Інвест аналіз _нд завд Ф_нанс посередництво

Зміст

 

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Аналіз інвестиційної політики фінансового посередника. 5

 

Розділ 2. Оцінка інвестиційної привабливості окремих фінансових інструментів  7

 

Розділ 3. Розрахунки параметрів інвестиційних портфелів. 13

 

Розділ 4. Оцінка ефективності інвестиційних портфелів. 19

 

Список використаних джерел. 22


Вступ

 

Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Український фінансовий альянс» почав свою діяльність як інститут спільного інвестування з моменту його реєстрації в ЄДРІСІ в лютому 2003 року. ВАТ ЗНВКІФ «Український фінансовий альянс» укладено договір про управління його активами з компанією по управлінню активами Товариством з обмеженою відповідальністю “Софія Капітал Менеджмент».

За цей час ВАТ ЗНВКІФ «Український фінансовий альянс» активно проводив операції з купівлі-продажу акцій та боргових цінних паперів українських емітентів, переважно підприємств енергетичної, металургійної галузі, машинобудування та фінансової сфери. Під час роботи з ВАТ ЗНВКІФ «Український фінансовий альянс» керуючий активами відпрацьовував нові форми та методи управління активами, інвестиційні операції, можливості інститутів спільного інвестування.

Фонд, разом з іншими компаніями інвестиційно-страхової групи «Український фінансовий альянс», приймає участь в дослідженні різних галузей економіки України з метою виявлення найбільш інвестиційне привабливих. Пріоритетом для ВАТ ЗНВКІФ «Український фінансовий альянс» на сьогодні є дослідження економічної доцільності створення та експлуатації когенераційних енергетичних установок. Тому поточна інвестиційна діяльність Фонду спрямована на придбання пакетів акцій підприємств, пов»язаних з енергетичною галуззю.

Завдяки зваженому управлінню та оперативному реагуванню на стан ринку вартість чистих активів ВАТ ЗНВКІФ «Український фінансовий альянс» менше ніж за рік зросла майже в 10 разів.

На перспективу ВАТ ЗНВКІФ «Український фінансовий альянс» планує забезпечити подальше зростання вартості чистих активів, покращення фінансових показників та розширення сфер інвестиційної діяльності за рахунок збільшення реалізованих разом з групою компаній «Український фінансовий альянс» інвестиційних проектів.

Приоритетними для ВАТ ЗНВКІФ «Український фінансовий альянс» на найближчу перспективу визначено енергетичну, будівельну галузі, добування та переробка корисних копалин.


Розділ 1. Аналіз інвестиційної політики фінансового посередника

 

Таблиця 1.1

Довідка про венчурний інвестиційний фонд

з/п

 

Характеристики інституту спільного інвестування

 

Показники

 

1.

 

Вид венчурного інвестиційного     фонду

 

Недиверсифікований

 

2.

 

Тип венчурного інвестиційного     фонду

 

Закритий

 

3.

 

Термін дії

 

Строковий

 

4.

 

Код за ЄДРПОУ

 

32155403

 

 

Таблиця 1.2

Довідка про компанію з управління активами венчурного інвестиційного фонду

з/п

 

Характеристики компанії з управління активами

 

Показники

 

1.

Реєстраційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

32156339

2.

 

Повне найменування компанії з управління активами ІСІ

 

Товариство з обмеженою відповідальністю „Софія Капітал Менеджмент»

3.

 

Номер   ліцензії   на   здійснення   професійної   діяльності  з управління активами ІСІ

Ліцензія № 549454

 

4.

 

Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ

22.10.2003

 

 


Проведемо аналіз чистих активів ВАТ ЗНВКІФ «Український фінансовий альянс» за 2003-2004 роки.

Як видно з табл. 1.3 вартість чистих активів ВАТ ЗНВКІФ «Український фінансовий альянс» в 2004 році зросла з 2003 роком на 1853600 грн. (864,55%). Кількість акцій залишилася на рівні 860000 одиниць. Вартість  чистих активів в розрахунку на одну акцію в 2004 році зросла до 2,4 грн. порівняно з 0,25 в 2003 році.


Розділ 2. Оцінка інвестиційної привабливості окремих фінансових інструментів

 

А. Проведемо оцінку цінних паперів акцій чотирьох емітентів, використавши дані про їх котирування за останні п»ять років.

Таблиця 2.1

Ціни котування акцій емітентів, грн..

Дата

2. Київенерго,

ПФТС: KIEN

3. Запоріжсталь,

ПФТС: ZPST

4. Укрнафта,

ПФТС: UNAF

8. Донбасенерго,

ПФТС: DOEN

01.01.00

2,8168

0,2087

8,1374

11,172

01.01.01

4,6737

0,538

21,9554

16,3077

01.01.02

2,8082

0,5299

15,0477

7,9395

01.01.03

3,1994

0,6399

15,7839

8,85

01.01.04

6,6106

1,0662

39,3435

11,1435

01.01.05

4,6157

5,1993

92,8445

14,3803

 

Побудуємо графіки поведінки акцій.

2.

а) балансова вартість акції 0,25 грн.

б) дивідендна дохідність 9,6,

в) ринкова капіталізація вартості акцій підприємства  2065000–1992069/2065000 = 72931/2065000 = 0,035,

д) коефіцієнт ціна акції / дохід на акцію = 0,25/9,6 = 0,026,

є) коефіцієнт ціна акції/балансова вартість акції = 2,4/0,25 = 9,6.


Розділ 3. Розрахунки параметрів інвестиційних портфелів

 

А. Розглянемо три умовні інвестиційні портфелі що будуть складатися з таких окремих компонентів:

перший портфель — з рівних часток кожного із п»яти компонентів,

другий портфель — із акцій чотирьох емітентів, дані про які запропоновані для виконання цього завдання, з рівними частками кожного із них,

третій портфель — із 40 % акцій (умовних часток) підприємства-емітента ВАТ ЗНВКІФ «Український фінансовий альянс», та по 15 % акцій емітентів, дані про які запропоновані для виконання цього завдання.

При виконанні завдання використаємо наступні умовні значення показників акцій (умовних часток) підприємства-емітента ВАТ ЗНВКІФ «Український фінансовий альянс»:

очікувана дохідність на рівні значення за останній звітний рік – 2,4 грн.,

дисперсія (варіація) — 100,

коефіцієнт кореляції з усіма іншими цінними паперами — по 0,1.

1. На підставі статистичних даних здійснимо розрахунки очікуваної дохідності та ризику   щодо   акцій   чотирьох   емітентів,   дані   про   які   запропоновані для виконання цього завдання, застосувавши для цього показники математичного очікування  (середньозважена      арифметична).      дисперсії  (варіації) та середньоквадратичного відхилення.

Математичне очікування  знайдемо за формулою: .


Так як номінальна вартість інвестиційного портфеля ВАТ ЗНВКІФ «Український фінансовий альянс» складає 7968276,00*0,25 =  1992069 грн., а оцінна вартість портфеля фінансового посередника 2065000 грн., то акції мають певну доходність. Пропонується створити новий портфель. Найбільш оптимальним портфелем, що пропонується до впровадження буде портфель 1 (з рівних часток кожного із п»яти компонентів), що має середню доходність (10,3404 грн.) та середній ризик.

 

 


Розділ 4. Оцінка ефективності інвестиційних портфелів

 

А. Здійснимо оцінку ефективності умовних інвестиційних портфелів, розрахунки параметрів яких виконано у 3-му розділі.

Проведемо розрахунок коефіцієнтів Шарпа та коефіцієнтів Трейнора, враховуючи, що: 

у якості показника середня безризикова ставка дохідності значення середньої облікової ставки Національного банку України за 2002 — 2004 роки, що складає 6,6 %.

у якості середньої фактичної дохідності фондового індексу середню дохідність індексу ПФТС за період 2000 по 2004 рік включно, що складає 61,37 %,

у якості загального ризику фондового ринку значення стандартного відхилення індексу ПФТС за період 2000 по 2004 рік включно, що складає 77.52.

Значення показників ринкового ризику (коефіцієнта b) для трьох умовних інвестиційних портфелів приймаються на рівні 1.1. 1.2 та 1.3 відповідно.

Проведемо розрахунок ефективності портфелів за критерієм Трейнона.

Таблиця 4.1

Аналіз ефективності портфелів за критерієм Трейнона

Портфель

Середньорічна норма прибутку ,%

b

1

10,3404

1,1

2

12,3255

1,2

3

8,3553

1,3

 

 

 

 

Нахил ймовірності портфеля Т знаходимо:

Ті = (Хі – RFRf)/bі,

де  Хі – норма прибутку за портфелем,

Список використаних джерел

 

1.     Вітлінський. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику: Монографія. — Київ ТОВ «Бориофен — М», 1997, 146 с.

2.      Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. – М.: Высш. шк.,1979.

3.     Грабовський П.Г., Петрова G.H.. Ризики в сучасному бізнесі. М.Аланс, 1994 р.

4.     Дапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Ризики в підприємницький діяль­ності. — М. Інфра — М., 1996 р.

5.     Ільяненко G.H. Господарчий ризик та засоби його вимірювання. Учбовий посібник. — М.Аланс, 1991 р.

6.      Севастьянов В.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. – М.: Наука, 1985.

7.     Усталенко В.М. Ризики в бізнесі. Учбовий посібник. ?., Тренд -Одон, 1993 р.

8.     Черкасов В.В. Діловий ризик в підприємницькій діяльності. -М. «Діло», 1996 р.

9.      Чистяков В.Н. Курс теории вероятностей. – М.: Наука, 1987.

 

Запись опубликована в рубрике Інвестиційний аналіз, аналіз контрольні роботи, статистика, теорія ймовірності с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.