Тести Задачі 1, 2, 6, 7 КР Економ_чний анал_з1

Зміст

 

1. Тести. 3

 

2. Задача №1. 6

 

3. Задача №2. 8

 

4. Задача №6.. 9

 

5. Задача №7. 11

 

Список використаних джерел. 13

1. Тести

 

1. Співвідношення величини явища з величиною якого-небудь іншого явища або з величиною цього явища але взятою за інший час або по іншому об’єкту відображають:

а) відносні показники,

б) абсолютні показники,

в) середні величини,

г) власний варіант.

2. Екстенсивний шлях задоволення потреби підприємства в матеріальних ресурсах передбачає:

а) збільшення добутку сировинних ресурсів,

б) збільшення виробництва матеріальних ресурсів,

в) застосування прогресивних, науково обґрунтованих норм витрачання матеріальних ресурсів,

г) використання безвідходних технологій,

3. Коефіцієнт оновлення  основних  засобів розраховується як відношення:

а) вартості основних засобів, що надійшли за звітний період до їх вартості на кінець цього ж періоду,

б) вартості основних засобів, що надійшли за звітний період до їх вартості на початок цього ж періоду

в) власний варіант відповіді

4. Яка закономірність у співвідношенні темпів зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати:

а) темпи зростання середньої заробітної плати та продуктивності праці повинні бути однаковими,

б) темпи зростання середньої заробітної плати повинні   випереджати   темпи   зростання продуктивності праці,

в) темпи  зростання   продуктивності праці повинні випереджати темпи зростання середньої заробітної плати.

5. Який   варіант   розрахунку    необхідно використовувати щоб визначити чи рівномірно відбулося зниження собівартості за окремими статтями витрат:

а) визначити відсоток до статті,

б) визначити відсоток до підсумка,

в) власний варіант відповіді.

6. Як   визначити   зміну   суми   прибутку підприємства від реалізації продукції за рахунок відпускних цін на продукцію?:

а) порівнянням фактичної та планової виручки від реалізації продукції,

б) порівнянням планової виручки з умовною, яку підприємство отримало би за фактичний обсяг реалізації продукції при планових цінах,

в) порівнянням фактичного прибутку з умовним, який підприємство отримало би за фактичний обсяг реалізації продукції при планових цінах та собівартості,

г) власний варіант відповіді.

7. За  допомогою  горизонтального  аналізу визначається:

а) зміна фактичних показників  фінансових результатів у порівнянні з планом,

б) зміна структури фінансових результатів,

в) динаміка показників прибутку,

г) власний варіант відповіді.

8. Показниками що характеризують фінансову стійкість підприємства є

а) фондовіддача,

б) рентабельність продаж,

в) коефіцієнт автономії,

г) коефіцієнт фінансового леверіджу,

д) тривалість обороту оборотних засобів,

є) коефіцієнт фінансової стабільності.

 

9. Рентабельність реалізації продукції визначають за даними

а) балансу (форма №1);

б) звіту про фінансові результати (форма №2);

в) звіту про рух грошових коштів (форма №3);

г) звіту про власний капітал (форма №4).

10. Аналіз грошових потоків підприємства здійснюють за даними

а) балансу (форма №1);

б) звіту про фінансові результати (форма №2);

в) звіту про рух грошових коштів (форма №3);

г) звіту про власний капітал (форма №4).

 

 


2. Задача №1

 

Проаналізувати динаміку фондовіддачі активної частини основних фондів підприємства і її вплив на обсяг випуску продукції.

 

Показник Од. вимірювання Попередній квартал Звітний квартал
1. Обсяг виробництва тис. од. 927 1189
2. Середня за період вартість основних фондів тис. од. 600 680
3. Частка активної частини в загальній вартості основних фондів 0.633 0.705

 

Розв’язування

 

Розрахуємо середню вартість активної частини основних фондів та фондовіддачу  активної частини основних фондів підприємства.

. . .

Отже, загальний обсяг випуску продукції збільшився на 262 за рахунок:

зміни середньорічної вартості основних виробничих фондів на 123,7,

зміни фондовіддачі на 16,8,

зміни частки активної частини в загальній вартості основних фондів на 121,5.

 


3. Задача №2

Проаналізувати динаміку тривалості одного кругообігу оборотних коштів і визначити її вплив на обсяг реалізованої продукції.

 

Показник Од. вимірюваний. І квартал ІІ квартал
1. Реалізована продукція тис. од. 180 225
2. Середньоквартальний обсяг оборотних коштів тис. од. 20 22.5

 

 

Розв’язування

Розрахуємо тривалість обороту оборотних коштів

Т = 360*ОК / В

. . .

Отже, загальний обсяг випуску продукції збільшився на 45 за рахунок:

•   зміни середньоквартальлного обсягу знизився на 2,65,

•   зміни тривалості обороту зріс на 47,65.

 


4. Задача №6

 

Дано інформацію про динаміку показників, що характеризують господарську діяльність підприємств. Використовуючи ці показники, провести розрахунок інтегрального показника комплексної оцінки діяльності підприємств, проранжировати підприємства і вибрати краще.

 

Динаміка показників
Обсяг реалізації Оборотність капіталу Продуктивність праці Рівень матеріальних витрат
1 103 112 99 103
2 110 108 103 89
3 95 89 100 104
4 97 98 102 103
5 100 102 108 102

 

Розв’язування

Проведемо  визначення відносних показників діяльності підприємств.

. . .

За розрахованими значеннями інтегрального показника найбільш краще працює 1 підприємство,  так як інтегральний показник найбільший і дорівнює 0,959.

 


5. Задача №7

 

Дано інформацію про динаміку показників, що характеризують господарську діяльність підприємств. Використовуючи ці показники, привести розрахунок інтегрального показника комплексної оцінки діяльності підприємств, проранжировати підприємства і вибрати краще.

 

Показники і їхня динаміка
Балансовий прибуток Продуктивність праці Фондовіддача Оборотність оборотних коштів
1 103 85 75 102
2 112 96 98 95
3 105 98 113 110
4 109 102 100 105
5 98 100 102 105

Розв’язування

Проведемо  визначення відносних показників діяльності підприємств.

. . .

За розрахованими значеннями інтегрального показника найбільш краще працює 3 підприємство,  так як інтегральний показник найбільший і дорівнює 0,972.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *