Екон анал_з 6 задач 2

Зміст

 

1. Задача 5. 3

 

2. Задача 8. 6

 

3. Задача 10. 8

 

4. Задача 12. 10

 

5. Задача 13. 12

 

6. Задача 14. 14

 

Список використаних джерел. 16


1. Задача 5

 

Здійснити факторний аналіз, а саме визначити вплив відповідних факторів на показник рентабельності товарної продукції, результати аналізу занести в таблицю. Вирішити задачу методом ланцюгових підстановок.

 Вихідні дані:

Показники

План

Звіт

При фактичному випуску, фактичних цінах на продукцію, планових цінах на сировину і матеріали і плановий рівень власних витрат на 1 виріб

Відповідно до плану на фактичний випуск продукції в цінах плану

Фактично при плановому рівні власних витрат на 1 виріб

Товарна продукція у відпускних цінах

8307,0

8360,8

8524,7

8539,4

8188,9

Собівартість товарної продукції

6934,2

6931,6

6970,3

6995,3

6793,5

 

 

Відомо, що рентабельність товарної продукції визначається по формулі

, де

Q — товарна продукція у відпускних цінах;

S — собівартість товарної продукції.

Умова задачі подає інформацію, з якого можна виділити вплив на рівень собівартості наступних факторів:

·   обсягу і структури продукції;

·   відпускних цін на продукцію;

·   цін на сировину і матеріали;

·   рівня власних витрат на один виріб.

Будуємо таблицю, за допомогою якої можна визначити вплив кожного з цих факторів методом ланцюгових підстановок.

….

Рентабельність товарної продукції зросла з 19,8% до 20,62% на 0,82% за рахунок наступних факторів:

— зміни обсягу і структури продукції зросла на 0,74%, 

— зміни відпускних цін на продукцію зросла на 1,76%,

 зміни цін на сировину і матеріали зменшилася на 0,23%,

— зміни рівня власних витрат на один виріб зменшилася на 1,45%.


 

2. Задача 8

 

Визначити вплив на рівень середньої заробітної плати в звітному періоді зміни фонду заробітної плати:

Показники

План

Звіт

Фонд заробітної плати, тис. грн.

460

480

Середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

155

150

 

Вирішити задачу методом ланцюгових підстановок.

 

Розв’язування

Проведемо розрахунок рівня середньої заробітної плати (ЗП) як відношення  фонду заробітної плати (Ф) до середньорічної чисельності промислово-виробничого персоналу (Ч):

ЗП = Ф/Ч/12*1000, грн.

Розраховані значення занесемо до табл.. 2.1.

Отже, рівень середньої заробітної плати в звітному періоді в порівнянні з плановим періодом  зріс на 19,36 грн. за рахунок наступних факторів:

 за рахунок збільшення фонду заробітної плати на 20 тис. грн. — зріс на 11,11 грн.;

— за рахунок зменшення середньорічної чисельності промислово-виробничого персоналу на 5 осіб — зріс на 8,25 грн.

 

 


3. Задача 10

 

Визначити вплив зміни середньоденної реалізації на обсяг реалізації торговельного підприємства по наступним даним:

 

Обсяг середньоденної реалізації (шт.)

Ціна одиниці товару, (грн.)

Середнє число днів роботи за рік

план

30

28,0

268

факт

31

25,0

273

 

Спробуйте вирішити задачу методом абсолютних різниць.

 

Розв’язування

Визначимо обсяг реалізації за рік (ВР) як добуток  обсягу середньоденної реалізації (ОР), ціни одиниці товару (Ц) та середнього числа днів роботи за рік (Д).

ВР = ОР*Ц*Д.

Отже, фактичний обсяг реалізації торговельного підприємства зменшився порівняно з планом на 13545 грн. за рахунок наступних факторів:

— за рахунок збільшення числа днів роботи за рік на 5 днів — зріс на 4200 грн.,

— за рахунок зменшення ціни одиниці товару на 3 грн. — зменшився на  24570 грн.,

— за рахунок збільшення обсягу середньоденної реалізації продукції на 1 шт. — зріс на 6825 грн.

 

 

 

 

 


 

4. Задача 12

 

Підприємство спеціалізується на випуску різноманітних тканин. Проаналізувати ступінь виконання плану за допомогою агрегатного індексу випуску продукції в натуральних величинах і агрегатного індексу цін:

Вид продукції

Обсяг випуску продукції
 
м погонні

Середня відпускна ціна
 
грн./м пог.

План

Факт

План

Факт

Тканина А 110

800

750

40

42

Тканина А 120

1010

1005

60

65

Тканина А 125

560

890

108

100

 

 

Розв’язування

Загальний (груповий) індекс обсягу випуску продукції можна подати  у вигляді

де q0і q1базисні й звітні обсяги випуску продукції в натуральних величинах,

р0 і р1базисні і звітні ціни на них.

Загальний індекс не дає змоги виділити окремо вплив факторів обсягу продажу (кількіс­ного фактора) і цін (якісного фактора) на кінцевий результат — виручку від реалізації.

 

Отже, загальний приріст вартості випущеної продукції порівняно з планом становив 32745 грн. (185825 – 153080), або 21,39%. Цей приріст за рахунок зміни фізичного обсягу випуску продукції в натуральному виразі становить 33340 грн., (186420 — 153080), або 21,78% [(33340 : 153080)*100%], а за рахунок зміни середньої ціни одиниці продукції — -595 грн. (185825 — 186420), або -0,32% [(595 : 186420)*100%].


5. Задача 13

 

Визначити вплив на зміну фактичного випуску продукції в порівнянні з планом таких факторів:

·   зміни середньорічної чисельності промислово-виробничого персоналу (ПВП)

·   зміни середньорічного виробітку продукції на одного працюючого.

Вихідні дані:

Показники

План

Звіт

Обсяг випуску продукції, тис. грн.

6600

9400

Середньорічна чисельність ПВП, чол.

80

75

 

Розв’язування

Розрахуємо середньорічний виробіток продукції на одного працюючого (П) як відношення обсягу випуску (ОВ) до середньорічної чисельності ПВП (Ч):

П = ВО/Ч.

….

Отже, фактичний обсяг випуску продукції зріс порівняно з планом на 2800 грн. за рахунок наступних факторів:

·   зменшення середньорічної чисельності промислово-виробничого персоналу (ПВП) на 5 чол. зменшився на 412,5 тис. грн.,

·   збільшення середньорічного виробітку продукції на одного працюючого на 42,83 тис. грн. зріс на 3212,5 тис. грн.,

 

 

 

 


6. Задача 14

 

Визначити вплив на зміну фактичного обсягу виробництва продукції в порівнянні з планом таких факторів:

·   зміни екстенсивного навантаження (кількості відпрацьованого часу);

·   зміни інтенсивного навантаження (середнього виробітку за одну станко-годину).

Вихідні дані:

Показники

План

Звіт

Виробництво продукції, шт.

31500

32000

Кількість відпрацьованого часу, станко-годин

24700

25100

 

Розв’язування

Розрахуємо виробіток продукції за одну станко-годину (ВПГ) за планом і звітом, як відношення виробництва продукції (ВП) до кількості відпрацьованого часу (К).

ВПГ = ВП/К.

….

Отже, з звітному періоді порівняно з планом виробництво продукції зросло на 500 од. за рахунок наступних факторів:

— зміни екстенсивного навантаження (зростання кількості відпрацьованого часу на 400 станко-годин) зросло на 510 шт.;

— зміни інтенсивного навантаження (зменшення середнього виробітку за одну станко-годину на -0,0004 шт.) зменшилося на 10 шт.

 

 

 


Список використаних джерел

1.     Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І., Заросило С. А., Івахненко В. М. Економічний аналіз: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т / М.Г. Чумаченко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2003. — 555с.

2.     Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. — 5. вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2006. — 261с.

3.     Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. — 241 с..

4.     Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

5.     Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 2003. – 254 c.

6.     Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

 

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *