Інвест аналіз _нвестиц анал В9 розр робота

Зміст

 

1. Задача 1. 3

 

2. Задача 2. 4

2.1. Задача 2.1. 6

2.2. Задача 2.2. 8

2.3. Задача 2.3. 10

2.4. Задача 2.4. 13

 

3. Задача 3. 15

 

4. Задача 4. 18

 

5. Задача 5. 20

 

Список використаних джерел. 23


1. Задача 1

 

Розрахуйте теперішню вартість FV(1) гривень отримуваних щорічно протягом t(1) років плюс FV(2) гривень що будуть отримуватися довічно з t(2) року за умови, що річна процентна ставка становитиме і1 відсотків до  t(1) року включно, та і2 після цього та довічно.

 

Вар №

 

FV(1)

 

t(1)

 

FV(2)

 

t(2)

 

і1

 

і2

 

9

 

797,04

11

 

744,43

 

13

1,00%

 

22,00%

 

 

Розв’язування

 

 

Теперішня вартість коштів становить:

РV = SFVі/(1+і)k,

де FV1, FV2, …, FVk — річні грошові надходження,

i — річна процентна ставка.

Теперішня вартість FV(1) гривень отримуваних щорічно протягом t(1) років складе

Разом 82630 + 311,23 = 82941,23 грн.

 


2. Задача 2

Таблиця 2.1

Інвестиційні витрати по проекту (тис. грн.)

Вар №

 

Роки

0

1

2

3

4

5

6

8

-13000

 

 

-15000

 

 

 

9

-46

 

 

-50

 

 

 

 

Таблиця 2.2

Валові доходи по проекту (тис. грн.)

Вар №

 

Роки

0

1

2

3

4

5

6

8

 

0

9000

22000

13000

0

14000

9

 

101

110

115

105

50

 

 

Таблиця 2.3

Експлуатаційні витрати по проекту, у т.ч. амортизація (тис. грн.)

Вар №

 

Роки

0

1

2

3

4

5

6

8

 

3000

6000

7000

9000

3000

3000

9

 

50

58

20

40

30

 

 

Таблиця 2.4

Структура інвестиційного капіталу, %

Вар №

 

Джерела

Нерозподілений прибуток

Емісія простих акцій

Емісія привілейованих акцій

Банківська позика

Облігаційна позика

8

25

20

35

10

10

9

0

55

40

5

0

 

Таблиця 2.5

Вплив інфляції на середньозважену вартість капіталу

Вар №

 

Роки

0

1

2

3

4

5

6

8

1%

9

4%

 

 

Таблиця 2.6

Вплив додаткових ризиків на середньозважену вартість капіталу

Вар №

 

Роки

0

1

2

3

4

5

6

8

0%

9

0%

 

 

Таблиця 2.7

Відсоткові ставки і параметри емісії акцій

Показник

 

Вар. 8

Вар. 9

Ставка по кредиту, %

11

10

Ставка по облігаціям, %

12

х

Параметри емісії привілейованих акцій

 

 

Рівень дивідендів, грн..

13

12

Поточна ціна акцій, грн..

54

120

Параметри емісії простих акцій

 

 

Очікуваний рівень дивідендів, грн..

16

10

Темп приросту дивідендів, %

2

1

Ринкова ціна, грн.

50

101

 

Таблиця 2.8

Додаткові дані по базовому проекту

Показник

 

Вар. 8

Вар. 9

Амортизація, тис. грн.

2000

4

Податок на прибуток, %

25

25

 

Таблиця 2.9

Дані по проекту для порівняння

Показник

 

Вар. 9

Номер варіанта проекту для порівняння 

8

 

 


2.1. Задача 2.1

 

На підставі табличних даних розрахувати наступні показники по проекту:

— чистий прибуток,

— чистий грошовий потік зобразити графічно,

— ставку дисконтування,

Розв’язування

 

1. Розрахуємо чистий прибуток

Враховуючи вплив інфляції 4% та додаткових ризиків 0%, ставка дисконтування складе 0,105 + 0,04 + 0 = 0,145 або 14,5%.

2.2. Задача 2.2

 

На підставі табличних даних розрахувати наступні показники по проекту:

— чисту теперішню вартість,

— індекс рентабельності,

— дисконтований період окупності,

— обліковий дисконтований період окупності,

— коефіцієнт ефективності,

— бухгалтерський період окупності,

— недисконтований період окупності.

Розв’язування

1. Чиста теперішня вартість (NPV)

7. Недисконтований період окупності.

РР = 46 /((55 + 56 + 49 + 69 + 24)/5) = 0,9 років.

2.3. Задача 2.3

 

На підставі табличних даних розрахувати наступні показники по проекту:

внутрішню норму доходності (без врахування впливу ризиків та інфляції),

— модифіковану внутрішню норму доходності(без врахування впливу ризиків та інфляції, з використанням WACC).

Проаналізувати проект стосовно усіх показників. Результати представити у табличній формі.

Розв’язування

1. Внутрішня норма доходності (IRR)      

прибутковий. Дисконтований період окупності короткий і становить 1,3 роки. Внутрішня норма доходності та модифікована норма доходності більші за ставку дисконтування, тому проект варто впроваджувати.

 


2.4. Задача 2.4

 

Порівняти базовий проект (згідно свого варіанту) з проектом згідно таблиці 2.9 (згідно свого варіанту) з урахуванням їх тривалості. За умови фіксованої відсоткової ставки протягом всього періоду.

 

Розв’язування

1. Розрахуємо показники грошового потоку по проекту вар. 8.

