Техн екон анал виробн господ д_яльност_ В8

Зміст

 

1. Аналіз виробництва та реалізації продукції3

 

2. Аналіз прибутку підприємства та його структура. 9

 

3. Попередня оцінка платоспроможності та фінансової стійкості підприємства  16

 

Висновки. 19

 

Список використаних джерел. 20


1. Аналіз виробництва та реалізації продукції

 

1.1. Визначити проценти росту обсягу випуску продукції (в порівняльних цінах) до минулого року, а також обсягу реалізації. Вказати на відхилення в % в цих величинах та пояснити їх причини. Всі розрахунки необхідно привести у вигляді аналітичної таблиці 1.

Таблиця 1

Зміна обсягу реалізованої та виробленої продукції за звітний період в порівнянні зпопереднім періодом

Показники

Факт за попе­редній період, тис. грн.

Факт за звіт­ний період, тис. грн.

Відхилення фактичного обсягу звітного періоду від попереднього

тис. грн.

%

1. Реалізована продукція (у відпускних цінах без ПДВ)

6195

9199

3004

48,49

2. Випуск продукції (у відпускних цінах без ПДВ)

8745

7481

-1264

-14,45

ПДВ — податок на добавлену вартість;

Як видно з табл. 1, в звітному періоді порівняно з попереднім обсяг реалізованої продукції зріс на 3004 тис. грн. (48.49%), а обсяг випуску продукції зменшився на 1264 тис. грн. (14,45%).  

Зростання обсягу реалізації відбулося за рахунок збільшення кількості продукції в натуральному виразі та збільшенні ціни реалізації. Зростання обсягу випуску продукції відбулося за рахунок збільшення кількості продукції в натуральному виразі та збільшенні вартості одиниці продукції.

 

1.2. Визначити вплив основних факторів на зміну обсягу реалізації продукції. Для цього слід скласти таблицю 2.

….

Як видно з табл. 2 залишки нереалізованої продукції в звітному році зменшилися порівняно з попереднім на 4268 тис. грн. Резервів збільшення обсягу реалізації за рахунок залишків не має.

Можливе збільшення виручки реалізації продукції існує за рахунок збільшення випуску продукції, та становить 1416,61 тис. грн.


2. Аналіз прибутку підприємства та його структура

 

2.1. Розрахувати за звітний та попередній періоди: чистий дохід, валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, прибуток від звичайної діяльності (до оподаткування), прибуток від звичайної (після оподаткування) та чистий прибуток. Порівняти чистий прибуток звітного періоду з чистим прибутком попереднього періоду та визначити величину відхилення. Пояснити причини відхилення. Результати розрахунків звести в таблицю 7.

1. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧД):

Отже, існують резерви збільшення прибутку від звичайної діяльності (до оподаткування) за рахунок зниження собівартості на 558 тис. грн., адміністративних витрат на 193 тис. грн., витрат на збут на 409 тис. грн., інших операційних витрат на 2141 тис. грн. та зміни випуску продукції в натуральному виразі на 1475 тис. грн. та зниження витрат від інших фінансових операцій на 84 тис. грн.


3. Попередня оцінка платоспроможності та фінансової стійкості підприємства

 

Для того, щоб оцінити, як вплинуть виявлені резерви зростання прибутку на підприємстві на фінансові показники підприємства: платоспроможність та фінансову стійкість, необхідно розраховувати такі показники:

— коефіцієнт незалежності (власності);

— коефіцієнт фінансової стійкості;

— коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів (всього майна);

— коефіцієнт ефективності використання власних коштів;

— коефіцієнт участі власних та довгострокових позичкових коштів в матеріальних запасах та затратах.

За даними ф.1 «Балансу промислового підприємства», та ф.2 «Фінансові ре­зультати та їх використання» (додатки 2, 3) необхідно розрахувати вище наведені показники спочатку на кінець періоду (року), а потім за умови, що прибуток збільшиться на величину виявлених резервів. Результати розрахунків необхідно на­вести в таблиці 12.

 

1. Коефіцієнт незалежності (власності) = власний капітал / валюта балансу

Коефіцієнт незалежності (власності) = 14076/16917 = 0,83.

Коефіцієнти фінансової стійкості за рахунок виявлених резервів не зросли, але в подальшому за рахунок збільшення прибутку будуть змінені статті балансу, що вплине  на платоспроможність та фінансову стійкість підприємства.


Висновки

 

Отже,  в звітному періоді порівняно з попереднім обсяг реалізованої продукції зріс на 3004 тис. грн. (48.49%), а обсяг випуску продукції зменшився на 1264 тис. грн. (14,45%).  

В звітному періоді порівняно з попереднім обсяг реалізованої продукції зріс на 3004 тис. грн., за рахунок наступних факторів: зменшення випуску товарної продукції на 1264 тис. грн., зменшення залишків нереалізованої продукції на 4268 тис. грн.

В звітному періоді чисельність персоналу зросла на 14 чоловік, а обсяг випуску продукції зменшився на 1264 тис. грн. (14,45%). Якби в звітному році тривалість зміни була така сама як в попередньому, то випуск продукції був би на 187,83 тис. грн. більший, якби годинний виробіток був такий самий як в попередньому році то випуск продукції був би на 1228,78 тис. грн. більший.

В звітному періоді чистий дохід зріс на 3004 тис. грн. порівняно з попереднім, валовий прибуток при цьому зріс на 863 тис. грн..

В звітному періоді прибуток від операційної діяльності склав 711 тис. грн. (38,39%), прибуток від іншої діяльності – 1341 тис. грн. (1341%), прибуток від участі в капіталі 15 тис. грн. (0,81%)  та збиток від інших фінансових операцій – 215 тис. грн. (-11,61%).    

Існують резерви збільшення прибутку від звичайної діяльності (до оподаткування) за рахунок зниження собівартості на 558 тис. грн., адміністративних витрат на 193 тис. грн., витрат на збут на 409 тис. грн., інших операційних витрат на 2141 тис. грн. та зміни випуску продукції в натуральному виразі на 1475 тис. грн. та зниження витрат від інших фінансових операцій на 84 тис. грн.

Резерви збільшення прибутку підприємства вплинули на збільшення ефективності використання фінансових ресурсів з 0,109 до 0,366 та збільшення використання власних коштів з 0,132 до 0,44.


Список використаних джерел

 

1.     Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І., Заросило С. А., Івахненко В. М. Економічний аналіз: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т / М.Г. Чумаченко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2003. — 555с.

2.     Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

3.     Мних Є.В. Економічний аналіз . Підручник. — К.: ЦУЛ,  2003. — 412 с.

4.     Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 2003. – 254 c.

5.     Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.