2 задачі Контр робота ФАнал_зу В2

 

Зміст

 

1. Методи планування фінансових результатів і балансових залишків 3

 

2. Вирішити задачу з методичними поясненнями кожного етапу…… 11

 

3. Задача…………………………………………………………………………………………. 14

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 28

 

Додатки………………………………………………………………………………………….. 29

1. Методи планування фінансових результатів і балансових залишків

 

Велике значення в плануванні діяльності підприємства є планування фінансових результатів і балансових залишків. План реалізації продукції складається виходячи з:

попиту на продукцію;

можливості реалізації продукції відповідно до потенціалу торгівельних підприємств.

Основні принципи фінансового планування фінансових результатів та балансових залишків наведені на рисунку 1.1.

Принцип повноти означає, що розроблені плани (бюдже­ти) та показники повинні охоплювати всі сфери та види діяль­ності. Реалізується у зведеному плані (бюджеті). Окрім того, за­лежно від періоду, який охоплюється плануванням, виділяють:

стратегічні (декілька років) плани;

тактичні (квартал-рік) плани;

оперативні (до 1-го місяця) плани.

Оперативні плани розробляються стосовно конкретних функцій; тактичні у відповідності до поставлених задач; стра­тегічні — у відповідності до поставленої мети.

Принцип обґрунтованості полягає в необхідності орієнтації на існуючий фінансово-економічний стан, на соціально-економічні задачі й потреби ринку.

Принцип реальності ґрунтується на урахуванні всіх лімітів фінансових ресурсів, на основі раціональних норм і нор­мативів, на використанні прогресивних методів їх розробки.

. . .

Приведений прибуток складе:

І варіант: 50 тис. грн. — 0,15 х 100 тис. грн. = 35 тис. грн.

ІІ варіант: 60 тис. грн. — 0,15 х 200 тис. грн. = 30 тис. грн.

Таким чином, перший варіант вкладення капіталу є більш прибутковим.

Сутністю методу моделювання є аналіз функціональних зв’язків між різними елементами процесу виробництва. Напри­клад, моделюється залежність прибутку від рівня витрат і обсягу реалізації продукції (виручки).

2. Вирішити задачу з методичними поясненнями кожного етапу

Задача

Здійснити прогноз собівартості на наступний період через рівняння авторегресії з обов’язковим здійсненням перевірки через коефіцієнт v по таким даним: 17, 16, 21, 24, 23, 26, 28 (тис. грн.).

Розв’язування

 

Авторегресійну модель для планування розглядати як звичайну регресійну двофакторну модель, де першим фактором є попереднє значення кожної залежної величини, а другим — час, у формі номера періоду залежної величини.

. . .

Результат y(7) = 30,529 вірний, та як 28 + 3 > 30,529.


3. Задача

 

Здійснити аналіз змін фінансового стану фінансової установи або підприємства, на якому працює студент, або на матеріалах якого виконує дипломну роботу. Порівняння має бути здійснено не менше ніж за два періоди. Аналіз кожної групи показників здійснити за допомогою наступних коефіцієнтів:

платоспроможності — коефіцієнти абсолютної і швидкої платоспроможності та поточного покриття;

ліквідності — тривалості обороту запасів, обороту дебіторської заборгованості, операційного циклу та обороту кредиторської заборгованості;

фінансової стабільності — коефіцієнти автономії, маневреності власного капіталу, фінансування, забезпеченості відсотків до сплати;

ділової активності — оборотності оборотних коштів, активів, коефіцієнт усталеності економічного зросту;

прибутковості — рентабельність активів, доходність власного капіталу, валова рентабельність оборотних активів та продаж;

ринкової активності (якщо підприємство, що аналізується,— акціонерне товариство)  — доход на акцію, доходність акції, цінність акції;

майнового стану — фондоємність, коефіцієнти оновлення, зносу, реальної вартості основних засобів в майні.

 

Розв’язування

Проведемо аналіз фінансового стану ВАТ “Рамтех”.

При аналізі ліквідності ВАТ “Рамтех” використаємо такі показники:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал). Визначається відношенням найбільш ліквідних активів (А1) до поточного кредиторській заборгованості підприємства (П1 + П2):

Кал = А1 / (П1 + П2).

За 2000 рік Кал = 657 / (1673+1477) = 0,209,

За 2001 рік Кал = 440 / (1595+770) = 0,186,

За 2002 рік Кал = 99 / (1408+990) = 0,041,

Цей коефіцієнт є найбільш твердим критерієм платоспроможності і ліквідності підприємства і показує, яку частину короткострокової заборгованості воно може погасити в сучасний чи момент найближчим часом. Теоретично достатнім вважається, якщо, Кал вище 0,2-0,35. Це означає, що на 20-35% підприємство може в сучасний момент погасити усі свої короткострокові борги і платоспроможність вважається нормальною.

Такий показник називають ще коефіцієнтом платоспроможності.

. . .

Отже, фінансовий стан ВАТ “Рамтех” в 2002 році покращився порівняно з 2001 та 2000 роками. Коефіцієнт фінансової незалежності в 2000 році складав 51,07%, у 2001 році — 56,25%, а в 2002 році – 64,15%, тобто зріс протягом 2000-2002 років на 13,08% у тому числі в 2002 році на 7,9%; коефіцієнт фінансової залежності навпаки зменшився за два роки на 13,08% у тому числі в 2001 році на 7,9%; коефіцієнт фінансового ризику відповідно також зменшився з 95,82% до 55,89% на 39,93%. Зростання коефіцієнта фінансової незалежності і зменшення коефіцієнтів фінансової залежності і фінансового ризику свідчать про більш стійкий фінансовий стан ВАТ “Рамтех”, що склався на кінець 2002 року.

Прибутковість реалізації підвищилася в 2001 році порівняно з 2000 на 0,0017, а в 2002 році порівняно з 2001 на 0,0101 за рахунок збільшення чистого прибутку підприємства в більшій мірі ніж зросла виручка від реалізації продукції підприємства. Рівень прибутковості загального капіталу зріс у 2001 році на 0,0174, а в 2002 році порівняно з 2001 на 0,0163 за рахунок збільшення чистого прибутку підприємства в більшій мірі ніж зросла середня вартість загального капіталу підприємства. Також зросли показники прибутковості власного й оборотного капіталу.

Майновий стан підприємства в 2002 році покращилося в порівнянні з 2001 роком. У 2002 році надходження основних засобів складає 800 тис. грн. у порівнянні 80 тис. у 2001 році. У 2002 році значення вартості  основних  засобів  на кінець року складає 3630 тис. грн., що на 770 тис. грн. більше чим у 2001 році. Ці фактори приведуть до зростання коефіцієнта відновлення основних засобів на 0,19. При цьому термін відновлення основних фондів зменшиться з 35 років до 3,58 роки. У 2002 році основні фонду мали меншу віддачу чим у 2000 році. У 2001 році фондоємність  зросла на 0,013 за рахунок збільшення вартості основних фондів у більшій мірі ніж виручка від реалізації продукції.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *