Інвест аналіз МАУП _нвестиц В8 2пит та 4задач

Зміст

 

 

1. Методика дисконтування в проектному аналізі3

 

2. Аналіз комерційної здійснюваності проекту. 6

 

3. Задача 1. 10

 

4. Задача 2. 11

 

5. Задача 3. 13

 

6. Задача 4. 14

 

Список використаних джерел. 16


1. Методика дисконтування в проектному аналізі

 

У фінансовій практиці часто стикаються ззадачею, зворотною визначенню нарощеної суми, тобто по заданій сумі S, яку варто сплатити через і років, необхідно визначити суму Р (суму на будь-яку дату до моменту сплати S). Ця задача виникає, наприклад, тоді, коли відсотки утримуються безпосередньо при видачі позички. У цьому випадку говорять, що сума S дисконтується, а різниця S – P = D називають дисконтом. Таким чином, термін «дисконтування» у широкому змісті означає визначення значення ? вартісної величини на деякий момент часу за умови, що в майбутньому вона складе задану величину S. Дисконтування дозволяє враховувати у фінансово-економічних розрахунках фактор часу. У залежності від виду ставки (процентноїчи облікової) розрізняють два видидисконтування: математичний і комерційний (банківський) облік [1, c. 42].

Дисконтування по простій дисконтній ставці. Математичнедисконтування здійснюється на основі процентної ставки і. До ньогоприбігають в тих випадках, коли по заданим S, n, інеобхідно знайти Р.

                                                        (1.1)    

де Кд = 1/(1 + ni) — коефіцієнт дисконтуваннячи дисконтний множник.

Дисконтний множник євеличиною, зворотної множнику нарощення (1 + n·i). Величину Р, якщо вона знайдена по S, називають дисконтованою сумою S. Її також називають сучасною (приведеною, капіталізованою) величиною платежу S. Це поняття широко використовується у фінансових обчисленнях і економічних розрахунках, тому що жодна серйозна проблема порівняння результатів фінансових операцій не може бути вирішена без розрахунку сум витрат, доходів і т.д., приведених за допомогою дисконтування до якого-небудь моменту часу.

Для різних періодів нарахування і значень ставок відсотків коефіцієнт дисконтування буде дорівнювати

                                                                       (1.2)                  

Дисконтування за складною процентною ставкою. З формули за заданим значенням нарощеної суми S можна визначити значення первісної суми Р, видаваної позичальнику, чи, інакше кажучи, здійснити дисконтуванян суми S по складній ставці відсотків:

                                                                       (1.3)                       

де

— коефіцієнт дисконтування (обліковий чи дисконтний множник).

Зміст дисконтної величини очевидний: Р показує, яка сума повинна бути узята в якості первісної для того, щоб через n років вона виросла до S при ставці складних відсотків і. Таким чином, величини Р и S еквівалентний: платіж у сумі S через n років рівноцінний сумі Р, виплачуваної в даний момент. Коефіцієнт дисконтування в цьому випадку може бути названий коефіцієнтом приведення. Сучасна величина платежу — одна з основних фінансових характеристик, широко використовувана в найрізноманітніших ситуаціях. Відзначимо деякі її властивості [6, c. 137].

Властивість 1: чим вище ставка відсотків, тим сильніше дисконтування і, отже, у більшому ступені зменшується Р при всіх інших рівних умовах.

Властивість 2: при дуже великих термінах платежу сучасна величина останнього платежу буде дуже мала.

Для різних періодів нарахування і різних значень ставок відсотків коефіцієнт дисконтування буде дорівнювати

                                                                           (1.4)       

При обчисленні складних відсотків mраз у році коефіцієнт дисконтування буде розраховуватися в такий спосіб:

                                                                            (1.5)

 


2. Аналіз комерційної здійснюваностіпроекту

 

Комерційна здійснюваність проекту це ключовий критерій для інвестора. Всі інші цілі, що переслідуються ним, вторинні і не становлять інтересу без досягнення головної мети достат­ньо високого прибутку як на сукупний капітал, так і на власний й оплачений акціонерний.

Оцінка комерційної здійснюваності проекту повинна виконува­тися таким чином, щоб усі учасники фінансування одержали ви­черпну інформацію про свої частки в загальній сумі майбутнього прибутку від реалізації проекту, а також про можливі втрати вна­слідок інвестиційних ризиків.

Головний інструментарій, що застосовується при оцінці прое­ктів, такий [7, c. 85]:

фінансові показники здійснюваності проекту;

показники економічної ефективності;

аналіз чутливості;

аналіз беззбитковості;

оцінка ймовірності;

економічна оцінка проекту.

Якщо проект здійснюється на діючому підприємстві, то дже­релами інформації для його оцінки є: балансовий звіт підприємс­тва (компанії), звіт про прибуток і збиток (чистий дохід), звіт­ний і прогнозний грошовий потік (графік надходження реаль­них коштів).

Найбільш характерними показниками комерційної здійснюва­ності проектів є: коефіцієнт співвідношення довгострокових за­позичених коштів та акціонерного капіталу; коефіцієнт покриття; коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт покриття довго­строкових зобов»язань; коефіцієнт співвідношення між дебітор­ською і кредиторською заборгованістю. Аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості повинен виконуватися в динаміці. Зміна цього показника зумовлюється низкою чинників: зростанням запасів незавершеного будівництва; збіль­шенням рахунків до сплати; емісією нових позичкових зобов»я­зань і неповним їх розміщенням; скороченням ліквідних ресур­сів; відмовою банків надавати нові позички.

Показники економічної ефективності вимірюються щодо від­повідних вкладень капіталу:

відношенням чистих потоків реальних грошей до сплати корпоративного податку;

те саме, але після сплати податку;

відношенням прибутку (з урахуванням відсотків, що спла­чуються по заборгованості);

відношенням валового чистого прибутку до річного обсягу продаж.

Індекс дохідності (коефіцієнт чистого дисконтованого дохо­ду) це співвідношення чистого дисконтованого доходу і дис­контованої вартості інвестицій (дисконтована норма прибутку), що використовується для порівняння альтернативних проектів [8, c. 145]:

ІД = ЧДД : ДВІ,                                                                                  (2.1)

де ІД    індекс дохідності;

ЧДД чистий дисконтований дохід;

ДВІ дисконтована вартість інвестицій.

Якщо період будівництва не перевищує одного року, вартість інвестицій не слід дисконтувати.

Капіталоозброєність (КО) — співвідношення між початко­вим обсягом інвестицій і кількістю працюючих. Показник харак­теризує інтенсивність виробництва і тісно пов»язаний з іншим показником механоозброєністю (МО), тобто вартістю активної частини основних фондів у розрахунку на одного працюючого.

Ці показники безпосередньо впливають на частку трудовитрат у собівартості продукції:

КО = ОІ : КП;                                                                                     (2.2)  

МО = АФ : КП,                                                                                   (2.3)     

де КО — капіталоозброєність;

?? початковий обсяг інвестицій;

КП кількість працюючих;

МО — механоозброєність;

А Ф активні фонди.

Коефіцієнт оборотності капіталу (КО) обчислюється за фор­мулою:

КО = OP: OK,                                                                                      (2.4)

де OPобсяг реалізації продукції;

ОК середній розмір оборотного капіталу за певний пері­од обігу (рік, квартал).

Показник характеризує кількість оборотів оборотного капіта­лу за певний період.

Головним інструментом, що визначає міру впливу на здійснюваність проекту, є аналіз чутливості. Він виконується за сце­нарієм, відповідно до якого кожній складовій критичної змінної надаються різні значення параметрів кількості і ціни, що дозво­ляє виявити міру впливу цих складових на одиницю критичних змінних. Таким чином визначають домінуючі статті витрат в ін­вестиційних, виробничих і реалізаційних витратах, які справля­ють найбільший вплив на розмір і структуру грошових потоків і формують масу прибутку або доходу.

Результатом аналізу чутливості є визначення беззбитковості проекту, яка характеризується рівновагою обсягів продаж і від­повідних витрат (інвестиційних і виробничих). Таку рівновагу називають точкою беззбитковості. В цій точці фірма працює без­збиткове.

Беззбитковість досягається за такого рівняння:

                                                             (2.5)    

або

                                                                             (2.6)    

де ЦО ціна одиниці продукції;

ПВ   поточні змінні витрати у складі собівартості одини­ці продукції;

ОВ  обсяг виробництва в натуральних одиницях;

ПВРВ річна величина постійних витрат.

