Інвест аналіз КР ф_нанс _нвест анал_з з 1 10

Зміст

 

1. Задача 1 (варіант 1)3

 

2. Задача 2 (варіант 10)7

 

Список використаних джерел. 12


1. Задача 1 (варіант 1)

 

Фірма розглядає можливість фінансування трьох проектів, гро­шові потоки яких наведені в таблиці.

Період

Проект X

Проект Y

Проект Z

І

CF

І

CF

І

CF

0

— 21000

 

— 134000

 

-105000

 

1

 

15000,0

 

80000,0

 

90000,0

2

 

15000,0

 

60000,0

 

30000,0

3

 

15000,0

 

80000,0

 

10000,0

4

 

15000,0

 

70000,0

 

 

 

Норма дисконту для проектів однакова і дорівнює 15%.Який з проектів доцільно обрати за критеріями NPV, PI, IRR?

 

Розв’язування

Чиста приведена вартість (NPV)

За показником IRRпри ставці дисконтування в 15 процентів проект Xнайбільш кращий для реалізації, так як IRRX = 0, 63 більше ніж  IRRY таIRRZ.

 


2. Задача 2 (варіант 10)

 

Задача 2 полягає у визначенні та оцінці аналітичних фінансо­вих коефіцієнтів за даними статей балансу (таблиця).

1. Коефіцієнт автономії визначається відношенням суми власного капіталу до підсумку балансу, характеризує незалежність від зовнішніх джерел фінансування.

2.  Коефіцієнт мобільності — відношення вартості мобільних (обо­ротних) коштів до немобільних.

3. Коефіцієнт маневреності визначається відношенням вартості мобільних коштів за мінусом короткотермінових (поточних) зобов»я­зань до вартості мобільних коштів.

4. Коефіцієнт фінансової стійкості визначається відношенням влас­ного капіталу до загальної заборгованості.

5.  Коефіцієнт іммобілізації коштів — відношення вартості основ­них засобів (за мінусом суми зносу) до підсумку балансу.

В умовах ринкової економіки велике значення має аналіз і оці­нка показників платоспроможності для запобігання погіршенню фінансового стану власного підприємства та уникнення зв»язків з сум­нівними партнерами.

6. Коефіцієнт покриття заборгованості визначається відношенням суми ліквідних коштів до короткострокової заборгованості (поточних зобов»язань).

7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності — відношення наявних гро­шових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій до короткострокової заборгованості.

8. Коефіцієнт поточної ліквідності — відношення суми наявних ліквідних коштів і розрахунків з дебіторами до короткострокової за­боргованості.

9. Коефіцієнт покриття кредиторської заборгованості за рахунок дебіторської заборгованості визначається відношенням дебіторської заборгованості (за винятком сумнівної) до короткострокової креди­торської заборгованості.

Після визначення аналітичних фінансових коефіцієнтів їх тре­ба порівняти з нормативами, прийнятими в практиці фінансового ме­неджменту, і зробити висновки про фінансовий рейтинг підприємства.

 

Статті балансу

Значення

Актив

 

І. Необоротні активи, усього

22300

П. Оборотні активи, усього

?

В т. ч. запаси

8630

Дебіторська заборгованість

5410

Поточні фінансові інвестиції

Грошові кошти та їх еквіваленти

2800

Інші

?

Ш. Витрати майбутніх періодів

120

Баланс

?

Пасив

 

І. Власний капітал

17200

11. Забезпечення наступних витрат і платежів

25

Ш. Довгострокові зобов»язання

IV. Поточні зобов»язання

22300

Баланс

?

Фінансовий результат

50700

Рентабельність активів, %

?

Рентабельність власного капіталу, %

?

 

 


Розв’язування

Розрахуємо невідомі значення в таблиці

Для даного підприємства Коефіцієнт покриття кредиторської заборгованості за рахунок дебіторської заборгованості становить 0,24.

Як видно з результатів проведеного аналізу підприємство має не достатній рейтинг, так як показники знаходяться за межами допустимих норм.

 


Список використаних джерел

 

1.      Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 2001. – 286 с.

2.     Инвестиционно-финансовый портфель:  Книга инвест. менеджера / Под ред. Ю.Б. Рубина. — М.: СОМИНТЭК, 1993. – 344 с.

3.     Пересада А. А. Інвестування — К.: КНЕУ, 2001. – 251 с.

4.     Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: Лібра, 1996. – 146 с.

5.     Управление инвестициями: В 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. — М.: Высш. шк., 1998. – 348 с.

 

Запись опубликована в рубрике Інвестиційний аналіз, аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.