3 задания по анализу Ф_н анал_из З1_2_3 В2

Содержание

 

1. Задание 1. 3

 

2. Задание 2. 11

 

3. Задание 3. 13

 

Список литературы.. 16

1. Задание 1

 

По данным финансовой отчетности (табл. 1, 2) рассчитать финансовые коэффициенты. Результаты расчетов занести в табл. 3. Сравнить их с нормативными значениями, приведенными в табл. 3. Проанализировать финансовое состояние предприятия. Составить аналитическую записку; предложить мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия.

Таблица 1
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс  
  на 1 січня 2004 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10    
  первісна вартість 0 11    
  Знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 169,6 169,6
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 3131,4 3029,1
  первісна вартість 0 31 8209,0 8211,9
  Знос 0 32 5077,6 5182,8
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40 41,6 38,7
  інші фінансові інвестиції 0 45    
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 3342,6 3237,4
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 52,1 39,4
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120    
  готова продукція 130    
  товари 140 4,6 4,8
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160    
  первісна вартість 161 2178,4 1496,8
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 68,6 130,4
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-   37,1 31,5
  ність 210    
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230   2
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250 2,4 1,9
  Усього за розділом 2. 260 1254 1706,8
  3. Витрати майбутніх періодів 270    
  БАЛАНС 280 4596,6 4994,2
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 3143,4 3041,1
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320 87,0 87,0
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340 211,2 208,3
  Нерозподілений прибуток (непокритий   484,7 639,2
  збиток) 350    
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 3926,3 3975,6
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400    
  Інші забезпечення 410    
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430    
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440    
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450    
  Відстрочені податкові зобов’язання 460    
  Інші довгострокові зобов’язання 470    
  Усього за розділом 3. 480    
  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500    
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 101,8 70,99
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 251,8 479,1
  з позабюджетних платежів 560 14,6 43,9
  зі страхування 570 65,5 89,4
  з оплати праці 580 189,0 249,8
  з учасниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600 17,5  
  Інші поточні зобов’язання 610 30,1 35,5
  Усього за розділом 4. 620 670,3 986,6
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 4596,6 4944,2
  Керівник                     М.П.
  Головний бухгалтер    

 

 

Таблица 2

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.  
         
  Звіт  
  про фінансові результати  
  за рік 2003 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати
         
  Стаття Код На початок На кінець
    рядка    
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 735,2 588,0
  Податок на додану вартість 0 15 122,5 98,0
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 612,7 490,0
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 463,3 352,8
  Валовий:      
  прибуток 0 50 149,4 137,2
  збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60   11,5
  Адміністративні витрати 0 70    
  Витрати на збут 0 80    
  Інші операційні витрати 0 90 21,3 24,0
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 128,1 124,7
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130   8,0
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160 1,3 16,0
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 126,8 116,7
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 38 35
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 88,8 81,7
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 88,8 81,7
  збиток 225    
         

 

Таблица 3

Расчет коэффициентов

. . .

Коэффициент финансовой независимости «автономии» на данном предприятии выше нормы, причем за отчетный период данный показатель  снизился на 0,05 и составляет 0,804. Коэффициент финансовой стабильности также значительно выше нормы. За нормой должен быть больший за 1, а в предшествующем и отчетном периоде соответственно равняется 5,858 и 4,03, что свидетельствует о стойком положении предприятия.  Коэффициент обеспечения  собственными средствами находится в границах нормы. Коэффициент текущей (общей) ликвидности  также находится в границах нормы, большее 1.

Очень низкий показатель коэффициента абсолютной ликвидности. На начало года отсутствовали денежные средства на предприятии. Коэффициент абсолютной ликвидности за отчетный период едва улучшился.

Коэффициент оборотности активов снизился на 0,034, что свидетельствует об ухудшении хозяйствования. Соответственно увеличилась средняя продолжительность одного оборота активов на 942,51 дня.

Коэффициент оборотности запасов также уменьшился, что свидетельствует о недостатках организации производства, об увеличении средней величины запасов. Соответственно этому увеличилась средняя продолжительность одного оборота запасов, тогда как в норме наоборот уменьшения.

Возрастание коэффициента оборотности дебиторской задолженности  характеризуется положительно.

Уровень рентабельности продажи в сравнении с предшествующим периодом  возрос на 0,022, возрос уровень рентабельности активов на 0,022, уровень рентабельности собственного капитала уменьшился  на 0,002, уровень рентабельности продукции возрос на 0,077.


2. Задание 2

 

1. Рассчитать среднее фактическое наличие собственного оборотного средства предприятия в отчетном году за данными табл. 1, 2. Определить необходимый средний размер собственных оборотных средств на плановый год исходя из данных отчетного года, а также данных о плановой выручке от реализации продукции и коэффициент ускорения (замедление) оборотности оборотных средств в плановом году (см. табл. 4).

2. Определить, нужен ли предприятию дополнительный внешний источник финансирование в плановом году при увеличении объемов производства и реализации продукции, или хватит собственной чистой прибыли для пополнения активов. Принять для расчета, что в прямой зависимости от изменений объемов производства и реализации находится 80 % активов и 60 % пассивов предприятия, а уровень рентабельности продажи (отношение чистой прибыли к чистой выручке от реализации) планируется такой, как в отчетном году.

Методические рекомендации к выполнению п. 2 задание 2. Воспользуйтесь формулой

Необходимое финансирование за счет внешних источников

 

где А — активы, которые изменяются в зависимости от изменения чистой выручки;

В — чистая выручка отчетного года;

D? — запланированное изменение чистой выручки в плановом году (Впл — В);

Рр —уровень рентабельности продажи (реализации);

Впл — чистая выручка планового года.

 

Таблица 4

Исходные данные для выполнения контрольного задание 2

Показатель Значение
Плановая чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. грн. 810

 

Коэффициент ускорения оборотности оборотных средств < 1 (коэффициент замедление — > 1) 1,01

 

Решение

. . .

Необходимое финансирование за счет внешних источников = 4944,2*0,8/490,0 * (810 – 490) — 4944,2*0,6/490,0 * (810 – 490) – 0,167*810  = 510,5 тыс. грн.

Итак, финансирование за счет внешних источников составляет 510,5 тыс. грн.


3. Задание 3

 

Составить прогнозируемый баланс предприятия на конец планового года по агрегованою форме (табл. 5).

Таблица 5

Прогнозный баланс предприятия на плановый год, тыс.грн.

Актив На начало планового года На конец планового года Пассив На начало планового года На конец планового года
1. Необратимые активы – вместе     1. Собственный капитал и обеспечение следующих затрат и платежей    
2. Оборотные активы – вместе     2. Долгосрочные и текущие обязательства    
Баланс     Баланс    

 

Вступительный баланс предприятия (табл. 1), см. графу на конец отчетного года. Плановая чистая выручка от реализации продукции – табл. 4. Прирост активов – расчет п.2 завд. 2. Уровень рентабельности продажи планируется повысить на 3% сравнительно с отчетным годом. Уровень рентабельности собственного капитала и коэффициент обеспечения собственными средствами планируется такой самый как на конец отчетного года (табл. 3).

 

Решение

Если планируется повысить уровень рентабельности продажи на 3%, то он будет составлять 0,167*(1 + 0,03) = 0,17201.

. . .

Таблица 5.1

Прогнозный баланс предприятия на плановый год, тыс.грн.

Актив На начало планового года На конец планового года Пассив На начало планового года На конец планового года
Необоротные активы – вместе 3237,4 3237,4 Собственный капитал и обеспечение следующих затрат и платежей 3975,6 4463,78
Оборотные активы – вместе 1706,8 2477,06 Долгосрочные и текущие обязательства 670,3 1250,68
Баланс 4994,2 5714,46 Баланс 4994,2 5714,46


Список литературы

 

 1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.
 2. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 522 с.
 3. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. /., Петрова К. Л. Фінансо­ва діяльність підприємств: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 428 с.
 4. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций — К.: МАУП, 1999-136 с.
 5. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
 6. Ковалёв В.В. Управление финансами: Учебное пособие. — М.: ФБК -ПРЕСС, 1998.-160с.
 7. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.
 8. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 9. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2003, С. 312.
 10. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
 11. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.
 12. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

 

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *