Економ_чний анал_з В1

Зміст

 

1. Завдання 1. 3

 

2. Завдання 2. 6

 

3. Завдання 3. 9

 

4. Завдання 4. 12

 

5. Завдання 5. 14

 

6. Завдання 6. 16

 

7. Завдання 7. 19

 

Список використаних джерел. 21


1. Завдання 1

 

Дайте оцінку виконанню плану за сортністю продукції на підставі наведених даних. Розрахунки коефіцієнта сортності виконайте різними способами (способом першосортних одиниць, способом порівняння середньозважених цін та способом порівняння виконання плану у кількісному та вартісному вимірі).

Таблиця 1

Сорт

Ціна за одиницю, грн

Посортовий коефіцієнт

За планом

фактично

Кількість одиниць

Вартість, грн.

Кількість одиниць

Вартість, грн.

І

10

 

1300

 

1400

 

ІІ

9

 

1500

 

1350

 

ІІІ

6

 

600

 

900

 

Разом

х

х

 

 

 

 

 

Розв’язування

Зважаючи на кількість передбачених сортів і співвідношення їх у загальному обсязі виробництва, визначають середній показник сортності як за планом, так і фактично. Конкретні дані для аналізу сортності наведено в табл. 1.2.

3. Спосіб порівняння відсотків виконання плану у вартісно­му й натуральному вираженні. Цей спосіб дає більш високі те­мпи зростання обсягів у вартісному вираженні (ІВ), ніж в натуральному (ІН), якщо при цьому зростає середня сортність продукції. Загалом план за сортністю буде виконано за умови додержання такого співвідношення:

ІВ   ? ІН.

Так, у нашому випадку відставання рівня виконання плану у вартісному виражені — 31550/30100*100 – 100 = 4,82% порівняно з натуральним — 3650/3400*100 – 100 = 7,35% підтверджує факт невико­нання плану за сортністю.


2. Завдання 2

 

Розрахуйте за наведеними даними методом відносних різниць вплив трудових факторів на обсяг товарної продукції. Визначте резерви збільшення обсягу товарної продукції за рахунок трудових факторів.

Таблиця 2

Показник

За планом

За звітом

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

1. Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах,  тис. грн.

60800

80190

 

 

2. Середньо-облікова чисельність робітників, осіб

100

94

 

 

3. Відпрацьовано робітниками за місяць,  людино-днів

2200

2021

 

 

4. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин

17600

16340

 

 

 

Розв’язування

Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах можна розрахувати як добуток:

ОП = СГВ*Т*ВЛД*ЧР,

Висновок.

Отже, обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах зріс на 19390 тис. грн., в тому числі за рахунок таких факторів:

— збільшення середньогодинного виробітку одного робітника зріс на 31087,04 тис. грн.

— збільшення тривалості робочого дня зріс на 974 тис. грн.

— зменшення відпрацьованих робітниками за місяць,  людино-днів, зменшився на 7558,89 тис. грн.

— зменшення середньо-облікової чисельності робітників зменшився на 5112,15 тис. грн.

Існують резерви збільшення обсягу товарної продукції за рахунок збільшення відпрацьованих робітниками за місяць,  людино-днів, — 7558,89 тис. грн. та середньо-облікової чисельності робітників — 5112,15 тис. грн.

 

 

 

 


3. Завдання 3

 

Використовуючи дані таблиці 3 розрахуйте вплив факторів:

1)       на фондовіддачу:

 — за рахунок зміни питомої ваги активної частини основних засобів;

— за рахунок зміни фондовіддачі на 1 грн. активної частини основних засобів;

2)       на обсяг товарної продукції:

— за рахунок зміни вартості основних засобів;

— за рахунок зміни фондовіддачі;

— за рахунок кількості обладнання;

— за рахунок зміни продуктивності одного станка;

— за рахунок зміни відпрацьованого часу;

— за рахунок продуктивності одного станка за одну годину.

Таблиця 3

Показники

план

факт

Відхи-лення

1.

Товарна продукція, тис. грн.

20000

21000

 

2.

Середньорічна вартість основних засобів,           тис. грн.

  а) активної частини

  б) питома вага активної частини, %

9100

 

6000

визначити

9200

 

5800

визначити

 

3.

Число одиниць обладнання

430

440

 

4.

Відпрацьовано станко-годин

1600

1500

 

5.

Фондовіддача на 1 грн. ОЗ

   а) активної частини

Визначити

-//-

Визначити

-//-

 

6.

Продуктивність одного станка

-//-

-//-

 

7.

Кількість годин, відпрацьованих одним станком

 

-//-

 

-//-

 

8.

Продуктивність однієї станкогодини

 

-//-

 

-//-

 

 

Розв’язування

 

1.        Фондовіддачу визначимо з формули

Ф = ФА*ПА,

де ФА – фондовіддача активної частини,

ПА — питома вага активної частини.

Висновок.

Фондовіддача зросла на 0,0848, в тому числі: 

— за рахунок зміни питомої ваги активної частини основних засобів знизилася на 0,0964,

— за рахунок зміни фондовіддачі на 1 грн. активної частини основних засобів зросла на 0,1812,

Товарна продукція зросла на 1000 тис. грн., в тому числі:

— за рахунок зміни вартості основних засобів зросла на 219,78 тис. грн.,

— за рахунок зміни фондовіддачі зросла на 780,22 тис. грн.,

— за рахунок кількості обладнання зросла на 466,06 тис. грн.,

— за рахунок зміни відпрацьованого часу знизилася на 1716 тис. грн.,

— за рахунок продуктивності одного станка за одну годину зросла на 2249,94 тис. грн.,

— за рахунок зміни продуктивності одного станка зросла на 533,94 тис. грн.

4. Завдання 4

 

Проаналізуйте за наведеними у таблиці 4 даними вплив факторів  „норм” та „цін” на зміну матеріальних витрат у складі собівартості продукції. Визначте резерви економії

Таблиця 4

Вид матеріалу

Одиниця виміру

За планом

фактично

Норма витрат

Ціна за одиницю матеріалу, грн.

Вартість матеріалу, грн.

Норма витрат

Ціна за одиницю матеріалу, грн.

Вартість матеріал, грн..

А

кг

10

 

110

12

 

120

Б

шт

22

 

44

21

 

52,5

 

Розв’язування

 

Затрати матеріалів можна розрахувати як добуток норми затрат на вартість матеріалу.

ЗМ = НЗА*ВМА + НЗБ*ВМБ.

де  НЗА і НЗБ – норми затрат на 1 виріб за матеріалами А і Б,

ВМА і ВМБ – ціни матеріалу А і Б.

Розрахуємо в таблиці вартість матеріалу:

….

Висновок.

Отже, витрати матеріалів зросли порівняно з планом на 18,5 грн. за рахунок таких факторів:

— за рахунок збільшення вартості матеріалу Б зросли на 11 грн.,

— за рахунок зменшення  норми затрат матеріалу Б зменшилися на 2,5 грн.,

— за рахунок зменшення вартості матеріалу А зменшилися на 10 грн.,

— за рахунок збільшення норми затрат матеріалу А зросли на 20 грн..

Резерви економії витрат можливі за рахунок зниження ціни матеріалу Б становлять 11 грн.


5. Завдання 5 

 

Проаналізуйте за наведеними нижче даними виконання кошторису за транспортними витратами. Розрахуйте вплив факторів (за способом абсолютних різниць) і резерви економії. Зробіть висновки і визначте заходи щодо їх використання.

Таблиця 5

Показник

план

факт

1. Транспортні витрати, тис. грн.

270

135

2. Кількість перевезених вантажів, т

1500

1000

3. Дальність перевезень, км

150

90

4. Середній транспортний тариф, грн. за т. км.

1,2

1,5

 

Розв’язування

Транспортні витрати можна розрахувати як добуток кількості перевезень, дальності перевезень та середнього транспортного коефіцієнта.

ТВ = КП*ДП*СТТ

де  КП — кількість перевезених вантажів,

ДП — дальність перевезень,

СТТ — середній транспортний тариф

Резерви економії витрат можливі за рахунок зниження середнього транспортного тарифу становлять 67,5 тис. грн.

Висновок.

Фактично транспортні витрати зменшилися порівняно з планом на 135 тис. грн. за рахунок таких факторів:

— за рахунок збільшення середнього транспортного тарифу зросли на 67,5 тис. грн.,

— за рахунок зменшення  дальності перевезень зменшилися на 135 тис. грн.,

— за рахунок зменшення кількості перевезень зменшилися на 67,5 тис. грн.

Резерви економії витрат можливі за рахунок зниження середнього транспортного тарифу. Вони становлять 67,5 тис. грн. Середній транспортний тариф можна знизити за рахунок економії пального та ефективнішого використання транспортних засобів.

 

 

 


6. Завдання 6

 

Фінансова звітність підприємства має наступний вигляд

Таблиця 6

Показники

Базовий період

Вартість звітного періоду

Грошові кошти

700

600

Дебіторська заборгованість

4200

4000

Запаси

7300

8000

Основний капітал

15000

16000

Короткострокові кредити банків

1000

2000

Довгострокова кредиторська заборгованість

2500

6000

Нерозподілений прибуток

50000

10000

Виручка від реалізованих продукції

90000

80000

Собівартість реалізованої продукції

85000

64000

Чистий прибуток

15000

6000

 

Проаналізуйте зміну фінансового стану даного підприємства порівняно з базовим періодом за допомогою визначення наступних показників:

         коефіцієнт абсолютної ліквідності;

         коефіцієнт швидкої ліквідності;

         коефіцієнт покриття;

         рентабельність продажу;

         рентабельність основної діяльності підприємства;

         коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

         коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;

         відносне вивільнення (залучення) оборотних коштів.

Зробіть відповідні висновки.


Розв’язування

 

Висновки.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності в звітному періоді знизився з 0,7 до 0,3 при нормі 0,2. Коефіцієнт швидкої ліквідності знизився з 4,9 до 2,3 при нормі 0,7. Коефіцієнт покриття знизився з 12,2 до 6,3 при нормі 1. Зниження ліквідності, але не нижче нормативного значення,   можна характеризувати позитивно.

Рівень рентабельності продажу в порівнянні з попереднім періодом  зменшився на 9,17%. Це відбулося тому, що чистий прибуток в звітному періоді зменшився порівняно з попереднім. 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості знизився з 21,43 до 20, а коефіцієнт  оборотності кредиторської заборгованості знизився з 36 до 13,33. Зниження цих коефіцієнтів свідчить про сповільнення повернення дебіторської та кредиторської заборгованостей.

В звітному періоді відбулося додаткове залучення оборотних коштів. Це призвело до того, що коефіцієнт відносного залучення склав 0,03.

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що фінансовий стан в звітному періоді погіршився.

 

 


7. Завдання 7

 

Використовуючи таблицю розрахуйте вплив факторів (зміни об?ємів, цін, собівартості, структурних зрушень) на прибуток. Зробіть висновки.

Таблиця 7

Показники

план

За планом перерахованим на фактичний обсяг

Звіт

Відхилення

+, —

%

1. Обсяг реалізації

1300

1352

1365

 

 

2. Прибуток

260

270

268

 

 

3. Розрахунковий показник – визначити

 

 

 

 

 

 

Розв’язування

 

Розрахуємо вплив факторів на прибуток.

Висновок.

Фактично прибуток зріс порівняно з планом на 8тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зріс на 10,4тис. грн.,  за рахунок структурних зрушень зменшився на 0,4 тис. грн., за рахунок збільшення собівартості зменшився на  15  тис. грн. та за рахунок збільшення цін зріс на  13тис. грн..


Список використаних джерел

 

1.     Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. — 241 с..

2.     Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

3.     Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 2003. – 254 c.

4.     Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

5.     Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 24-30.

Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.:, 1979. – 376 с.

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.