Інвест аналіз КНЕУ_НВЕСТУВАННЯ_К2_2631

Зміст

Похідні цінні папери в Україні та за рубежем. Їх сутність, особливості обігу і види3

Задача 112

Задача 215

Задача 317

Задача 419

Список використаних джерел23


Похідні цінні папери в Україні та за рубежем. Їх сутність, особливості обігу і види

 

 

 

Часовий зріз економіки представлений тільки двома сегментами: спотовим і терміновим ринками. Терміновий ринок також називають ринком похідних фінансових інструментів. На терміновому ринку звертаються термінові контракти. Терміновий контракт – це угода про майбутнє постачання предмета контракту. У момент його укладення обмовляються всі умови, на яких він буде виповнюватися. В основі контракту можуть лежати різні активи, наприклад, цінні папери, фондові індекси, банківські депозити, валюта, власне товари. Актив, що ніжить в основі термінового контракту, називають базисним чи базовий активом. Терміновий контракт виникає на основі базисного активу. Тому його також називають похідним активом, тобто інструментом, похідним від базисного активу [7, c.243].

Терміновий ринок виконує дві важливі функції: дозволяє погоджувати плани підприємців на майбутнє і страхувати цінові ризики в умовах невизначеності економічної кон»юнктури. Термінові угоди дозволяють застрахуватися від зміни цін фінансових активів, валютних курсів, процентних ставок, власне товарних цін. Привабливість термінового ринку полягає також у тім, що його інструменти є високоприбутковими, хоча і високо ризикованими об»єктами інвестування фінансових засобів.

Структурно на терміновому ринку можна виділити сегменти: первинний і вторинний, біржовий і позабіржовий. На відміну від ринку цінних паперів терміновий біржовий ринок є для похідних активів одночасно і первинним і вторинної, у той час як для цінних паперів біржовий ринок виступає переважно як вторинний. По виду торгуємих на терміновому ринку інструментів його можна підрозділити на форвардний, ф»ючерсний, опціонний ринки і ринок свопов.

Інфраструктура термінового ринку представлена не тільки біржами і позабіржовими електронними системами але і широким спектром організації, що виконують як брокерські, так і дилерські функції Діяльність професійних учасників термінового ринку підлягає ліцензуванню. Учасниками термінового ринку є не тільки професійні організації, що формують нею інфраструктуру, але і будь-які юридичні і фізичні особи, що вирішують задачі узгодження господарських планів і страхування цінових ризиків

Термінові контракти іменують похідними активами, їх також називають похідними цінними паперами [5, c.84].

Форвардний контракт – це угода між сторонами про майбутнє постачання базисного активу яке укладено поза біржею. Всі умови угоди обмовляються в момент укладення договору. Виконання контракту відбувається відповідно до даних умов у призначений термін.

Як різновид короткострокового форвардного контракту виступають операції репо і зворотного репо. Репо – це угода між контрагентами, відповідно до якого одна сторона продає іншої цінні папери з зобов»язанням викупити їх у неї через якийсь час по більш високій ціні. У результаті операції перша сторона фактично одержує кредит під забезпечення цінних паперів. Відсотком за кредит служить різниця в цінах, по якому вона продає і викуповує папера. Друга сторона фактично дає кредит під цінні папери. Її доход складає різниця між цінами, по яких вона спочатку купує, а потім продає папери.

Репо являє собою короткострокові операції, від одноденних до декількох тижнів. За допомогою репо дилер може фінансувати свою позицію для придбання цінних паперів.

Існує поняття «зворотне репо». Це угода про покупку паперів із зобов»язанням продажу їх у наступному по більш низькій ціні. У даній угоді обличчя, що купує папери по більш високій ціні, фактично одержує їх у позичку під забезпечення грошей. Друга сторона, що надає кредит у формі цінних паперів, одержує доход (відсоток за кредит) у сумі різниці цін продажу і викупу паперів.

Ф»ючерсний контракт – це угода між сторонами про майбутнє постачання базисного активу, що укладається на біржі. Біржа (розрахункова палата) сама розробляє нею умови, і вони є стандартними для кожного базисного активу. Біржа організує вторинний ринок даних контрактів [4, c. 123].

Виконання ф»ючерсного контракту гарантується біржі (розрахунковій палаті). Після того як контракт укладений, він реєструється в розрахунковій палаті. З цього моменту стороною угоди як для продавця, так і для покупця стає розрахункова палата, тобто для покупця вона виступає продавцем, а для продавця покупцем. Оскільки ф»ючерсні контракти стандартні і гарантовані розрахунковою палатою, вони високо ліквідні. Це значить, що учасник угоди легко може закрити відкриту позицію за допомогою оффсетної угоди. Результатом його операції буде  виграш чи програш у залежності від того, за якою ціною він відкрив і закрив позицію. Якщо учасник контракту бажає  здійснити чи прийняти постачання, воно не ліквідує свою позицію до дня постачання. У цьому випадку розрахункова палата повідомляє його, кому він повинний  поставити чи від кого прийняти базисний актив. За умовами деяких ф»ючерсних контрактів може передбачатися не постачання базисного активу, а взаєморозрахунки між учасниками в грошовій формі.

Ф»ючерсні контракти за своєю формою є стандартними. Крім того, на біржі торгуються контракти тільки на визначені базисні активи. Якщо інвестор упевнений у своїх прогнозах відносно майбутнього розвитку подій на ринку, він може укласти ф»ючерсний контракт. Однак при помилкових  прогнозах чи випадкових відхиленнях у розвитку кон»юнктури інвестор може понести великі втрати. Щоб обмежити свій фінансовий ризик вкладнику варто звернутися до опціонних контрактів. Вони дозволяють інвестору обмежити свій ризик тільки визначеною сумою, що він утрачає при несприятливому результаті подій, навпроти, його виграш потенційно може бути кожним.

Опціонні контракти являють собою похідні інструменти, в основі яких лежать різні активи. У порівнянні з ф»ючерсними контрактами діапазон базисних активів опціонів ширше, тому що в основі опціонного контракту може лежати і ф»ючерсний контракт. Опціонні контракти використовуються як для витягу спекулятивного прибутку, так і для хеджування [3, c. 108].

Суть опціону полягає в тому, що він надає однієї зі сторін угоди право вибору виконати  контракт чи відмовитися від його виконання. В угоді беруть участь дві сторони. Одна сторона  купує опціон, тобто здобуває право вибору. Інша сторона  продає, чи, як ще говорять, виписує опціон, тобто надає право вибору. За отримане право вибору покупець опціону сплачує продавцю визначена винагорода, називана премією. Продавець опціону зобов»язаний виконати свої контрактні зобов»язання, якщо покупець (власник) опціону вирішує його виконати. Покупець має право виконати опціон, тобто  купити чи продати базисний актив, тільки за тією ціною, що зафіксована в контракті. Вона називається ціною виконання.

З погляду термінів виконання, опціони підрозділяються на два типи: американський і європейський. Американський опціон може бути виконаний у будь-який день до закінчення терміну дії контракту. Європейський – тільки в день витікання терміну контракту

Існує два види опціонів опціон на  покупку чи опціон колл; і опціон на  продаж чи опціон пут. Опціон колл надає право власнику опціону  купити чи відмовитися від покупки базисного активу. Опціон пут надає право власнику опціону  продати чи відмовитися від продажу базисного активу. Щоб краще зрозуміти суть опціонної угоди, варто пам»ятати, що вона складається з двох етапів. На першому етапі покупець опціону здобуває право  виконати чи не виконати контракт. На другому – він реалізує (чи не реалізує) дане право.

Виписуючи опціон, продавець відкриває по даній угоді коротку позицію, а покупець – довгу позицію. Відповідно поняття короткий колл чи пут означають продаж опціону колл чи пут, а довгий колл чи пут – їхню покупку.

Варрант – це опціон на придбання визначеного числа акцій (варрант акцій) чи облігацій (варрант облігацій) за ціною виконання в будь-який момент часу до закінчення терміну дії варранти. Варранти звичайно випускаються як додавання до якого-небудь боргового інструмента, наприклад, облігації, щоб зробити його більш привабливим для інвестора. Іноді варранти можуть відокремлюватися від таких активів і тоді вони звертаються самостійно. Варранти відрізняються від розглянутих вище опціонів тим, що випускаються на набагато більш тривалий період часу, а деякі з них можуть бути безстроковими. Якщо виповнюється варрант акцій, то збільшується загальне число акцій, що звертаються, даної компанії, що приводить до зниження прибутку на акцію і ціни акції. При виконанні варранту облігацій компанія збільшує розміри своєї заборгованості унаслідок випуску додаткового числа облігацій. Оскільки сам емітент визначає умови випуску своїх паперів, то умови варранту можуть передбачати обмін варранту як на облігацію, разом з яким він був емітований, чи на іншу облігацію. Як різновиди даних паперів у світовій практиці емітуються  варранти, по яких передбачається нарахування відсотків; варранти, що дають право придбати облігацію в іншій валюті чим облігація, з яким вони були випущені. Крім того варрант може бути емітований самостійно без прив»язки до облігації. Варрант акцій може бути привабливим у зв»язку з тим, що у випадку істотного росту курсу акцій, він дає можливість придбати її по більш низькій ціні [8, c. 134].

Своп – це угода між двома контрагентами про обмін у майбутньому платежами відповідно до визначеного в контракті умовами.

Процентний своп складається в обміні боргового зобов»язання з фіксованою процентною ставкою на зобов»язання зі ставкою, що плаває. Сторони, що беруть участь у свопі, обмінюються тільки процентними платежами, але не номіналами. Платежі здійснюються в єдиній валюті. За умовами свопу сторони зобов»язуються обмінюватися платежами протягом ряду років. Звичайно період дії свопу коливається від двох до п»ятнадцяти років. Одна сторона сплачує суми, що розраховуються на базі твердої процентної ставки від номіналу, зафіксованого в контракті, а інша сторона – суми відповідно до плаваючому  відсотку від даного номіналу.

Іншої найбільш розповсюдженим різновидом свопу є валютний своп, що представляє собою обмін номіналу і фіксованих відсотків в одній валюті на номінал і фіксований відсоток в іншій валюті. Іноді реального обміну номіналу може не відбуватися. Здійснення валютного свопу може бути обумовлено різними причинами, наприклад, валютними обмеженнями по конвертації валют, бажанням усунути валютні  ризики чи прагненням випустити облігації у валюті іншої країни в умовах, коли іноземний емітент слабко відомий у даній країні, і тому ринок даної валюти прямо для нього недоступний.

Своп активів складається в обміні активами з метою створення синтетичного активу, який би приніс більш високу прибутковість.

У сучасних умовах одержали розвиток товарні свопи. Їхня сутність зводиться до обміну фіксованих платежів на що плавають, величина яких прив»язана до ціни визначеного товару [5, c. 193].

Таким чином, своп – це угода про обмін платежами. У контракті сторони можуть погодити будь-який зручний їм порядок обміну, у результаті виникають різні модифікації свопов:

— базисний своп припускає обмін сумами, що розраховуються на базі різних процентних ставок, що плавають;

— своп, що амортизується, припускає зменшення номіналу в часі;

— зростаючий своп припускає ріст номіналу в часі;

— відкладений чи форвардний своп містить умови про те, що сторони будуть обмінюватися процентними платежами, починаючи з деякої дати в майбутньому;

— круговий своп припускає обмін твердих процентних платежів в одній валюті на платежі, що плавають, в іншій валюті;

— що продовжується своп дає одній стороні право (опціон) на продовження терміну дії свопу понад установлений період;

— що припиняється своп дає одній стороні опціон скоротити термін дії свопу;

— в індексному свопі суми платежів прив»язуються до значень індексу, наприклад, індексу споживчих цін, індексу  акцій чи облігації;

— у свопі з нульовим купоном твердо процентні платежі зростають по складному відсотку протягом дії свопу, а сплата всієї суми здійснюється по закінченні свопу [3, c. 124-125].

Різновидом свопу є опціонний своп. Він являє собою опціон на своп, звичайно європейський.


Задача 1

 

 

 

1. На підставі даних про господарську діяльність підприємства, наведених в табл. 1.1 визначити:

— обсяг річного прибутку підприємства;

— параметри точки беззбитковості (беззбитковий рівень ціни), результати обчислень параметрів точки беззбитковості представити у графічному вигляді.

Таблиця 1.1

Обсяг виробництва, шт.

Кількість виробничих циклів протягом року, разів

Ціна одиниці виробу, грн.

Постійні витрати за один виробничий цикл, грн.

Змінні витрати на одиницю виробу, грн..

2800,00

3,00

9,00

4800,00

5,08

 

2. Визначити напрямок вкладення вільних коштів підприємства і суму прибутку від вкладення на підставі табл. 1.2:

Таблиця 1.2

Обсяг вільних коштів, тис.грн.

Термін розміщення коштів, років

Напрямки вкладення

Депозит з нарахуванням складних відсотків

Депозит з нарахуванням складних відсотків

Відсоткова ставка, %

Періодичність нарахування відсотків протягом року

Відсоткова ставка, %

Періодичність нарахування відсотків протягом року

9,25

1,00

4,80%

6,00

12,00%

12,00

 

3. Визначити загальну суму прибутку підприємства від фінансово-господарської діяльності.

Рішення

Якщо протягом року підприємство здійснює 3 виробничих цикли, то обсяг виробництва буде дорівнювати Q = 2800 х 3 = 8400 шт. При такому обсязі виробництва

Рис. 1. Точка беззбитковості підприємства

 


Задача 2

 

 

 

Інвестор бажає придбати на ринку пакет цінних паперів. На підставі табл. 2.1 визначити поточну ринкову вартість пакету і доцільність його придбання.

Таблиця 2.1

Ринкова вартість пакету цінних паперів

325

Склад пакету

Облігації

Вид

з періодичною виплатою

Номінал, грн.

800

Термін обігу, років

4

Періодичність нарахування протягом року, разів

1

Купонна ставка, %

12

Норма доходності, %

15

Кількість, шт.

90

Акції

Вид

з зростаючим рівнем дивідендів

Рівень дивідендів, грн.

105

Темп росту дивідендів, %

7

Норма доходності, %

14

Кількість, шт.

175

Рішення

Ринкова вартість облігації з виплатою в кінці періоду розраховується за формулою:

,

де N – номінал облігації;

С – купон облігації;

r – норма доходності;

Таким чином, ринкова вартість пакету цінних паперів становить:

933,57 ? 45 + 2500 ? 160 = 442,01 тис.грн.,

що вище ціни пакету, тобто його придбати доцільно.


Задача 3

 

 

 

На підставі показників доходності і даних, наведених в табл. 3.1 визначити, який від цінних паперів є найбільш привабливим для придбання (продаж цінних паперів відбувається за номіналом).

Таблиця 3.1

Розрахунковий показник доходності

сукупна

Облігації

Тип

з виплатою в кінці періоду

Ціна придбання, грн.

910

Номінал, грн.

600

Термін обігу, років

4

Строк до погашення, днів

 

Річний купонний дохід

Ставка, %

8

Сума, грн.

 

Акції

Тип

з постійним рівнем дивідендів

Ціна придбання, грн.

375

Номінал, грн.

350

Термін обігу, років

5

Строк до погашення, днів

 

Річний рівень дивідендів

Ставка, %

 

Сума, грн.

7

Темпи росту дивідендів, %

 

Рішення

Доходність облігації з виплатою в кінці періоду визначимо за формулою:

тобто облігації найбільш привабливі для придбання.


Задача 4

 

 

 

За даними табл. 4.1 та табл. 4.2 визначити:

1. Обсяг та ціну інвестиційного капіталу (без врахування рівня інфляції).

2. Ціну інвестиційного капіталу з врахуванням рівня інфляції.

3. Для кожного проекту визначити:

    — чистий приведений дохід – NPV;

      — індекс доходності – PI;

— внутрішню норму доходності – IRR;

— період окупності – PP.

4. На підставі обчислених показників визначити напрямок вкладення коштів (найкращий інвестиційний проект).

5. Зробіть висновки по завданню.

Таблиця 4.1

Джерела формування інвестиційного капіталу

Структура інвестиційного капіталу

Акціонерний

Обсяг, у.о.

4000

Ціна, %

10

Позика

Обсяг, у.о.

0

Ціна, %

0

Власний

Обсяг, у.о.

3000

Ціна, %

12

Рівень інфляції, %

5

 

Таблиця 4.2

Надходження по окремих інвестиційних проектах

Проект

Рік

Сума

А

1-й

1000,0

2-й

1500,0

3-й

4300,0

4-й

2000,0

5-й

1500,0

В

1-й

1500,0

2-й

2000,0

3-й

3000,0

4-й

3000,0

5-й

3000,0

С

1-й

2500,0

2-й

2500,0

3-й

2500,0

4-й

2500,0

5-й

2500,0

Рішення

Ціну сукупного капіталу по проектах можна визначити як середнє арифметичне по окремих цінах та обсягах різних видів капіталу:

Таблиця 4.3

Розрахунок ціни та обсягів капіталу по проекту

Як можна бачити з табл. 4.7 найбільш привабливим по показникам ефективності інвестицій є проект С, тому саме його потрібно обрати для інвестування капіталу.


Список використаних джерел

 

1.Балабанов И.Г. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – М.: Финансы и статистика, 1994.

2.Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП ’’ИТЕМ ЛТД», 1995.

3.Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.2. – К.: Ника-Центр, 1999.

4.Герасимчук Я.С. Инвестиционная сфера экономики. – К.: Наукова думка, 1992.

5.Газеев М.X. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. – М.: ВНИИОЭНТ, 1993.

6.Комаров И.К. Инвестиции и рынок. Перспектива хозяйствования и управления. – М.: Знание, 1991.

7.Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. – К.: Либра, 1996.

8.Смирнов А.Л. Организация финансирования инвестиционных проектов. – М.: АО «Консалтбанкир», 1993.

9.Пилипенко І.І., Жук О.П. Цінні папери в Україні. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2001.

Запись опубликована в рубрике Інвестиційний аналіз, аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.