Інвест аналіз _нвест д_яльн Завдання З

Зміст

 

Завдання 3. Методи оцінки ефективності виробничих інвестицій. 3

 

Розв’язування. 4

 

Список використаних джерел. 23

 

Додатки. 24


Завдання 3. Методи оцінки ефективності виробничих інвестицій

 

Структура завдання містить наступні складові елементи:

1) проаналізувати виробничу і комерційну діяльність підприємства та виявити можливі шляхи їх удосконалення; визначити та проаналізувати наявні виробничі потужності, проаналізувати вікову та технологічну структуру обладнання, визначити відповідність використовуваних на підприємстві технологій найновішим світовим зразкам; проаналізувати асортиментну структуру продукції, охарактеризувати відповідність продукції підприємства вимогам ринку; визначити цільовий сегмент споживачів, описати стратегію збуту продукції та її післяпродажну підтримку.

2) довести необхідність певного нововведення (наприклад заміни старого обладнання, застосування нової технології виробництва продукції, освоєння нової продукції або підвищення якості продукції підприємства, вдосконалення системи збуту продукції підприємства та інше) шляхом реалізації відповідного інвестиційного проекту.

3) визначити суму початкових інвестицій, необхідних для реалізації проекту ( наприклад при заміні обладнання це вартість нового обладнання і пусконалагоджувальних робіт). Визначити величину можливого початкового доходу ( наприклад суми від реалізації застарілого устаткування).

4) порівняти найбільш вагомі показники (наприклад: обсяг виробництва, постійні та змінні витрати, показники якості продукції та інші), що характеризують ефективність діючого виробництва (або діючої системи збуту продукції) та варіанту (варіантів) його удосконалення.

5) розрахувати наступні показники ефективності

впровадження нововведень (здійснення інвестиційного проекту):

   чиста приведена вартість;

    внутрішня норма дохідності;

   термін окупності інвестицій;

   індекс прибутковості.

Розв’язування

 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю “Флеш” засноване в січні 1997 року є юридичною особою, має самостійний баланс, має рахунки в банках, необхідні печатки, штемпелі та бланки із своїм найменуванням, емблему та інші реквізити юридичної особи. Адреса ТОВ “Флеш” м. Київ вул. Мельникова, 53/55. Основним видом діяльності є виробництво меблів із деревини; посередницькі послуги під час купівлі-продажу меблів.

Матеріальні витрати ТОВ “Флеш” в 2004 році зросли на  363,45 тис. грн. (21,84%) порівняно з 2003 роком. Середньорічна вартість основних фондів в 2004 році зросла з 748 тис. грн. до 1985 тис. грн., при цьому кількість обладнання зросла з 11 до 78 одиниць та виробнича площа зросла з 220 до 850 кв. м.   

На основі даних балансу та звіту про фінансові результати (Додаток А і Додаток Б відповідно) проведено аналіз фінансового стану підприємства. Результати розрахунку показників необхідних для оцінки підприємства подані в таблиці 2.

Таблиця 2     

Аналіз  фінансового стану ТОВ “Флеш” в 2003 та 2004 роках

В процесі аналізу відсотків за позичковий капітал вибираються два значення ставки дисконту і1 < і2 таким чином, щоб функція NVP змінювала своє значення з “+” на “-”.

Виберемо два значення відсоткової ставки 8 та 15%. Потім визначимо NVP для 8% та 15%.

IRR= 0,08 + 63520/(63520 + 23900) * (0,15 – 0,08) = 0,13,

Оскільки IRR = 0.13 > 0,10, то проект варто реалізовувати.

 

 


Список використаних джерел

 

1.      Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 2003. – 286 с.

2.     Инвестиционно-финансовый портфель:  Книга инвест. менеджера / Под ред. Ю.Б. Рубина. — М.: СОМИНТЭК, 1993. – 344 с.

3.     Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990.- 348 с.

4.     Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2003.- 387 с.

5.     Мескон М., Майкл А., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Под общ. ред. д. э. н. Л. И. Евсеенко. — М.: Дело, 1992. – 248 с.

6.     Пересада А. А. Інвестування — К.: КНЕУ, 2003. – 251 с.

7.     Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: Лібра, 1996. – 146 с.

8.     Управление инвестициями: В 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. — М.: Высш. шк., 1998. – 348 с.

 


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

2003-01-13

 

Підприємство  ТОВ «Флеш»

за

ЄДРПОУ

19477511

 

Територія

за

КОАТТУ

30276

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

0 7774

 

Галузь

за

ЗКГНГ

84500

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

74140

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            2005 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

300

310

 

первісна вартість

0 11

330

350

 

Знос

0 12

30

40

 

Незавершене будівництво

0 20

1200

2100

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

500

2340

 

первісна вартість

0 31

1000

2970

 

Знос

0 32

500

630

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

110

100

 

інші фінансові інвестіції

0 45

20

10

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

2130

4863

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

400

450

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

10

60

 

готова продукція

130

20

78

 

товари

140

1300

1400

 

Векселі одержані

150

150

170

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

300

320

 

первісна вартість

161

340

360

 

резерв сумнівних боргів

162

40

40

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

7

 

 

за виданими авансами

180

35

12

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

20

3

 

Поточні фінансові інвестиції

220

50

20

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

70

201

 

в іноземній валюті

240

120

5

 

Інші оборотні активи

250

10

 

 

Усього за розділом 2.

260

2492

2719

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

50

70

 

БАЛАНС

280

4672

7652

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3600

3600

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

200

200

 

Інший додатковий капітал

330

 

2629

 

Резервний капітал

340

50

70

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

2

10

 

Неоплачений капітал

360

30

10

 

Вилучений капітал

370

20

10

 

Усього за розділом 1.

380

3802

6489

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

10

6

 

Інші забеспечення

410

2

 

 

Цільове фінансування

420

10

 

 

Усього за розділом 2.

430

22

6

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

200

250

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

50

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

20

 

 

Усього за розділом 3.

480

220

300

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

120

190

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

20

20

 

Векселі видані

520

60

130

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

250

225

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

50

110

 

з бюджетом

550

10

20

 

з позабюджетних платежів

560

3

4

 

зі страхування

570

7

3

 

з оплати праці

580

18

10

 

з участниками

590

30

35

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

10

 

 

Усього за розділом 4.

620

578

747

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

50

110

 

БАЛАНС

640

4672

7652

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

2003-01-13

 

Підприємство  ТОВ «Флеш»

за

ЄДРПОУ

19477511

 

Територія

за

КОАТТУ

30276

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

0 7774

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

84500

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

74140

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2004 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

3901,3

2900,0

 

Податок на додану вартість

0 15

650,22

483,33

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

3251,08

2416,67

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

2126,14

1916,53

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

1124,94

500,14

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

322,51

250,32

 

Витрати на збут

0 80

160,11

81,14

 

Інші операційні витрати

0 90

110,01

51,11

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

532,31

117,57

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

21,59

11,0

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

553,9

128,57

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

166,17

38,57

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

387,73

90,0

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

387,73

90,0

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

2027,95

1664,5

 

Витрати на оплату праці

240

285,02

273,01

 

Відрахування на соціальні заходи

250

105,45

101,01

 

Амортизація

260

180,05

150,08

 

Інші операційні витрати

270

120,3

110,5

 

Разом

280

2718,77

2299,1

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Інвестиційний аналіз, аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *