Контрольна робота з аналізу КР ТЕА В9

Зміст

 

 

1. Балансовий метод економічного аналізу. Границі використання методу. Правило знаків. 4

 

2. Завдання 2. 7

 

3. Завдання 3. 11

 

Список використаних джерел. 14

1. Балансовий метод економічного аналізу. Границі використання методу. Правило знаків

 

 

Балансовий метод служить, головним чином, для відображення співвідношень, пропорцій двох груп взаємозалежних і урівноважених економічних показників, підсумки яких повинні бути тотожними. Цей метод широко розповсюджений у практиці бухгалтерського обліку і планування. Але визначену роль він грає й в аналізі господарської діяльності.

Балансовий спосіб вивчення економічних явищ і процесів застосовується у випадках, коли необхідно дослідити співвідно­шення двох груп взаємопов’язаних економічних показників, під­сумки яких рівні між собою. Найбільше він використовується саме у фінансовому аналізі.

. . .

2. Завдання 2

 

Співставити обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) за поточний період з одним або декількома попередніми періодами. Знайти індекси росту обсягу виробництва в цілому, а також за рахунок факторів цін, обсягів по окремих видах продукції і її структури. Проаналізувати результати та дати рекомендації по їх покращенню.

 

Розв’язування

 

Аналіз отриманих доходів ТОВ РА “Чотири Плюс” проведемо на основі звіту про фінансові результати.

Таблиця 2.1

Доходи ТОВ РА “Чотири Плюс”

Стаття Код 

рядка

2000 рік, тис.грн. 2001 рік, тис.грн. Відхилення (+,-) Темп росту, %
Дохід (виручка) від надання послуг 010 1114,9 1236 121,1 110,86
Чистий дохід (виручка) від надання послуг 035 929,08 1030 100,92 110,86
Інші операційні доходи 060
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130 62,1 65 2,9 104,67
Надзвичайні:
доходи 200
Разом доходів 1177 1301 103,82 110,47

 

Як видно з табл. 2.1 доходи ТОВ РА “Чотири Плюс” складаються з чистого доходу (виручки) від надання послуг (доходу (виручки) від надання послуг за мінусом ПДВ) та інших доходів. Всі інші види доходів на протязі 2000 та 2001 років в ТОВ РА “Чотири Плюс” були відсутні.

. . .

Слід зазначити, що великий вплив на дохід має й оптимізація цін на послуги. Надалі керівництву підприємства не завадило б розглянути перспективи отримання й додаткових видів доходу: інших операційних доходів, доходів від участі в капіталі, інших фінансових доходів тощо.

3. Завдання 3

 

На основі вихідних даних додатків Д1 та Д2 проаналізувати зміни затрат на виробництво товарної продукції, що виникли в результаті зміни обсягів окремих видів виробів і їх структури, зміни цін на матеріали та готову продукцію. Зробити висновки і дати рекомендації.

Таблиця 3.1

Дані до аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства

Найменування показника За планом Фактично
Товарна продукція в оптових цінах, тис. грн. 1535,0 1530
Асортимент товарної продукції, шт.: виріб А 100 108
виріб Б 250 270
виріб В 435 420
виріб Г 900 855
Ціна 1 виробу, грн./шт.:                          виріб А 3000,0 3075,0
виріб Б 1400,0 1400,0
виріб В 1000,0 975,0
виріб Г 500,0 480,0

 

Таблиця 3.2

Виробничі витрати

Найменування показника Вироби
А Б В Г
1. Виробничі витрати, 

тис. грн., за планом:

 

 

255,00

 

 

315,00

 

 

413,25

 

 

427,50

 

фактично: 

 

276,48 

 

338,88 

 

409,815 

 

407,033 

 

 

 

Розв’язування

Проведемо розрахунок виробничих витрат та виробленої товарної продукції за групами виробів.

Таблиця 3.3

Вихідні дані для аналізу впливу факторів на виробничі витрати

. . .

Як видно з табл. 3.4 витрати на виробництво 1 грн. товарної продукції зросли порівняно з планом на 1,7 коп. Це відбулося за рахунок збільшення собівартості продукції на 17,80 коп. За рахунок змін ціни продукції та структури виробництва витрати на виробництво 1 грн. товарної продукції зменшилися порівняно з планом відповідно на 15,79 коп. та 0,31 коп.

На підприємстві в подальшому потрібно приділяти увагу зменшенню собівартості виробів та виконувати план по асортименту товарної продукції. Особливу увагу слід приділити формуванню ціни на виріб В, тому що фактично для нього витрати перевищують ціну реалізації товарної продукції.

Запись опубликована в рубрике аналіз контрольні роботи с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.