресурси прийнято поділяти на чотири групи: природні, матеріальні, трудові, фінансові.

 

Ресурси підприємства

 

 

Природні

 

Матеріальні

 

Трудові

 

Фінансові

 

Рис. 1.1. Складові ресурсів

 

Економічна категорія «ресурси» на рівні господарюючого об’єкта має низку особливостей:

— потреба в ресурсах пов’язана з процесом виробництва та створення споживчої вартості;

— структура ресурсів динамічна й залежить від розвитку підприємства, стадії його функціонування, галузі та сфери економіки;

— використання будь-якого виду ресурсів передбачає їх вартісне відтворення (ресурси із матеріально-уречевле­ної форми переходять у вартісну або фінансову).

Природні, матеріальні, трудові ресурси властиві будь-якому виробництву. Вони називаються «базовими». Фінансові ресурси виникли на ринковому етапі розвитку суспільного ви­робництва, їх відносять до похідних.

Кожне підприємство прагне випускати конкурентноздатну продукцію, здійснюючи виробничий процес на досягнутому організаційно-технічному рівні, постійно удосконалюючи всі елементи виробничого процесу з метою підвищення організаційно-технічного рівня виробництва (ОТРВ), ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції та підприємства в цілому.

Для визначення заходів підвищення ОТРВ необхідні оцінка ОТРВ (інтегрального, узагальнюючих та частинних показників) та виявлення «вузьких» місць (тобто місць з низькими показниками ефективності їх використання, низькими показниками ОТРВ тощо). Оцінка ОТРВ передбачає визначення відповідності комплексу фактичних значень показників технічного розвитку підприємства, рівня організації виробництва, праці та управління їх нормативним значенням.

Специфіка виробництва та обмеженість звітної інформації обумовлюють зменшення кількості факторів, що обраховуються.

Для оцінки технічного рівня розраховуються наступні показники:

1. Рівень механізації та автоматизації виробництва, який розраховується як відношення чисельності основних і допоміжних працівників, що працюють на автоматизованих та механізованих робочих місцях, до загальної чисельності основних і допоміжних цехів. Серед запропонованих в методиці факторів, даний є найвагомішим, так як безпосередньо дає оцінку технічному рівню підприємства.

2. Рівень прогресивності технологічних процесів, розраховується, як відношення числа прогресивних процесів до їх загального числа у відповідності з офіційними методиками. За відсутністю відповідної інформації неможливо розрахувати даний показник. Для оцінки використовуються експертні висновки фахівців підприємства.

3. Середній вік технологічних процесів. Щодо даного показника, слід зазначити, що технологія виробництва гумових виробів як така використовується тривалий час, протягом якого здійснювались певні нововведення, але суть самої технології не змінювалась. Все це обумовлює досить високі нормативні (встановлені для підприємства) значення даного показника.

4. Середній вік технологічного обладнання. Особливістю даного показника, точніше його оцінки, є факт того, що розраховується він за термін, який діє обладнання саме на підприємстві, але слід враховувати, що значна частка обладнання завезена з-за кордону, де вже застосовувалось у виробництві, але роки роботи обладнання до придбання його підприємством не враховуються.

5. Фондоозброєність праці робітників підприємства. Розраховується як відношення активної частини основних виробничих фондів до числа всіх робітників підприємства.

Для оцінки організаційного рівня підприємства розраховуються такі показники:

1. Рівень кооперування виробництва. Визначається як відношення річного обсягу комплектуючих виробів до загального річного обсягу продукції.

2. Рівень спеціалізації виробництва. Даний показник є одним з найвагоміших показників організаційного рівня підприємства. Розраховується як відношення вартості річного обсягу профілюючої продукції до загального річного обсягу виробництва.

3. Коефіцієнт змінності роботи технологічного обладнання, обраховується як відношення загальної суми відпрацьованих людино-годин до числа відпрацьованих людино-годин в найдовшу зміну. Для розрахунку узагальнюючого показника використовуються дані експертних оцінок фахівців підприємства (відомість про наявність та використання робочих місць).

4. Укомплектованість штатного розкладу підприємства. Характеризує ефективність використання робочого часу, його організацію, формування розкладу тощо у відсотках. З його допомогою визначається відповідність необхідної та наявної кількості робочих для здійснення виробничого процесу на окремих дільницях і в цілому по підприємству.

5. Питома вага основних виробничих робітників в загальній чисельності робітників.

6. Коефіцієнт плинності кадрів розраховується як відношення кількості працівників, що вибули за прогули та інші порушення трудової дисципліни, та за власним бажанням до середньої облікової чисельності працюючих. Коефіцієнт плинності кадрів розрахований працівниками відділу праці та заробітної плати.

7. Процент втрат робочого часу. Даний показник дає загальну оцінку втрат часу в наслідок проведення поточних ремонтів обладнання, порушень трудової дисципліни тощо.

8. Коефіцієнт частоти травматизму. За статистичними даними відомо, що протягом року в середньому травмується 3 чоловіки. Коефіцієнт розраховується діленням цього значення на загальну чисельність працюючих.

9. Коефіцієнт ритмічності виробничих процесів, який характеризує календарну відповідність фактично виконаної роботи встановленому плановому завданню.

Аналізуючи часткові, узагальнюючі та інтегральний показники ОТРВ можна виділити проблеми, що потребують першочергового розв’язання, а саме:

1. Підвищення рівня механізації та автоматизації виробництва.

2. Підвищення рівня прогресивності технологічних процесів.

3. Підвищення рівня фондоозброєності праці.

4. Зменшення втрат робочого часу.


2. Задача 9

 

За даними бухгалтерського балансу підприємства (див. дод.) розрахувати коефіцієнти маневреності власного капіталу. Порівняти розраховані коефіцієнти з нормативними.

Розв’язання

 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу визначає частку власних обігових коштів у власному капіталі.

На підприємстві на початок періоду коефіцієнт маневреності власного капіталу складає 0,159, а на кінець періоду він зріс до 0,161, та відповідає нормам.

 

 

 

 

 

 

 


3. Задача 30

 

Проаналізувати витрати на обслуговування виробництва та управління ним; визначити невиправдані витрати; порівняти витра­ти на обслуговування виробництва й управління ним за окремими їх видами з обсягом валової продукції в динаміці. Зробити висновки. Вихідні дані:

Складові загальновиробничих витрат

Минулий рік

Звітний рік

План

Факт

План

Факт

Витрати на управління виробництвом

25,5

 

26,2

 

25,0

 

26,1

 

Амортизація основних засобів

та нематеріальних активів

10,5

 

12,0

 

10,0

 

11,8

 

Витрати на утримання, експлуатацію, ремонт основних засобів

8,0

 

10,0

 

9,0

 

8,5

 

Витрати на утримання виробничих

приміщень

5,5

 

3,2

 

4,5

 

4,8

 

Витрати на обслуговування виробничого процесу

30,5

 

25,7

 

25,0

 

27,8

 

Витрати на охорону праці

2,0

3,2

2,5

2,7

Інші витрати

2,0

4,0

2,0

3,8

Разом загальновиробничих витрат

?

?

?

?

Примітка.   Обсяг   валової   продукції:   у   минулому   році 580 тис. гри, у звітному — 597 тис. гри.


Розв’язування

Розрахуємо загальну суму загальновиробничих витрат та рівень загальновиробничих витрат в обсязі валової продукції.

В структурі загальновиробничих витрат підприємства переважають  витрати на управління виробництвом та витрати на обслуговування виробничого процесу.

Динаміку зміни витрат зобразимо на рис. 3.1.

 

Рис. 3.1. Динаміка загальновиробничих витрат


4. Задача 59

 

Проаналізувати обсяг виробництва продукції підприємства: визначити вплив усіх можливих факторів на обсяг випуску продук­ції. Результати факторного аналізу звести в таблицю. Вихідні дані:

 

Показник

 

Квартал

І

II

Кількість одиниць обладнання, на якому виготовляється продукція

21

 

18

 

Кількість днів роботи обладнання

70

74

Коефіцієнт змінності (кількість змін роботи)

1,30

0,85

Тривалість однієї зміни, год

5

4,6

Обсяг сировини, що переробляється

на одному верстаті за 1 год, кг

220

 

228

 

Вихід продукції з одиниці сировини, кг

0,90

0,84

Обсяг виробництва продукції, шт.

 

?

?

 

Розв’язування

 

Обсяг виробництва продукції знайдемо з виразу:

Список використаних джерел

 

 

1.     Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

2.     Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

3.     Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.

4.     Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

5.     Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.

6.     Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.

7.      Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.


Запись опубликована в рубрике аналіз довідково, аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *