Задачі 4, 6, 11 КР зв_ти

1. Задача 4

 

На підставі наведених даних необхідно скласти баланс за 1999 та 2000 р. дом підприємства «L&M», звіти про фінансові результати та рух грошових коштів. Податок на прибуток 30% (умовно).

тис. грн.

Показник Рік
1999 2000
Обсяг реалізації 3790 3990
Амортизація 975 1018
Собівартість реалізованої продукції 2043 2137
Відсотки за довгостроковими кредитами 225 267
Довгострокові зобов’язання 2869 2956
Основні засоби за залишковою вартістю 6770 7087
Кредиторська заборгованість 994 1126
Оборотні активи 2140 2346
Дивіденди 200 225

 

Розв’язування

 

 

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Баланс
на 1 січня 2001 року
Форма № 1
Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10
первісна вартість 0 11
Знос 0 12
Незавершене будівництво 0 20
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 6770 7087
первісна вартість 0 31 7745 7280
Знос 0 32 975 1993
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40
інші фінансові інвестіції 0 45
Довгострокова дебіторська заборго-
ваність 0 50
Відстрочені податкові активи 0 60
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 6770 7087
2. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130 2140 2346
товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова-
ність 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом 2. 260 2140 2346
3. Витрати майбутніх періодів 270
БАЛАНС 280 8910 9433
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду Періоду
1 2 3 4
1. Власний капітал
Статутний капітал 300 5000 5000
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 47 351
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нарозподілений прибуток (непокритий
збиток) 350
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1. 380 5047 5351
2. Забеспечення наступних витрат
і платежів
Забеспечення виплат персоналу 400
Інші забеспечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом 2. 430
3. Довгострокові зобов,язання
Довгострокові кредити банків 440 2869 2956
Інші довгострокові фінансові
зобов,язання 450
Відстрочені податкові зобов,язання 460
Інші довгострокові зобов,язання 470
Усього за розділом 3. 480 2869 2956
4. Поточні зобов,язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов,язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 530 994 1126
Поточні зобов,язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580
з участниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов,язання 610
Усього за розділом 4. 620 994 1126
5. Доходи майбутніх періодів 630
БАЛАНС 640 8910 9433
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство  ТОВ «Алькон» за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Звіт
про фінансові результати
за рік 2000 року
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
1.Фінансові результати
Стаття Код За попередній За звітний
рядка період період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 3790 3990
Податок на додану вартість 0 15
Акцизний збір 0 20
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 3790 3990
Собівартість реалізованої продукції 0 40 2043 2137
Валовий:
прибуток 0 50 1747 1853
збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60
Адміністративні витрати 0 70
Витрати на збут 0 80
Інші операційні витрати 0 90
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 1747 1853
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140 225 267
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 1522 1586
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 456,6 475,8
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 1065,4 1110,2
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 1065,4 1110,2
збиток 225

 

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
Підприємство за ЄДРПОУ Коди
Територія за КОАТУУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Контрольна сума
Звіт
про рух грошових коштів
за 2000 р.
Форма № 3
Код за ДКУД 1801004
За попередній період За звітний період
Стаття Код Надход- Видаток Надход- Видаток
ження ження
1 2 3 4 5 6
1. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної 1522 1586
діяльності до оподаткування 0 10
Коригування на:
амортизацію необоротних активів 0 20 975 х 1018 х
збільшення (зменш.) забеспечень 0 30
збиток (прибуток) від нереалізова-
них курсових різниць 0 40
збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності 0 50
Витрати на сплату відсотків 0 60 х х
Прибуток (збиток) від операційної
діяльності до зміни в чистих оборот-
них активах 0 70 2497 2604
Зменшення (збільшення):
оборотних активів 0 80 206
витрат майбутніх періодів 0 90
Зменшення (збільшення):
поточних зобов,язань 100
доходів майбутніх періодів 110
Грошові кошти від операційної
діяльності 120 2497 2398
Сплачені:
відсотки 130 х 225 х 267
податки на прибуток 140 х 456,6 х 475,8
Чистий рух коштів до надзвичайних
подій 150 1815,4 1655,2
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної
діяльності 170 1815,4 1655,2
2. Рух коштів у результаті інвести-
ційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій 180
необоротних активів 190 x x
майнових комплексів 200
Отримано:
відсотки 210 х х
дивіденди 220 х х
Інши надходження 230 х х
Придбання:
фінансових інвестицій 240 х х
необоротних активів 250 x x
майнових комплексів 260 х х
Інши платежі 270 х х
Чистий рух коштів до надзвичайних
подій 280
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності 300
3. Рух коштів у результаті фінан-
сової діяльності
Надходження власного капіталу 310 х 304 х
Отримані позики 320 х 87 х
Інші надходження 330 х х
Погашення позик 340 х х
Сплачені дивіденди 350 х 200 х 225
Інші платежі 360 х х
Чистий рух коштів до надзвичайних
подій 370 200 166
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності 390 200 166
Чистий рух коштів за звітний період 400 1615,4 1821,2
Залишок коштів на початок року 410 0 x 1615,4 х
Вплив зміни валютних курсів на зали-
шок коштів 420 x
Залишок коштів на кінець року 430 1615,4 x 3436,6 х

 

2. Задача 6

 

За даними балансу СП «Аспарагус» проаналізуйте зміни у фінансовому стані, застосовуючи метод горизонтального аналізу. Поясніть, якими факторами викликані зміни, що відбулися у фінансовому стані компанії.

Баланс СП «Аспарагус», тис. грн.

Стаття Рік
1999 2000
Активи
Грошові кошти 35 29
Ліквідні цінні папери 23 36
Дебіторська заборгованість 48 78
Запаси 156 124
Оборотних коштів загалом 262 267
Основні засоби за початковою вартістю 200 294
Амортизаційні відрахування 62 82
Основні засоби за залишковою вартістю 138 212
Активів загалом 400 479
Зобов’язання та акціонерний капітал
Кредиторська заборгованість 54 49
Векселі до оплати 20 17
Інші короткострокові зобов’язання 27 39
Довгострокові зобов’язання 41 72
Акціонерний капітал 96 138
Нерозподілений прибуток 162 164
Загальна кількість джерел 400 479

 

 

Розв’язування

Таблиця 2.1

Баланс СП «Аспарагус», тис. грн.

Стаття Рік Відхилення
1999 2000 абсолютне відносне, %
Активи
Грошові кошти 35 29 -6 -17,14
Ліквідні цінні папери 23 36 13 56,52
Дебіторська заборгованість 48 78 30 62,50
Запаси 156 124 -32 -20,51
Оборотних коштів загалом 262 267 5 1,91
Основні засоби за початковою вартістю 200 294 94 47,00
Амортизаційні відрахування 62 82 20 32,26
Основні засоби за залишковою вартістю 138 212 74 53,62
Активів загалом 400 479 79 19,75
Зобов’язання та акціонерний капітал
Кредиторська заборгованість 54 49 -5 -9,26
Векселі до оплати 20 17 -3 -15,00
Інші короткострокові зобов’язання 27 39 12 44,44
Довгострокові зобов’язання 41 72 31 75,61
Акціонерний капітал 96 138 42 43,75
Нерозподілений прибуток 162 164 2 1,23
Загальна кількість джерел 400 479 79 19,75

 

Як видно  з таблиці 2.1 в 2000 році зросла вартість активів підприємства з 400 до 479 тис. грн. на 79 тис. грн. (19,75%). Це сталося за рахунок збільшення вартості ліквідних цінних паперів на 136 тис. грн. (56,52%), дебіторської заборгованості на 30 тис. грн. (62,50%). В той же час зменшилася вартість грошових коштів на 6 тис. грн. (17,14%) та запасів на 32 тис. грн. (20,51%), що привело до збільшення оборотних коштів разом лише на 5 тис. грн. (1,91%).

Вартість основних засобів за залишковою вартістю в 2000 році зросла на 74 тис. грн. (53,62%).

Тобто в 2000 році збільшилася частка необоротних активів в структурі активів.

В 2000 році порівняно з 1999 зросла вартість акціонерного капіталу на 42 тис. грн. (43,75%) та вартість нерозподіленого прибутку зросла на 2 тис. грн. (1,23%), тобто вартість власного капіталу підприємства зросла на 44 тис. грн..

Вартість зобов’язань зросла лише на 35 тис. грн. (інші короткострокові зобов’язання зросли на 12 тис. грн. (44,44%),  довгострокові зобов’язання зросли на   31 тис. грн. (75,61%), а також зменшилися векселі до оплати на 3 тис. грн. (15%) та зменшилась кредиторська заборгованість 5 тис. грн. (9,26%)).

Тобто фінансовий стан підприємства в 2000 році покращився порівняно з 1999 роком.

3. Задача 11

 

На підставі наведених даних СП «Аргун» визначте результати від поточної (операційної) та інвестиційної зовнішньоекономічної діяльності.

У звітному періоді СП «Аргун» мало такі показники:

Обсяг придбаних валютних цінностей, тис. грн. 150

З них перераховано в рахунок поставлених товарів 75 %

Витрати на придбання валютних цінностей, тис. грн. 3,2

Виручка від реалізації товарів загалом 280

У тому числі від реалізації товарів іноземного походження 67,3 %

Дивіденди, отримані від фінансових вкладень у міжнародний проект тис. грн. 18,7

Збитки від переоцінки товарно-матеріальних цінностей, тис. грн. 0.8

Витрати, пов’язані з митним оформленням імпортованих товарів, тис. грн. 2,2

Витрати з утримання митних ліцензійних складів, тис. грн. 23,7

Доходи від лізингових операцій, тис. грн. 65

Доходи від послуг, наданих митними ліцензійними складами, тис. грн. 29,4.

 

Розв’язування

За умовою задачі необхідно визначити фінансовий результат від операційної діяльності підприємства, а також від та інвестиційної зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

До  інвестиційної зовнішньоекономічної діяльності з перерахованих операцій можна віднести

-Дивіденди, отримані від фінансових вкладень у міжнародний проект тис. грн. 18,7. отже, дохід від інвестиційної зовнішньоекономічної діяльності становить 18,7 тис. грн..

обчислимо фінансовий результат від операційної діяльності.

До доходів слід віднести

—  виручка від реалізації товарів загалом 280 тис. грн..

— Доходи від лізингових операцій, тис. грн. 65

— Доходи від послуг, наданих митними ліцензійними складами, тис. грн. 29,4.Всього – 280 + 65 + 29,4 = 374,4 тис. грн..

До витрат віднесемо, насамперед,

ПДВ = 374,4/6 = 62,4 тис. грн..

перераховано в рахунок поставлених товарів 75 % від 150тис. грн.., а саме 0,75*150 = 112,5 тис. грн..

Витрати на придбання валютних цінностей, тис. грн. 3,2

Збитки від переоцінки товарно-матеріальних цінностей, тис. грн. 0.8

Витрати, пов’язані з митним оформленням імпортованих товарів, тис. грн. 2,2

Витрати з утримання митних ліцензійних складів, тис. грн. 23,7

Всього 62,4 + 112,5 + 3,2 + 0,8 + 2,2 + 23,7 = 204,8 тис. грн..

Дохід від операційної діяльності становить 374,4 – 204,8 = 169,6 тис. грн..

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *