Головна Програма для самостійного проведення аналізу Підручники з аналізу Статті з аналізу Додатковий дохід Кредитка

 

Методи аналізу пропорційності соціально-економічного розвитку господарського об’єкта

Аналіз пропорційності соціально-економічного розвитку господарського об’єкта проводять з використанням системного підходу. Системний підхід - це напрямок у методології дослідження. Він базується на вивченні об'єктів як складних систем, що складаються з окремих елементів з численними внутрішніми і зовнішніми зв'язками. Системний підхід дозволяє глибше вивчити об'єкт, одержати більш повне представлення про нього, виявити причинно-наслідкові зв'язки між окремими частинами цього об'єкта [4, c. 34].
Головні особливості системного підходу - динамічність, взаємодія, взаємозалежність і взаємозв'язок елементів системи, комплексність, цілісність, співпідпорядкованість, виділення ведучого ланки. Системний підхід в економічному аналізі дозволяє розробити науково обґрунтовані варіанти рішення господарських задач, визначити ефективність цих варіантів, що дає підставу для вибору найбільш доцільних управлінських рішень.
У самому процесі системного аналізу можна виділити кілька послідовних етапів.
На першому етапі дослідження об'єкт аналізу представляється як визначена система. Для цього спочатку виділяють окремі частини об'єкта, що можуть розглядатися як елементи системи. Причому в конкретних випадках система може мати кілька рівнів, тобто кожний з виділених елементів першого рівня можна розглядати як самостійну систему (підсистему). Крім того, на першому етапі аналізу повинна бути сформульована мета розвитку системи, задачі, що вона вирішує, зв'язок з іншими системами, взаємозв'язок між окремими елементами, функціонування кожного елемента і системи в цілому.
Основна мета другого етапу системного аналізу - підбір показників, що здатні дати найбільш повну і якісну оцінку усім без винятку елементам, взаємозв'язкам (внутрішнім і зовнішнім), а також умовам, у яких існує система. На третьому етапі розробляється загальна структурно-логічна схема досліджуваної системи. Графічно вона звичайно представляється у виді блокового малюнка, де кожному елементу відповідає визначений блок. Окремі блоки зв'язані між собою стрілками, що показують наявність і напрямок внутрішніх і зовнішніх зв'язків системи. Відразу підібрані на попередньому етапі показники розподіляються по елементах і зв'язкам системи, уточнюється їх перелік (виключаються ті, що дублюють один одного, заміняються недостатньо інформаційні і т.д.).
Весь наступний четвертий етап аналізу присвячується побудові в загальному виді економіко-математичної моделі системи. При цьому на основі якісного аналізу визначаються математичні форми всіх рівнянь і нерівностей системи. На цьому етапі за допомогою різних методів повинні бути визначені коефіцієнти всіх рівнянь і нерівностей, функції мети і параметри обмежень.
У результаті за підсумками виконаної роботи буде отримана економіко-математична модель, що може використовуватися для економічного аналізу обраного об'єкта.
Останній, п'ятий етап аналізу називається "робота з моделлю". Його найкраще робити на ПЕОМ у формі діалогу. Шляхом заміни окремих параметрів економіко-математичної моделі (коефіцієнтів, обмежень), що характеризують ті чи інші фактори виробництва, визначають значення функції. Порівняння цих показників з фактичними, плановими й іншими дозволяє оцінити підсумки господарювання, вплив факторів на величину результативних показників, визначити джерела й обсяг невикористаних внутрішньогосподарських резервів [1, c. 40].
Описаний підхід до аналізу має істотні переваги в порівнянні з іншими: він забезпечує комплексність і цілеспрямованість дослідження; методологічно обґрунтовану схему пошуку резервів підвищення ефективності виробництва; об'єктивну оцінку результатів господарювання; оперативність, дієвість, обґрунтованість, точність аналізу і його висновків. Отримана економіко-математична модель може багаторазово використовуватися в аналізі і служити гарним засобом обґрунтування управлінських рішень.

                                                     

для Звіту з практики, Диплому, Курсової роботи
Придбайте та скачайте таблицю зі всіма розрахунками та графіками —
Аналіз Балансу та Звіту про фінансові резудьтати, аналіз фінансового стану підприємства