КНТЕУ Теор економ анал 24 завд В3

Зміст

 

1. Завдання 1. 3

2. Завдання 2. 5

3. Завдання 3. 7

4. Завдання 4. 9

5. Завдання 5. 11

6. Завдання 6. 13

7. Завдання 7. 15

8. Завдання 8. 17

9. Завдання 9. 19

10. Завдання 10. 21

11. Завдання 11. 23

12. Завдання 12. 25

13. Завдання 13. 27

14. Завдання 14. 29

15. Завдання 15. 31

16. Завдання 16. 33

17. Завдання 17. 35

18. Завдання 18. 38

19. Завдання 19. 40

20. Завдання 20. 42

21. Завдання 21. 44

22. Завдання 22. 46

23. Завдання 23. 48

24. Завдання 24. 50

 

Список використаних джерел. 51


1. Завдання 1

 

За допомогою методу ланцюгових підстановок визначити сту­пінь впливу на обсяг валової продукції зміни кількості верстатів, відпрацьованого часу та випуску продукції за одну верстато-годину. Зробити висновки за результатами аналізу (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Інформація до завдання 1

Показ­ники

Вар. 3

Попередній період

Звітний період

Обсяг валової продукції, тис. грн.

63000

59000

Кількість верстатів, од.

260

262

Кількість відпрацьованих верстато-годин. тис. год.

390

410

 

Розв’язування

 

Обсяг валової продукції (ОВП) розрахуємо за формулою:

ОВП = К*Ч*В,

де  К — кількість верстатів,

Ч — відпрацьований час, кількість відпрацьованих верстато-годин ,

В — випуск продукції за одну верстато-годину.

….

На основі виконаних обчислень можна зробити такі висновки.

В звітному періоді обсяг валової продукції зменшився на 4000 тис. грн. за рахунок наступних факторів:

— за рахунок зменшення випуску продукції за одну верстато-годину зменшився на 7331,4 тис. грн.,

— за рахунок збільшення відпрацьованого часу збільшився на  2854,8 тис. грн.,

— за рахунок збільшення кількості верстатів збільшився  на  476,6 тис. грн.

 


2. Завдання 2

 

Використавши метод ланцюгових підстановок, проаналізувати динаміку фонду заробітної плати працівників підприємства під впливом змін обсягу виробництва продукції, середньорічної заробіт­ної плати та продуктивності праці. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Інформація до завдання 2

Показники

 

Вар. 3

Базис ний (Б)

Звіт­ний

період (З)

Обсяг виробни­цтва про­дукції, тис. грн.

3100

2900

Продуктив­ність праці, тис. грн./чол.

9,1

8,9

Середньорічна плата одного працівника, тис. грн.

3,1

2,9

 

Розв’язування

 

Фонд заробітної плати працівників (ФЗП) розрахуємо за формулою:

ФЗП = СП*ОВ/ПП,

де  СП — середньорічна плата одного працівника,

ОВ — обсяг виробни­цтва про­дукції,

ПП — продуктив­ність праці.

В звітному періоді фонд заробітних плати працівників зменшився на 111,1 тис. грн. за рахунок наступних факторів:

— за рахунок зменшення продуктивності праці зріс на  23,74 тис. грн.,

— за рахунок зменшення обсягу виробництва зменшився на  69,67 тис. грн.,

— за рахунок зменшення середньорічної плати одного працівника зменшився на  65,17 тис. грн.

 

 

 

 

 


3. Завдання 3

 

За допомогою логарифмічного методу визначити вплив на рівень витрат на 1 грн. реалізованої продукції зміни собівартості та обсягу реалізації продукції. Зробити висновки за результатами ана­лізу, виходячи з наведених даних (табл. 3).

Таблиця 3.1

Інформація до завдання 3

Показ­ники

Вар. 3

План (П)

Факт (Ф)

Собі­вартість продукції

9200

9800

Обсяг реалізованої про­дукції

10100

11000

 

Розв’язування

Рівень витрат на 1 грн. реалізованої продукції (РВ) розрахуємо за формулою

РВ = С/ОР,

де  С — собі­вартість продукції,

ОР — обсяг реалізованої про­дукції.

….

Отже, рівень витрат на 1 грн. реалізованої продукції зменшився на 0,02 грн. за рахунок наступних факторів:

— за рахунок зростання собівартості продукції зріс на 2,25 грн.,

— за рахунок зростання обсягу реалізованої продукції зменшився на 2,27 грн.

 

 

 


4. Завдання 4

 

Виходячи з наведених даних, за допомогою методу різниць проаналізувати вплив на зміну обсягу продукції, зміни середньорічної вартості основних виробничих засобів та фондовіддачі. Зробити висновки за результатами аналізу (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Інформація до завдання 4

Показ­ники

Вар. 3

План (П)

Факт (Ф)

Обсяг продукції

13100

12100

Сере­дньорічна вартість основних засобів

4100

3700

 

Розв’язування

Фондовіддача (Ф) визначається відношенням обсягу випуску продукції (В) до середньорічної вартості основних засобів (ОФ):

Ф = В / ОФ.

За планом Фп = 13100/4100 = 3,195,

За звітом Фз = 12100/3700 = 3,270,

Отже, загальний обсяг випуску продукції зменшився на 1000 гр.од. за рахунок: 

  зменшення середньорічної вартості основних засобів на 400 гр. од  зменшився 1278 гр.од.,

   збільшення фондовіддачі на 0,075 зріс на 278 гр. од.

 


5. Завдання 5

 

Визначити методом простого додавання нерозкладеного зали­шку та інтегральним методом ступінь впливу на обсяг валової продукції, зміни відпрацьованого часу та випуску продукції за одну верстато-годину. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Інформації до завдання 5

Показники

Вар. 3

План (П)

Факт (Ф)

Кількість відпрацьовано­го часу, тис. верстато-годин

310

270

Випуск про­дукції за 1 ве­рстато-годину

60

70

 

Розв’язування

Обсяг валової продукції (ОВП) розрахуємо за формулою:

ОВП = Ч*В,

де  Ч – кількість відпрацьованого часу,

В — випуск продукції за одну верстато-годину.

….

В звітному періоді обсяг валової продукції збільшився на 300 тис. грн. за рахунок наступних факторів:

— за рахунок зменшення відпрацьованого часу зменшився  на  2600 тис. грн.,

— за рахунок збільшення кількості верстатів збільшився  на  2900 тис. грн.

 


6. Завдання 6

 

За допомогою методу коригуючого коефіцієнта визначити ступінь впливу на обсяг валової продукції, зміни кількості верстатів, відпрацьованого часу та випуску продукції за одну верстато-годину. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

Інформація до завдання 6

Показники

 

 

Вар. 3

План (П)

Факт (Ф)

Обсяг валової продукції, тис. грн.

9600

9900

Кількість верстатів, од.

71

73

Кількість відпрацьованих верстато-годин, тис. год.

150

160

 

Розв’язування

 

Обсяг валової продукції (ОВП) розрахуємо за формулою:

ОВП = К*Ч*В,

де  К — кількість верстатів,

Ч — відпрацьований час, кількість відпрацьованих верстато-годин,

В — випуск продукції за одну верстато-годину.

….

В звітному періоді обсяг валової продукції зріс на 300 тис. грн. за рахунок наступних факторів:

— за рахунок зменшення випуску продукції за одну верстато-годину зменшився на 568,8 тис. грн.,

— за рахунок збільшення відпрацьованого часу збільшився на 602,08 тис. грн.,

— за рахунок збільшення кількості верстатів збільшився  на  266,72 тис. грн.

 

 

 


7. Завдання 7

 

Використовуючи інтегральний метод та метод різниць, проаналізувати ступінь впливу на обсяг реалізованої продукції зміни середньорічної вартості основних засобів та фондомісткості. Зробити відповідні висновки (табл. 7.1).

Таблиця 7

Інформація до завдання 7

Показники

Варіант 3

План (П)

Факт (Ф)

Обсяг реалі­зованої про­дукції

51000

53000

Середньо­річна вар­тість основних засобів

950

980

 

 

Фондомісткість (Фм) визначається відношенням середньорічної вартості основних заобів (ОЗ) до обсягу реалізованої продукції (В):

Ф = ОФ/В.

….

Отже, загальний обсяг випуску продукції збільшився на 2000 гр.од. за рахунок: 

  збільшення середньорічної вартості основних засобів на 30 гр. од.  збільшився 1610,3 (1616,4) гр.од.,

   зменшення фондомісткості на 0,00014 зріс на 389,7 (383,6) гр. од.


8. Завдання 8

 

Використовуючи методи простого додавання нерозкладеного залишку та зважених кінцевих різниць, проаналізувати вплив на обсяг виробництва продукції зміни чисельності працівників та продуктив­ності їх праці. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Інформація до завдання 8

Показники

 

Варіант 3

План (П)

Факт (Ф)

Обсяг вироб­ництва продукції, тис. грн.

6100

6400

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

110

113

 

Розв’язування

 

Продуктивність праці визначається з відношення між обсягом виробництва та середньообліковою чисельністю працівників.

Отже, загальний обсяг виробництва продукції зріс на 300 тис. грн. за рахунок: 

  збільшення продуктивності праці збільшився 131,9 (130,1) тис. грн.,

  збільшення чисельності працівників збільшився на 168,1 (169,9) тис. грн.

 

 


9. Завдання 9

 

За допомогою методу ланцюгових підстановок визначити сту­пінь впливу на фонд заробітної плати зміни випуску продукції, серед­ньорічної виробки промислово-виробничого персоналу та середньорічної заробітної плати, виходячи з наведених даних. За результатами аналізу зробити висновки (табл. 9.1).

Таблиця 9.1

Інформація до завдання 9

Показники

 

Вар. 3

План (П)

Факт (Ф)

Середньооблікова чисельність промислово-виробни­чого персо­налу, чол.

48

43

Обсяг продукції, млн.. грн.

16,5

17

Фонд заробітної плати про­мислово-ви­робничого персоналу, тис. грн.

125,7

108,4

 

Розв’язування

Фонд заробітної плати працівників (ФЗП) розрахуємо за формулою:

ФЗП = СП*ОВ/ПП,

де  СП — середньорічна заробітна плата,

ОВ — обсяг виробни­цтва про­дукції,

ПП — серед­ньорічна виробка промислово-виробничого персоналу.

….

В звітному періоді фонд заробітних плати про­мислово-ви­робничого персоналу зменшився на 17,3 тис. грн. за рахунок наступних факторів:

— за рахунок збільшення серед­ньорічної виробки промислово-виробничого персоналу зменшився на 16,4 тис. грн.,

— за рахунок збільшення обсягу виробництва продукції зріс на  3,4 тис. грн.,

— за рахунок зменшення середньорічної заробітної плати зменшився на  4,3 тис. грн.

10. Завдання 10

 

За допомогою логарифмічного методу проаналізувати викона­ння плану випуску продукції та визначити вплив на зміну її обсягу таких факторів: середньооблікової чисельності робітників, середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником за рік, середньої кількості годин, відпрацьованих одним робітником за день, середньогодинного виробітку одного робітника. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних (табл. 10.1).

Таблиця 10.1

Інформація до завдання 10

Показники

 

Вар. 3

План (П)

Факт (Ф)

Середньооблікова чисельність робіт­ників, чол.

20

23

Середня кількість днів, відпрацьо­ваних одним робітником за рік

270

260

Середня кількість годин, відпрацьо­ваних одним робітником за день

8

7,2

Середньогодинний виробіток одного робітника, грн./ чол.

5,0

5,8

 

Розв’язування

Випуск продукції (ВП) розрахуємо за формулою:

ВП = Ч*КД*КГ*В,

де Ч — середньооблікова чисельність робіт­ників,

КД — середня кількість днів, відпрацьо­ваних одним робітником за рік,

КГ — середня кількість годин, відпрацьо­ваних одним робітником за день,

В — середньогодинний виробіток одного робітника.

Отже, фактичний випуск продукції зріс порівняно з планом на 33724,8 грн. за рахунок наступних факторів:

— збільшення чисельності персоналу зріс на 32654,17 грн.,

— зменшення кількості відпрацьованих днів зменшився на 8565,03 грн.,

— зменшення кількості відпрацьованих за день годин зменшився на 24624,46 грн.,

— збільшення середньогодинного виробітку зріс на 34260,12 грн.

 

 

 


11. Завдання 11

 

Проаналізувати залежність між рівнем рентабельності та обся­гом реалізації продукції підприємствам промисловості. Дати оцінку рівнянню регресії. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних (табл. 11.1).

Таблиця 11.1

Інформація до завдання 11

№ під­приє­мства

 

 

3 варіант

X

У

1

401

7,3

2

420

7,15

3

530

7,9

4

470

7,4

5

430

7,3

6

500

8,1

7

490

8,2

8

480

7,95

9

440

8,0

10

450

6,9

 

Розв’язування

….

Коефіцієнт регресії засвідчив, що зі збільшенням  обсягу реалізації продукції на одиницю рентабельність в середньому зростає на 0,0075.

ух = 4,171 + 0,0075х.

 


12. Завдання 12

 

На основі даних підприємства визначити залежність отриманого прибутку від обсягу реалізації продукції, використавши методи кореляційно-регресійного аналізу за умови, що форма зв’язку є лінійною. Оцінити отримане рівняння регресії. Зробити висновки за результа­тами аналізу (табл.  12.1).

Таблиця 12.1

Інформація до завдання 12

№ під­при­ємства

3 вар.

X

У

1

210

15,3

2

200

16,0

3

250

15,7

4

230

14,1

5

220

14,8

6

270

14,95

 

Розв’язування

….

Коефіцієнт регресії засвідчив, що зі збільшенням  обсягу реалізації продукції на одиницю прибуток зменшується на 0,0065.

ух = 16,63 — 0,0065х.

 


13. Завдання 13

 

За допомогою інтегрального методу та методу різниць проана­лізувати вплив на фонд оплати праці зміни чисельності робітників та середньої заробітної плати. Зробити відповідні висновки (табл. 13.1).

Таблиця 13.1

Інформація до завдання 13

Показники

 

 

Вар. 3

План (П)

Факт (Ф)

Середня чисе­льність промис­лово-виробничого персоналу, чол.

40

45

Середня заро­бітна плата одного робіт­ника, тис.

2,6

2,9

 

Розв’язування

Фонд заробітної плати працівників (ФЗП) розрахуємо за формулою:

ФЗП = СП*СЧ,

де  СП — Середня заро­бітна плата одного робіт­ника,

СЧ — середня чисе­льність промис­лово-виробничого персоналу.

В звітному періоді фонд заробітних плати працівників зріс на 26,5 тис. грн. за рахунок наступних факторів:

— за рахунок збільшення середньорічної плати одного робітника зріс на  13 (13,75) тис. грн.

— за рахунок збільшення середньої заробітної плати зріс на 13,5 (12,75) тис. грн.

Кількісно вплив факторів при розрахунку інтегральним методом відрізняється від методу різниць через те, що в разі застосування інтегрального методу результати не залежать від послідовності підстановок і від розташування складових у формулі ФЗП = СП*СЧ, а додатковий приріст фонду оплати праці утворився від взаємодії факторів розподілився між ними порівну.

 

 

 


14. Завдання 14

 

Використовуючи інтегральний метод, визначити ступінь впливу на обсяг виробництва готової продукції зміни кількості відпрацьо­ваних станко-годин та середнього виробітку за одну станко-годину. За результатами аналізу зробити висновки, виходячи з наведених даних (табл. 14.1).

Таблиця 14.1

 

Інформація завдання 14

Показники

 

 

3 вар.

План (П)

Факт (Ф)

Обсяг виробництва продукції, х; штук

6100

5900

Кількість відпрацьова­ного часу, верстато-годин

3000

2680

 

Розв’язування

 

Обсяг виробництва продукції (ОВ) розрахуємо за формулою:

ОВ = КВЧ*СВ,

де  КВЧ — кількість відпрацьо­ваних станко-годин,

СВ — середня виробітка за одну станко-годину.

….

В звітному періоді обсяг виробництва продукції знизився на 200 шт. за рахунок наступних факторів:

— за рахунок зменшення кількості відпрацьованого часу знизився на 677 шт.,

— за рахунок збільшення середньої виробітки зріс на 477 шт.

Кількісно вплив факторів при розрахунку інтегральним методом не залежать від послідовності підстановок і від розташування складових у формулі ОВ = КВЧ*СВ, а додатковий приріст утворився від взаємодії факторів розподілився між ними порівну.

 


15. Завдання 15

 

Вирівняти динамічний ряд, що характеризує реалізацію проду­кції підприємства промисловості, дати оцінку рівнянню регресії та спрогнозувати обсяг реалізації на наступний рік, виходячи з наведе­них даних (табл. 15.1).

Таблиця 15.1

Інформації до завдання 15

Роки

Вар. 3

1

210

2

230

3

150

4

180

5

190

6

370

7

350

 

Розв’язування

Таблиця 15.2

….

Розрахунок коефіцієнта регресії (а1) засвідчив, що з кожним роком у середньому обсяг реалізації продукції зростає на 26,43 тис. грн.

Прогноз на 8-й рік: 350 + 26,43 = 376,43 тис. грн.

 


16. Завдання 16

 

Вирівняти динамічний ряд обсягу випуску продукції підпри­ємства промисловості, оцінити рівняння регресії та визначити ймовір­ний обсяг виробництва на наступний рік, виходячи з наведених даних (табл. 16.1).

Таблиця 16.1

Інформація до завдання 16

Роки

Вар. 3

1

134

2

180

3

195

4

200

5

220

6

259

7

261

 

Розв’язування

….

Розрахунок коефіцієнта регресії (а1) засвідчив, що з кожним роком у середньому обсяг реалізації продукції зростає на 26,43 тис. грн.

Прогноз на 8-й рік: 350 + 26,43 = 376,43 тис. грн.

 


16. Завдання 16

 

Вирівняти динамічний ряд обсягу випуску продукції підпри­ємства промисловості, оцінити рівняння регресії та визначити ймовір­ний обсяг виробництва на наступний рік, виходячи з наведених даних (табл. 16.1).

Таблиця 16.1

Інформація до завдання 16

Роки

Вар. 3

1

134

2

180

3

195

4

200

5

220

6

259

7

261

 

Розв’язування

Отже,  цех 4 має найменшу комплексну рейтингову оцінку, тому його діяльність найкраща (1 місце). А цех 1 має найбільшу комплексну рейтингову оцінку, тому його діяльність найгірша (4 місце).

 


18. Завдання 18

 

На основі наведених даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва продукції зміни чисельності працівників та проду­ктивності їх праці. Зробити висновки за результатами аналізу (табл. 18.1).

Таблиця 18.1

Інформація до завдання 18

Показники

 

 

5 варіант

Базисний період (Б)

Звітний період (З)

Обсяг виробниц­тва продукції, тис. грн.

64152

62198

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

265

248

 

Розв’язування

 

Продуктивність праці визначається з відношення між обсягом виробництва та середньообліковою чисельністю працівників.

….

Отже, загальний обсяг виробництва продукції зменшився на 200 тис. грн. за рахунок: 

  збільшення продуктивності праці збільшився 504,6 тис. грн.,

  зменшення чисельності працівників зменшився на 704,6 тис. грн.

 

 


19. Завдання 19

 

Проаналізувати ритмічність виконання плану реалізації продук­ції підприємства промисловості. Зробити висновок за результатами аналізу, виходячи з наведених даних (табл.  19.1).

Таблиця 19.1

Інформація до завдання 19

Період

 

 

5 варіант

План

Факт

Січень

286,0

243,9

Лютий

191,3

246,1

Березень

253,1

418,2

Квітень

503,9

591,6

Травень

691,6

473,7

Червень

488,9

352,4

Липень

201,9

397,7

Серпень

273,0

111,9

Вересень

266,6

166,9

Жовтень

342,5

291,8

Листопад

229,7

221,7

Грудень

286,3

179,2

 

Розв’язування

Розглянемо показники ритмічності по місяцях (табл. 19.2).

….

Отже, ритмічність реалізації продукції не висока, так як коефіцієнт ритмічності складає 83,62%.

 

 

 


20. Завдання 20

 

На основі наведеної інформації проаналізувати вплив зміни середньорічної вартості основних виробничих засобів та середньо-облікової чисельності робітників на показник технічної озброєності у звітному періоді, порівняно з попереднім. За результатами аналізу зробити висновки (табл. 20.1).

Таблиця 20.1

Інформація до завдання 20

Показники

5 варіант

Базисний період (Б)

Звітний період (З)

Середньооблікова чисельність праців­ників, осіб

283

280

Середньорічна  вар­тість  активної час­тини основних засо­бів, тис. грн.

2356

2450

 

Розв’язування

Показник технічної озброєності (Т) визначимо з відношення:

Т = ОЗ/Ч,

де ОЗ — середньорічна  вар­тість  активної час­тини основних засо­бів,

Ч — середньооблікова чисельність праців­ників

….

Отже, показник технічної озброєності зріс на 0,425 тис. грн. за рахунок: 

  збільшення середньорічної  вар­тості активної час­тини основних засобів збільшився 0,332 тис. грн.,

  зменшення чисельності працівників збільшився на 0,093 тис. грн.

 

 

 

 


21. Завдання 21

 

Проаналізувати динаміку загальної рентабельності підприємства і визначити вплив факторів на її зміну, виходячи з наведених даних, та зробити відповідні висновки (табл. 21.1).

Таблиця 21.1

Інформація до завдання 21

Показники

 

 

5 варіант

Базисний період (Б)

Звітний період (З)

Чистий прибуток

381

376

Середньорічні залишки основних засобів

785

791

Середньорічні залишки оборотних активів

5896

5600

 

Розв’язування

Загальну рентабельність підприємства (Р) визначимо за формулою:

Р = ЧП/(ОЗ + ОА)*100%,

де ЧП — чистий прибуток,

ОЗ — середньорічні залишки основних засобів,

ОА — середньорічні залишки оборотних активів.

….

В звітному періоді загальна рентабельність підприємства зменшилася на 0,18% за рахунок наступних факторів:

— за рахунок зменшення залишків оборотних активів зросла на  0,27%,

— за рахунок збільшення залишків основних засобів зменшилася на  0,01%,

— за рахунок зменшення чистого прибутку зменшилася на  0,08%.

 

 


22. Завдання 22

 

Проаналізувати динаміку рентабельності засобів підприємства. Зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних (табл. 22.1).

Таблиця 22.1

Інформація до завдання 22

Показники

 

 

5 варіант

Базисний період (Б)

Звітний період (З)

Чистий прибуток

21,5

18,6

Середньорічні залишки основних засобів

19,1

19,6

Середньорічні залишки оборотних активів

237,7

221,2

Середньорічні залишки власних коштів

83,2

84,1

Середньорічні залишки товарно-матеріальних

цінностей

127,7

113,0

 

Розв’язування

Загальну рентабельність підприємства (Р) визначимо за формулою:

Р = ЧП/(ОЗ + ОА)*100 = ЧП/(ОЗ + ТМЦ + ІА)*100 %,

де ЧП — чистий прибуток,

ОЗ — середньорічні залишки основних засобів,

ОА — середньорічні залишки оборотних активів,

ТМЦ — середньорічні залишки товарно-матеріальних цінностей,

ІА — середньорічні залишки інших активів.

….

На основі виконаних обчислень можна зробити такі висновки.

В звітному періоді загальна рентабельність підприємства зменшилася на 0,648% за рахунок наступних факторів:

— за рахунок зменшення залишків інших активів зросла на  0,059%,

— за рахунок зменшення залишків товарно-матеріальних цінностей зросла на  0,516%,

— за рахунок збільшення залишків основних засобів зменшилася на  0,018%,

— за рахунок зменшення чистого прибутку зменшилася на  1,205%.

 


23. Завдання 23

 

Проаналізувати динаміку ефективності господарської діяльності підприємства і зробити відповідні висновки з наведених даних (табл. 23.1).

Таблиця 23.1

Інформації до завдання 23

Показники

 

 

5 варіант

Базисний

період

(Б)

Звітний

період

(З)

Дохід (виручка від реалі­зації продукції)

72500

69850

Чистий прибуток

2470

2120

Середньорічні залишки основних засобів

1912

1876

Середньорічні залишки оборотних активів

26500

24300

Фонд зарплати

6100

5900

Коефіцієнт приведення затрат основних засобів до року

0,2

0,2

 

Розв’язування

….

Рентабельність підприємства зменшилася на 0,594%, частка витрат на заробітну плату в виручці від реалізації зросла на 0,0003 грн.

 В звітному періоді ефективність господарської діяльності підприємства погіршилася порівняно з базисним періодом.

 


24. Завдання 24

 

Проаналізувати і дати оцінку ефективності використання оборотних активів. Визначити ступінь впливу на зміну оборотності оборотних активів зміни обсягу реалізації промислової продукції і середньорічної вартості оборотних активів (табл. 24.1)

Таблиця 24.1

Варіанти інформації до завдання 24

Показники

 

5 варіант

План (П)

Факт (Ф)

Обсяг реалізації продукції

8160

8800

Середньорічна вартість оборотних активів

2320

2480

 

Розв’язування

 

Оборотність оборотних активів (Коб) розрахуємо за формулою:

Коб = РП/ОА,

де РП —  обсяг реалізації продукції,

ОА — середньорічна вартість оборотних активів.

Отже, показник оборотності оборотних активів зріс на 0,031 за рахунок: 

  збільшення обсягу реалізації продукції збільшився 0,276,

  збільшення середньорічної вартості оборотних активів зменшився на 0,276.

Список використаних джерел

 

1.     Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І., Заросило С. А., Івахненко В. М. Економічний аналіз: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т / М.Г. Чумаченко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2003. — 555с.

2.     Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. — 5. вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2006. — 261с.

3.     Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. — 241 с..

4.     Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

5.     Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 2003. – 254 c.

6.     Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *