Ф_н анал_з З1_2_3 В6

Зміст

 

1. Завдання 1. 3

 

2. Завдання 2. 10

 

3. Завдання 3. 12

 

Список використаних джерел. 15


1. Завдання 1

 

За даними фінансової звітності (табл. 1, 2) розрахувати фінансові коефіцієнти. Результати розрахунків занести в табл. 3. Порівняти їх з нормативними значеннями, наведеними в табл. 3. Проаналізувати фінансовий стан підприємства. Скласти аналітичну записку. За­пропонувати заходи щодо поліпшення фінансового стану підпри­ємства.

Таблиця 1

 

Баланс

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

На початок

На кінець

 

Актив

звітного

звітного

 

 

періоду

Періоду

 

1

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

45.4

49.7

 

первісна вартість

46.6

51.4

 

Знос

1.2

1.7

 

Незавершене будівництво

103.9

122.9

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

3413.3

3504.7

 

первісна вартість

5622.6

5750.5

 

Знос

2209.3

2245.8

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

в капіталі інших підприємств

 

 

 

інші фінансові інвестиції

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

Ваність

 

 

 

Відстрочені податкові активи

 

 

 

Інші необоротні активи

 

 

 

Усього за розділом 1.

3562.6

3677.3

 

2. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

556

565.2

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

 

 

 

незавершене виробництво

 

 

 

готова продукція

 

 

 

Товари

8.8

8

 

Векселі одержані

48.7

48.4

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

 

 

 

первісна вартість

270

219.8

 

резерв сумнівних боргів

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

хунками:

 

 

 

з бюджетом

17.5

51.0

 

за виданими авансами

397.0

266.7

 

з нарахованих доходів

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

1.0

0.3

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

20.7

13.7

 

Поточні фінансові інвестиції

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

у національній валюті

531.4

868.2

 

в іноземній валюті

 

 

 

Інші оборотні активи

 

 

 

Усього за розділом 2.

1851.1

2041.3

 

3. Витрати майбутніх періодів

3.6

7.4

 

БАЛАНС

5417.3

5726

 

Продовження табл. 1

 

 

 

 

 

 

На початок

На кінець

 

Пасив

звітного

звітного

 

 

періоду

періоду

 

1

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

645.6

645.6

 

Пайовий капітал

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

3048

3095.6

 

Інший додатковий капітал

 

 

 

Резервний капітал

83.3

83.3

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

368.8

 

Неоплачений капітал

 

 

 

Вилучений капітал

 

 

 

Усього за розділом 1.

3776.9

4193.3

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

і платежів

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

 

 

 

Інші забеспечення

 

 

 

Цільове фінансування

992.1

941.4

 

Усього за розділом 2.

992.1

941.4

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

 

 

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

зобов’язання

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

 

 

 

Усього за розділом 3.

 

 

 

4. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

ковими зобов’язаннями

 

 

 

Векселі видані

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

ри, роботи, послуги

18.1

39.5

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

85

73.8

 

з бюджетом

239.2

210.5

 

з позабюджетних платежів

73.9

54.3

 

зі страхування

78.3

23.6

 

з оплати праці

150.1

62.1

 

з учасниками

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

3,7

127,5

 

Усього за розділом 4.

648.3

591.3

 

5. Доходи майбутніх періодів

 

 

 

БАЛАНС

5417.3

5726

 

 

Таблиця 2

 

 

Форма № 2

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

Звіт про фінансові результати

 

 

 

 

 

                    Стаття

За звітний

За попередній

 

 

рік

рік

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

4361.8

4105.0

 

Податок на додану вартість

727

684

 

Акцизний збір

 

 

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

3634.8

3421

 

Собівартість реалізованої продукції

2804.3

2668

 

Валовий:

 

 

 

 прибуток

830.5

753

 

 збиток

 

 

 

Інші операційні доходи

0.9

 

 

Адміністративні витрати

 

 

 

Витрати на збут

29.6

32.0

 

Інші операційні витрати

 

5.0

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

801.8

716

 

збиток

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

 

 

 

Інші фінансові доходи

13.1

5.5

 

Інші доходи

14.9

 

 

Фінансові витрати

30.4

 

 

Втрати від участі в капіталі

 

 

 

Інші витрати

 

11.0

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

прибуток

799.4

721.5

 

збиток

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

271

216

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

прибуток

528.4

505.5

 

збиток

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

доходи

 

 

 

витрати

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

 

 

 

Чистий:

 

 

 

прибуток

528.4

505.5

 

збиток

 

 

 

Таблиця 3

Розрахунок фінансових коефіцієнтів

Як видно з табл. 3 на кінець року фінансовий стан підприємства покращився порівняно з  станом на початок року.

Коефіцієнт фінансової незалежності на кінець року зріс на 0,03 порівняно з 0,7 на початок року та став рівний 0,73, що більше ніж нормативне значення 0,5.

Фінансовий ліверидж  підприємства на початок та кінець року рівний 0, так як довгострокові зобов’язання підприємства рівні нулю.

Коефіцієнт забезпечення власними коштами на кінець року зріс до 0,25 порівняно з 0,12 на початок періоду, та більший нормативного значення 0,1.

 Коефіцієнт поточної ліквідності зріс з 2,86 до 3,45 за рахунок збільшення обігових коштів та зменшення короткотермінових зобов’язань.

Коефіцієнт швидкої ліквідності на кінець року зріс з 2 до 2,5  за рахунок збільшення обігових коштів та зменшення короткотермінових зобов’язань та більше нормативного значення 0,7.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець року зріс з 0,82 до 1,47  за рахунок збільшення грошових коштів та зменшення короткотермінових зобов’язань, але менше нормативного значення 0,2.

За рахунок збільшення чистої виручки від реалізації покращилася на кінець року ділова активність підприємства. Коефіцієнт оборотності активів зріс на 0,07, при цьому середня тривалість одного обороту активі знизилася на 63,5 дні.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зріс на 2,1, при цьому середній період погашення дебіторської заборгованості меншився на 3,6 дні.

За рахунок збільшення чистого прибутку підприємства рентабельність на кінець року зросла. Рівень рентабельності продажу знизився на 0,3% з 14,8% до 14,5%.  Рівень рентабельності активів зріс на 5% з 9,8% до 14,8%. Рівень рентабельності власного капіталу зріс з 12% до 14%. Рівень рентабельності продукції зріс з 27% до 28,5%.

Тобто, на кінець року фінансовий стан підприємства покращився порівняно з станом на початок року.

Ефективність діяльності підприємства залежить від безлічі факторів, тому процесу планування обов’язково повинний передувати глибокий аналіз як існуючого положення речей, так і можливостей підприємства. Аналіз виробничої діяльності підприємства містить у собі наступні питання:

а) якість планування виробництва, напруженість і обґрунтованість планів діяльності, як у цілому, так і окремих виробничих підрозділів;

б) оцінка виконання планів виробництва, постачання і реалізації продукції; динаміки обсягів виробництва;

в) визначення основних факторів, що впливали на загальні обсяги виробництва протягом останнього років і зокрема в звітному періоді;

г) розкриття взаємозв’язку і взаємозумовленості показників обсягу виробництва, реалізації, асортименту, якості виробів і так далі;

д) визначення внутрішньогосподарських резервів росту обсягів випуску продукції і реалізації, а також розробка заходів щодо їхнього використання.

На остаточну ефективність виробництва чималий вплив робить собівартість продукції. До основних резервів зниження собівартості промислової продукції відносять:

а) збільшення обсягів виробництва за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства;

б) скорочення витрат на виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, ощадливого використання сировини, матеріалів, електроенергії, палива, устаткування, скорочення непродуктивних витрат і виробничого браку.

Резерви збільшення виробництва продукції виявляються в процесі аналізу виконання виробничої програми. При збільшенні обсягу виробництва продукції зростають тільки перемінні витрати, — пряма зарплата робітників, прямі матеріальні витрати і так далі — сума ж постійних витрат, як правило, не змінюється, у результаті чого і знижується собівартість продукції.

Резерви скорочення витрат можна установити по кожній статті витрат за рахунок конкретних організаційно-технічних заходів — упровадження нової, більш прогресивної техніки і технології виробництва, поліпшення організації праці і так далі — які будуть сприяти економії заробітної плати, сировини, матеріалів і енергії.

Таким чином, всебічний і глибокий аналіз виробничої діяльності підприємства дозволяє виявити визначені резерви підвищення ефективності його діяльності, як за рахунок поліпшення окремих виробничих показників, так і за рахунок оптимізації виробництва.

 

 


2. Завдання 2

 

1. Розрахувати середню фактичну наявність власних обігових коштів підприємства у звітному році за даними табл. 1, 2. Визначи­ти необхідний середній розмір власних обігових коштів на плано­вий рік виходячи з даних звітного року, а також даних про планову виручку від реалізації продукції та коефіцієнт прискорення (упо­вільнення) оборотності обігових коштів у плановому році (див. табл. 4).

Таблиця 4

Показник

В6

Планова чиста виручка від реалізації продукції (робіт, послуг),

тис. грн.

5100

 

Коефіцієнт прискорення оборотності обігових коштів < 1(коефіцієнт уповільнення > 1)

0,99

 

 

2. Визначити, чи потрібне підприємству додаткове зовнішнє джерело фінансування у плановому році при збільшенні обсягів ви­робництва та реалізації продукції, або вистачить власного чистого прибутку для поповнення активів. Прийняти для розрахунку, що у прямій залежності від змін обсягів виробництва та реалізації пере­буває 80 % активів та 60 % пасивів підприємства, а рівень рентабе­льності продажу (відношення чистого прибутку до чистої виручки від реалізації) планується такий, як у звітному році.

 

Розв’язування

1. Середня фактична наявність власних обігових коштів підприємства у звітному році становить

….

Підприємству в плановому році не потрібне додаткове фінансування за рахунок зовнішніх коштів. За рахунок власного прибутку в підприємства ще залишаться кошти в сумі  191,54 тис. грн.


3. Завдання 3

 

Скласти прогнозований баланс підприємства на кінець планового року за агрегованою формою (табл. 5).

Таблиця 5

Прогнозний баланс підприємства на плановий рік, тис. грн.

Актив

На початок планового року

На кінець планового року

Пасив

На початок планового року

На кінець планового року

1. Необоротні активи – разом

 

 

1. Власний капітал та забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

2. Оборотні активи – разом

 

 

2. Довгострокові та поточні зобов’язання

 

 

Баланс

 

 

Баланс

 

 

 

Вступний баланс підприємства (табл. 1), див. графу на кінець звітного року. Планова чиста виручка від реалізації продукції – табл. 4. Приріст активів – розрахунок п.2 завд. 2.

Рівень рентабельності продажу планується підвищити на 3% порівняно зі зв. роком.

Рівень рентабельності власного капіталу та коефіцієнт забезпечення власними коштами планується такий самий як на кінець звітного року (табл. 3).


Розв’язування

Список використаних джерел

 

1.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

2.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

3.     Балабанов И.Т. «Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?». — М.: Финансы и Статистика, 1994. – 428 с.

4.     Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.

5.      Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

6.     Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

7.     Финансовый менеджмент: теория и практика/ Под ред. Стояновой Е.С.- М.: Перспектива, 1999 – 348 с.

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.