Для групи виробів беззбитковість визначається шляхом підсумовування всіх витрат на кожний вид товару і зіставлення їх із сумарним обсягом продаж:

                                                         (2.7)  

де івид товару в групі n.

Аналіз чутливості і беззбитковості дозволяє виявити домінуючі змінні і, варіюючи їх складовими, оцінити проект з точки зору доцільності здійснення інвестицій. Передумовами такого ана­лізу є стабільна соціально-економічна обстановка в країні і циві­лізоване конкурентне середовище.

На будь-якій стадії життєвого циклу інвестицій значення до­мінуючих змінних можуть суттєво відхилятися від передбачених у проекті. Більше того, можуть виникати нові змінні, які мати­муть домінуючий характер. Тому для інвестора набуває першо­рядного значення аналіз імовірності здійснення проекту.

Крім того, інвестиційний проект повинен бути обґрунтований масштабніше з точки зору національної економіки. Таку оцін­ку у світовій практиці прийнято називати економічною і вона по­кликана обґрунтовувати результативність проекту з позицій ви­год держави і всіх верств суспільства.


3. Задача 1

 

Виберіть менш ризикований проект, якщо проведені розрахунки дали три можливих варіанти сумарного приведеного прибутку по проекту.

Варіант розрахунку

Прогноз прибутку по проекту

А

Б

1

2

3

710

680

671

410

440

417

 

Розв’язування

 

Для визначення ризикованості проекту розрахуємо коефіцієнт варіації.

Дисперсія :

Як видно з розрахунків коефіцієнт варіації для проекту А менший ні ж для проекту Б, тому менш ризикований проект є проект А.

 

4. Задача 2

 

Визначите внутрішню норму прибутковості проекту та порівняєтезочікуваною інвестором прибутковістю інвестицій на рівні 40 відсотків. Зробіть висновок про доцільність проекту.

тис. грн.

Рік реалізації проекту

 

Обсяг інвестицій

 

Поточні доходи від проекту

 

Поточні витрати по проекті (витрати на виробництво)

 

Перший Другий

Третій

120

 

180

220

230

130

150

150

 

Розв’язування

 

 

Внутрішня норма доходності (IRR)      

Оскільки IRR = 0.336 < 0,4, то проект не варто реалізовувати.


5. Задача 3

 

Визначите сумарний приведений прибуток за проектом при ставці дисконтування в 20 відсотків, якщо проект розрахований на три роки і прогноз прибутку в першому році 100 тис. грн, у другому — 150 тис. грн, у третьому — 160 тис. грн.

 

Розв’язування

 

Сумарний приведений прибуток

Отже, сумарний приведений прибуток по про­екту при ставці дисконтування в 20 процентів становить 280,093 тис. грн.

 


6. Задача 4

 

Виберіть кращий проект по показнику чистої приведеної вартості.

тис. грн.

Рік реалізації проекту

Об»єм інвестицій

Доходи

Поточні витрати на виробництво

проект А

перший

Другий

третій

Четвертий

100

 

10

150

160

170

170

110

120

130

130

проект Б

Перший

Другий

Третій

350

730

750

760

590

580

580

 

 

Розв’язування

 

Чиста приведена вартість (NPV)

За показником чистої приведеної вартості при ставці дисконтування в 10 процентів проект А менш прибутковий,  прибуток дорівнює 19,281 тис. грн. За Б проектом прибуток дорівнює 53,005 тис. грн. Тобто, кращий проект по показнику чистої приведеної вартості є проект Б.


Список використаних джерел

1.      Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 2001. – 286 с.

2.     Инвестиционно-финансовый портфель:  Книга инвест. менеджера / Под ред. Ю.Б. Рубина. — М.: СОМИНТЭК, 1993. – 344 с.

3.     Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990.- 348 с.

4.     Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

5.     Мескон М., Майкл А., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Под общ. ред. д. э. н. Л. И. Евсеенко. — М.: Дело, 1992. – 248 с.

6.     Пересада А. А. Інвестування — К.: КНЕУ, 2001. – 251 с.

7.     Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: Лібра, 1996. – 146 с.

8.     Управление инвестициями: В 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. — М.: Высш. шк., 1998. – 348 с.

 

Запись опубликована в рубрике Інвестиційний аналіз, аналіз довідково, аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.