Інвест аналіз КР _нвестиц

Зміст

 

 

1. Інвестиційний клімат в Україні, чинники,  що роблять його сприятливим   3

 

2. Задача 1. 9

 

3. Задача 2. 13

 

4. Задача 3. 15

 

5. Задача 4. 17

 

Список використаних джерел. 21


1. Інвестиційний клімат в Україні, чинники,  що роблять його сприятливим

 

Інвестиційний клімат — це сукупність політичних, соціаль­но-економічних, фінансових, соціально-культурних, організацій­но-правових і географічних факторів, які притаманні певній краї­ні і визначають привабливість її для іноземного інвестора.

Щодо загальної оцінки інвестиційного клімату в Україні на макроекономічному рівні, то тут слід відзначити, що в економіці продовжується спад виробництва, зменшується частка надхо­джень від податків, накопичуються неплатежі, знижується частка банківського кредитування у ВВП, зростає сума внутрішнього і зовнішнього боргу, зростає рівень тіньової економіки, знижуєть­ся частка державних капіталовкладень (щороку в цілому на 5 — 10%). Крім цього, на інвестиційний клімат держави суттєвий вплив мають:[1]

— приховане безробіття;

— неможливість виконання державою своїх обов»язків щодо соціального захисту громадян;

— відсутність ефективних процедур банкрутства, захисту прав власників;

— високий рівень злочинності;

— слабка дисципліна виконання законодавчих актів.

Причинами погіршення інвестиційного клімату в Україні є: по-перше, заполітизованість економіки; по-друге, негативні нас­лідки приватизації, до яких призвело збочення та заміна такої ос­новної мети приватизації, як сприяння розвитку виробництва, на отримання прибутку в короткий термін.

Інвестиційний процес в Україні має виходити з додержання таких принципів:

1) об»єктивна необхідність визнання довго- і середньотермінових циклів інвестиційної активності;

2) взаємодія локальних, галузевих, регіональних і народно­господарських циклів інвестиційної активності;

3) формування ринкових важелів в інвестиційній сфері одно­часно з аналогічними процесами в інших галузях народного гос­подарства;

4) логічність і цілісність інвестиційного циклу;

5) спадкоємність у реалізації конкретних заходів, пріоритет­ність спрямування коштів для реалізації інвестиційного процесу.

Основні напрями інвестиційної політики в Україні:

— зниження соціальної напруги, досягнення остаточного під­ходу у виділенні коштів на потреби соціальної сфери;

— скорочення фонду виробничого будівництва за рахунок дер­жавних коштів і формування надійних інвестиційних джерел, в першу чергу з власних коштів підприємств та ін.;

— скорочення централізованих державних капіталовкладень, що виділяються безповоротно. Перехід до нових принципів цент­ралізованого фінансування інвестиційної діяльності;

— створення ринку підрядних робіт. Зацікавленість будівель­ників у виконанні замовлень;

— прискорення темпів розвитку промисловості групи Б;

— прискорення у кілька разів темпів вибуття застарілого об­ладнання;

— перегляд надання державних кредитів на вигідних умовах з дефіцитними ставками на конкурсній основі, включаючи держав­не замовлення;

— залучення іноземних інвестицій, отримання іноземних кре­дитів, створення спільних підприємств з іноземним капіталом за такими напрямами, як розвиток переробної промисловості АПК, активізація приватизації, конверсії, а також галузей, які визнача­ють науково-технічний прогрес;

— створення ефективних форм і механізмів управління інвес­тиційною діяльністю;

— розвиток паливно-енергетичного комплексу, ресурсозбері­гаючих технологій, конверсія ВПК, забезпечення населення то­варами народного споживання вітчизняного виробництва, розви­ток медицини і фармацевтичної промисловості.

Усі ці напрями інвестиційної діяльності в Україні вже зараз починають розвиватися в умовах формування ринкового механі­зму. Тому трансформація інвестиційного механізму на мікрорівні, наприклад у промисловості, повинно проводитися в межах макроекономічної стабілізації.

Інвестиційний ринок як економічна категорія являє собою збалансованість попиту і пропозиції на інвестиції та випереджа­ючих можливостей підрядників в їх матеріалізації. Це означає, що, з одного боку, потрібні економічні заходи зі отримання попи­ту на інвестиції та зменшення маси безготівкових грошей, які не­адекватні обсягу та якості продукції, а з іншого, — антимонопольні заходи, які б сприяли розвитку ринку будівельних послуг.