1,184 > 1.  тому проект теж при­бутковий. Дисконтований період окупності короткий і становить 1,3 роки. В проекта, з яким ми порівнюємо він становить 5 років. Тобто наш проект є більш ефективним, ніж той з яким ми його порівнюємо.

3. Задача 3

 

Компанія виготовляє продукцію протягом тривалого виробничо-технологічного процесу. На одному з етапів цього процесу необхідно використання спеціального обладнання, яке існує в декількох модифікаціях. Після попереднього аналізу зупинились на двох незалежних модифікаціях. При цьому в порівнянні з М1 обладнання М2 потребує відносних а (більших) стартових витрат, проте поточні витрати є b(меншими). Після проведення прогнозних розрахунків стосовно поточних витрат фахівці зробили висновок: в перший рік поточні витрати становили по станку М1 с (1400) грн., а по станку М2 у d (1,9) рази е (менше). Припускається, що в першому випадку витрати збільшуються (зменшуються) щорічно на f% (-4), ав другому g% (2). Потрібно проаналізувати доцільність придбання того чи іншого станка, якщо ціна капіталу становить – h% (13), якщо горизонт планування становить j (6) років. Зробити також порівняльний аналіз після враховуючи вплив інфляції і (3) на ціну капіталу. Зробити висновки.

Таблиця 3.2

 Необхідні дані щодо прийняття рішення про вибір обладнання

Вар.

IC1

IC2

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

9

7000

9000

Більших

Меншими

1400

1,9

Менше

-4

2

13

3

6

 

 

Розв’язування

 

 

Стартові витрати по станку М1 становлять 7000 грн., а по станку М2 – 9000 грн.

Висновок.

Приведені  витрати більші для  станка М1 і становлять 12140 грн., в порівнянні з витратами станка М2 – 12080 грн. Тобто більш доцільно придбати станок М2. Після врахування інфляції більш доцільним стає придбання станка М1, так як приведені  витрати більші для  станка М2 і становлять 11830 грн., в порівнянні з витратами станка М1 – 11750 грн.

 

 

 


4. Задача 4

 

Річний обсяг закупівлі товару комерційною фірмою становить VC тисяч гривень, річний  обсяг продажу – S тисяч гривень. Щорічні витрати на оренду приміщення, упаковку, оплату праці персоналу складають FC тисяч гривень. Який мінімальний річний обсяг продажу при якому фірмане маєзбитків? Зобразити графічно.

Таблиця 4.1

           Дані по проекту

Вар №

 

Показники, тис. грн.

FC

S

VC

9

 

960

5000

 

2000

 

 

 

Розв’язування

 

Мінімальний річний обсяг продажу при якому фірма не несе збитків визначимо з умови

Smin = FC + VC

Як видно з графіка, мінімальний річний обсяг продажу при якому фірма не несе збитків складе 2960 тис. грн., при цьому прибуток фірми дорівнює нулю. В нашому випадку фірма отримує прибуток в сумі 2040 тис. грн.


5. Задача 5

 

Визначити доцільність надання кредиту (з точки зору комерційного банку) на основі табличних даних. Суму кредиту та вартість позики визначити на основі задачі 2 розрахункової роботи відповідно свого варіанту.

Таблиця 5.1

Дані відносно умов кредитування

Вар №

 

Періодичний платіж, тис. грн..

Термін надання кредиту, роки

Вартість капіталу для банку, %

Схема погашення основного боргу та відсотків

9

 

 

5

11

Регулярна виплата відсотків і повернення суми основного боргу в кінці строку кредиту

 

Розв’язування

 

За задачею 2 банківська позика становить 5% від суми 46 + 50 = 96 тис. грн.., тобто 96*5/100 = 4,8 тис. грн.

Ставка по кредиту становить 10%, а вартість капіталу для банку становить 11%, тобто надання кредиту буде збитковим для банку.

Розрахуємо доцільність надання кредиту з точки зору комерційного банку (збиток банку).

Тобто, якщо банк видасть кредит в сумі 4,8 тис. грн., під 10% річних при вартості капіталу для банку 11%, то понесе збиток у сумі 244,848 грн.

 

 


6. Задача 6

 

На підставі таблиць 6.1-6.3:

6.1. Сформувати портфель інвестиційних проектів використовуючи графічний метод, з врахуванням інвестиційних можливостей та доступних джерел фінансування інвестиційної діяльності (враховується подільність проектів, взаємозв’язки між проектами не враховуються) (див. таблицю 6.1 + 6.2).

6.2. Сформувати портфель інвестиційних проектів на підставі даних щодо взаємозв’язку між проектами та їх подільності. Обсяг інвестиційних ресурсів та ставка дисконтування фіксовані (див. таблицю 6.1 + 6.3).

6.3. Сформувати портфель з 3-х найбільш ефективних інвестиційних проектів (див. завдання 6.2) та провести його часову оптимізацію. Інвестиційна діяльність проводиться протягом 5 років. Ставка дисконтування фіксована (див. завдання 6.2). Обсяг інвестиційних ресурсів не враховується. (див. таблицю 6.1 + 6.3).


Список використаних джерел

 

1.     Гайдамака О. М., Жучок Т. М. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ : Альма-матер, 2005. — 184с.

2.     Инновационный менеджмент. Учебник / Под ред. С. Д.Ильенко­вой— М..ЮНИТИ, 2001. — 327 с.

3.     Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2003. — 502с.

4.     Лебедєва І. Б., Касьянова Л. П., Новак О. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник / Донбаський гірничо-металургійний ін-т. — Алчевськ : ДГМІ, 2004. — 206с.

 

Запись опубликована в рубрике Інвестиційний аналіз, аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.