МАУП Ф_НАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В5

Зміст

Завдання 1. Розрахунок фінансових коефіцієнтів. 3

Завдання 2. Розрахунок потреби у додатковому фінансуванні 7

Завдання 3. Розрахунок прогнозного балансу. 10

Список використаних джерел. 12

Додатки. 13

Завдання 1. Розрахунок фінансових коефіцієнтів

 

За даними фінансової звітності, яка наведена у додатках (табл. 1,2) розрахувати фінансові коефіцієнти. Результати розрахунків занести в табл. 3. Порівняти їх з нормативними значеннями, наведеними в табл. 3. Проаналізувати фінансовий стан підприємства. Скласти аналітичну записку; запропонувати заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

Рішення

Звітні дані підприємства дають змогу розрахувати фінансові коефіцієнті, для чого складемо розрахункову таблицю:

Таблиця 3

Розрахунок фінансових коефіцієнтів підприємства

Фінансовий показник (коефіцієнт) Формула для розрахунку На початок року На кінець року Відхилення (+, -)
абсолютне відносне
Коефіцієнт фінансової незалежності Джерела власних коштів : Підсумок балансу (43879 + 19846) : 67968 = 0,938 (46673 + 23483) : 77245 = 0,908 -0,029 -3,13
Коефіцієнт фінансової стабільності Джерела власних коштів : Позикові кошти (43879 + 19846) : 4243 = 15,019 (46673 + 23483) : 7089 = 9,896 -5,122 -34,11
Фінансовий ліверидж Довгострокові зобов’язання : Джерела власних коштів 0,000 0,000
Коефіцієнт забезпечення власними коштами (Джерела власних коштів – Необоротні активи) : Сума обігових коштів (43879 + 19846 – 52187) : 15781 = 0,731 (46673 + 23483 – 57043) : 20195 = 0,649 -0,082 -11,19
Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності Обігові кошти : Короткотермінові зобов’язання 15781 : 4243 = 3,719 20195 : 7089 = 2,849 -0,871 -23,41
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Обігові кошти – Запаси) : Короткотермінові зобов’язання (15781 – 9089 – 521 – 2849) : 4243 = 0,783 (20195 – 9354 – 1180 – 3626) : 7089 = 0,851 0,068 8,73
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Грошові коти та поточні фінансові інвестиції : Короткотермінові зобов’язання (44 + 205) : 4243 = 0,059 (379 + 662) : 7089 = 0,147 0,088 150,23
Коефіцієнт оборотності активів Чиста виручка від реалізації продукції : Середня вартість активів 37708 : 67968 = 0,555 31220 : 77245 = 0,404 -0,151 -27,15
Середня тривалість одного обороту активів Кількість календарних днів звітного періоду : Коефіцієнт оборотності активів 365 : 0,555 = 657,91 365 : 0,404 = 903,09 245,183 37,27
Коефіцієнт оборотності запасів Собівартість реалізованої продукції : Середня вартість запасів 30599 : (9089 + 521 + 2849) = 2,456 25600 : (9354 + 1180 + 3626) = 1,808 -0,648 -26,39
Середня тривалість одного обороту запасів Кількість календарних днів звітного періоду : Коефіцієнт оборотності запасів 365 : 2,456 = 148,62 365 : 1,808 = 201,89 53,274 35,85
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Чиста виручка від реалізації продукції : Середня сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 37708 : 1569 = 24,033 31220 : 3163 = 9,870 -14,163 -58,93
Середній період погашення дебіторської заборгованості Кількість календарних днів звітного періоду : Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 365 : 24,033 = 15,19 365 : 9,870 = 36,98 21,79 143,49
Середній період погашення кредиторської заборгованості Кількість календарних днів звітного періоду ? Середня сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги : Чиста виручка від реалізації продукції 365 ? 2664 : 37708 = 25,79 365 ? 5214 : 31220 = 60,96 35,17 136,39
Рівень рентабельності продажу (реалізації) Чистий прибуток : Чиста виручка від реалізації продукції 4578 : 37708 ? 100 = 12,141 3632 : 31220 ? 100 = 11,634 -0,507 -4,18
Рівень рентабельності активів Чистий прибуток : Середня вартість активів 4578 : 67968 ? 100 = 6,736 3632 : 77245 ? 100 = 4,702 -2,034 -30,19
Рівень рентабельності власного капіталу Чистий прибуток : Середня вартість власного капіталу 4578 : (43879 + 19846) ? 100 = 7,184 3632 : (46673 + 23483) ? 100 = 5,177 -2,007 -27,94
Рівень рентабельності продукції Прибуток від реалізації продукції : Собівартість продукції 7109 : 30599 ? 100 = 23,233 5620 : 25600 ? 100 = 21,953 -1,280 -5,51

 

Розраховані в табл. 3 коефіцієнти (показники) дають змогу зробити висновки щодо господарської діяльності та фінансового положення підприємства, що аналізується.

Отже, за нормативним значенням коефіцієнт фінансової незалежності повинен мати значення більше 0,5, у підприємства він вище (0,908), однак протягом року незначно знизився (на 3,13%). Коефіцієнт фінансової стабільності повинен мати значення більше 1, підприємство має значно більше значення коефіцієнту (9,896), якій протягом року також знизився (фінансовий ліверидж не може бути визначено, так як у підприємства немає довгострокових зобов’язань). Коефіцієнт забезпечення власними коштами повинен мати значення більше 0,1, підприємство має значення коефіцієнту нижче нормативного, причому протягом року він незначно зменшився.

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності повинен мати значення більше 1, підприємство підтримує його необхідний рівень значно більше нормативного, однак цей коефіцієнт протягом року небагато зменшився. Коефіцієнт швидкої ліквідності повинен мати значення більше 0,7, отже, підприємство має значення цього показника більше нормативного і протягом року він ще зріс. Коефіцієнт абсолютної ліквідності повинен мати значення більше 0,2, а підприємства, що аналізується, він набагато нижче, однак протягом року незначно зріс.

Коефіцієнт оборотності активів має тенденцію до зменшення, а середня тривалість одного обороту активів – до збільшення, що є показником погіршення господарської діяльності підприємства. Коефіцієнт оборотності запасів також має тенденцію до зменшення, а середня тривалість одного обороту запасів – до збільшення, що також є показником погіршення політики підприємства щодо запасів Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості має тенденцію до зниження, а середній період погашення дебіторської заборгованості – до зростання, що є показником погіршення розрахунків з дебіторами. Середній період погашення кредиторської заборгованості має тенденцію до зростання, що також є показником погіршення розрахунків з кредиторами.

Рівень рентабельності продажу, рівень рентабельності активів, рівень рентабельності власного капіталу та рівень рентабельності продукції зменшились, що є показником зниження рентабельності підприємства.


Завдання 2. Розрахунок потреби у додатковому фінансуванні

 

1. Розрахувати середню фактичну наявність власних обігових коштів підприємства у звітному році за даними табл. 1,2. Визначити необхідний середній розмір власних обігових коштів на плановий рік виходячи з даних звітного року, а також даних про планову виручку від реалізації продукції та коефіцієнт прискорення (уповільнення) оборотності обігових коштів.

2. Визначити, чи потрібне підприємству додаткове зовнішнє джерело фінансування у плановому році при збільшенні обсягів виробництва та реалізації продукції, або вистачить власного чистого прибутку для поповнення активів Прийняти для розрахунку, що у прямий залежності від змін обсягів виробництва та реалізації перебуває 80% активів та 60% пасивів підприємства, а рівень рентабельності продажу (відношення чистого прибутку до чистої виручки від реалізації) планується такий, як у звітному році.

Рішення

Планова виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства, становить 44000 тис.грн., а коефіцієнт прискорення оборотності обігових коштів передбачається у розмірі 0,97.

Середня фактична наявність власних обігових власних обігових коштів підприємства у звітному році може бути розрахована як різниця між середнім обсягом власного капіталу та середньої вартістю необоротних активів:

Середня фактична наявність власних обігових власних обігових коштів = (63725 + 70156) : 2 – (52187 + 57043) : 2 = 12325,5 тис.грн.

Коефіцієнт оборотності обігових коштів можна розрахувати як відношення чистої виручки від реалізації до обсягу обігових коштів, у звітному періоді він становив:

Коефіцієнт оборотності обігових коштів = 31220 : 12325,5 = 2,533.

За умови його прискорення у плановому році він буде дорівнювати:

2,533 ? 0,97 = 2,457.

Отже, необхідний середній розмір власних обігових коштів на плановий рік виходячи з даних звітного року становить:

44000 : 2,457 = 17908,23 тис.грн.

Обсяг необхідного фінансування підприємства у звітному році за рахунок зовнішніх джерел фінансування можна визначити за наступною формулою:

Необхідне фінансування за рахунок зовнішніх джерел = А : В ? (DВ) – П : В ? (DВ) – Рр ? Впл,

де А – активи, що змінюються залежно від зміни чистої виручки;

В – чиста виручка звітного року;

DВ – запланована зміна чистої виручки у плановому році (Впл – В);

Рр – рівень рентабельності продажу (реалізації);

Впл – чиста виручка планового року.

За даними підприємства показники мають наступні значення:

Таблиця 4

Значення показників підприємства

Показник Позначення Значення
1 Активи, що змінюються залежно від зміни чистої виручки А 77245 ? 0,8 = 61796
2 Чиста виручка звітного року В 31220
3 Запланована зміна чистої виручки у плановому році 44000 – 31220 = 12780
4 Пасиви, що змінюються залежно від зміни чистої виручки П 77245 ? 0,6 = 46347
5 Рівень рентабельності продажу (реалізації) Рр 11,63
6 Чиста виручка планового року Впл 44000

 

За даними табл. 2.1 обсяг необхідного фінансування підприємства у звітному році за рахунок зовнішніх джерел фінансування становить:

Необхідне фінансування за рахунок зовнішніх джерел = А : В ? (DВ) – П : В ? (DВ) – Рр ? Впл = 61796 : 31220 ? 12780 – 46347 : 31220 ? 12780 – 11,63 ? 44000 : 100 = +1205,32 тис.грн.

Тобто підприємству потрібно залучати зовнішні джерела фінансування у розмірі 1205,32 тис.грн.


Завдання 3. Розрахунок прогнозного балансу

 

Скласти прогнозований баланс підприємства на кінець планового року за агрегованою формою (табл. 5).

Таблиця 5

Прогнозний баланс підприємства на плановий рік, тис.грн.

Актив На початок планового року На кінець планового року Пасив На початок планового року На кінець планового року
1. Необоротні активи – разом     1. Власний капітал та забезпечення наступних витрат і платежів    
2. Оборотні активи – разом     2. Довгострокові та поточні зобов’язання    
Баланс     Баланс    

Вступний баланс пывдприэмства (т 1), див графу на кінець звітного року. Планова чиста виручка від реалізації продукції – табл.4. Приріст активів – розрахунок п.2 завд. 2. Рівень рентабельності продажу планується підвищити на 3% порівняно зі зв. Роком. Рівень рентабельності власного капіталу та коефіцієнт забезпечення власними коштами планужться такий самий як на кінець звітного року (табл. 3).

Рвк = Рп * К оа *Варт активів/Власний капітал

Рішення

Якщо планується підвищити рівень рентабельності продажу на 3%, те він буде становити 11,63 ? (1 + 0,03) = 11,98%.

Рівень рентабельності власного капіталу планується у розмірі 5,18%, коефіцієнт забезпечення власними коштами – 0,649. Планова чиста виручка від реалізації – 44000 тис.грн., приріст активів – 1205,32 тис.грн., коефіцієнт оборотності активів – 0,404.

Отже, розмір власного капіталу підприємства становить:

Власний капітал підприємства = 11,98% ? 0,404 ? (77245 + 1205,32) : 5,18% = 733888,23 тис.грн.

Забезпечення наступних витрат і платежів дорівнює 23483 тис.грн.

Отже, оборотні активи у плановому році становлять:

20202 + 1205,32 = 21407,32 тис.грн.

Довгострокові та поточні зобов’язання:

(77245 + 1205,32) – (73388,23 + 23483) = -18420,91 тис.грн.

Тобто прогнозний баланс виглядає наступним чином:

Таблиця 5.1

Прогнозний баланс підприємства на плановий рік, тис.грн.

