Теор екон анал в6 _

Зміст

 

1. Оперативний і перспективний економічний аналіз. 3

 

2. Задача 1. 7

 

3. Задача 2. 10

 

Список використаних джерел. 13

м


1. Оперативний і перспективний економічний аналіз

 

Оперативний аналіз — один з видів економічного аналізу, спрямований на вирішення задач, що стоять перед оперативним управлінням господарською системою [3, c. 157].

Оперативний аналіз проводиться безпосередньо в ході госпо­дарської діяльності або одразу після підбиття її підсумків з ме­тою оперативного впливу на техніко-економічні показники під­приємства і його структурних підрозділів. Він дає змогу безпо­середньо в процесі господарської діяльності виявити негативні фактори та визначити їх вплив на виробництво, оцінити можливі наслідки цього впливу і застосувати засоби для усунення неба­жаних наслідків або запобігання ним. Інакше кажучи, цей аналіз дає можливість оперативно обґрунтувати управлінські рішення, координувати виробництво, своєчасно оцінювати ситуацію з фор­муванням собівартості, виявити недоліки в роботі, знайти внутрішньогосподарські резерви поліпшення використання виробни­чих ресурсів, оперативно усунути негативні тенденції.

У процесі проведення аналізу необхідно виявляти й вивчати не всі фактори, що впливають на виробництво продукції і її со­бівартість, а лише основні, вирішальні на даний час і в даній ла­нці виробництва, тобто ті, які призводять до суттєвих відхилень від програми виробництва й собівартості продукції. Вибірковий підхід спричинено такими умовами: неможливістю оперативно­го аналізу впливу всіх факторів і часто великою залежністю від якогось одного фактора (невихід кількох робітників на зміну, брак матеріалів, електрики тощо). Своєчасно прийняте в даній ситуації рішення уможливить швидке усунення негативних фа­кторів і створення сприятливих умов для закріплення й розвит­ку позитивних.

Головною задачею оперативного аналізу є постійний контроль раціональності функціонування господарської системи, за виконанням планових завдань, процесами виробництва і реалізацією продукції, а також своєчасне виявлення і використання поточних внутрішньовиробничих резервів з метою забезпечення; виконання і перевиконання бізнес-плану. Оперативний економічний аналіз на відміну від поточного наближений у часі до моменту здійснення господарських операцій. Він ґрунтується на даних первинного обліку (оперативно-технічного, бухгалтерського і статистичного) і безпосереднього спостереження за процесом виробництва, бесідах із працівниками. Унаслідок цього з його допомогою легше розкривати причини недоліків у роботі і їх конкретних винуватцях, виявляти резерви і вчасно уживати відповідних заходів. Оперативний аналіз являє собою систему повсякденного вивчення виконання планових завдань з метою швидкого втручання в необхідних випадках у процес виробництва для забезпечення безперервного й ефективного функціонування господарського комплексу. Оперативний економічний аналіз охоплює: оцінку ступеня впливу різних факторів на відхилення від плану (норм) за цими показниками; з’ясування конкретних причин дії окремих факторів, установлення винуватців недоліків; швидку розробку і здійснення заходів, спрямованих на усунення негативних факторів, поширення передового досвіду.

Джерелами інформації для проведення такого аналізу є: первинна документація, дані бухгалтерського оперативно-технічного обліку, а також матеріали особистого спостереження. Частіше в цих документах економічні показники даються в натуральному вираженні. Дослідження саме натуральних показників відмітна риса оперативного аналізу. Інша характерна риса цього виду аналізу його відносна неточність, зв’язана з наближеністю в розрахунках. Наприклад, не можна точно розрахувати на будь-який день місяця фактичну собівартість випущеної продукції; по окремих статтях обсяг витрат приходиться брати по нормативних рівнях; не можна точно визначити вплив на прибуток собівартості продукції, тому що заздалегідь не відомо, яка частина продукції буде реалізована в даному місяці, а яка в наступному [4, c. 72]. Але цей недолік не знижує значення оперативного аналізу.

Оперативний аналіз характеризується такими особливостя­ми [1, c. 49]:  

1) терміновістю, тобто наближенням строків проведення аналізу до часу здійснення виробничо-фінансових операцій, що полегшує й прискорює виявлення та усунення недоліків, ви­криття винних;

2) дійовістю, оскільки щоденне (щогодинне) проведення аналізу сприяє негайному усуненню недоліків і ви­користанню виявлених резервів;

3) достовірністю, оскільки ві­домою є величина відхилення фактичних показників від плано­вих або нормативних за кожний день роботи;

4) масовістю, тобто широким залученням безпосередніх виконавців виробни­чого процесу;

5) цілеспрямованістю, бо такий аналіз завжди має конкретну мету та завдання і досліджує окремі, найважливіші показники роботи підприємства.

Перспективним аналізом називають аналіз результатів господарської діяльності з метою визначення їхніх можливих значень у майбутньому. Особливість перспективного аналізу полягає в розгляді явищ і процесів господарської діяльності з позицій майбутнього, тобто перспективи розвитку, з погляду проекції складових елементів минулого і сьогодення господарської діяльності в елементи майбутнього [5, c. 48].

Розкриваючи картину майбутнього, перспективний аналіз забезпечує управлінську систему інформацією про майбутнє для рішення задач стратегічного управління. З’являється практична можливість управляти факторами розвитку підприємства й одержання в перспективі необхідного (бажаного) результату господарської діяльності. Задачі перспективного аналізу визначаються його сутністю і місцем у плануванні і управлінні. Найважливішими задачами є: прогнозування господарської діяльності; наукове обґрунтування перспективних планів; оцінка очікуваного виконання планів. При складанні планів перспективний аналіз виступає як основна форма передпланових досліджень економіки підприємства; у ході виконання бізнес-планів це інструмент передбачення й оцінки очікуваних результатів.

Основні причини відхилень фактичних значень економічних показників від плану неможливість повного обліку усіх факторів, що визначають даний показник, і безперервне утворення нових виробничих резервів і можливостей, що є наслідком технічного прогресу, ініціативи працівників і інших факторів. Розробка планів підприємств — досить складний і трудомісткий процес, що включає ретельне вивчення й аналіз сьогодення і минулого підприємства, передбачення нових факторів і явищ господарської діяльності. Перспективний аналіз як розвідка майбутнього і науково-аналітична основа перспективного плану на даному етапі тісно межується з прогнозуванням, і такий аналіз називають прогнозним. Послідовність прогнозного аналізу в узагальненому виді полягає в наступному. Визначається коло узагальнюючих показників, що характеризують перспективу підприємства по основних напрямках господарської діяльності [3, c. 162].

Система узагальнюючих показників доповнюється необхідними частками, або специфічними, показниками діяльності. Далі встановлюється послідовність аналізу показників виходячи з основних напрямків зв’язку між найважливішими групами показників. При дослідженні факторів розвитку підприємства і їх взаємозв’язків установлюється ступінь їх впливу на різні показники. Ці фактори можна об’єднати в кілька загальних для всіх галузей типових груп: природні ресурси; трудові ресурси; науково-технічний прогрес (технічна політика); форми суспільної організації виробництва: концентрація, спеціалізація, кооперування, комбінування; транспортні умови; потреба в продукції підприємства; загальні соціально-економічні умови.

 


2. Задача 1

 

Застосовуючи способи ланцюгової підстановки та абсолютних різниць визначити зміну обсягу випущеної продукції (тис. грн.) під дією факторів: зміни добової потужності підприємства, ступеня її використання, кількості робочих днів за рік та відпускної ціни 1 т продукції.

Показник

Рік

минулий

звітний

Добова потужність, Пдоб, т/добу

15,0

15,0

Коефіцієнт використання добової

потужності, Квик

0,84

0,88

Кількість днів роботи підприємства,

Кднів

264

252

Ціна 1 т продукції, тис. грн.

3,7

4,2

 

Розв’язування

Обсяг випущеної продукції знайдемо за формулою:

ВП = Пдоб* Квик* Кднів*Ц,

де Пдоб добова потужність,

Квик – коефіцієнт використання добової

потужності,

Кднів — кількість днів роботи підприємства,

Ц — ціна 1 т продукції.

Отже, застосувавши способи ланцюгової підстановки та абсолютних різниць бачимо, що обсяг випущеної продукції в звітному році порівняно з минулим зріс на 1663,2 тис. грн., за рахунок таких факторів:

— за рахунок збільшення ціни зріс на 1663,2 тис. грн.,

— за рахунок зменшення кількості днів зменшився на 635,04 тис. грн.,

— за рахунок збільшення коефіцієнта використання добової потужності зріс на 635,04 тис. грн.

— за рахунок сталої добової потужності не змінився. 

 

 


3. Задача 2

 

Наведено інформацію про динаміку показників, що характеризують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплекс­ної оцінки діяльності підприємств, проранжувати підприємства та виб­рати найкраще (методами суми місць і відстані до еталону).

 

Підрозділ

Показник

Виконання плану випуску продукції

Виконання плану продуктивності праці

Виконання плану прибутку

Ритмічність виробництва

Виконання плану фондовіддачі

Цех 1

100

103

102

85

99

Цех 2

99

102

110

100

102

Цех 3

102

101

101

98

102

Цех 4

105

103

86

89

100

 

 

 

 

 

Розв’язування

 

1. Метод суми місць. За кожним показником підприємствам присвоїмо місця. Найкраще значення — 1 місце (ранг). Якщо у кількох підприємств однакові значення показників, то для кожного підприємства знайдемо комплексний ранговий показник.

Комплексний ранговий показник визначається за формулою

Отже, цех 2 має найменшу комплексну рейтингову оцінку, тому його діяльність найкраща (1 місце). А цех 4 має найбільшу комплексну рейтингову оцінку, тому його діяльність найгірша (4 місце).

 


Список використаних джерел

 

1.     Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І., Заросило С. А., Івахненко В. М. Економічний аналіз: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т / М.Г. Чумаченко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2003. — 555с.

2.     Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

3.     Мних Є.В. Економічний аналіз . Підручник. — К.: ЦУЛ,  2003. — 412 с.

4.     Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 2003. – 254 c.

5.     Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

Запись опубликована в рубрике аналіз довідково, аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.