КГ_ Економ анал В5

Зміст

 

1.Показники технічного рівня виробництва. 3

 

2. Задача №5. 8

 

3. Тести. 14

 

Список використаних джерел. 16


1
.Показники технічного рівня виробництва

 

Кожне підприємство прагне випускати конкурентноздатну продукцію, здійснюючи виробничий процес на досягнутому організаційно-технічному рівні, постійно удосконалюючи всі елементи виробничого процесу з метою підвищення організаційно-технічного рівня виробництва (ОТРВ), ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції та підприємства в цілому [5, c. 74].

Для визначення заходів підвищення ОТРВ необхідні оцінка ОТРВ (інтегрального, узагальнюючих та частинних показників) та виявлення «вузьких» місць (тобто місць з низькими показниками ефективності їх використання, низькими показниками ОТРВ тощо). Оцінка ОТРВ передбачає визначення відповідності комплексу фактичних значень показників технічного розвитку підприємства, рівня організації виробництва, праці та управління їх нормативним значенням.

Специфіка виробництва та обмеженість звітної інформації обумовлюють зменшення кількості факторів, що обраховуються.

Для оцінки технічного рівня розраховуються наступні показники [1, c. 311]:

1. Рівень механізації та автоматизації виробництва, який розраховується як відношення чисельності основних і допоміжних працівників, що працюють на автоматизованих та механізованих робочих місцях, до загальної чисельності основних і допоміжних цехів. Серед запропонованих в методиці факторів, даний є найвагомішим, так як безпосередньо дає оцінку технічному рівню підприємства.

2. Рівень прогресивності технологічних процесів, розраховується, як відношення числа прогресивних процесів до їх загального числа у відповідності з офіційними методиками. За відсутністю відповідної інформації неможливо розрахувати даний показник. Для оцінки використовуються експертні висновки фахівців підприємства.

3. Середній вік технологічних процесів. Щодо даного показника, слід зазначити, що технологія виробництва гумових виробів як така використовується тривалий час, протягом якого здійснювались певні нововведення, але суть самої технології не змінювалась. Все це обумовлює досить високі нормативні (встановлені для підприємства) значення даного показника.

4. Середній вік технологічного обладнання. Особливістю даного показника, точніше його оцінки, є факт того, що розраховується він за термін, який діє обладнання саме на підприємстві, але слід враховувати, що значна частка обладнання завезена з-за кордону, де вже застосовувалось у виробництві, але роки роботи обладнання до придбання його підприємством не враховуються.

5. Фондоозброєність праці робітників підприємства. Розраховується як відношення активної частини основних виробничих фондів до числа всіх робітників підприємства.

Для оцінки організаційного рівня підприємства розраховуються такі показники:

1. Рівень кооперування виробництва. Визначається як відношення річного обсягу комплектуючих виробів до загального річного обсягу продукції.

2. Рівень спеціалізації виробництва. Даний показник є одним з найвагоміших показників організаційного рівня підприємства. Розраховується як відношення вартості річного обсягу профілюючої продукції до загального річного обсягу виробництва.

3. Коефіцієнт змінності роботи технологічного обладнання, обраховується як відношення загальної суми відпрацьованих людино-годин до числа відпрацьованих людино-годин в найдовшу зміну. Для розрахунку узагальнюючого показника використовуються дані експертних оцінок фахівців підприємства (відомість про наявність та використання робочих місць).

4. Укомплектованість штатного розкладу підприємства. Характеризує ефективність використання робочого часу, його організацію, формування розкладу тощо у відсотках. З його допомогою визначається відповідність необхідної та наявної кількості робочих для здійснення виробничого процесу на окремих дільницях і в цілому по підприємству.

5. Питома вага основних виробничих робітників в загальній чисельності робітників.

6. Коефіцієнт плинності кадрів розраховується як відношення кількості працівників, що вибули за прогули та інші порушення трудової дисципліни, та за власним бажанням до середньої облікової чисельності працюючих. Коефіцієнт плинності кадрів розрахований працівниками відділу праці та заробітної плати.

7. Процент втрат робочого часу. Даний показник дає загальну оцінку втрат часу в наслідок проведення поточних ремонтів обладнання, порушень трудової дисципліни тощо.

8. Коефіцієнт частоти травматизму. За статистичними даними відомо, що протягом року в середньому травмується 3 чоловіки. Коефіцієнт розраховується діленням цього значення на загальну чисельність працюючих.

9. Коефіцієнт ритмічності виробничих процесів, який характеризує календарну відповідність фактично виконаної роботи встановленому плановому завданню.

Аналізуючи часткові, узагальнюючі та інтегральний показники ОТРВ можна виділити проблеми, що потребують першочергового розв’язання, а саме [2, c. 174]:

1. Підвищення рівня механізації та автоматизації виробництва.

2. Підвищення рівня прогресивності технологічних процесів.

3. Підвищення рівня фондоозброєності праці.

4. Зменшення втрат робочого часу.


Розглянемо як приклад оцінку техніко-технологічного рівня підприємства  (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1

Вихідні дані для оцінки та аналізу техніко-технологічного рівня виробництва підприємства в 2006-2007 роках

Найменування показнику

 

Вагомість показнику

 

Значення показнику

Норма тивне

Фактичне

2006

2007

1 .Рівень       механізації       та автоматизації

0,50

 

0,75

 

0,60

 

0,65

2. Рівень           прогресивності технологічних процесів

0,25

 

0,80

 

0,70

 

0,75

3. Середній вік технологічних процесів

0,10

 

15

 

10

 

7

4. Середній вік технологічного обладнання

0,08

 

7

 

8

3

5 . Фондоозброєність        праці робітників підприємства, тис. грн./чол.

0,07

 

20,0

 

18,43

52,22

Разом

1,00

х

 

х

 

х

 

Аналіз даних таблиці 1.1 показує, що за період з 2006-2007 pp. майже всі показники є кращими за нормативні значення (нормативні значення є результатом експертної оцінки фахівців підприємства). За всіма показниками намітилась тенденція покращення. Коефіцієнт механізації та автоматизації в 2007 р. зріс в порівнянні з попереднім роком на 8,3 % (0,65*100/0,6 — 100), що свідчить про відповідне скорочення ручної праці. Рівень прогресивності технологічних процесів у 2007 р. зріс на 7,14 % (0,75*100/0,7 — 100) в порівнянні з 2006 р. і наблизився до нормативного значення.

На підприємстві в 2007 році зменшився середній вік технологічних процесів з 10 до 7 років та середній вік технологічного обладнання скоротився з 8 до 3 років.  

Техніко-технологічний рівень виробництва підприємства в 2006 p.:

КТТР = 0,5*0,6/0,75+0,25*0,7/0,8+0,1*15/10+0,08*7/8+0,07*18,43/20 = 0,903.

Техніко-технологічний рівень виробництва підприємства в 2007 p.:

КТТР = 0,5*0,65/0,75+0,25*0,75/0,8+0,1*15/7+0,08*7/3+0,07*52,22/20 = 1,251.

Отже, можна зробити висновок, що в 2007 році порівняно з 2006 роком технічний рівень виробництва підприємства покращився.

 

 


2. Задача №5

 

Аналіз показників ефективності використання основних виробничих фондів

Показники

Минулий період

Звітний період

Відхилення (+-)

1. Товарна продукція (тис. грн.)

37200

38100

 

2. Середньорічна вартість (тис. грн.)

— основних виробничих фондів

— активної частини виробничих фондів

 

4280

3110

 

4440 3140

 

Фондовіддача (грн.)

— основних виробничих фондів

— активної частини

 

 

 

Фондомісткість (грн.)

— основних фондів

— активної частини

 

 

 

 

Виконати слідуючи завдання:

— визначити фондовіддачу та фондомісткість, динаміку їх змін, за рахунок яких факторів це відбулось;

— аналіз змін фондовіддачі і вартості основних виробничих фондів їх вплив на обсяг товарної продукції;

— розробити систему заходів, щодо підвищення ефективності використання основних фондів.


Розв’язування

 

1. Визначимо фондовіддачу та фондомісткість, динаміку їх змін. Дані помістимо в таблицю.

 Фондовіддача = товарна продукція / середньорічна вартість основних фондів.

Фондомісткість = середньорічна вартість основних фондів / товарна продукція.

Підприємство в своєму розпорядженні ще достатні резерви для істотного поліпшення свого фінансового становища. Для цього їй потрібно більш повно використати потужність підприємства, скоротивши простої робочої сили, матеріальних і фінансових ресурсів, більш оперативно реагувати на кон’юнктуру ринку, змінюючи відповідно до його вимог асортимент продукції і цінову політику; прискорити оборотність капіталу за рахунок скорочення наднормативних запасів і періоду інкасації дебіторської заборгованості. Все це дозволить досягнути більш оптимальної фінансової структури балансу.

В реальній діяльності підприємства всі фактори діють одночасно і не завжди в одному напрямі. Саме тому завдання аналізу складається в кількісній оцінці кожного фактора і визначенні його впливу на загальний фінансовий результат. Завдяки цьому факторний аналіз основних засобів стає важливою передумовою вмілого управління підприємством.

 

 

 

 


3. Тести

 

а) Джерелом інформації для розрахунку рентабельності власного капіталу не є:

    звіт про рух грошових коштів,

    баланс підприємства,

    звіт про фінансові результати.

 

б) Коефіцієнт оборотності запасів дорівнює 4, тривалість операційного циклу становить 100 днів. Строк інкасації дебіторської заборгованості складає:

— 90 днів,

— 10 днів,

— 50 днів,

— 110 днів (дати розрахунок).

 

Тривалість операційного циклу = тривалість формування товарних запасів + строк інкасації дебіторської заборгованості.

Строк інкасації дебіторської заборгованості = 100 – 360/4 = 10 днів.

 

в) Рентабельність являє собою:

— абсолютний показник фінансового результату,

— відносний показник прибутковості,

— здатність підприємства погасити короткострокові зобов’язання.

 

г) У випадку вповільнення оборотності кредиторської заборгованості тривалість операційного циклу:

— виросте,

— скоротиться,

— не зміниться.

д) Негативне значення коефіцієнта ефективності грошових потоків свідчить про наступне:

— рівності надходження і відтоків коштів,

— перевищення надходжень коштів над відтоками,

— перевищення відтоків коштів над надходженнями.


Список використаних джерел

 

1.     Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І., Заросило С. А., Івахненко В. М. Економічний аналіз: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т / М.Г. Чумаченко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2003. — 555с.

2.     Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. — 5. вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2006. — 261с.

3.     Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. — 241 с..

4.     Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

5.     Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 2003. – 254 c.

6.     Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

 

 

 

Запись опубликована в рубрике аналіз довідково, аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.