Актив На початок планового року На кінець планового року Пасив На початок планового року На кінець планового року
Необоротні активи – разом 57043 57043,00 Власний капітал та забезпечення наступних витрат і платежів 70156 96871,23
Оборотні активи – разом 20202 21407,32 Довгострокові та поточні зобов’язання 7089 -18420,91
Баланс 77245 78450,32 Баланс 77245 78450,32


Список використаних джерел

 

 1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 522 с.
 2. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. /., Петрова К. Л. Фінансо­ва діяльність підприємств: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 428 с.
 3. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. – К.: Ника-Центр, 1999. – 592 с.
 4. Бородина О. И. Финансы предприятий. – М.: ЮНИТИ, 1995. – 289 с.
 5. Джеймс Ван Хорн. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 472 с.
 6. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. – М.: Финан­сы и статистика, 1995. – 321 с.
 7. Ковалева А.М. Финансовый анализ – М.: Финансы и статистика, 2000. – 128 с.
 8. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. Учебник. – Мн.: Вышейшая школа, 2000. – 327 с.
 9. Нікбахт Е., ГропелліА. Фінанси. – К.: Основи, 1993. – 487 с.
 10. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 648 с.
 11. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.
 12. Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов / Под ред. С.Г.Беляева, В.И.Кошкина. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 469 с.


Додатки

Таблиця 1

Вихідні дані (з балансу підприємства)

Стаття На початок звітного року На кінець звітного року
Актив    
І. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість 12 13
первинна вартість 12 14
знос   1
Незавершене будівництво 2999 3524
Основні засоби:    
залишкова вартість 48634 53499
первинна вартість 79915 87219
знос 31281 33720
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи 542 7
Разом за розділом І 52187 57043
ІІ. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 9089 9354
тварини на вирощуванні та відгодівлі    
незавершене виробництво 521 1180
готова продукція 2849 3626
Товари 84 128
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 1569 3163
первинна вартість 1569 3163
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 108 176
за виданими авансами    
з нарахованих доходів 181 1275
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість 376 252
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
у національній валюті 44 379
в іноземної валюті 205 662
Інші оборотні активи 755  
Разом за розділом ІІ 15781 20195
ІІІ. Витрати майбутніх періодів   7
Баланс 67968 77245
Пасив    
І. Власний капітал    
Статутний капітал 630 630
Пайовий капітал    
Додатково вкладений капітал 43092 45886
Іншій додатковий капітал    
Резервний капітал 157 157
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Разом за розділом І 43879 46673
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 357 357
Інші забезпечення    
Цільове фінансування 19489 23126
Разом за розділом ІІ 19846 23483
ІІІ. Довгострокові зобов’язання    
Довгострокові кредити банків    
Довгострокові фінансові зобов’язання    
Відстрочені податкові зобов’язання    
Інші довгострокові зобов’язання    
Разом за розділом ІІІ    
IV. Поточні зобов’язання    
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за короткостроковими зобов’язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 2664 5214
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
з одержаних авансів    
з бюджетом 509 727
з позабюджетних платежів 139 162
зі страхування 186 123
з оплати праці 429 668
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов’язання 316 195
Разом за розділом IV 4243 7089
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс 67968 77245

 

Таблиця 2

Вихідні дані (зі звіту про фінансові результати)

Стаття На початок звітного року На кінець звітного року
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 41926 34780
Податок на додану вартість 4218 3560
Акцизний збір    
Інші вирахування з доходу    
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 37708 31220
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 30599 25600
Валовий:    
прибуток 7109 5620
збиток    
Інші операційні доходи 465 200
Адміністративні витрати    
Витрати на збут 157 130
Інші операційні витрати 997 586
Фінансові результати від операційної діяльності:    
прибуток 6420 5104
збиток    
Доход від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи    
Інші доходи 120 85
Фінансові витрати    
Втрати від участі в капіталі    
Інші витрати    
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
прибуток 6540 5189
збиток    
Податок на прибуток від звичайної діяльності 1962 1557
Фінансові результати від звичайної діяльності:    
прибуток 4578 3632
збиток    
Надзвичайні:    
доходи    
витрати    
Податки з надприбутку    
Чистий:    
прибуток 4578 3632
збиток    

 

Запись опубликована в рубрике аналіз довідково, аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *