Ф_н анал_з З1_2_3 В15

Зміст

 

1. Завдання 1. 3

 

2. Завдання 2. 11

 

3. Завдання 3. 13

 

Список використаних джерел. 15


1. Завдання 1

 

За даними фінансової звітності (табл. 1, 2) розрахувати фінансові коефіцієнти. Результати розрахунків занести в табл. 3. Порівняти їх з нормативними значеннями, наведеними в табл. 3. Проаналізувати фінансовий стан підприємства. Скласти аналітичну записку; за­пропонувати заходи щодо поліпшення фінансового стану підпри­ємства.

Таблиця 1

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство 

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            2007 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

182988

182988

 

первісна вартість

0 11

182988

182988

 

Знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

295612

325101

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

1788561

1827524

 

первісна вартість

0 31

4095360

4381549

 

Знос

0 32

2336799

2554025

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

1280

1330

 

інші фінансові інвестиції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

2268441

2336943

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

250335

310913

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

4447

7189

 

незавершене виробництво

120

131103

97408

 

готова продукція

130

 

3106

 

товари

140

2246

3062

 

Векселі одержані

150

343

343

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

 

первісна вартість

161

533175

392621

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

21072

54362

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

10

3

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

191299

101074

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

1539

397

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

4106

4796

 

в іноземній валюті

240

2610

1128

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

1143800

977489

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

29

91

 

БАЛАНС

280

3382270

3314523

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

837929

837929

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

1418880

1577113

 

Інший додатковий капітал

330

9426

18366

 

Резервний капітал

340

38447

46961

 

Нерозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

 

 

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

2304682

2480369

 

2. Забезпечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

 

 

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов’язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

26975

73128

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

26975

73128

 

4. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

84233

130406

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов’язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

178160

128223

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

667035

295827

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

64771

162107

 

з бюджетом

550

 

 

 

з позабюджетних платежів

560

31567

438

 

зі страхування

570

3095

5386

 

з оплати праці

580

6166

11430

 

з учасниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

15560

27179

 

Усього за розділом 4.

620

1050587

760996

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

26

30

 

БАЛАНС

640

3382270

3314523

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Таблиця 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство 

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2006 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

На початок

На кінець

 

 

рядка

 

 

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

3342576

2122440

 

Податок на додану вартість

0 15

187552

130214

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

3155024

1992226

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

2897189

1961531

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

257835

30695

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

4299

1595

 

Адміністративні витрати

0 70

 

 

 

Витрати на збут

0 80

103

 

 

Інші операційні витрати

0 90

5683

7993

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

256348

24297

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

1819

 

Інші доходи

130

34844

94168

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

80240

47558

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

210952

72726

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

32153

1950

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

178799

70776

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

178799

70776

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця 3

Розрахунок коефіцієнтів

….

Коефіцієнт фінансової незалежності «автоно­мії» на даному підприємстві вище норми, причому за звітний період даний показник  зріс на 0,07 і становить 0,75. Коефіцієнт фінансової стабільності також значно вище норми. За нормою повинен бути більший за 1, а в попередньому і звітному періоді відповідно дорівнює 2,14 і 2,97, що свідчить про стійке становище підприємства.  Коефіцієнт забезпечення  власними коштами в звітному періоді знаходиться в межах норми (0,15), а на початок року був низький і складав 0,03.

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності  також знаходиться в межах норми, більше 1. Нормальний показник коефіцієнта швидкої ліквідності. В звітному році він зріс на 0,01 і став 0,73. Коефіцієнт абсолютної ліквідності  набагато нижчий від норми, причому за звітний період він ледь покращився на 0,01 і становить 0,08.

Коефіцієнт оборотності активів знизився на 0,33, що свідчить про погіршення господарювання. Відповідно збільшилась середня тривалість одного обороту активів на 215,8 дні.

Коефіцієнт оборотності запасів зріс на 0,19, що свідчить про зменшення середньої величини запасів. Відповідно до цього зменшилася середня тривалість одного обороту запасів на 3,35 дні.

Зменшення коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості  характеризується негативно. Зменшення в звітному році відбулось на 0,59. Відповідно зріс середній період погашення дебіторської заборгованості на 13,98 днів.

Рівень рентабельності продажу в порівнянні з попереднім періодом  зменшився на 0,021, зменшився рівень рентабельності активів на 0,032, рівень рентабельності власного капіталу зменшився також на 0,05, рівень рентабельності продукції зменшився на 0,073. Це відбулося тому, що чистий прибуток в звітному періоді зменшився порівняно з попереднім. 

 


2. Завдання 2

 

1. Розрахувати середню фактичну наявність власних обігових коштів підприємства у звітному році за даними табл. 1, 2. Визначи­ти необхідний середній розмір власних обігових коштів на плано­вий рік виходячи з даних звітного року, а також даних про планову виручку від реалізації продукції та коефіцієнт прискорення (упо­вільнення) оборотності обігових коштів у плановому році (див. табл. 4).

2. Визначити, чи потрібне підприємству додаткове зовнішнє джерело фінансування у плановому році при збільшенні обсягів ви­робництва та реалізації продукції, або вистачить власного чистого прибутку для поповнення активів. Прийняти для розрахунку, що у прямій залежності від змін обсягів виробництва та реалізації пере­буває 80 % активів та 60 % пасивів підприємства, а рівень рентабе­льності продажу (відношення чистого прибутку до чистої виручки від реалізації) планується такий, як у звітному році.

Методичні рекомендації до виконання п. 2 завдання 2. Скористай­тесь формулою

Необхідне фінансу­вання за рахунок зовнішніх джерел

де А — активи, що змінюються залежно від зміни чистої виручки;

В — чиста виручка звітного року;

?? — запланована зміна чистої виручки у плановому році (Впл — В);

? — пасиви, що змінюються залежно від зміни чистої виручки;

Рр—рівень рентабельності продажу (реалізації);

Впл — чиста виручка планового року.


Таблиця 4

Вихідні дані для виконання контрольного завдання 2

Показник

Значення

Планова чиста виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн.

810

 

Коефіцієнт прискорення оборотності обігових коштів < 1 (коефіцієнт уповільнення — > 1)

0,99

 

Розв’язування

 

1) 1. Середня фактична вартість обігових коштів

(1143800 + 977489)/2 = 1060644,5 тис. грн.

….

Необхідне фінансу­вання за рахунок зовнішніх джерел = 3314523*0,8/1992226 * (810 1992226) — 3314523*0,6/3314523 * (810 1992226) – 0,036*810  = -1455719,86 тис. грн.

Отже, фінансування за рахунок зовнішніх джерел не потрібне.


3. Завдання 3

 

Скласти прогнозований баланс підприємства на кінець планового року за агрегованою формою (табл. 5).

Таблиця 5

Прогнозний баланс підприємства на плановий рік, тис.грн.

Актив

На початок планового року

На кінець планового року

Пасив

На початок планового року

На кінець планового року

1. Необоротні активи – разом

 

 

1. Власний капітал та забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

2. Оборотні активи – разом

 

 

2. Довгострокові та поточні зобов’язання

 

 

Баланс

 

 

Баланс

 

 

 

Вступний баланс підприємства (табл. 1), див. графу на кінець звітного року. Планова чиста виручка від реалізації продукції – табл.4. Приріст активів – розрахунок п.2 завд. 2. Рівень рентабельності продажу планується підвищити на 3% порівняно зі зв. роком. Рівень рентабельності власного капіталу та коефіцієнт забезпечення власними коштами планується такий самий як на кінець звітного року (табл. 3).


Розв’язування

Якщо планується підвищити рівень рентабельності продажу на 3%, то він буде становити 0,036*(1 + 0,03) = 0,0371.

Тобто прогнозний баланс виглядає наступним чином:

Таблиця 5.1

Прогнозний баланс підприємства на плановий рік, тис.грн.

Актив

На початок планового року

На кінець планового року

Пасив

На початок планового року

На кінець планового року

Необоротні активи – разом

2336943

2336943

Власний капітал та забезпечення наступних витрат і платежів

2480369

1858209

Оборотні активи – разом

977580

426,32

Довгострокові та поточні зобов’язання

834154

479161

Баланс

3314523

2337369

Баланс

3314523

2337369


Список використаних джерел

 

1.       Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.

2.       Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 522 с.

3.       Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. /., Петрова К. Л. Фінансо­ва діяльність підприємств: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 428 с.

4.       Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций — К.: МАУП, 1999-136 с.

5.       Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

6.       Ковалёв В.В. Управление финансами: Учебное пособие. — М.: ФБК -ПРЕСС, 1998.-160с.

7.       Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.

8.       Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

9.       Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2003, С. 312.

10.   Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.

11.   Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

12.   Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.