Умови розвитку ринкових відносин:

1) роздержавлення власності;

2) приватизація державної власності;

3) конституційний захист прав власності;

4) вільна конкуренція;

5) введення вільних ринкових цін;

6) відпрацювання механізму соціального захисту;               

7) відміна всіх заходів, які стримують ринкову саморегуляцію;

8) розробка правової бази ринкової економіки;

9) підготовка фахівців-експертів і керівників усіх рангів, перекваліфікація кадрів на засадах роботи в умовах ринкової економіки.

Рівень інвестиційної активності перебуває у безпосередній за­лежності від стану економіки в державі, функціонування фінан­сово-кредитної системи, прибуткової діяльності підприємств, до­хідної політики бюджетів усіх рівнів та доходів населення.

Позитивний вплив на інвестиційну активність може справити подолання інфляції, що робить можливим забезпечення функціо­нування довгострокових інвестиційних кредитів як основи капі­тального будівництва за ринкових умов, сприяє нормалізації фі­нансового стану підприємств, активізації виробництва.

Отже, до шляхів активізації інвестування в Україні можна віднести такі:

1. Реформа підприємств, яка передбачає перехід до загально­прийнятих у світовій практиці стандартів бухгалтерського обліку, оцінку основних виробничих фондів відповідно до їх реальної рин­кової вартості, суттєве покращення корпоративного управління.

2. Страхування майна (особливо великих підприємств).

3. Розвиток інфраструктури, форм і методів залучення до інве­стиційної сфери заощаджень населення.

4. Іпотека. Необхідно активно сприяти становленню системи жи­тлового іпотечного кредитування, формуванню вторинного ринку іпотечних кредитів для залучення у сферу банківського кредитуван­ня вагомих довгострокових позабюджетних фінансових ресурсів.

За умов гострого дефіциту власних капіталовкладень, необ­хідних для проведення структурної перебудови економіки, розв»я­зання проблем її інтеграції в світову економіку, важливого зна­чення набуває залучення в Україну зовнішніх джерел фінансу­вання, зокрема іноземних інвестицій. Забезпечення зростання об­сягу надходжень у країну іноземних інвестицій залежить, по-пер­ше, від поліпшення макроекономічної ситуації в країні в цілому. Насамперед це стосується зміцнення фінансового становища держави, включаючи скорочення дефіциту консолідованого бюдже­ту, зменшення внутрішнього та зовнішнього державного боргу, реформування відносин власності, вдосконалення податкової си­стеми, зміцнення економічної стабільності з подальшим зростан­ням темпів ВВП. По-друге, зростання обсягів іноземних інвести­цій визначається здійсненням заходів економічного, нормативно-правового, інформаційного та організаційного механізмів залу­чення іноземного капіталу, які здатні забезпечити стабільні умо­ви для інвесторів.

Важливим кроком на шляху до активізації процесів іноземно­го інвестування в економіку України вважається впровадження дійових механізмів приватизації підприємств стратегічними іно­земними інвесторами, до яких насамперед належать транснаціо­нальні компанії (наприклад, із США, Німеччини, Південної Кореї та ін.). Транснаціональні компанії (ТНК) мають на меті якомога ширше використовувати потужний ресурсний потенціал країни та досягти прибутку від інвестування шляхом налагодження в Україні власного виробництва, дилерської мережі та експорту продукції.[2]

Для активізації інвестиційної діяльності неабияке значення має стимулювання лізингових операцій — гарантованого товар­ного інвестування. Він має ряд переваг. По-перше, лізинг більше за інших наближений за своєю суттю до довгострокових банківсь­ких кредитів, що нині так необхідні підприємствам. По-друге, лізинг дає змогу забезпечити оперативність і гнучкість у вирішенні виробничих завдань шляхом тимчасового використання устатку­вання, а не придбання його у повну власність. По-третє, лізинг робить можливим доступ підприємствам-користувачам усіх форм власності до найпередовішої техніки і дає змогу ліквідувати су­перечності між необхідністю її використання та швидким її мо­ральним старінням.

Одним з найперспективніших напрямів залучення іноземного капіталу в Україну має стати розгортання мережі інвестиційних фондів і компаній. У зв»язку з цим великого значення набуває надходження венчурного (або ризикового) капіталу, який тісно пов»язаний з фінансуванням інновацій та науково-технічним про­гресом. Основними галузями в Україні, які потребують ін»єкції ризикового капіталу, є передусім агропромисловий комплекс, енер­гетика, транспорт, зв»язок.

Активізації залучення інвестицій в економіку України сприя­тиме реформування власності, приватизація державних підприємств. Прискорення останньої передбачає створення сприятливих умов для ефективної діяльності іноземних інвесторів, дійовішого викори­стання кредитів, що надаються Світовим банком та ЄБРР для роз­витку приватного сектора економіки, малого і середнього бізнесу.

 


2. Задача 1

 

На підставі даних про господарську діяльність підприємства наведених в табл. 2.1 визначити:

— обсяг річного прибутку підприємства;

— параметри точки беззбитковості, результати обчислень параметрів точки беззбитковості представити  у графічному вигляді.

Таблиця 2.1

Дані про господарську діяльність підприємства

Параметри виробництва продукції

Визначити параметри точки беззбитковості

 

Обсяг виробництва

 

Кількість виробничих циклів протягом року

Ціна одиниці

виробу

 

Постійні витрати

 

Змінні витрати на одиницю виробу

 

шт.

 

разів

 

грн.

 

грн.

 

грн.

 

 

 

20,00

 

12,00

 

500,00

 

800,00

 

470,00

 

беззбитковий рівень ціни

 

 

 2. Визначити напрямок вкладання вільних коштів підприємства і суму прибутку від вкладення на підставі табл.. 2.2:


Таблиця 2.2

Вкладання вільних коштів підприємства

Обсяг вільних коштів

 

Термін розміщення коштів

 

Напрямки вкладання

 

1. Депозит з нарахуванням складних відсотків

2. Депозит з нарахуванням складних відсотків

Відсоткова ставка

 

Періодичність нарахування відсотків протягом року

Відсоткова ставка

 

Періодичність нарахування відсотків протягом року

тис. грн.

 

років

 

%

 

разів

 

%

 

разів

 

1,75

 

10,00

 

16,00%

 

2,00

 

32,00%

 

6,00

 

 

3. Визначити загальну суму прибутку підприємства від фінансово-господарської діяльності.

 

Розв’язування

1. Обсяг річного прибутку підприємства складе[1] Пересада А. А. Інвестиціний процес в Україні. — К.: Лібра, 2001. – С28.

 

[2] Управление инвестициями: Т.1. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. — М.: Высш. шк., 1998. – С174.

 

….

3. Загальна сума прибутку підприємства від фінансово-господарської діяльності за рік

 6,4 + 3,7786 =  10,1786 тис. грн.

 

 

 


3. Задача 2

 

Інвестор бажає придбати на ринку пакет цінних паперів. На підставі табл. 3.1 визначити поточну ринкову вартість пакету і доцільність його придбання.                                

Таблиця 3.1

Ринкова

вартість

пакету цінних

паперів

Склад пакету

Облігації

Акції

Вид

 

 

 

Номінал

 

 

 

Термін обігу

 

 

 

Періо дичність

нарахувань

протягом

року

Купонна

ставка

 

 

 

Норма доходності

Кількість

 

 

 

Вид

 

 

 

 

Рівень дивідендів

 

Темп росту дивідендів

 

Норма

доходності

 

 

Кількість

 

 

 

грн.

 

 

 

грн.

 

років

 

разів

 

%

 

%

 

шт.

 

 

 

грн

 

%

 

%

 

шт.

 

4800,00

 

 

3 виплатою в кінці періоду

500,00

 

 

5

 

 

4

 

 

3%

 

 

6%

 

 

30

 

 

3 постійним

рівнем дивідендів

 

310,0

 

0%

 

 

25%

 

 

400

 

 

 

 

Розв’язування

Модель оцінки вартості облігації з виплатою всієї суми відсотків при її погашенні має наступний вигляд:

Пакет доцільно придбати, так як його реальна вартість вища за ринкову вартість.


4. Задача 3

 

На підставі показників доходності і даних наведених у табл. 4.1 визначити, який вид цінних паперів є найбільш привабливим для придбання (продаж цінних паперів відбувається за номіналом):

Таблиця 4.1

Розрахунковий показник доходності

Облігації

 

Акції

 

Тип

 

Ціна придбання

 

Номінал

 

Термін обіг

у

 

Строк до погашення

 

Річний купонний дохід

Тип

 

Ціна придбання

 

Номінал

 

Термін обіг

у

 

Строк до погашення

 

Річний рівень дивідендів

 

Теми росту диві­дендів

 

Ставка

 

Сума

 

Ставка

 

Сума

 

 

 

грн.

грн.

 

років

днів

%

 

грн.

 

 

 

грн.

грн

 

років

днів

%

 

грн.

 

%

 

Сукупна

 

3 виплатою в кінці періоду

 

630,00

 

500,00

 

7

 

 

 

 

 

20,00

 

3 зростаючим рівнем дивідендів

 

190,00

 

200,0

 

4

 

 

 

5%

 

 

 

3%

 

 

Розв’язування

 

Модель оцінки вартості облігації з виплатою всієї суми відсотків при її погашенні має наступний вигляд:

де СОn — реальна вартість облігації з виплатою всієї суми відсотків при її погашенні;

Н0 — номінал облігації, що підлягає погашенню наприкінці терміну її

Біль привабливими для придбання є акції, так як 8,4 > 3,8.

 


5. Задача 4

 

За даними табл. 5.1 та табл. 5.2 визначити :

1. Обсяг та ціну інвестиційного капіталу (без врахування рівня інфляції).

2. Ціну інвестиційного капіталу з врахуванням рівня інфляції.

3. Для кожного проекту визначити :

— чистий приведений доход — NPV;

— індекс доходності — РІ;

— внутрішню норму доходності — IRR;

період окупності — РР.

4. На підставі обчислених показників визначити напрямок вкладання коштів (найкращий інвестиційний проект).

5. Зробити висновки по завданню.

Таблиця 5.1

Джерела формування інвестиційного капіталу

Структура інвестиційного капіталу

Рівень інфляції

Акціонерний

Позика

Власний

Обсяг

 

Ціна

 

Обсяг

 

Ціна

 

Обсяг

 

Ціна

 

(%)

 

(у.о.)

 

(%)

 

(у.о.)

 

(%)

 

(у.о.)

 

(%)

 

2500,0

 

10,0

 

2500,0

 

20,0

 

1000,0

 

10,0

 

5,3

 

 

Таблиця 5.2

Надходження по окремих інвестиційних проектах

Проект

Проект А

Проект Б

 

Проект С

 

Рік

 

1-й

 

2-й

 

3-й

4-й

5-й

1-й

 

2-й

 

3-й

 

4-й

 

5-й

 

1-й

 

2-й

 

3-й

 

4-й

 

5-й

 

8

 

0,0

 

0,0

 

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

 

3000,0

 

2500,0

 

0,0

 

0,0

 

3000,0

 

0,0

 

3000,0

 

0,0

 

3000,0

 

 

 

 

Розв’язування

1. Обсяг інвестиційного капіталу становить

IС = 2500 + 2500 + 1000 = 6000 у.о.

Ціна інвестиційного капіталу (без врахування рівня інфляції) становить

s = (2500*0,1 + 2500*0,2 + 1000*0,1)/(2500 + 2500 + 1000) = 0,142, тобто 14,2%.

2. Ціна інвестиційного капіталу з врахуванням рівня інфляції.

i = (1 + s)*(1 + f) – 1,

4. Найкращим інвестиційним проектом є проект Б. Для нього на відміну від інших проектів

чистий приведений доход NPV має позитивне значення і дорівнює 768,82 у.о.;

індекс доходності РІ більший одиниці і дорівнює 1,128;

внутрішня норма доходності IRR більша за ставку дисконтування і дорівнює 0,2846.

Отже, інвестиційний  проект Б доцільно впровадити на підприємстві.

 


Список використаних джерел

 

1.       Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 2001. – 286 с.

2.      Инвестиционно-финансовый портфель:  Книга инвест. менеджера / Под ред. Ю.Б. Рубина. — М.: СОМИНТЭК, 1993. – 344 с.

3.      Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990.- 348 с.

4.      Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

5.      Мескон М., Майкл А., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Под общ. ред. д. э. н. Л. И. Евсеенко. — М.: Дело, 1992. – 248 с.

6.      Пересада А. А. Інвестиціний процес в Україні. — К.: Лібра, 2001. – 248 с.

7.      Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: Лібра, 1996. – 146 с.

8.      Управление инвестициями: В 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. — М.: Высш. шк., 1998. – 348 с.

 

Запись опубликована в рубрике Інвестиційний аналіз, аналіз довідково, аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.